KOMİSYONLAR

🏠  Anasayfa   ➝  Komisyonlar  ➝  Kültür ve Sanat Komisyonu  ➝  Yönerge

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Sanata ilgi duyan meslektaşlarımızı çalışmalara bekliyoruz.

 

 

 

 

İZMİR BAROSU

KÜLTÜR VE SANAT KOMİSYONU

YÖNERGESİ

 

1.Amaç ve Kapsam

İşbu yönergenin amacı İzmir Barosu Kültür Sanat Komisyonunun çalışma prensiplerinin, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi ile komisyona bağlı faaliyet gösteren kültür sanat toplulukları için bağlayıcı olacak çerçeve kuralların düzenlenmesi olup, komisyon üyeleri ile toplulukların üyelerini ve faaliyetlerini kapsar.

 

2. Dayanak

İşbu yönerge Baro Yönetim Kurulunun 16.04.2019 tarih ve 29/3 sayılı kararına dayanmaktadır.

 

3.Tanımlamalar

Bu yönergenin uygulanmasında:

Baro, İzmir Barosunu,

Komisyon, İzmir Barosu Kültür ve Sanat Komisyonunu,

Topluluk, İzmir Barosuna bağlı kültür sanat topluluklardan her birini,

Yönetim Kurulu, Barosu Yönetim Kurulunu,  

ifade eder.

 

4.Komisyon üyeleri

Komisyon, İzmir Barosu mensubu tüm avukatların katılımlarına açıktır. Komisyon katılımcıları birden fazla topluluğa dahil olabileceği gibi hiçbir topluluk içinde yer almamak konusunda da serbesttir. Komisyona katılım için herhangi bir topluluk üyesi olmak şartı aranmaz.

Komisyon üyeleri, komisyon toplantılarının organize edilmesi, toplantıda alınan kararlar ile bir sonraki toplantı gündemin tutanak altına alınması için bir sekretarya oluşturabilir.

 

5.Komisyon toplantıları

Komisyon, ihtiyaç hasıl olması halinde her durumda, ancak her halde ayda en az 2 defa toplanır. Toplantı gün ve saatini komisyon üyeleri tayin eder.

 

6.Komisyonun görev ve faaliyetleri

Komisyon, İzmir Barosu Kültür ve Sanat topluluklarının gösterilerinin organizasyonunu belirlemek; sosyal faaliyetler düzenlemek; sosyal sorumluluk projelerine iştirak etmek; kültür ve sanat alanında hukuki sorunların tespiti ve çözümü amaçlı panel, konferans vb. düzenlemek gibi alanlarda faaliyette bulunabilir.

Toplantılarda belirlenecek tüm görev ve etkinlikler tutanak altına alınarak komisyon tarafından İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nun na sunulur. Yönetim Kurulu tarafından verilecek karar doğrultusunda gerçekleştirilir.

 

7.İzmir Barosu Kültür ve Sanat Toplulukları

İzmir Barosu Kültür ve Sanat Toplulukları, avukat ve stajyer avukatlardan oluşan, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunan, ortaya çıkardıkları eserleri, meslek ilkelerine bağlı kalarak, mesleğin vakarına uygun şekilde gerçekleştirdikleri etkinliklerde sergiler.  

“İzmir Barosu” ismini kullanarak etkinlik düzenleyecek ve Baro’nun mali ve fiziki imkanlarından faydalanarak sanatsal ve kültürel faaliyette bulunacak toplulukların belirlenen kurallara uyması gerekir:

7.1 Toplulukların kurulması:

Kültürel ve sanatsal faaliyette bulunmak üzere topluluk oluşturmak isteyen meslektaşların, topluluklarına vermek istedikleri ismi, faaliyet alanları ve amaçlarını, öngördükleri topluluk üyesi sayısını, fiziki ortam ve mali destek ihtiyaçlarını, mevcut topluluklardan birisiyle aynı alanda faaliyette bulunacaklarsa ayrı topluluk oluşturma sebeplerini belirten bir yazı ile Komisyona başvururlar. Topluluk, Komisyonun ve/veya Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulmuş kabul edilir.

7.2 Toplulukların yönergeleri:

Topluluklar, işbu yönergeye aykırılık teşkil eden hükümler içermemek üzere, çalışma prensiplerini hazırlayarak, belirledikleri temsilciler ile Komisyona sunarlar.

7.3 Toplulukların etkinlikleri:

Topluluklar etkinliklerinin içeriğini ve düzenlemeyi düşündükleri tarih aralığını Komisyona sunarlar. Komisyon, toplulukların etkinlik tarihlerini, birbirleriyle çakışmayacak şekilde düzenlemeye özen gösterir.

7.4. Mali kaynaklar

İşbu komisyon ve alt toplulukları tarafından yapılacak etkinliklerin mali kısmı İzmir Barosu Yönetim Kurulu tarafından alınan 15.01.2019 tarih 15199 sayılı ilke kararı uyarınca karşılanacaktır.

 

8. Yürürlük

Bu Yönerge Yönetim Kurulunun kararı ile birlikte yürürlüğe girer.