YARGI KARARLARI

Ankara 10. İdare Mahkemesi 2012-79 Karar

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Ankara 10. İdare Mahkemesi 2011/1652 Esas ve 2012-79 Karar sayılı kararı

             T.C.

         ANKARA

10. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO       : 2011/1652

KARAR NO   : 2012/79

               

Dava dosyasının incelenmesinden; şikayet edilen avukat hakkında davacıların ……….. vekili sıfatıyla takip ettiği davalısı ………….. olan ve ……… icra Hukuk Mahkemesi’nin ……… esasına kayden görülen imzaya itiraz ve takibin durdurulması talepli dava ile ………. Hukuk Mahkemesi’nin ……… esasına kayden görülen menfi tespit davası sırasında teminat bedel, olarak her iki dosyaya 11.175’er Türk lirası olarak yatan toplam 22.350 Türk Lirasını 25.09.2008 tarihli reddiyat makbuzları karşılığında mahkemeler veznesinden aldığı halde, şikayetçilere vermeyip uhdesinde tuttuğu,  ……….. vekili sıfatıyla takip ettiği ve ……….. taahhüdü ihlal suçundan sanık olarak yargılandığı ……… İcra Ceza Mahkemesi’nin ………… esasına kayıtlı davanın yargılaması sonunda sanığın ……… tarih ve …….. sayı ile 3 aya kadar tazyik hepsi ile cezalandırılmasına karar verilmesinden sonra, müvekkilin ………. 17.11.2009 tarihinde vefat etmesi nedeniyle vekalet ilişkisinin sona erdiğini bildiği halde, ……… tarihinde tevkil suretiyle yetkilendirdiği Avukat ………….. davadan feragat dilekçesi verip sanık hakkındaki cezanın feragat sebebiyle düşürülmesine karar verilmesine neden olduğu ileri sürülerek yapılan şikayet üzerine yapılan inceleme sonucunda 27.08.2010 tarihli olur ile adı geçen avukat hakkında soruşturma izni verildiği, ………. Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma neticesinde düzenlenen ……… sayılı fezleke üzerine davalı idarece kovuşturma izni verilmemesi üzerine görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Olayda; şikayet edilen avukatın ………… vekili sıfatıyla, müvekkilinin vefat ettiği 17.11.2009 tarihine kadar, 15 ayrı soruşturma ve dava dosyaları ile icra takiplerini yürütüp sonuçlandırdığı, bu dosyalar nedeniyle vekalet ücreti hakkı bulunduğu, 22.350 Türk lirası teminat bedelini ölmeden önce müvekkili  …………. verdiğini yazılı belge ile kanıtlayamamış olsa dahi ödenmediğini iddia ettiği vekalet ücretine mahsuben hapis hakkının bulunduğu, vekalet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlığın hukuki mahiyet arz ettiği, merciince çözümlenmesi mümkün iken şikayete konu edildiği, nitekim müştekilerin, bahse konu teminat bedelinin tahsili amacıyla, şikayet edilen avukat aleyhine ………… Hukuk Mahkemesi’nin ………… esasına kayden açtıkları davanın derdest olduğu, diğer şikayet konusuna ilişkin olarak ise borçlunun borcunu ödemesi ve adı geçen avukat tarafından da ödemenin bir kısmını 19.02.2010 ve 15.03.2010 tarihlerinde şikayetçilere Türkiye İş Bankası İzmir Şubesinden havale ile gönderdiği anlaşıldığından, …….. Barosu avukatlarından hakkında kovuşturma izni verilmemesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle; davanın reddine, aşağıda dökümü yapılan 66,30 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, artan posta ücretinin istemi halinde davacıya iadesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Danıştay’ temyiz yolu açık olmak üzere 18.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

        Başkan                                                                    Üye                                                             Üye

    MAHMUT ŞEN                                               ENDER GÜNGÖR                                              KADİR SAY       

          37750                                                                  103138                                                        103142

 

YARGILAMA GİDERLERİ :

Başvuru Harcı  :                               18,40 TL

Karar Harcı       :                               18,40 TL

Vekalet Harcı   :                                 2,90 TL

Posta Gideri     :                               26,60 TL

____________________________________

TOPLAM           :                               66,30 TL