DERGİLER

Makale Değerlendirme Süreci

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Dergisi'ne hakemli ve hakemsiz makaleler için başvuru yapılabilir. Hakemli ve hakemsiz makaleler, öncelikle ön inceleme ve değerlendirme sürecinden geçirilir.

 

Başvurusu yapılan hakemli makaleler, yazar ve hakem kimliklerinin gizlendiği; yazarların hakemlerin kim olduğunu, hakemlerin yazarların kim olduğunu bilmediği iki yönlü kör hakemlik süreciyle, aşağıda yer alan aşamalarda değerlendirilmektedir:

 

Ön İnceleme ve Ön Değerlendirme Süreci

 

İzmir Barosu Dergisi'ne gönderilen makaleler, ön incelemede Yayın Kurulu üyelerince değerlendirilir. Bu adımda; İzmir Barosu Dergisi amaçlarına, kapsamına ve yayın politikalarına uymayan; yazıldığı dil ve anlatım kurallarına uygun olmayan; yöntem açısından hatalı, özgün olmayan, benzerlik oranı yüksek makaleler reddedilir.

 

İzmir Barosu Dergisi'ne başvurusu yapılan makalede Yayın Kurulunca saptanan hataların yazar(lar)ca düzeltilmesi de istenebilir.

 

Ön Değerlendirme

 

Uygun bulunan makaleler, ön değerlendirme için makalenin konusu ile ilgili kurul üyesine iletilir.

 

Üyeye gönderilen makale, makalede yer alacak başlıklar; yöntem, bulgular ve yorum, tartışma-sonuç ve öneriler bölümleri, derginin kapsamı ve yayın politikaları, özgünlük ve güncellik açısından incelenir. Üye, inceleme sonucunu bir rapor ile Yayın Kuruluna bildirir. Bu incelemede uygun bulunmayan makaleler kurulca reddedilir. Üyenin uygun bulduğu makaleler, incelenmek/ hakem belirlemek üzere, kurula iletilir.

 

Dergiye gönderilecek yazılar, yayın ilkeleri bakımından Yayın Kurulunda ön incelemesi yapıldıktan sonra, yazarı tarafından istenildiği takdirde, hakeme/hakemlere gönderilecek; hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının “hakemli makaleler” bölümünde basılmasına karar verilecektir.

 

Hakemli inceleme istenmeyen yazılar, Yayın Kurulu incelemesi ile yayımlanacaktır. Yayın Kurulunda her yazı en az iki üye incelemesinden geçirilecek, raportörler görüşlerini kurula sunacak ve Yayın Kurulunca yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına, gerektiğinde yazı okunarak bütün üyelerce oylanmak suretiyle karar verilecektir. Yazardan Yayın Kurulunca eksik görülen konuların düzeltilmesi istenebilecektir. Yazım yanlışları Yayın Kurulu tarafından düzeltilecek, diğer eksiklikler bakımından yazarlarla bağlantı kurularak düzeltme istenecektir.

 

Hakem Süreci

 

Hakem incelemesi istenilen yazılar, en az iki hakem incelemesinden geçirilecek ve iki olumlu rapor üzerine yayımlanacaktır. Bir olumlu bir olumsuz rapor halinde üçüncü bir hakeme başvurulacaktır. Üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda iki olumlu görüş ortaya çıktığında, yazı yayımlanacaktır. Yazar(lar)ın görev yaptığı kuruluştan, yazar(lar)la çatışma ve çıkar birliği bulunanlardan, alanı makaleyle ilgili olmayanlardan, tez danışmanı ya da tezin jüri üyelerinden hakem atanmamasına özen gösterilir. Derginin bir sayısında aynı hakeme değerlendirmesi için bir makaleden fazla makale gönderilmez.

