MERKEZLER

🏠  Anasayfa   ➝  Merkezler  ➝  Avukat Hakları Merkezi  ➝  Yönerge

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İZMİR BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

Bu Yönerge, İzmir Barosu bünyesinde kurulan Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş amacı, hukuki dayanağı, oluşumu, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

AMAÇ

 

MADDE 1.

1. Avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde, ulusal ve uluslararası hukukta avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve korunması, meslektaşlar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi, avukatın mesleki kimliği nedeni ile uğradığı her türlü saldırı ve ihlalin önlenmesi amacıyla, mesleki ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktır. Stajyer avukatlar da bu kapsama dahildir.

 

2. Merkez gerek avukatlara gerekse avukat olmayan kişilere hukuki konularda mütalaa vermez.

 

HUKUKİ DAYANAK

 

MADDE 2.

 

1.Bu Yönerge, öncelikle 19.03.1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın md.2, md.76, md.95/1,4,21 ve son fıkra hükümleri, tüm yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ve TBB meslek kuralları, uluslararası sözleşme ve bildirgeler dayanak alınarak hazırlanmıştır.

 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİNİN YAPISI

 

MADDE 3.

 

1. Merkezden Sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez müdürü olarak görevlendirilen en az bir hukukçu personel, Yürütme Kurulu, Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonu üyesi avukatların/stajyer avukatların tümü Avukat Hakları Merkezi’ ni oluşturur.

 

YÖNETİM KURULU VE SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN GÖREVİ

 

MADDE 4.

1.Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenen hususlar hakkında son karar organıdır.

 

2.Baro Yönetim Kurulu; üyelerinden en az birini organlar ve yürütülecek çalışmalar arasındaki irtibatı ve düzeni sağlamak, merkez çalışmalarını izlemek ve denetlemek üzere görevlendirir.

 

3.Baro Yönetim Kurulu; merkez çalışma konularını ve işlemlerini yönerge gereği yerine getirmekle yükümlü en az bir hukukçu personel görevlendirir.

 

AVUKAT HAKLARI MERKEZİ MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ

 

MADDE 5.

1.Avukatlık mesleğinin icrası sırasında icra daireleri, mahkemeler, savcılıklar, tüm kamu kurum ve kuruluşların ve bağlı bulunulan tüm çalışma alanlarında karşılaşılan engellerin ve hukuka aykırı uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yapmak,

 

2. Avukatın/stajyer avukatın mesleki kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak,

 

3. Avukatın/stajyer avukatın mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada göreviyle ilgili karşılaştığı her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs. ye dair sorunları tespit etmek, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek, yayımlamak,

 

4. Avukatlık onurunun korunmasına, meslek ilkelerinin her türlü resmi ve özel mercii nezdinde kabul görmesini sağlamaya, mesleğe ve avukatların şahsına yönelen her türlü itibarsızlaştırmaya karşı önlem almaya, şikayette bulunmaya, resmi mercilere başvurmaya, kamuoyu oluşturmaya, açıklama yapmaya, mesleki standartların geliştirilmesine ve bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 

5.Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukatların/stajyer avukatların haklarının korunmasına, sosyo-ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin korunmasına, bu tekele yönelik yapılan saldırılara hukuki ve fiili koruma yolları belirlemek bu yönde çalışmalar yapmak,

 

6. Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak,

 

7. Mesleki konularda ve avukat hakları bağlamında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak,

 

8. Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada bulunmak, örgütlenme çalışması yapmak,

 

9. Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

 

10. Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yapmak,

 

11. Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,

 

12. Merkeze yapılan başvurulara ilişkin sıra numarası verip, dosya oluşturmak, yapılacakların belirlenmesi için başvurunun niteliğine göre; Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine, Yönetim Kurulu kararı verilmesi gereken hallerde Yönetim Kurulu’ na bilgi vermek,

 

13. Gerektiği hallerde konuyu Yürütme Kurulu gündemine getirmek,

 

14. Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen kararlar doğrultusunda işlem yapmak, tüm bu aşamalardaki çalışmaları ve yazışmaları ilgili dosyada saklamak,

 

15. Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek,

 

16. Faaliyet amacı doğrultusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,

 

17. Baro'nun diğer merkez ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak

 

MADDE 6.

 

1. Merkez müdürü, 5. Maddede sayılı görevleri sorumlu yönetim kurulu üyeleri, Yürütme Kurulu, Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonu ile koordineli şekilde yürütür.

 

YÜRÜTME KURULU’ NUN YAPISI VE GÖREVLERİ

 

MADDE 7. KURULUN YAPISI

 

1. Yürütme Kurulu, Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Merkez müdürü dışında 9 (dokuz) üyeden oluşur. İlk Üyeler; yapılacak duyuru üzerine yapılan başvurular arasından Çalışma Komisyonu'nun görüş ve önerileri de göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu’na seçilen ve mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayanlar istifa etmiş kabul edilirler. Eksilen üyenin yerine aynı usullerle Yönetim Kurulu bir ay içerisinde görevlendirme yapar.

 

2. İlk yürütme kurulundan sonraki kurulların seçimi, seçimli olağan genel kurulu takip eden ay içinde yapılır.

 

3. Yürütme Kurulu, İzmir merkez ilçelerinde bulunan adliyeler ve tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda yaşanan sorunlara yapılacak müdahaleleri koordine etmek üzere üyeleri arasından 6 üyeyi dayanışma temsilcisi olarak belirler.

 

4. Yürütme Kurulu, avukat büro ve konut araması koordinasyonu için üyeleri arasından 3 üyeyi arama koordinatörü olarak belirler.

