MERKEZLER

İzmir Barosu CMK Servisi Uygulama Yönergesi

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu CMK Servisi Uygulama Yönergesi

İZMİR BAROSU CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

 

Amaç ve Kapsam

 

MADDE 1 - (1) Bu uygulama yönergesi, müdafi ve vekil görevlendirilmesine yönelik düzenlemelerde ve uygulamada temel amacın adil yargılanmayı sağlamak; şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ve mağdurların hak ve özgürlüklerini korumak ve hukuka uygun bir ceza yargılamasının gerçekleşmesini temin etmek olduğunun bilinciyle; Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 95. maddeleri ile barolara verilen “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevinin bir gereği olarak; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun ve Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’te yer alan hükümler uyarınca;

 

a. Müdafi ve vekil olarak görev yapacak avukatların kabul, çıkma ve çıkarılma esaslarının belirlenmesi,

 

b. Müdafi ve vekil olarak görevlendirilecek avukatlar açısından eğitim programlarının hazırlanması ve gerçekleştirilmesi,

 

c. Müdafi ve vekil görevlendirmelerinin adil ve şeffaf biçimde yapılmasının sağlanması,

 

d. Müdafi ve vekillerin görevlerini gereği gibi yapıp yapmadıklarına ilişkin denetimin gerçekleştirilmesi,

 

e. Mevzuat uyarınca cumhuriyet savcılıklarınca ücret ödenmesine esas raporlama ve değerlendirmelerin yapılmasına ilişkin esasların ortaya konulması,

 

f. Bu iş ve işlemleri yerine getirecek organların oluşturulmasına ve çalışmasına ilişkin ilke ve yöntemlerin belirlenmesi

 

amacını taşır.

 

 

Tanımlar

 

MADDE 2 - (1)Bu yönergenin uygulanmasında;

 

a) Görevli avukat; bu yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasını tamamlayan, İzmir Barosu CMK  gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi sistemine dahil edilmiş müdafi ya da vekil olarak görev alan avukatları,

 

b) Baro ilçe temsilcileri; Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilcileri,

 

c) Görev puanı; yapılan her görevlendirme başına sistemden alınan puanı,

 

d) Ortalama puan; soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere CMK gereği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sistemde aktif avukat sayısına bölünmesi suretiyle ortaya çıkan puanı,

 

e) Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

 

f) Kovuşturma; iddianamenin kabulünden başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi,

 

g) Sistem; CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesine ilişkin bilgileri içeren bilişim sistemini,

 

h)  CMK Uygulama Servisi; talep ve işlem yoğunluğuna göre yeterli sayıda personel ile servisin başında bulunan hukukçu müdürden oluşan baro birimini,

 

i) CMK komisyonu; CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi uygulama komisyonunu

 

ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

ORGANLAR VE GÖREVLERİ

Organlar

 

MADDE 3 - (1) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesine ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler; Baro Yönetim Kurulu, Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, CMK Yürütme Kurulu, CMK Komisyonu, CMK Uygulama Servisi, Baro İlçe Temsilcileri ve gönüllü avukatlar tarafından yerine getirilir.

MADDE 4 (Ek; Yönetim Kurulunun, 19/04/2022 tarih ve 41/42 sayılı kararı)

 

İşbu Yönerge’de belirtilen iş ve işlemler yerine getirilirken tüm organlar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket eder. 

 

Bu bağlamda tüm organlar aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 

a) Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

b) Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

c) Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,  

ç) Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı,   sınırlı ve ölçülü işleme,

d) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

e) Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

f) Kişisel verilerin muhafazasında gerekli olan teknik ve idari tedbirleri alma,

g) Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili mevzuata uygun davranma,

ğ) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

 

Yönetim Kurulu

 

MADDE 5 - (1) Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenmemiş konular hakkında son karar organıdır.

 

(2) Baro Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçını bu yönerge çerçevesinde oluşturulacak organların ve yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere görevlendirir.