 

Hakemler yazıları “biçimsel ve içerik olarak bilimsel ölçütlere uygunluk” yönünden denetleyeceklerdir. Hakem raporları yayım arşivinde saklanacaktır. Yazılar hakemlere gönderildiğinde, yazarın adı soyadı bildirilmeyecektir. Aynı şekilde yazar da kimlerin hakem denetimi yaptığını bilmeyecektir. Hakemle yazarın bir konudaki görüşünün farklı olması, yazının hakem denetiminde olumlu sonuç alınmasına engel değildir. Hakemler yazılara ilişkin olarak ”yayımlanması uygundur” , ” düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” , ” yayımlanması uygun değildir” şeklinde üç sonuçtan birini bildirebileceklerdir. Yazının hakem tarafından yetersiz bulunması halinde, hakem raporlarında ”yazar nüshası” , yani hakem kimlik bilgilerinin olmadığı nüsha yazara verilecektir. Yazar, raporda saptanan eksiklikleri giderdikten sonra, yazı yeniden aynı hakeme verilecektir. Bunun sonucuna göre yazıyla ilgili gerekli işlem yapılacaktır.

 

Hakem değerlendirmesi; makalenin yazım açısından incelenmesi, özgünlüğü, yöntemi, etik ilkelere uygunluğu, sonuçlarının tutarlı biçimde sunumuna, yollamaların (atıfların) ilkelere uygunluğu, kaynakça ile yollamaların tutarlığına dayanır.

 

Hakem değerlendirme süreci için hakemlere on beş gün süre verilir, hakemin isteği doğrultusunda gerektiğinde süre uzatılabilir.

 

Hakemlerden ve/ya da Yayın Kurulu üyelerinden gelen düzeltme önerileri doğrultusunda, yazarların on beş gün içinde düzeltmeleri yapmaları ve Yayın Kuruluna ulaştırmaları gerekir. Düzeltmeleri görmek isteyen hakemlere, düzeltilmiş makale gönderilir. Hakemler ya da yayın kurulu üyelerince, yazardan birden fazla düzeltme istenebilir. Bu halde yazarın on gün içinde düzeltmeyi yapması beklenir.

 

Değerlendirme Sonucu ve Yayın Kurulu Kararı

 

Hakemlerden gelen görüşler ile varsa yazarlardan gelen düzeltme raporu, Yayın Kurulu toplantısında görüşülür, varsa düzeltme raporu içeren metin bir kurul üyesinin incelemesine sunulur.

 

Sayfa düzenlemesi yapılan makalelerin yazım denetimi bir yayın kurulu üyesince yapılır; gerekliyse yazarlardan düzeltme istenir. Düzeltmeleri tamamlanarak yayın aşamasına gelen makalelerin son kez yazım denetimi yapılır, makale genel olarak bir kez daha gözden geçirilerek baskıya hazır hale getirilir. Yazının baskı düzeltmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılacak, yazarına bu düzeltmeler için yazı gönderilmeyecektir. Dergi’ye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetiminin yapılmış olduğu, yazarın dijital ortamdaki biçimiyle yazısının yayımlanmasına ”olur” verdiği kabul edilecektir.

 

Yayımlamayan yazılar, yazara geri gönderilmeyecek, ancak yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağı ilgilisine en kısa sürede bildirilecektir.

 

Değerlendirmeye İtiraz Hakkı

 

Yayın Kurulu'nca bir makale ile ilgili verilen karara, yazar(lar)ın itiraz hakkı vardır. Yazar(lar), kurul kararına yönelik itiraz gerekçelerini kanıtlarıyla ve kaynak göstererek yayinkurulu@izmirbarosu.org.tr  adresine bir iletiyle bildirebilirler. Yazar(lar)ın itirazı, Yayın Kurulu tarafından incelenerek yazar(lar)a yanıt verilir. İtiraz haklı bulunursa, kurul yeni hakemlerle değerlendirmeyi yeniden başlatır.

 

Yollama (Atıf) ve Kaynakça Denetimi

 

Yayın etiğine göre, makalelere yollamaların (atıfların) doğru ve eksiksiz verilmesi zorunludur. Bu denetim, değerlendirme sırasında hakemlerce yapılır.

