KOMİSYONLAR

🏠  Anasayfa   ➝  Komisyonlar  ➝  Tahkim Komisyonu  ➝  Yönerge

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İZMİR BAROSU TAHKİM KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

A. Genel Hükümler 

 

Kuruluş                       :

 

Madde 1 - İzmir Barosu Başkanlığına bağlı ve bu yönergeyle düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere "İzmir Barosu Tahkim Komisyonu" kurulmuştur.

 

Amaç                           :

 

Madde 2 - Bu yönerge, İzmir Barosu bünyesinde, avukatların müvekkilleri ile olan ücret ihtilaflarının, avukatlık ortaklıklarında ortaklar arasındaki uyuşmazlıkların, bağlı çalışan (işçi) avukatlar ile işveren avukatlar arasındaki tahkimin konusuna girebilecek nitelikteki sorunların çözümü için kurulması hedeflenen İzmir Barosu Tahkim Merkezi’nin yargılama usul ve esaslarına ilişkin yönergenin hazırlanması, tahkimde görevlendirilecek hakemlerin eğitimlerinin tertiplenmesi ve hakem seçimi, tahkim divanı ile tahkim sekreteryasının kurulması, tahkim konusunda farkındalık yaratmak için ilgili diğer faaliyetlerin yapılması için kurulmuş Tahkim Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve çalışma usullerini düzenler.

 

Kapsam                       :

 

Madde 3 - Bu yönerge, Tahkim Komisyonunun görev ve yetkileri ile kuruluş ve çalışma usullerini kapsar.

 

B. Özel Hükümler 

 

Tanımlar                     :

 

Madde 4 - Bu Yönerge kapsamında;

 

Komisyon: İzmir Barosu Tahkim Komisyonunu,

Yönetim Kurulu: İzmir Barosu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

Kuruluş                       :

 

Madde 5 – İzmir Barosu Tahkim Komisyonu, İzmir Barosu mensubu avukat ve stajyer avukatlar arasından en az 5 (beş) gönüllü üye ve görevli Yönetim Kurulu Üyelerinden en az birinin bir araya gelmesi ve isteği ile Yönetim Kurulu kararıyla kurulur.

 

Görev ve Yetkiler       :

 

Madde 6 – İzmir Barosu Tahkim Komisyonunun görevleri ve yetkileri şunlardır:

 

  1. İzmir Barosu Tahkim Merkezi’nin kuruluş sürecini takip etmek,
  2. İzmir Barosu Tahkim Merkezi’nde geçerli olacak yargılama usulü, yargılama süresi ve sair konularda yönerge hazırlamak ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
  3. Tahkim Merkezi’nde görevlendirilecek hakemler için eğitimler düzenlemek ve yeterlilik sınavını organize etmek,
  4. Tahkim Divanı ile Tahkim Sekreteryasının kuruluş işlemlerini yapmak veya bu konuda Yönetim Kurulu’na tavsiye mahiyetinde bildirimde bulunmak,
  5. Tahkim Merkezi’nin kuruluşu sonrasında avukatlara dönük tahkim eğitimleri tertiplemek
  6. Sosyal medya ve diğer iletişim kanallarında Tahkim Komisyonuyla ilgili paylaşımlarda bulunmak,
  7. Görev alanıyla ilgili mevzuat çalışmaları yapmak,
  8. Başka kuruluşlarca düzenlenen toplantılara Yönetim Kurulu kararıyla temsilci ya da katılımcı göndermek
  9. Komisyon tarafından alınan karar ve Yönetim Kurulu onayı ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

Çalışma Yöntemi Ve

Toplantı Usulü           :

 

Madde 7 – Komisyon tarafından daha sonrasında yeniden karar alınması hali saklı kalmak üzere, komisyon toplantıları 2 (iki) haftada 1 (bir) olmak üzere pazartesi günleri İzmir Barosu Merkez Binası’nda icra edilir. Toplantılar en az 3 üyenin katılımıyla yapılır. Üyelerce sanal ortamda toplantı yapılmasına karar verilebilir. Yeterli üye sayısına ulaşılamadığı durumlarda yeni toplantı gün ve saati hazır bulunanlarca, hazır bulunan yoksa görevli yönetim kurulu üyelerince belirlenecek üyelere duyurulur.

 

Yürütme                     :

 

Madde 8 - Bu yönerge hükümlerinin yürütülmesinden İzmir Barosu Yönetim Kurulu görevli ve sorumludur.

 

Yürürlük                     :

 

Madde 9 - Bu yönerge İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 12.10.2021 gün ve 13/27 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.