KOMİSYONLAR

🏠  Anasayfa   ➝  Komisyonlar  ➝  Spor Komisyonu  ➝  Yönerge

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

spor komisyonu çalışmalarına meslektaşlarımızı bekliyoruz.

 

 

 

 

İZMİR BAROSU SPOR YÖNERGESİ

Bu Yönerge ile, İzmir Barosu bünyesinde yapılacak olan  spor hukuku aktivitelerinin, Spor takımlarının kuruluşunun, spor etkinliklerinin örgütlenmesinin, desteklenmesinin, baro bünyesinde bu aktiviteleri idare edecek  Organlarının kuruluşunun ve bunlarla ilgili görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile "İzmir Barosu" isminin bu aktivitelerde kullanma şekil ve şartlarını düzenlenmektedir.                                     

 

I.  AMACI :

 

İzmir Barosu Yönetim Kurulu Bünyesinde çalışacak bir SPOR KOMUSYONUNUN KURULMASI USUL VE ESASLARINI DÜZENLEMEK, BU KOMİSYON VASITASI İLE;

 

1. Spor hukuku ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalarda bulunmak, spor hukukunun gelişmesine ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda meslektaşlar ve kamuoyuna  bilgi vermek, Avukat ve Stajyer Avukatlara Spor Hukuku konusunda; Kurs-Panel ve Seminerler düzenleyerek mesleki eğitim vermek, sportif olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, baronun tüm mensuplarının sportif aktivitelerle kaynaşmalarını sağlamak.

 

2.Dağınık ve birbirine uyumsuz yazılı spor hukukunun  yeniden ve hukuk dalı kriterlerine uygun olarak yeniden düzenlenmesine çalışmak ve Türkiye de bu konuda yapılan yeni düzenlemeleri izlemek ve sonuçları sürecini takip etmek, gelişmeleri yazılı metinlerle ve düzenlenecek toplantılarla sözlü olarak meslektaşlarına duyurmak.

3.Baroya bağlı avukat ve stajyerlerin beden ve ruh sağlıklarını sağlamak amacıyla düzenli aktivitelerle teşvik etmek. İzmir Barosu'na bağlı avukatların meslek sorunları dışında meslektaşlar arasında yardım ve dayanışmayı arttırmak, kuvvetlendirmek için  sportif aktiviteler düzenlemek ve bunlar için çalışmalar yapmak. Bu yolla meslektaşların birbirlerini tanımalarına da olanak sağlamak. Meslektaşların bedenen, ruhen ve mesleki bilgi konularında gelişmelerine katkıda bulunmak. Kendilerine olan  özgüveni geliştirmek.

4.Takım veya bireysel olarak spor yapanları her yönden desteklemek, Yurt içi veya Yurt dışı spor faaliyetlerine katılacak takımların "İzmir Barosu" adı altında katılmalarının koşul ve kurallarını düzenlemek.       

5.Diğer barolar ile sportif konularda yürütülecek mesleki uyum çalışmaları hakkında inceleme ve değerlendirmelerde bulunarak. Baromuz üyelerini diğer baroların çalışmalarından haberdar etmek, bu alanda çalışma yapan veya destek veren diğer Barolar ile ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve iletişimi sağlamak, yazı, tebliğ, kitap ve başkaca eserleri takip etmek,  baro üyelerinin bu konularda geliştirilmesi ve güçlendirilmesine katkıda bulunmak.


6.Gerek baro üyeleri arası gerek diğer baroların katılımı ile düzenlenen Sportif oyun, şenlik, yarışma, organizasyon gibi faaliyetleri düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı yarışmalara katılma şekil ve koşullarını belirleyerek bireysel veya takım halinde bu yarışma ve etkinliklere katılmayı sağlamak, bu konularda diğer barolar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, bu konuda gerekli planlama ve koordinasyonu sağlamak.

 

Komisyon, amaçların yerine getirilmesi için ;

 

a)  Aşağıda belirtilen organları kurar, görevlendirir, yapılan veya katılınan faaliyetler hakkında her yıl en az bir kere olmak üzere Baro Yönetim Kurulu'na rapor sunar. Baro Yönetim Kurulu, komisyonun çalışmalarınıdenetler. İstemlerini değerlendirir, gerekli konularda kararlar alır.

 

b)Baro bünyesinde spor yapan üye veya kurulu ekipler, İzmir Barosunu temsilen katılacağı yurt içi veya yurt dışı her türlü sportif faaliyetlerde, her bir faaliyete katılmadan önce "İzmir Barosu" adının kullanılmasının komisyondan talep edilmesi halinde, kişi ve/veya takımlara maddi ve/veya bilimsel destekte bulunulmasını Baro Yönetimine sunar, Baro yönetiminin bu hususta karar almasını teklif eder.