 

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

 

MADDE 6 - (1)Yönergede yer alan organlar arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar, servis çalışmalarını izler ve denetler, yönergede yer alan organların çalışmalarına ilişkin altı ayda bir hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna sunar ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Yürütme Kurulu

 

MADDE 7 - (1) Yürütme Kurulu; görevli Yönetim Kurulu üyesi ile daha önce CMK gereğince müdafi veya vekil olarak görev almış asgari üç yıl kıdeme sahip avukatlar arasından seçimli olağan genel kurulu izleyen iki ay içinde Yönetim Kurulunca görevlendirilecek en az yedi avukattan oluşur. Yürütme Kurulu üyelerinin görev süresi, görevlendirilmelerini takip eden ilk seçimli olağan genel kurul toplantı tarihine kadar kesintisiz devam eder. İhtiyaç halinde Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek avukat sayısı artırılır.

 

(2) Eksilen üyenin yerine Yönetim Kurulu tarafından; eksilme tarihinden itibaren bir ay içerisinde yeni görevlendirme yapılır. Yeni görevlendirilen üye, eksilen üyenin yerini tamamlar.

 

(3) Kurul, ayda en az bir kez, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır; toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Servis müdürü toplantılara raportör olarak katılır.

 

(4) Kurul, servisin görevlendirme, değerlendirme, ücretlendirme işleyişini izler; karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ve genel uygulamaya ilişkin aksaklık ve sorunları tespit eder ve sistemin işleyişine ilişkin gerekli gördüğü diğer konuları görüşerek çözüm önerilerini düzenleyeceği raporla Yönetim Kuruluna sunar. Yönergenin 18 ve 19. maddeleri gereğince uyarı ve çıkarma önerisinde bulunduğu görevli avukat listesini Baro Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

 

(5) Kurul ayrıca, Baro Yönetim Kurulunca Yönergenin 1. maddesinde düzenlenen amaç ve kapsam dahilinde verilen görevleri yerine getirir.

 

 

Baro İlçe Temsilcileri

 

MADDE 8 - (1) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilciler;

 

a) Kendi bölgesinde görevlendirmeye ilişkin uygulamaları izler ve karşılaşılan sorunlar hakkında servis müdürünü bilgilendirir.

 

b) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi uygulamalarıyla ilgili alınan kararların ve gelişmelerin bulundukları bölgede sistem içerisinde yer alan avukatlara aktarılmasını sağlar.

 

c) Ayrıca Yönetim Kurulunca Yönergenin 1. maddesindeki amaç ve kapsam dahilinde verilen görevleri yerine getirir.

 

CMK Komisyonu

 

MADDE 9 - (1) CMK komisyonu, CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmesi uygulamasının hukuki tartışma, inceleme, değerlendirme zeminini oluşturur.

 

(2) CMK komisyonu yılda en az bir defa toplanır. Gerekli görüldüğünde, sorumlu Yönetim Kurulu üyesi veya Yürütme Kurulu komisyonu toplantıya çağırabilir.

 

(3) CMK komisyonu İzmir Barosu üyesi tüm avukatların katılımına açıktır.

 

CMK Müdürü ve CMK Uygulama Servisi

 

MADDE 10 - (1) CMK uygulama servisi, CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukatlar tarafından verilen raporları inceleyerek onaylar, eksiklikleri tespit eder ve CMK sisteminin işleyişine ilişkin dilekçeleri alarak CMK Yürütme Kurulunun gündeminin hazırlanmasını sağlar. Ayrıca sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ile Yönetim Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

 

(2) CMK servis müdürü, servisin işleyişini denetler ve CMK Yürütme Kurulunun gündemini hazırlayarak toplantıya raportör olarak katılır. CMK eğitimine katılma talepli başvuruları alarak katılımcı listesini hazırlar ve başvurucuları eğitime davet eder.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

SİSTEME KABUL, EĞİTİM, GÖREVLENDİRME VE PUANLAMA

 

Sisteme Kabul

 

MADDE 11  - (1) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil olarak görevlendirilmek isteyen avukatlar, Baro Başkanlığına yazılı olarak başvururlar.

 

(2) Sisteme kabul için, Baro Başkanlığınca düzenlenen eğitim çalışması ve sistem tanıtımına ilişkin bilgilendirmeye katılarak katılım belgesi almaya hak kazanmış olmak şarttır.

