DERGİLER

Yazım ve Gönderim Kuralları

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

1. Dergimizin ”hakemli” olması, sadece hakem denetiminden geçmiş yazılara yer verileceği sonucunu doğurmamaktadır. Dergimizde ”hakemli” ve ”hakemsiz” yazılar birlikte yer alabilecektir.

 

2. Dergimize gönderilecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 

3. İzmir Barosu Dergisi’nde bilimsel yazı ve makalelerin yanı sıra Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararları ve kesinleşmiş mahkeme kararları, karar incelemeleri, yabancı makale çevirileri, seminer çözümlemeleri, İzmir Barosu kurul raporları ve hukuk tartışmaları gibi yazılara, Yayın Kurulu kararı ile yer verilir.

 

4. İzmir Barosu Dergisi yazı dili Türkçe’dir.

 

5. Dergiye gönderilen yazıların yazım düzeltmesi, yayın kurulu üyeleri tarafından yapılır. Makalelerin yazımında, noktalamasında ve kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır.

 

6.Makaleler İzmir Barosu Dergisi’ne “Microsoft Word” programında (.doc veya .docx formatında) gönderilmelidir. A4 sayfa düzeni normal, sayfa yapısı; üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm, cilt payı 0, üstbilgi 1.25 cm, alt bilgi 1,25 cm olmalıdır. Sayfa numaraları alt ortada gösterilmelidir.

 

7. Yazıların uzunluğu dergi formatında Times New Roman karakterinde 12 punto, normal stil; satır aralığı 1,5 ve sonra 6 nk olmalıdır. Dipnot, kaynakça, özet, kısaltmalar cetveli Times New Roman karakterinde 10 punto; satır aralığı 1cm olmalıdır. Dipnotlarda bold karakter kullanılmaz. Yazar ismi ve varsa ikinci ismi ilk harfi kısaltılmış olarak, soy ismi, aynen yazılmalıdır. Tümü bold olmalıdır. Kaynakça bölümünde yazar soy isim ve isimleri bold karakterler kullanılarak yazılır.

 

8. Hakemli makalelerin Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca en fazla 100 sözcükten oluşan özetlerinin; her dilde yazı başlığının ve beşer anahtar sözcüğün de yazının başına eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. Örnek: Makalenin Türkçe Başlığı > Öz > Anahtar Kelimeler > Makalenin İngilizce Başlığı > Abstract > Keywords şeklinde sıralanmalıdır.

 

9. Her yazar ile ilgili dipnot konulmalı, dipnotlar sadece yıldız ile işaretlenmeli, bununla ilgili numaralandırma yapılmamalıdır.

 

10.Atıf yapılan çevrim içi kaynaklarda muhakkak erişim tarihi belirtilmesi gerekir.

 

11.İlk atıfta kaynağın tam künyesi verilmeli, aynı esere takip eden atıflar, gösterilen örneklere (Age, agm, agk, ibid, id, loc. cit.) uygun olarak, kısaltılmış şekilde verilmelidir. Bir önceki kaynağa işaret eden kısaltmalar kullanılmamalıdır. Metin içinde makalenin başka bir bölümüne dikkat çekmek için dipnotta sayfa numarası verilmemelidir. Metin içinde atıf yapılmamış eserler, kaynakçada gösterilmez.

 

12. Başlıklandırma 5 düzeyi aşamaz (önerilen 3 düzeydir). Başlıklandırma şu şekilde yapılmalıdır:

 

I. BİRİNCİ DÜZEY BAŞLIK TÜMÜ BÜYÜK HARF VE KOYU

A) İKİNCİ DÜZEY BAŞLIK TÜMÜ BÜYÜK HARF VE KOYU

1- Üçüncü Düzey Alt Başlık Sadece İlk Harfler Büyük ve Koyu

a) Dördüncü Düzey Alt Başlık Sadece İlk Harfler Büyük ve Koyu

i. En Alt Başlık Sadece İlk Harfler Büyük,

 

13. Yazarlar; unvanlarını, görev yaptıkları kurumlarını, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-posta adreslerini belirtmelidirler.

 

14. Makaleler, yayinkurulu@izmirbarosu.org.tr  adresine dijital olarak gönderilmelidir.

 

15. Gönderilen yazıların yayımlanmasına karar verildiği takdirde, yazının basılı ve elektronik yayım haklarına İzmir Barosu sahip olacaktır.

 

ATIF YAPILMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

 

Kısaltmalara ve Noktalamaya İlişkin Hususlar

 

1- Doğrudan alıntılar tırnak (“ ”) içine alınır. 5 satırı geçen doğrudan alıntılar, tırnak içine alınmadan, blok alıntı şeklinde (11 punto, iki yandan daraltılmış, ayrı paragraf) yapılır.

 

Not: Kesme -apostrof- (’) işaretinin iki kere kullanılması çift tırnak değildir. Bu hususa dikkat edilmelidir.

 

2- Tırnak içine alınmış cümlede, ikinci kez tırnak işareti kullanılmamalıdır.

 

Örnek: Yargıtayın yerleşik içtihatlarına göre, “Bir metni doğrudan alıntılarken “tırnak” içine almak gerekir.” [yanlış kullanım]

 

Bu metinde “tırnak” sözcüğü için vurgu yapılmak isteniyorsa, vurgu yapılacak metin eğik yazılmalıdır.

 

Söz içinde söz varsa, sözün başlangıcı tırnak içine alınır, ara söz tek tırnak ile gösterilir.

 

Örnek: Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı.

 

3- Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:

“İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar.

 

4- Başlıklar dışında koyu vurgu kullanılmamalı, aynı anda iki vurgu yapılmamalıdır. Örneğin, bir metin tırnak içine alınıp aynı zamanda eğik yapılmamalıdır.

 

5- Özel isimlere getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri, kesme (’) işaretiyle ayrılır.

 

Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Nermin Abadan Unat’sa, Osmanlı Devleti’ndeki, Çanakkale Boğazı’nın, Resmî Gazete’de, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ni, Avrupa Birliği’ne.

 

Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda, kesme işareti kullanılır:

 

Örnek: Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi... Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2. maddesine göre... vb.

 

Not: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Hukuk Kurumundan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112. Birleşiminin 2. Oturumunda

 

6- T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) kısaltması dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

 

TBMM, AİHM, AİHS, AYM, CGK, HGK, TMK, RG…

 

7- Şu kısaltmalar esas alınmalıdır:

E. esas

K. karar

m. madde

RG Resmî Gazete

SK sayılı kanun

T. tarih

 

8- Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için (’) kullanılır.

 

Örnek: TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de

Not: “K” harfi “ke” diye okunur. Bu sebeple kısaltmalara ek verirken bu hususa dikkat edilmelidir.

TCK’nin, TBK’ye, TTK’de [doğru kullanım]

TCK’nın, TBK’nun, TKK’da, TBK’ya [yanlış kullanım]

 

9- Sıra sayısı vermek (-inci, -ıncı, -uncu, -üncü) için nokta (.) kullanılmalıdır.

 

Anayasa’nın 5. maddesi [doğru kullanım, önerilen]

Anayasanın 5’inci maddesi [doğru kullanım, ancak önerilmemektedir]

Anayasa’nın 5inci maddesi [yanlış kullanım]

 

10- Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

 

2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb.

 

11- Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır:

 

4/8’i (dört bölü sekizi), 1/2’si (bir bölü ikisi) vb.

 

12- Makalenin (başlıklar dışında) tüm metni, iki yana yaslanmış biçimde düzenlenmeli, satır sonunda kelime bölmesi yapılmamalıdır.