 

c)Spor Hukuku ve baromuzun spor aktiviteleri konusunda, Türkiye Barolar Birliği, diğer il baroları, kamu kurum ve kuruluşları, yabancı ülke baro ve baro birlikleri, Federasyon,  üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve medyanın da katılımıyla çeşitli dallarda yarışmalar ile seminerler, toplantılar, konferanslar panel ve benzeri faaliyetleri düzenler; Bu alandaki diğer faaliyetlere aktif olarak katılır. Bu faaliyetleri Baro yayınlarında duyurur.

 

d)  Konusuyla ilgili toplumsal ve idari alana ilişkin verileri derler ve üyelerin yararlanmasına sunar. Gerektiğinde Kültür ve Sanat komisyonu ile işbirliği yaparak ortak faaliyetlerde bulunur. Sporcu ve spor takımlarının ihtiyaçlarını ve isteklerini belirler, düzenlenen aktivitelere mümkün olacak en fazla katılımı sağlamak için organları aracılıyla ve aşağıda belirlenen usullere uygun çalışmalar yapar.


II. ORGANLAR / ORGANLARIN OLUŞTURULMASI VE GÖREVLERİ: 

 

1. Spor Kurultayı

 

Spor Kurultayı, Baro Yönetim Kurulunun Spordan Sorumlu Üyesi başkanlığında,  Spor Koordinatörü, Spor Komisyon Sekreteri, Sekreter Yardımcısı yönetiminde; Baro bünyesinde ferdi veya takım olarak yarışmacı sıfatı ile faaliyette bulunan tüm üyelerden oluşur. Spor kulüplerinde veya federasyonlarda görev yapan veya üye olan avukatlar ve İzmir deki üniversitelerin spor konusundaki öğretim üyeleri de kurultayın doğal üyesidir. Kurultay, Spor Komisyonu Başkanının çağrısı üzerine senede bir defa toplanır. Görüş ve dilekler alınarak yürütme kuruluna iletilir. Kurultayın toplanmasından elde edilen görüş ve talepler danışma niteliğindedir. Bu çalışmaları yürütme kurulu değerlendirerek rapor haline getirir, gerçekleştirilmesi uygun görülenler Baro Yönetim Kuruluna sunulur.

 

2. Spor Komisyonu ve Yürütme Kurulu:

 

Spor Komisyon Yürütme Kurulu; Baronun Spordan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Spor Koordinatörü ile bir Sekreter ve Sekreter Yardımcısı'ndan oluşur. Yürütme Kurulu, Baro yönetim kurulunun, Spor Kurultayının ve bireysel sporcu ve takımların talep ve önerilerini bu yönergenin esaslarına uygun olması şartı ile değerlendirerek amacına uygun  faaliyetler konusunda karar merciidir. Yürütme kurulu ayda bir defa toplanır. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde başkanın oy kullandığı tarafın kararı esas alınır. Kararlar sorumlu yönetim kurulu üyesi aracılığı ile rapor halinde Baro Yönetim Kururluna bildirilir.

 

2.1.Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Görevleri:                               

 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi,  spor komisyonu'ndan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesidir.  Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Spor Komisyonu Başkanı sıfatı ile Spor Kurultayı ve Spor Komisyonu  yürütme kurulunu Baro Yönetiminde tek başına ve her konuda temsile yetkili olup, Kurultay ve komisyon yürütme kurulu çalışmalarına başkanlık eder. Spor Komisyonu Başkanının Yokluğunda, koordinatör Spor Kurultayına ve Spor Komisyonuna başkanlık eder. Ancak Koordinatörün Kurultay ve Komisyonu Baro Yönetiminde temsil etme yetkisi yoktur. Komisyon Başkanı tüm spor çalışmalarını her aşamada denetleyebilir. Kurultayı veya yürütme kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu yönergede yer almayan görevlendirmeleri yapar ve görevin gereği gibi yapılıp yapılmadığını izler ve denetler.

 

2.2.Koordinatör:

Koordinatör, spor hukuku ve organizasyon etkinliklerine sahip, spor teşkilat bilgisinde yetkin baro üyeleri arasından,  Sorumlu yönetim kurulu üyesinin önerisi ile Baro Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Koordinatörün görev süresi, Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Koordinatör, Baro Yönetim Kurulu Kararı ile görevden alınabilir veya değiştirilebilir.

