YARGI KARARLARI

Ankara 10. İdare Mahkemesi Kararı

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Davacılar tarafından şikayet edilen …….. Barosu avukatlarından ……. hakkında ……… tarihli “Olur” üzerine kovuşturma izni verilmemesine ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ………. tarih ve ……… sayılı işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

                T.C.

            ANKARA

10. İDARE MAHKEMESİ

 

ESAS NO        : ………………..

KARAR NO    : ………………..

 

DAVACI                               :  1- ………………...

                                                2- ………………….

                                                3- ………………….

                                                4-…………………..

 

VEKİLİ                                  : …………………………………………………..

                                               …………………………………………………………………………

 

 

DAVALI                                :   Adalet Bakanlığı / ANKARA

 

DAVANIN ÖZETİ                : Davacılar tarafından şikayet edilen …….. Barosu avukatlarından ……. hakkında ………  tarihli “Olur” üzerine kovuşturma izni verilmemesine ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ………. tarih ve  ……… sayılı işleminin; haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

 

SAVUNMANIN ÖZETİ       : Adı geçen avukatın. 22.350 Türk Lirası teminat bedelini ölmeden önce müvekkili ………. verdiğini yazılı belge ile kanıtlayamamış olsa dahi ödenmediği iddia edilen vekalet ücretine mahsuben hapis hakkının bulunduğu, esasen, vekalet ücretinden kaynaklanan uyuşmazlığın hukuki mahiyet arz ettiği, merciince çözümlenmesi mümkün iken şikayete konu edildiği, borçlunun borcunu kısmen ödemesi, kısmen de 01.02.2010 düzenleme, 05.02.2010 ödeme tarihli 5.000 Türk Lirası meblağlı senet alması nedeniyle, tevkil suretiyle yetkilendirdiği Avukat ………… davadan feragat dilekçesi verip sanık hakkında cezanın feragat sebebiyle düşürülmesine karar verilmesini sağladığı, ödemenin bir kısmını 19.02.2010 ve 15.03.2010 tarihlerinde şikayetçilere Türkiye İş Bankası İzmir Şubesinden havale ile gönderdiği, bu ihbarla avukat hakkında kovuşturma izni verilmesini gerektirir mahiyet ve ağırlıkla delil bulunmadığı, tesis işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

 

Karar veren Ankara 10. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:

 

Dava; davacılar tarafından şikayet edilen ……… Barosu avukatlarından …………. hakkında ………. tarihli …….. üzerine soruşturma izni verilmemesine ilişkin Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün ………. tarih ve ………. sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 58. Maddesinde; “Avukatların, avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı hakkında soruşturma, Adalet Bakanlığının vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır.” Hükmü yer almış, 59. maddesinde ise;  “58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü takdirde dosya, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına gönderilir” kuralına yer verilmiştir.