DERGİLER

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Yayın Etiği

 

İzmir Barosu Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.

 

Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, yayın kurulu, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir.

Dergiye gönderilen bilimsel yazılarda, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. İzmir Barosu Dergisi COPE atıf kurallarına bağlıdır.

 

Yayıncının Etik Sorumlulukları

 

İzmir Barosu Dergisi’nin yayıncısı olan İzmir Barosu, kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

 

Yayın Kurulu, üyeler ile yayın kurulundan sorumlu yönetim kurulu üyelerinden oluşur.

 

İzmir Barosu Yayın Kurulunun Sorumlulukları

 

İzmir Barosu Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerden, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu sorumludur.  Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Yayın Kurulu arasındaki ilişki, bağımsızlık ilkesine dayanır, Yayın Kurulunun alacağı tüm kararlar, yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

 

İzmir Barosu Yayın Kurulu; Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.

 

İzmir Barosu Yayın Kurulu; yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.

 

İzmir Barosu Yayın Kurulu; İzmir Barosu Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.

 

İzmir Barosu Yayın Kurulu; hakemleri, yazar(lar)ı güdüleyici politikalar belirler.

 

İzmir Barosu Yayın Kurulu; her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik olarak saklar.

 

Yayın Kurulu Üyelerinin Etik Sorumlulukları

 

Üyeler; hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya, gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterirler.

 

Üyeler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken; makalelerin özgün olmasına, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterirler.

 

Üyeler makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken; makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.

 

Üyeler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.

 

Üyeler makaleleri, hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir; değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını desteklerler.

 

Üyeler; makalenin yansız değerlendirilmesi için kendileri, hakemler ve yazar(lar) arasında çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmamasını göz önüne alırlar.

 

Üyeler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.

 

Üyeler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.

 

Üyeler, dergi yayın süreçlerinin yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlarlar.

 

Üyeler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların kişisel verilerini korurlar.

 

Üyeler; makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.

 

Üyeler yayımlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar. Ayrıca makale içeriklerinin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alırlar; özgünlük-benzerlik denetimini yaparlar.

 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

 

İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu tarafından, makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları, iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri yayın kurulu tarafından yazar(lar)a iletilir. İzmir Barosu Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler, aşağıda yer alan etik sorumlulukları taşımalıdır:

 

Hakemler, yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

 

Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince; inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayımlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirme yansızlığını bozmamalıdır.

 

Hakemler; çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, Yayın Kuruluna bilgi vermelidir.

 

Hakemler değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.

 

Hakemler, değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

 

Yazarların Etik Sorumlulukları

 

İzmir Barosu Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları aşağıdadır:

 

Yazar(lar), başka yerde yayımladığı ya da yayımlanmak üzere gönderdiği bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini İzmir Barosu Dergisi'ne göndermemelidir.

 

Yazar(lar), İzmir Barosu Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.

 

Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandığı kaynaklara, etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.

 

Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı; yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.

 

Yayımlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişiler, Yayın Kuruluna bildirmelidir.

 

Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda, beklenen bilgiler Yayın Kuruluna sunulmalıdır.

 

Etik İlkelere Uymayan Durumun Yayın Kuruluna Bildirilmesi

 

İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu veya hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da durumla karşılaşılması durumunda, bu hususu yayinkurulu@izmirbarosu.org.tr  adresine ileti yoluyla bildirmelidirler.

 

Ücret Politikası

 

İzmir Barosu Dergisi, İzmir Barosu tarafından finanse edilen ve kamu yararı gözetilerek yayımlanan, kar amacı olmayan, bilimsel, açık erişimli bir dergidir. Parayla satılamaz. Yazarlardan ücret alınmaz ve yazarlara ücret ödenmez. Dergi için gelir sağlamaya yönelik olarak dergide reklam yayınlama dahil hiçbir davranış, İzmir Barosunca kabul edilemez.