 

Gönderilen makalelerde, yollama (atıf) ve kaynakça denetimi şöyle yapılır:

 

• Kaynakça, APA 7. sürümünde yer alan biçime uygun olmalıdır.

 

• Metinde yararlanılan kaynakların, kaynakçada eksiksiz ve doğru biçimde verilip verilmediği denetlenir. Kaynakçadaki her kaynağa ilişkin metin içindeki yollamalar (atıflar) uygun biçimde yapılmadıysa düzeltilir.

 

• Metin içindeki yollamaların (atıfların), yollama ilkelerine uygun biçimde yapılıp yapılmadığı denetlenir, eksik ya da hatalı olanlar düzeltilir.

 

• Türkçe makaleler için Türkçe, İngilizce makaleler için İngilizce kaynak gösterme ilkeleri temel alınır.

 

Makaleyi Geri Çekme

 

İzmir Barosu Yayın Kurulu, bilimsel özgün araştırma makalelerini yayımlamaya büyük çaba gösterir; yayın politikaları kapsamında, başvurusu yapılan ya da elektronik dergide yayımlanan bir makalenin geri çekilmesi söz konusu olduğunda kurulun ve yazar(lar)ın aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi öngörülür:

 

Yayın Kurulu Üyeleri

 

Değerlendirme sürecindeki ya da yayımlanmış makalede telif hakkı ve etik ilkelere aykırılık ya da intihal kuşkusu oluştuğunda İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu, ivedi olarak inceleme başlatmakla yükümlüdür.

 

Yayın Kurulu yaptığı incelemede, değerlendirme aşamasındaki bir makalenin etik ilkelere aykırılık taşıdığı, intihal yapıldığı ya da telif haklarına uyulmadığını saptaması durumunda makaleyi geri çeker. Makaleyle ilgili gerekçeleri de içeren Yayın Kurulu kararı, yazar(lar)a ve İzmir Barosu Başkanlığına bildirilir.

 

Yayın Kurulu, yayımlanmış bir makalede etik ilkelere aykırılık, intihal ve telif haklarına uyulmadığının saptanması/bildirilmesi durumunda, en kısa sürede kanıtlarıyla birlikte kararını yazar(lar)a, yazar(lar)ın bağlı oldukları kurumlara, makalenin bir tez olması durumunda ilgili Enstitüye ve varsa diğer kuruluşlara yazılı olarak iletir.

 

Yayın Kurulu, değerlendirme sürecindeki bir makaleyi yazar(lar)ının geri çekme istemini aldığında, istemi kısa sürede inceleyerek yazar(lar)a yazılı yanıt verir.

 

Yazar(lar)

 

Yazar, değerlendirme aşamasında ya da yayımlanmış makalesiyle ilgili bir hata fark ettiğinde, makaleyi çekmek için Yayın Kurulu ile işbirliği yapmakla yükümlüdür.

 

Başvurusu yapılmış bir makalenin geri çekme istemi; Yayın Kurulu’nca onaylanmadıkça, yazar makalesini başka bir dergiye gönderemez.

 

Değerlendirme sürecindeki bir makale için geri çekme isteminde bulunmak isteyen yazar(lar), “Makale Geri Çekme Dilekçesi”ni doldurur, imzalar, tarayarak yayinkurulu@izmirbarosu.org.tr  adresine iletir. Yayın Kurulu, makale çekme istemini kısa sürede inceleyerek kararını yazar(lar)a bildirir. 

 

Gizlilik Bildirimi

 

İzmir Barosu Dergisi’ne yapılan makale başvuruları ve yazışmalarda kullanılan kişisel bilgiler, derginin amaçları dışında başka bir amaç için kullanılmaz, üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

 

Hakemler, değerlendirdikleri makalelerle ilgili süreci ve hiçbir belgeyi paylaşmayacakları konusunda güvence vermek zorundadır.