MERKEZLER

Bireysel Çalışma Raporu Yönergesi

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İZMİR BAROSU

STAJ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİREYSEL ÇALIŞMA RAPORU YÖNERGESİ

 

İzmir Barosu Genel Kurulu'nun 22.10.2022 tarihli toplantısında kabul edilen ve 234 sayılı 2022/mart Baro Bülteninde yayınlanarak yürürlüğe giren “İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin” 14. Maddesi hükmü uyarınca stajyerlerin yanında staj yaptığı avukatın danışmanlığında hazırlayacağı ve jüri önünde savunacağı Bireysel Çalışma Raporu ile ilgili esaslar aşağıda belirlenmiştir.

 

1. İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin 14’üncü maddesi uyarınca her stajyer toplam 120 saatlik derslerinden, zorunlu dersler dışında kalan 12 saatlik bölümü karşılığında “ yanında staj yaptığı avukatın danışmanlığında Bireysel Çalışma Raporu” hazırlamak ve jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.

 

2. Bireysel Çalışma Raporu, Avukatlık Kanunu, Hukuk Muhakemesi Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ya da İdari Yargılama Usul Kanunu kapsamı içinde yer alan konular arasından seçilmesi zorunludur.

 

3.  Bireysel Çalışma Raporu, stajyer tarafından, yanında staj yaptığı danışman avukatın imzalı üst yazısıyla birlikte, stajının bitiminden en az iki ay öncesine, bcr@izmirbarosu.org.tr adresine dijital olarak gönderilir. Danışman avukatın üst yazısını taşımayan Bireysel Çalışma Raporları kabul edilmez. SEM Yürütme Kurulu'nun kabul edeceği mazeretler dışında Bireysel Çalışma Raporunu süresinden sonra verenlere, geciktikleri süre kadar SEM Bitim Belgesi verilmez.

 

4.  Stajyer, hazırlayacağı Bireysel Çalışma Raporu ile ilgili sözlü sunumunu yapacağı günü, Staj Eğitim Merkezinin hazırlayıp duyurduğu günler arasından, kendisine en uygun günü seçmek suretiyle belirler.

 

5.  Bireysel Çalışma Raporunun hazırlanması ve sunumu bireysel olabileceği gibi grup halinde de olabilir. Grup olarak hazırlanıp sunulması halinde, gruplar en az 2, en fazla 3 stajyerden oluşturulur. Grupta yer alan her bir stajyer Bireysel Çalışma Raporunun tamamından sorumludurlar, ancak sunum anında stajyerler kendi aralarında iş bölümü yapabilirler. Sunum sonunda jüri, grup üyesi stajyerlerin bazılarını başarılı bazılarını başarısız bulabilir. Stajyerler bireysel olarak değerlendirilir.

 

6.  Jürilerde yer alacak üyeler en az 5 yıllık kıdeme sahip avukatlar, SEM Yürütme Kurulu tarafından seçilirler ve bu yönde hazırlanacak ”Jüri Listesine” yazılırlar. Seçilmiş jüri üyeleri arasında, 6 aylık zaman dilimi içinde oluşturulan herhangi bir jüride görev almayanların jüri üyeliği sona erer ve adı listeden silinir. Kaydı silinen üye aradan 2 ay geçmeden tekrar jüri olarak seçilemez.  Jüri üyesi, 3. derece dahil kan ve sıhri hısımlarının sunumunda yer alamaz.

 

7 . Jüriler, (Av.K + HMK + İYUK) ile ( CMK ) adı altında ayrı ayrı iki gruba ayrılır ve her bir grup için ayrı liste ve iletişimi için ayrı whatsApp sayfası oluşturulur. Bir grupta yer alan jüri üyesi diğer grupta da görev alabilir. Her bir jüri grubuna SEM Yürütme Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından veya Sem jürilerinin arasından bir “Jüri Koordinatörü” atanır.

 

8. Stajyerlerin sunum yapacağı günler ile hangi günde kaç jürinin görev yapacağı önceden belirlenir ve stajyerler ile jüri üyelerine duyurulur. Belirlenen günlerde sunum için talep olmaması hariç, en az 1, en fazla 3 jüri oluşturulur ve her bir jüride 3 jüri üyesi görev yapar.