 

2.2.1.Koordinatörün Görevleri:                                                                            

 

1. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ile işbirliği halinde çalışmak. Baro Yönetim Kurulunun spor konularına ilişkin alacakları kararlar için raporlar hazırlamak, görüş bildirmek. Yapılacak etkinlikler ve görülecek işler konusunda Kurultaya, Temsilciler Kurulu ve Komisyon Yürütme Kurulu toplantılarında bilgi vermek, çalışma ilkelerini belirlemek, toplantı çalışmalarını hazırlamak. Bu yönergenin uygulanmasını sağlamak.

 

2.Yapılan çalışmaları yılda bir rapor halinde hazırlayıp sorumlu yönetim kurulu üyesi vasıtası ile Baro Yönetim Kurulu'na sunmak. İzmir Barosunu temsilen katılanacak olan yurt içi veya yurt dışı sportif faaliyetlerde "İzmir Barosu" adının kullanılması yolunda ve ayrıca takımların maddi destek taleplerini ve takımların bu gibi istemlerini objektif kriterler içersinde değerlendirip her bir faaliyetten önce bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Sorumlu Yönetim kurulu üyesine vermek.

 

3.Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin katılmadığı toplantılara başkanlık etmek, görevlendirme üzerine bu yönerge çerçevesinde yapılan çalışmalara ve etkinliklere İzmir Barosu'nu temsilcisi olarak katılmak. Bu konuda çalışma yapmak isteyen üyelerin önerilerini toplayıp bir rapor halinde Komisyona sunmak

 

4.Toplantı gündemini, süresini, yerini, konularını ve konuların önceliklerini dikkate alarak gündeme son şekli verilmek üzere Komisyon Yürütme Kurulu ile koordineli bir şekilde hazırlayıp sorumlu Yönetim Kurulu üyesine sunmak. Yapılan tüm toplantıların tutanaklarının tutulmasını, çalışmaların belge ve bilgilerini düzenli olarak dosyalanmasını sağlamak.

 

5.Spor çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini arttırmak amacıyla spor yapmak isteyen Baromuza kayıtlı avukatların katılımını arttırmak, bu meyanda düzenli aralıklarla baro üyelerini yazılı veya bilişim kanalı bilgilendirmek, İzmir barosu içersinde etkinlik gösteren sporcu ve takımları kayıt altında tutmak, çalışma programlarını hazırlamak, bu çalışmaların bilimsel ve çağdaş olmasına özen göstererek spor kamuoyu ile paralellik yaşanmasını sağlamak. Takımlardan gelen istekleri değerlendirerek bir rapor halinde yönetim kuruluna sunmak. Takım temsilcileri ile birlikte koordineli çalışarak takımların amaçlarını ve programlarını belirlemek. Takımların performaslarını izleyerek  rapor halinde yönetim kurulu üyesine bildirmek.

 

6.Ferdi ve takım halinde yapılan sportif çalışmaları yerinde izlemek, ferdi aktivitelerde ilgili üyeden, takım çalışmalarında, takım temsilcilerinden yıllık aktivite raporları almak, bu raporları komisyona iletmek

 

2.3.Sekreterlik, Sekreter Yardımcılığı ve Görevleri;

 

Sekreter ve Sekreter Yardımcısı, ilgili Yönetim Kurulu Üyesi ile Koordinatör tarafından, Kurultay ve Komisyon yürütme kurulu çalışmalarına etkin ve düzenli katılacak üyeler arasından birlikte seçilir. Gerekli görüldüğünde Sekreter ve Sekreter Yardımcısı görevindeki kişiler aynı yöntemle değiştirilebilir. Sekreterin bulunmadığı hallerde onun görevini Sekreter Yardımcısı yürütür. Sekreter, güncel ve öncelikli konuları, görüşülmek üzere gündem haline getirerek koordinatöre sunar, yapılan tüm toplantıların tutanaklarını tutar, çalışmaların belge ve bilgilerini düzenli olarak dosyalar. Dokümantasyon ve diğer çalışmaları yapar, raporları takip eder, arşiv çalışmalarını yapar.

 

III. ÇALIŞMA BİÇİMİ VE SORUMLULUK

 

Yukarıda belirtilen amaç ve görevler çerçevesinde yıl içersinde yapılacak çalışmaları prensip ve program doğrultusunda spor komisyonu yürütme kurulu belirler.

 

İzmir Barosuna bağlı avukatlar veya kurulan takımlar, işbu yönerge ile spor komisyonunun belirlediği ilke, sportif kurallar ve çalışma şartları doğrultusunda hareket etmeye zorunludur.

