MERKEZLER

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma Ve Hukuk Araştırmaları Merkezi Yönergesi

İZMİR BAROSU

KADIN HAKLARI DANIŞMA VE HUKUK ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

 

 

 

I.BÖLÜM

Genel Hükümler

Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

Kuruluş

Madde 1: "İzmir Barosu Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları  Merkezi'' İzmir Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak, bu yönergede düzenlenen  esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Bundan sonra kadın hakları komisyonu çalışmalarını Merkez üzerinden yürütecektir.

Merkezin kısa ismi "İzmir Barosu KHM" olacaktır.

Amaç:

Madde: 2

               BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW ) Sözleşmesindeki  kadının insan haklarının tanıtılması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi  için;  ulusal ve uluslararası  hukuk alanında kadınlar için var olan hak ve özgürlüklerin bilgisini yayarak kullanılmasını sağlamak,

              Hukuksal alanda cinsiyet ayrımcılığına yol açan düzenleme ve uygulamaları ortadan kaldırmak için mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmak,

               BM Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildirge’de tanımlanan fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik vb. her türlü şiddete maruz kalan veya risk altında bulunan  ve Merkeze  başvuruda bulunan kadınlara  hukuksal danışmanlık hizmeti vermek.

Merkez kadına dair başkaca uluslararası sözleşmeler çerçevesince de çalışma alanlarını belirler.        

Madde 3:

Merkez, ikinci  maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

a)  Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinden kaynaklanan kadına yönelik her türlü ayrımcılığın önlenmesi için,  genel olarak hukuk alanına ve Kadının İnsan  Hakları Hukuku'na ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, sempozyum, konferans ve eğitim gibi etkinlikler yapmak,

b) Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsiyet Ayrımcılığı ile Cinsel Yönelim Ayrımcılığına ilişkin olarak hukuk ve insan hakları alanındaki uygulama ve gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak, konuya ilişkin süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak,

c) Bu amaçlar doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, meslek odaları, sendikalar  ve diğer kamu kuruluşlarıyla işbirliği yaparak toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak.

d) Konusu ile ilgili arşiv, ulusal  bir elektronik iletişim ağı, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

e) Alanlarında uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

f) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

 

3.2. (Ek; Yönetim Kurulunun, 19/04/2022 tarih ve 41/42 sayılı kararı)

Merkez, işbu yönergede belirtilen çalışma ve etkinlikleri yaparken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket eder. 

 

Bu bağlamda Merkez aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 

a) Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

b) Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

c) Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,  

ç) Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı,   sınırlı ve ölçülü işleme,

d) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre

    kadar muhafaza etme,

e) Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

f) Kişisel verilerin muhafazasında gerekli olan teknik ve idari tedbirleri alma,

g) Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere

    aktarılmasında ilgili mevzuata uygun davranma,

ğ) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

 

II. BÖLÜM

Merkezin Yapılanması

I- Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Madde 4: İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun kendi içinden belirlediği üye  Kadın Hakları Merkezinden sorumlu olur.

Görev ve yetkileri

Madde 5: Kadın  Hakları Merkezi ile İzmir Barosu Yönetim Kurulu ve Adli Yardım Bürosu arasında iletişim ve koordinasyonu sağlar ve Merkezi temsil eder.

 

II- Merkezin Organları

Merkez Koordinatörü

Madde 6: Baro Yönetim Kurulu tarafından  Kadın Hakları Danışma ve Hukuk Araştırmaları  Merkezinde sürekli danışmanlık hizmeti verecek, amaçları doğrultusunda yapılacak  çalışmaları koordine edecek, iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere alanında uzman bir hukukçu görevlendirilir.

 

Yürütme Kurulu   

Madde 7: Merkez koordinatörü ve yönetim kurulu üyeleri hariç yedi asil üç yedek üyeden  oluşur.

Baro genel kurulunu takiben en geç iki ay içinde 15 gün öncesinde, her türlü iletişim aracı ile duyurusu yapılmak sureti ile yürütme kurulu üyeliği seçimi yapılır. Yürütme kuruluna aday olmak ve seçimde oy kullanabilmek için KHM tarafından düzenlenen “6284 sayılı Yasa ve Kadına Yönelik Şiddet Olgusunun Sosyal, Psikolojik ve Hukuksal Boyutu” konulu meslek içi eğitim çalışmasına katılmış olmak şarttır. Seçilen yürütme kurulu üyelerinin görev süresi 2 yıldır.

 

Yürütme Kurulu üyelerinin Merkez toplantılarına katılımı zorunludur. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi (üyeleri) ve Merkez Koordinatörlüğü görevini yürüten avukatlar hariç bir yıl içinde mazeretsiz üç toplantıya gelmeyen yürütme kurulu üyesinin görevi sona erer. Herhangi bir şekilde boşalan üyelik yerine yedek üyeler arasında en çok oyu alan kişi yürütme kurulunda yer alır. Yedek üye, yerine geldiği üyenin görev süresini tamamlar.

 

 

Görev ve Yetkileri:

Madde 8: Genel Üye toplantısında alınan kararların uygulanması, 4.maddede belirtilen etkinliklerin gerçekleştirilmesi için  gerektiğinde alt çalışma gruplarının oluşturulması,  gönüllü üye avukatlar arasında nöbet sisteminin düzenlenmesi  görevlerini yürütür.