 

Eğitim Çalışmaları

 

MADDE 12 - (1) Fiilen avukatlık faaliyetini yürüten avukatlar ile ruhsat başvurusu yapmış olan avukatların, CMK kapsamında görev almak istedikleri takdirde Baro Başkanlığına yazılı olarak veya elektronik posta ile başvurmaları gerekmektedir. Öncelik avukatlarda olmak kaydıyla istekliler başvuru tarihine göre ve eğitim çalışmasına davet edilirler.

 

(2) Katılım belgesi alabilmek için eğitim çalışmasının tamamına ve sistem tanıtımına katılmak zorunludur. Toplam oturum saatinin 1/6’sını aşmayan devamsızlık halinde eksik kalan oturumların bir sonraki eğitim çalışmasında tamamlanması halinde katılım belgesi verilir.

 

(3) Yukarıda belirtilen oranda devamsızlığı bulunanlar görevlendirme listesine dahil edilirler; ancak, sonraki çalışmada eksik oturumları tamamlamazlar ise sistemde askıya alınırlar ve eksik oturumları tamamladıkları sürece görev alamazlar.

 

(4) Oturumların 1/6’sından fazlasına katılmayanların katılım belgeleri bir sonraki eğitim çalışmasında eksik oturumları tamamlamaları halinde verilir ve görevlendirme listesine dahil edilirler.

 

(5) Ruhsat başvurusu sırasında eğitim alanların katılım belgeleri ruhsatları ile birlikte verilir ve ruhsat aldıkları tarihteki ortalama puandan listeye dahil edilirler.

 

(6) Eğitimler, yeni başvuru sayısının 150’ye ulaşmasını takiben 15 gün içinde ya da son eğitim tarihinden itibaren en çok 2 ay içerisinde yapılır. Eğitim çalışmasının tarihi, Yürütme Kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgililere duyurulur. Eğitim çalışması tarihinin adli tatil içerisine denk gelmesi halinde bu çalışma adli tatili takip eden 15 gün içerisinde yapılır.

 

(7) Başka il barolarından nakil yoluyla gelen avukatların eğitim çalışmasına katılıp katılmayacağına Yürütme Kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulu karar verir.

 

(8) Eğitim çalışmasına katılmak üzere başvuruda bulunan avukatlar kısa mesaj veya elektronik posta veya tebligat yoluyla eğitime çağırılırlar. İki eğitim çalışmasına çağırılmalarına rağmen katılmamaları halinde yeniden yazılı olarak başvuru yapmaksızın takip eden eğitim çalışmalarına çağırılmazlar. Bu durumda sıra yönünden yeni başvuru tarihi esas alınır.

 

(9) Sisteme kabul eğitiminin içeriği, kapsamı ve süresi Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

(10) Ayrıca ihtiyaç duyulduğu hallerde, Yürütme Kurulunun teklifi üzerine Yönetim Kurulunun kararı ile CMK sisteminde kayıtlı olan tüm avukatlara yönelik olarak eğitim çalışmaları, değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılabilir. Yönetim Kurulu en az 7 gün önceden bildirmek veya ilan etmek koşuluyla bu toplantılara katılımı zorunlu tutabilir.

 

Görevlendirme Esasları

 

MADDE 13 - (1) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirme yetkisi yalnızca Baro Başkanlığına aittir.

 

(2) Görevlendirme listeleri oluşturulurken vergi kaydının bulunduğu yer veya bağlı çalışanlar açısından çalıştıkları büro adresleri esas alınır.

 

(3) Aliağa, Bayındır, Bergama, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinde avukat talepleri o ilçeye ait görevlendirme listesinden karşılanır.

 

(4) Görevlendirmeler, puanı düşük olandan yüksek olana doğru puan sırasına göre yapılır.

 

(5) Saat 08.00 ile 20.00 arasında yapılan görevlendirmeler gündüz görevlendirmesi, 20.00 ile 08.00 arasında yapılan görevlendirmeler ise gece görevlendirmesi olarak kabul edilir.

 

(6) Görevlendirme listesine dahil olan avukat, sisteme dahil olduğu tarihteki ortalama puanla listeye eklenir.

 

(7) Soruşturma ve kovuşturma evrelerine ilişkin görevlendirmeler ayrı ayrı listelenir ve puanlar da her biri için ayrı hesaplanır.