 

Takımların tüzel kişilikleri bulunmadığından meslek kuralları çerçevesinde Baro Yönetim Kurulu kararları dışında eylemde bulunmaya,  hukuki sonuç doğuracak yazı veya elektronik haberleşme yapmalarına yetkileri bulunmamaktadır. Bu gibi istemler ancak Spor Koordinatörlüğü kanalıyla Baro Yönetim kurulundan talep edilir.                          

 

Bu yönerge dışı eylemlerde bulunanların eylemleri yasa ve yönetmelikler çerçevesinde disiplin eylemi olarak değerlendirilir.  Bu yönetmelik dışı davranışta bulunanların veya temsilciler dışındaki yetkisiz kişilerin istemleri değerlenmeye alınmaz.                             

 

Takımlar ve bireysel sporcular sportif faaliyetlerini, Spor Komisyonu yürütme kurulu bilgisi dışında yürütemezler.

 

Bireysel aktivitede bulunan sporcular ve takımlar, İzmir Barosu adı altında katılacakları her aktivite için Spor Komisyonundan yazılı başvuru ile izin almak zorundadır.

 

IV.SPORTİF AKTİVİTELERİN DÜZENLENMESİ USULVE ESASLARI

 

1-İzmir Barosu tarafından, gerek baro üyeleri ve takımları arasında, gerekse ulusal ve uluslar arası düzeyde tertiplenecek spor aktivitelerini, bu yönergenin verdiği görev ve yetkiler dâhilinde "Spor Komisyonu" düzenler.

 

2- Spor Komisyonu, tertiplenecek aktivitenin büyüklüğüne göre, takım temsilcilerinden veya diğer üyelerden bir komitenin kurulmasını ve komite üyeleri arasında görev dağılımı yapmaya ve yönetmeye yetkilidir.

 

3- Geleneksel İzmir Barosu Halı saha futbol turnuvalarının düzenlenmesi İzmir Barosunun tasarrufu ve yetkisindedir. Bu yetkiyi İzmir barosu adına Spor Komisyonu kullanır. Komisyon gerekirse bu aktivitenin yapılması görevini bir üye, üyeler veya takıma verilebilir. Ancak bu durumda dahi, aktivite Komisyonun denetiminde yapılabilecektir. Üye ve takımlardan hakem, saha, malzeme gibi kalemlerin giderlerine ilişkin para toplanmasında, İzmir Barosu adının kullanılması sebebiyle süpekülasyonların önlenmesi için, bu harcama kalemlerinin miktarı ve toplanacak katkı payı Spor Komisyonuna bildirilecek, yazılı muvafakat alınacaktır. Keza bu usul ve esaslar diğer spor dalları için de geçerlidir.

 

V. BİREYSEL VEYA TAKIM HALİNDE SPOR YAPMAK, ETKİNLİKLERE KATILMA VE  İZMİR BAROSU ADININ KULLANILMASI USUL VE ESASLARI

 

1- İzmir Barosu Spor Takımları:

 

Takım sporlarında, Sportif etkinlikler sporun doğal yapısı içersinde takımlardan oluşarak yapılır. İzmir Barosuna kayıtlı tüm avukatlar, takımların doğal sporcu üyesi olup, çalışmalara her zaman katılabilirler. Ancak, Takımın İzmir Barosunca düzenlenen veya İzmir Barosunu temsilen başka kurum ve kuruluşların düzenlediği aktivitelerde faaliyetlere katılması düzeyinde, aşağıda belirlenen usul ve esaslara uyulmak zorunluluğu vardır. Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır. Takımlar kendi çalışma usullerini icra komitelerini kurarak oluştururlar. Takım disiplini açısından sporcuların, takım kurallarına uymak ve sorumluluklarını yerine getirmek zorunluluğu kesindir.Takımlar, spor koordinatörüne bağlı olarak çalışırlar. Takımlar kendi içlerinden seçecekleri temsilciler aracılığı ile spor koordinatörü ile bağlantılı çalışırlar ve temsilciler kurulu toplantılarında temsil edilirler.    Takımlar her türlü faaliyetlerinde bu yönerge esaslarına uygun davranmak zorundadırlar.

 

2- Takım Temsilcileri ve Temsilciler Kurulu.

Her Takım kendi içerisinden bir temsilci seçerek Komisyon yürütme kuruluna bildirir. Temsilciler, takımlarının istek veya görüşlerini Spor koordinatörüne ileterek, ortak ve uyumlu çalışma içersinde bulunur. Takım temsilcileri dışındaki kişilerin istekleri dikkate alınmaz. Takım temsilcileri Spor komisyonu yürütme kurulu ile birlikte toplanarak temsilciler kurulunu oluşturur. Temsilciler kurulunu toplantıya, yürütme kurulu çağırır. Kurulun amaçları arasında takımlar arasındaki farklılıkları gidermek, ortak tavır ve politikaları belirlemek ve takımlar arasında iletişim kopukluklarını önlemektir. Temsilciler kurulunda alınan kararlar prensip kararları niteliğinde olup, Yürütme kurulunun uygulamalarında dikkate alınır.