 

9.  Oluşturulan her bir jüri grubunda en çok 10 stajyer sunum yapabilir. Grup halinde sunumlar, stajyer sayısına bakılmaksızın bir sunum sayılır.

 

10. İhtiyaç duyulan sayıda oluşacak “Jüri Gruplarında” görev alacak jüri üyeleri “ Jüri Sorumlusu” tarafından belirlenir. Jürilerin oluşmasında eşitlik, gönüllülük ve başvuru önceliği esası uygulanır. Ancak en az görev yapana öncelik verilir.

 

11.  Bireysel Çalışma Raporu özenle hazırlanmış hukuksal metin olma özelliği taşımalı ve stajyerin özgün bir çalışması olmalıdır. Bilgisayarla 1.5 satır aralığında, içindekiler, kaynakça ve kapak hariç en az on sayfa olarak hazırlanmalıdır. Bireysel Çalışma Raporu akademik makale şeklinde hazırlanmak zorunda değildir, ancak, yapılan alıntılar ve atıfların dipnotta gösterilmesi zorunludur.  Bireysel Çalışma Raporunun sayfa kenar boşlukları olarak en çok; üst boşluk olarak 3 cm., alt boşluk olarak 3 cm., sağ boşluk olarak 2,5 cm., sol boşluk olarak 3,5 cm. boşluk bırakılması, çalışmanın tek satır aralığıyla yazılması zorunludur.

 

12. Stajyer, Bireysel Çalışma Raporunun içeriğini, jüri üyeleri önünde en az 10 dakika boyunca sözlü olarak savunmalıdır. Jüri üyeleri konu ile ilgili soru sorabilecekleri gibi Avukatlık Meslek Kuralları ile ilgili de soru sorabilirler.     

 

13.  Jüri, sunumun bitmesine müteakip aralarında yapacağı değerlendirme sonucu kararını oy çokluğuyla verir. Karar stajyerlerin salon dışına alınarak yapılan değerlendirme sonrasında salona alınarak jüri üyelerince yüzlerine tefhim edilir. Başarılı/Başarısız – Yeterli/Yetersiz – Geçerli/Geçersiz ibarelerinden birisi tercih edilerek bildirilir. Bunun dışında sunum tekrarı hariç başkaca bir karar verilemez. Sunum tekrarı kararı verilmesi halinde aynı jüri önünde sunumunu yapması esastır. Yeni gün ve saat saptanır ve stajyere bildirilir. Aynı jürinin makul sürede toplanmasının mümkün olmaması halinde yeni belirlenen gündeki uygun jüri tarafından değerlendirme yapılır.

 

14.  Stajyerin yanında staj yaptığı tez danışmanı avukat, Jürinin 4. Gözlemci Üyesi olarak sunuma katılabilir.

 

15.   Bir başka eserden ya da tezden aktarıldığı veya başkası tarafından hazırlandığı tespit edilen Bireysel Çalışma Raporunu hazırlayan stajyerin stajının, başka nedenler aranmaksızın altı ay süre ile uzatılması SEM Yürütme Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'na önerilir.

 

16. Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan bu yönerge Yönetim Kurulunun Onayı ile yürürlüğe girer ve İnternet sitesinde yayınlanır.

 

Geçici madde 1 -  SEM Yürütme Kurulu tarafından işbu Yönerge uyarınca “Jüri sorumluları” belirleninceye kadar eski uygulamaya devam edilir.

 

Geçici Madde 2 -  İşbu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten,  31.03.2023 tarihine kadar ( 31.03.2023 dahil) olan süre içinde 01.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanan “Jürili Staj Tezi” yönergesi uyarınca hazırlanmış veya hazırlanacak olan Bireysel Çalışma Raporu ve/veya Jürili Staj Tezleri geçerli sayılacaktır.

 

Geçici madde 3 – İşbu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, “Staj Eğitim Merkezi Staj Tezi Yönergesi”  ile Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulunun önerisi ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu kararıyla,  01.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanan“ Jürili Staj Tez Yönergesi” yukarıda Geçici 2. Madde hükmü ayrık olarak yürürlükten kaldırılmıştır.