 

(8) Daha önce görevlendirme listelerinde yer almalarına rağmen askıya alma, çıkarma gibi nedenlerle listeden silinen avukatlar, yeniden başvurdukları takdirde listeden silinmeden önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Bu durumda yeniden görevlendirme listesine dahil edilebilmek için çıkma tarihinin üzerinden en az dört ay geçmiş olması gereklidir.

 

(9) Avukatın görev bölgesinin değişmesi halinde, avukat yeni gittiği bölgenin ortalama puanı ile sisteme dahil edilir.

 

(10) Bölge değişikliği yapan avukatın aynı bölgeye geri dönmesi halinde, geri döndüğü bölgede, listeden silinmeden önceki puanından az olmamak kaydıyla, ortalama puanla sisteme dahil edilir.

 

(11) Doğum veya askerlik nedenleriyle müdafilik görevini bir süre yerine getiremeyecek olan avukatlar önceden yazılı olarak bildirmiş olmaları ve doğumdan itibaren altı ay, askerliğin sona ermesinden sonra bir ay içerisinde başvurmaları koşuluyla, görevlendirme listesinden çıkarıldıkları tarihteki puanlarıyla sisteme dahil edilirler.

 

(12)  Cinsel istismar mağduru çocuklar için Çocuk İzlem Merkezi’ne (ÇİM) yapılacak görevlendirmeler bakımından CMK eğitim çalışmasının yanı sıra İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi tarafından yapılan “Çocuk Adalet Sisteminde Avukatın Rolü Eğitimi”ne katılmak zorunludur. ÇİM görevlendirilmeleri bu eğitime katılanlar arasından oluşturulan ayrı bir liste üzerinden yapılır. Bu görevlendirme nedeniyle alınan puanlar, genel puanlara eklenir.

 

(13) Baro Başkanlığı, hizmetin aksamadan yürütülmesine yönelik tüm tedbirleri alır.

 

Puanlama Esasları

 

MADDE 14 - (1) Görevli avukatların puanları; sisteme giriş puanları, kabul puanı, red puanı ile eksik dosya puanlarının toplamından oluşur.

 

(2) Görev kabul puanı ile görev red puanı; görev için CMK ücret tarifesinde belirlenen rakamın 1/10’u kadardır.

 

(3) Gece görevleri ile resmi tatiller ve arife günü dahil olmak üzere dini bayramlarda görev kabulü halinde puan, gündüz görevi kabul puanının yarısı kadardır.

 

(4) Avukat, aynı soruşturma dosyasında 10 kişiyi aşmamak koşuluyla görevlendirildiği kişi sayısı kadar puan alır. Görevlendirildiği kişinin farklı numaralandırılmış soruşturma dosyaları ayrı ayrı puanlanır.

 

(5) Yönetmelik gereği ücretin yarım hesaplandığı durumlarda puan da yarım hesaplanır.

 

(6) Listeden kendi isteği ile çıkan avukat, tekrar yazılma talebinde bulunduğu tarihteki ortalama puan üzerinden listeye dahil edilir.

 

(7) Dört ay içinde soruşturma görevi almadığı için listeden çıkarılan avukat, çıkış puanından az olmamak koşuluyla talep anındaki ortalama puandan listeye dahil edilir.

 

(8) CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil görevlendirilmelerine ilişkin sistemdeki puanlar, 2 yılda bir olmak üzere sayı olarak tek yılların nisan ayının 6. gününde sıfırlanır. Sıfırlamadan sonra liste, sicil numarasına göre ve büyükten küçüğe olacak şekilde yeniden sıralanır.

 

(9) Puanların sıfırlanmış olması halinde, daha önce kendi isteği ile listeden çıkan ya da çıkarılanlar sıfırlama tarihinden itibaren 4 ay içerisinde başvurmuş olmak koşulu ile 0 (sıfır) puanla listeye eklenir.

