YARGI KARARLARI

Danıştay 8. Dairesi 2015-1181 Sayılı Kararı

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Danıştay 8. Dairesi 2012/3672 Esas ve 2015-1181 Sayılı Kararı

             T.C

     DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRE

 

Esas No    : 2012/3672

Karar No : 2015/1181

 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacılar)  : …………………………

 

1-      ……………                            2- ……………

3-   ……………                            4- ……………

 

 

Vekili                                                           :  Av. …………………………………

                                                                        ………………………………………

                                                                        …………………

 

 

Karşı Taraf (Davalı)                                   : Adalet Bakanlığı

İstemin Özeti                                              : …………. İdare Mahkemesinin ……..  gün ve ……… sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. Maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti                                      : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi                             : ……………….

Düşüncesi                                                     : İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Kanununun 49. Maddesinin 1. Fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İdare Mahkemesince verilen karar ce dayadığı gerekçe usul ve kanuna uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 24/02/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 Başkan                          Üye                            Üye                               Üye                                  Üye

  Yüksel                      Alaittin                        Mithat                     Ahmet Yahya                      Erhan

ÖZTÜRK                    ÖĞÜŞ                       ÖZCAN                     ÖZDEMİR                      ÇAKAN