 

Bu hususta uyulması gereken zorunlu kurallar;

 

1-İzmir Barosu isminin kullanılması sureti ile bireysel olarak spor yapan üye veya kurulan takımlar, faaliyetlerine başlamadan önce durumu yazılı olarak Spor Komisyonuna bildirmek zorundadır. Aksi halde İzmir Barosu ismini antrenman kıyafeti de dahil olmak üzere antrenman ve aktivite ile yarışmalarda kullanamazlar.

 

2-Bu amaçla,Bireysel sporcu üye ve takım temsilcileri, tüm sporcuların birer vesikalık fotoğrafı ile birlikte, isim, adres, iş ve mobil telefon, kan grubu ve kimlik bilgilerinin,takım ise, önüne İzmir Barosu ismi eklenmemiş özel takım ismininyazılı olduğu listeyi hazırlayarak Komisyon başkanına sunar, Komisyon başkanı aldığı bilgiler çerçevesinde Komisyonun ilgili üyeleri marifeti ile gerekil dökümantasyon ve arşivlemeyi yapar, sporcu kimliğini hazırlayarak sporcuya veya takım temsilcisine verir.

3-Baro tarafından düzenlenecek bu sporcu kimliği, spor aktivitelerinde sporcu lisansı yerine kullanılabilecek, keza İzmir Barosunun sporcu üyelerinin ilgilendiği spor dalı ve sporcu üye sayısı bakımından bir arşivlemenin yapılmasına yardımcı olacaktır.

 

4-Halen kurulmuş olan takımlar ve kurulacak olan takımların genel kurullarından sonra organlarına seçilen üyeleri, teknik sorumlularını, sporcu sayılarını (stajyer avukatlar da dahil); ile yıl içersindeki idari ve mali faaliyet programları ve katılacakları sportif aktiviteleri ve bu konudaki taleplerini temsilcileri aracılığı ile Spor Koordinatörüne bildirir. Oluşan takım listelerinin Komisyona bildirilmesinden sonraki sporcu üye katılımları en geç 1 ay içinde Listeye eklenmek üzere Komisyona bildirilecek, aksi halde sporcu kimliği verilmeyecek, gerçekleşecek aktivitede yer alamayacaktır.

 

5-Takım halinde spor yapan üyeler,"İzmir Barosu"ismini hiçbir şekilde tek başına kullanamazlar. İzmir Barosu ismi, Spor Komisyonunun katılma izni vermesi şartı ile, bu aktiviteye münhasır olmak üzere, takımın esas adının başına konulmak sureti ile kullanılabilecektir.

 

VI. ALTYAPININ SAĞLANMASI VE AKTİVİTELERİN DESTEKLENMESİ

 

Bu yönerge ile belirlenen çalışma ve yapılacak etkinliklerde gerekli ulaşım, iletim ve iletişimde baronun personeli ve araçları kullanılır ve kaynaklarından yararlanılır. Spor Komisyonu Yürütme Kurulunun giderleri Baro tarafından karşılanır. Yazışmaların yapılması ilişkilerin sağlanması ve her türlü alt yapı desteği baro organlarınca sağlanır.

 

Etkinliklerin, organizasyon ve malzeme giderlerinin yanında takımların talep ettikleri maddi destek ile bizatihi İzmir Barosu Tüzel kişiliğinin tekelinde bulunan ve doğal olarak nasıl ve kimler tarafından hangi şartlarda kullanılacağı Yönetim Kurulu yetkisinde olan  "İzmir Barosu" isminin kullanma hakkı, spor yürütme kurulunun kararı doğrultusunda spor koordinatörünün görüşü alınarak, her bir sportif faaliyet öncesi katılınacak olan faaliyetin niteliği, ciddiyeti ve içeriği de dikkate alınarak Baro Yönetim Kurulunca yalnızca o faaliyetle sınırlı ve süreli olarak karar altına alınır, sportif faaliyetin bitimi ile isim kullanma hakkı kendiliğinden sona erer.

 

VII. YÜRÜTME

 

Bu yönerge, İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 16.12.2008 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir.

İşbu yönergeyi Baro Başkanlığı yürütür. Yönerge, ilk Baro Bülteni'nde yayınlanır.