 

Görevin Sona Ermesi

 

MADDE  15 - (1) Soruşturma evresinde; kamu davasının açılmasının ertelenmesi, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, kamu davası açılması halinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi veya şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

 

(2) Kovuşturma evresinde; esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi ve zorunlu müdafilik ve vekillik kapsamı dışındaki hallerde avukat talep eden kişinin bu talebinden vazgeçmesi veya şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

 

(3) Soruşturma veya kovuşturma evresinde avukatın görevlendirildiği kişiler arasında menfaat çatışması doğması halinde,

 

(4) Davanın yetkisizlik veya başka herhangi bir nedenle avukatın görevli olduğu bölge dışında bir bölgeye nakli halinde,

 

(5) Birleştirme durumunda birleşen dosyada avukat bulunması halinde birleştirme ile esası kapanan dosya için,

 

(6) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışında, her ne sebeple olursa olsun görevlendirme listesinden çıkan avukatın dosyaya yetki belgesi sunmadığı durumlarda bu dosyalar için,

 

(7) Avukatın kendi değerlendirmesi sonucunda görevden çekildiğini Baro Başkanlığına bildirmesi ile

 

sona erer.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

HAK, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

Avukatın Hak ve Yetkileri

 

MADDE 16 - (1) Avukat, nöbet günlerini ve saatlerini sistemde kendisine özgülenmiş kullanıcı adı ve şifre ile kendisi belirler.

(2) Daha önce belirlenmiş nöbet günlerini iptal etmek ve/veya görev durumunu pasif olarak belirlemek avukatın sorumluluğundadır.

 

(3) Pasife alma işlemi yalnızca ilgili zaman dilimine ait olup pasife aldığı günü takip eden gün kendiliğinden sona erer.

 

(4) Kovuşturma görevleri için pasife alma işlemi uygulanamaz.

 

(5) Görevlendirme listesindeki avukatlar kendi istekleri ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilirler.

 

(6) Sistemde yer alan avukatlardan 4 ay içerisinde soruşturma görevi almamaları nedeniyle çıkarılanların yeniden listeye eklenmesi için talepte bulunmaları yeterlidir.

 

Avukatın Yükümlülükleri

 

MADDE 17 - (1) Avukat, görev sırasında karşılaştığı hukuka aykırı durumlar ile işkence, kötü muamele, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet gibi ivedi görevlendirme yapılması gereken durumlarda derhal Baro Başkanlığına bilgi vermekle yükümlüdür.

 

(2) Kendi isteği ile sistemden çıkan ya da 4 ay görev almaması nedeniyle çıkarılan avukat, son soruşturma görevinden itibaren 2 yıl geçmeden yazılı olarak talep etmesi halinde yeniden listeye eklenir.

 

(3) Kendi isteği ile sistemden çıkan ya da 4 ay görev almaması nedeniyle çıkarılan avukat, son soruşturma görevinin üzerinden 2 yıl geçtikten sonra başvurduğu takdirde, listeye eklenebilmek için sistem tanıtımı eğitimine katılmak zorundadır.

 

(4) Görevlendirilen avukat, en geç 90 dakika içinde görev yerinde olmak zorundadır. Bu süre Beydağ İlçesi’nde yapılan görevlendirmeler bakımından 120 dakikadır.

 

(5) Görevlendirilen avukat, görevlendirmenin yapıldığı andan itibaren 90 dakika geçmeden yeniden görevlendirilmez.

 

(6) Görevlendirilen avukat, görevlendirildiği kişiler arasında menfaat çatışması doğması halinde derhal baroya bilgi vermek zorundadır. Avukatın, menfaati çatışan birden çok kişi ile görüşmüş olması halinde tüm kişilere yeni müdafi atanması sağlanacaktır. Avukat tek bir kişi ile görüşme yapmış ve menfaat çatışması bu aşamada ortaya çıkmışsa sadece o kişinin avukatlığını yapacaktır.

 

(7) Görevlendirilen avukat, kovuşturma görevlerinin yarısından fazlasında haklı bir mazereti olmaksızın başka bir avukatı yetkilendiremez.