 

5. Kurul, ayda en az iki kez üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların oy çokluğu ile karar verir.

 

MADDE 8. KURULUN GÖREVLERİ

 

1. Merkez müdürü tarafından toplantı gündemine getirilen ve Kurulca gerekli görülen diğer konularda görüş oluşturmak,

 

2. Dayanışma temsilcileri tarafından müdahale edilen olayları görüşmek, olaylara ilişkin gerekli analizleri yaparak sorunlara ilişkin çözüm önerilerini oluşturmak, müdahale süreçleri için standartları belirlemek,

 

3. Avukat büro, konut, eşya, üst vs. aramaları ile ilgili yaşanan sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmak, arama işlemine katılacak avukatlar yönünden standartları belirlemek,

 

4. Dayanışma temsilcileri koordinasyonu ile avukatların/stajyer avukatların zaman ve yer sınırlaması olmaksızın mesleki kimlikleri nedeniyle uğradığı her türlü saldırıda, mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs. halinde avukata/stajyer avukata hukuki ve fiili destek sağlamak ve anında müdahalede bulunmak, gerektiğinde gözlemci bulundurmak,

 

5. Arama koordinatörleri aracılığıyla; avukatlara yönelik gerçekleştirilecek büro, konut, eşya üst vs. aramalarında aramaya katılacak avukatların koordinasyonunu sağlamak, Baro Başkanını bilgilendirmek, sürecin takibini yapmak,

 

6. Yapılan işlemlere ilişkin tutanak vs. bilgi ve belgeyi Merkez müdürüne ulaştırmak,

 

7. Dayanışma koordinatörleri eliyle dayanışma nöbetinde görev alacak avukat/stajyer avukatların nöbet listesini oluşturmak,

 

8. Arama koordinatörleri eliyle avukatlara yönelik gerçekleştirilecek büro, konut, eşya üst vs. aramalarında aramaya katılacak avukatların nöbet listesini oluşturmak,

 

9. Çalışma Komisyonu bünyesinde yürütülecek faaliyetler için alt çalışma gruplarının kurulmasını önermek ve kurulan alt çalışma gruplarının koordinasyonunu sağlamak

 

MADDE 9.

 

1. Yürütme Kurulu 8. Maddede yazılı görevleri sorumlu yönetim kurulu üyeleri, Merkez müdürü, Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonu ile koordineli şekilde yürütür.

 

DAYANIŞMA GRUBU VE ÇALIŞMA KOMİSYONUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ

 

MADDE 10.

 

1. Avukatların/stajyer avukatların zaman ve yer sınırlaması olmaksızın, mesleki kimlikleri nedeniyle uğradığı her türlü saldırıda, mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs. halinde avukata/stajyer avukata hukuki ve fiili destek sağlamak amacıyla merkez bünyesinde Dayanışma Grubu oluşturulur. Dayanışma Grubu’ nun koordinasyonu, Yürütme Kurulu’ nun dayanışma koordinatörleri eliyle yürütülür. Dayanışma Grubu’ na katılım mesleki dayanışma ve gönüllük esasına dayalıdır. Baro Yönetim Kurulu ve AHM Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak gönüllülük kriterlerini kabul eden tüm avukat ve stajyer avukatlar Dayanışma Grubu’ na katılma hakkına sahiptir.

 

2. Avukatlık mesleğini geliştirmek, avukatların iş ve çalışma alanlarını genişletmek, bu

alanlarda yaşanan sıkıntılarda çözüm yollarını belirlemek amacı ile merkez bünyesinde Çalışma Komisyonu oluşturulur. Komisyona katılım mesleki dayanışma ve gönüllük esasına dayalıdır. Baro Yönetim Kurulu ve AHM Yürütme Kurulu tarafından oluşturulacak gönüllülük kriterlerini kabul eden tüm avukat ve stajyer avukatlar Çalışma Komisyonu’ na katılma hakkına sahiptir.

 

3.Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun md. 76 ve md.95/son fıkrası uyarınca, Baro Yönetim kurulu tarafından oluşturulur.

 

4. Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonunun işleyişine ilişkin düzenlemeler bu yönerge ve Baro Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek ilkelere göre yapılır.

 

5. Dayanışma Grubu’nda görevlendirilen gönüllü avukatlar, görev tarihlerini müteakip 10 gün içinde, konu ile ilgili olarak yapılan işlemler hakkında Merkeze yazılı olarak rapor verirler.

 

GİZLİLİK

 

MADDE 11.

 

1. Avukat Hakları Merkezi üye ve çalışanları, kendisine yansıyan sorunlarda gizlilik kurallarına dikkat eder. Merkezde edinilen bilgiler sır saklama yükümlülüğü kapsamındadır.

 

MADDE 11.2. (Ek; Yönetim Kurulunun, 19/04/2022 tarih ve 41/42 sayılı kararı)

Avukat Hakları Merkezi görev ve sorumluluklarını yerine getirirken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket eder. 

 

Bu bağlamda Merkez aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 

a) Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

b) Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

c) Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,  

ç) Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı,   sınırlı ve ölçülü işleme,

d) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre  kadar muhafaza etme,

e) Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

f) Kişisel verilerin muhafazasında gerekli olan teknik ve idari tedbirleri alma,

g) Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili mevzuata uygun davranma,

ğ) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

 

YÜRÜRLÜK

 

MADDE 12.

 

1. İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun12.10.2021  tarih ve 13/28 Sayılı kararıyla kabul edilen bu yönerge, İzmir Barosu Web Sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Bu yönergenin yayımlanması ile 06.11.2018 tarih ve  4/31 sayılı yönerge yürürlükten kalkar.