 

Genel Üye Toplantısı

 Madde 9: Kadın Hakları Merkezi çalışmaları için ayda iki defa  olağan toplantı gerçekleştirilir. Toplantıda sorunlar görüşülür, çözüm önerileri geliştirilir.Avukatlardan rapor halinde gelen  sorun ve  çözüm önerileri de görüşülerek Merkezin görev ve çalışma alanına giren  işler konusunda kararlar alınır.

 

Meslek İçi Eğitim

Madde  10: Merkezde madde 2 ve 3 kapsamında çalışmak isteyen avukatlarla, Adli Yardımda Kadına yönelik şiddet  konusunda  görev alacak avukatlara yönelik olarak uygulamada birlik,dayanışma,iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla meslek içi eğitim çalışmaları, seminerler ve paneller düzenlenir.

Meslek içi eğitim çalışmaları, 6284 Sayılı Kanun Kapsamında “Deneyim Paylaşımına” yönelik olup, düzenlenen bu çalışmaların yıl içinde en az birine katılım zorunludur. Çalışmada;Merkez başvuruları esas alınarak örnek olayların analizi ve uygulama sorunları tartışılır.

 

 

Seminer, atölye ve panel çalışmalarına KHM nöbet görevi alan tüm avukatların katılımı zorunludur. Adli yıl içinde bu etkinliklerden iki tanesine katılmayan avukat, KHM nöbet listesindeki görev hakkını kaybederek, listeden çıkarılır.

 

KHM ÇALIŞMA USUL, ESAS VE ŞARTLARI

Madde 11       :

Merkezde en az bir avukat, bir stajyer avukat ve bir baro çalışanı görevlendirilir.

Merkezde çalışma saatleri 09:00-12:00 ve 13:00-17:00 dir.

Nöbetçi avukat, kendi mesleki faaliyetleri nedeni ile nöbet gününde Merkezden ayrılamaz.

Merkez ait nöbet listeleri yılda 4 defa üçer aylık periyotlar halinde hazırlanır ve görevli avukatlara önceden tebliğ edilir. Nöbet günü mazereti olan avukat, mazeretini Merkez koordinatörüne yazılı olarak bildirir ve yerine nöbet tutacak bir avukatı ayarlamakla yükümlüdür.

Mazeretsiz olarak nöbetine katılmayan avukatın Merkez görevine son verilir ve listeden çıkartılır.

Bir yıl içinde nöbet tarihleri en fazla iki kez değiştirilebilir. Kurala riayet etmeyen avukat mazeretli dahi olsa listeden çıkartılır.

İşbu çalışma usul, esas ve şartlarına uymayan nöbetçi avukat hakkında tutanak tutularak, Merkez görevine son verilir ve listeden çıkartılır.

 

Başvuru Şekli

Madde  12: Merkeze  ilk başvurular doğrudan veya telefonla yapılır. Merkeze yapılan başvurulardan danışmanlık hizmeti dışında kalan ve adli yardım istemini içeren  başvurular Adli Yardım Bürosuna  yönlendirilir.

 

Madde  13: Merkezde danışmanlık hizmeti vermek üzere görev alan avukatlar,  nöbetçi oldukları  gün için TBB Avukatlık Ücret Tarifesinde yer alan "ön hizmet bürosu görev listesinde görev alan avukatlara" verilecek ücretten faydalanır.

            Başvuruları alan avukat, başvuru formunun kendisine ait kısmını doldurarak imzalamak, başvurucunun hukuki durumunu tespit ve çözüm önerileri konusunda kısa bir rapor hazırlayarak  Merkeze  sunmakla görevlidir.

 

 

 

 

 

Nöbet Sistemi

Madde 14: Üye avukatlar Merkeze telefonla veya şahsi olarak yapılacak başvurulara cevap vermek, hukuki yardımda bulunmak üzere hazırlanacak nöbet sistemine katılırlar.

Psikolojik Danışman

Madde 15: Kadınların yaşadıkları şiddet nedeniyle, başvuruların kadına karşı şiddet konusunda uzman bir psikolojik danışman huzurunda alınması hedeflenir. Psikolojik danışmanlık hususunda  baro bu tür hizmetler veren kurumlarla işbirliği sağlamak amacı ile protokol yapabilir

Psikolojik danışmanın bulunmadığı durumlarda başvurucunun vakasını dinlemek sadece avukatın yükümlüğündedir.

Merkezin Gelir ve Giderleri

Madde 16: Merkezin  giderleri TBB Adli Yardım Yönetmeliği kapsamında adli yardım ödeneğinden yapılacaktır. Merkezin faaliyetini desteklemek için yapılacak bağışlar Adli Yardım bütçesi üzerinden münhasıran Merkez faaliyetleri için kullanılacaktır. Diğer kurumlarla yapılacak görüşmeler neticesi sağlanacak kaynak aktarımı yine münhasıran Merkez faaliyetlerinde değerlendirilecektir.

Yürürlük:

Madde 17: Bu yönerge İzmir Barosu Yönetim Kurulunun kabulüyle yürürlüğe girer.

Geçici Madde: Merkez çalışmalarını yürütmek ve ilk genel üye toplantısını düzenlemek üzere 7.maddede belirtilen yürütme kurulunun seçileceği ilk genel üye toplantısı yapılıncaya kadar Baro Yönetim kurulunca geçici yürütme kurulu atanır.