 

(8) Baro Başkanlığı tarafından yapılmış bir görevlendirme olmaksızın CMK gereği zorunlu müdafi veya vekil olarak görev yapılamaz.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

YAPTIRIMLAR

 

Uyarı

 

MADDE 18 - (1) Avukatlardan;

 

a) Kabul ettikleri görevi haklı bir neden olmaksızın iade edenler,

 

b) Kabul ettikleri göreve süresinde gitmeyerek aynı talebe ilişkin yeniden görevlendirme yapılmasına neden olanlar,

 

c) Haklı bir mazereti olmaksızın kovuşturma görevlerinin yarısından fazlasında başka bir avukatı yetkilendirenler,

 

d) Baro Başkanlığı tarafından yapılmış bir görevlendirme olmaksızın zorunlu müdafi veya vekil olarak görev yapanlar,

 

e) Kovuşturma evresinde görevlendirilen ve fakat aynı dosyanın soruşturma evresinde görevlendirilmiş başka bir avukat olmasına rağmen görevi iade etmeyenler,

 

f)  Disiplin kovuşturması gerektirmese bile görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit edilenler,

 

g) Bu Yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,

 

Yürütme Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar. Uyarı alan avukat uyarıldığı görevle ilgili olarak ücrete hak kazanamaz, bu görevle ilgili aldığı puan silinmez.

 

(2) Eylemin disiplin cezası gerektirdiği iddiası ile avukat hakkında disiplin soruşturmasının başlatılmış veya devam ediyor olması bu madde gereğince uyarı verilmesini engellemez.

 

(3) Duruşması aynı gün veya ertesi gün olan kovuşturma görevlerinin iadesi halinde uyarıya karar verilmez. Puan iadesi yapılır.

 

Çıkarma 

 

MADDE 19 - (1) Bu Yönerge gereğince yerine getirdiği göreve ilişkin fiillerinden dolayı hakkında disiplin kovuşturması açılan avukat, kovuşturma sonuna kadar geçici olarak görevlendirme listelerinden çıkarılır.

 

(2) Son aldığı soruşturma görevinden itibaren 4 ay içerisinde yeni bir soruşturma görevi almayan avukat kovuşturma ve soruşturma listelerinden çıkarılır.

 

(3) Avukatlardan;

 

a) Son uyarı tarihinden itibaren, bir yıl içinde yönergenin 18. maddesi uyarınca 2 kez daha yazılı olarak uyarılanlar,

 

b) Bu Yönerge gereğince geçici olarak listeden çıkarılan avukat; disiplin kovuşturması sonucunda aldığı cezanın kesinleşmesi halinde, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

 

Yürütme Kurulunun önerisi ve Baro Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme listesinden kesin olarak çıkarılır.

 

(4) Bu madde hükmünce sistemden kesin olarak çıkarılan avukat, çıkarılma tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra, eğitim çalışmasına yeniden katılmak şartıyla tekrar görevlendirme listelerine eklenebilir.

 

Uyarı ve Çıkarmada Usul

 

MADDE 20 - (1) Yönergenin 18 ve 19. maddelerinin uygulanmasının gerektiği hallerde, Yürütme Kurulunca ilgili avukattan yazılı olarak bilgi istenmek zorundadır.

 

(2) Yönetim Kurulunun uyarı ve çıkarmaya ilişkin kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Ücret ve Giderler

 

MADDE 21 - (1) Müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin ücret ve giderler 02.03.2007 tarihli CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde cumhuriyet başsavcılığınca ödenir.

 

SON HÜKÜMLER

 

Yürürlük 

 

MADDE 22  -(1) İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 19.10.2021 tarih ve 14/208 sayılı kararıyla kabul edilen bu Yönerge, İzmir Barosu web sayfasında yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

(2) Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 01.12.2015 tarih ve 55/27 sayılı kararıyla kabul edilen Yönerge yürürlükten kalkar.

 

EK MADDE 1: Soruşturma evresinde zorunluluk nedeniyle birden fazla avukat görevlendirilmiş olması halinde son görevlendirilen avukatın görevi devam eder ve kovuşturma evresinde de o avukat görevlendirilir.

 

EK MADDE 2: Görevini iade edenlere sistem tarafından yüklenen puanlar iadeden sonra en geç 1 hafta içerisinde, iadeye ilişkin durumla ilgili yönergenin 7,18 ve 19. Maddelerinde göre karar verilene kadar silinir.

 

CMK Yürütme Kurulu’nca bu yönergenin 7,18 ve 19. Maddelerine göre yapılacak değerlendirmeden sonra Baro Yönetim Kurulu’na bildireceği listede bulunan avukatlardan uyarı veya çıkarma önerisi kabul edilenlerin görev iade puanları ret puanı olarak ilgisine göre görevli avukatın soruşturma veya kovuşturma toplam puanına eklenir.