MERKEZLER

İzmir Barosu CMK Uzlaştırma Yönergesi

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İZMİR BAROSU CMK UZLAŞTIRMA YÖNERGESİ

I.BÖLÜM

AMAÇ ve KAPSAM

MADDE 1: 5271 sayılı CMK 253. maddesi ve CMK’ya göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile diğer kanunlarda uzlaşma kapsamında olduğu belirtilen suçlar bakımından şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi arasında uzlaştırma işlemlerinin yapılmasına ilişkin hükümler gereğince; “uzlaştırmacı” görevlendirmesine ilişkin esasların belirlenmesi ile verilen hizmetin aksamadan ve etkin biçimde yürütülmesi, görev alan İzmir Barosu’na kayıtlı avukatlar arasında, bu yönergede belirlenen kriterler çerçevesinde görev dağılımının sağlanması, eğitim çalışmaları düzenlenmesi, gerekli kurulların oluşturulması, uzlaştırma uygulamasının yasalara ve hukuka uygun olarak yürütülmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2 – (1) Bu Yönergede geçen;

a)      Yasa: 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununu,

b)      Yönetmelik: 26.07.2007 tarihli Ceza Muhakemesi Kanuna Göre Uzlaştırmanın

Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

          c) Uzlaşma: Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle, şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin Kanun ve bu Yönetmelikteki usul ve hükümlere uygun olarak uzlaştırma süreci sonunda anlaştırılmış veya anlaşmış olmalarını,

          d) Uzlaştırma: Uzlaşma kapsamına giren bir suç nedeniyle şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin, Kanun ve yönetmelikteki usul ve hükümlere uygun olarak uzlaştırmacı tarafından anlaştırılmaları suretiyle uyuşmazlığın giderilmesi sürecini,

          e ) Uzlaştırmacı; Şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar gören arasındaki uzlaştırma müzakerelerini yönetmek için, Cumhuriyet savcısı ya da mahkemenin isteği üzerine İzmir Barosu tarafından görevlendirilen avukatı ifade eder.

          g) Uzlaştırma Servis Müdürü/görevlisi; çalışma konularını ve işlemlerini yönerge gereğince yerine getirmekle yükümlü hukukçu personeli ifade eder.

II. BÖLÜM  

ORGANLAR ve GÖREVLERİ

Organlar                     :

 MADDE 3:

(1) CMK gereği uzlaştırma uygulamasına ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler; Baro Yönetim Kurulu, Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Uzlaştırma Komisyonu, Yürütme kurulu, Baro İlçe Temsilcileri ve uzlaştırmacılar aracılığı ile yerine getirilir.  

(2) Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenmemiş konular hakkında son karar organıdır.  

(3) Uzlaştırma faaliyetleri, CMK bünyesinde oluşturulacak “Uzlaştırma komisyonu” tarafından yürütülür. Komisyon kendi içinden bir yürütme kurulu seçer. Komisyon, çalışmalarını altışar aylık dilimler halinde Baro Yönetim Kuruluna sunar. Baro Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçını bu yönerge çerçevesinde oluşturulacak organların ve yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere görevlendirir. Görevli Yönetim Kurulu Üyesi;  verilen görev çerçevesinde Yönetim Kurulu adına organlar arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar, çalışmalarını izler ve denetler. 

(4) Yönetim Kurulu, gerektiğinde Adliye içerisinde Uzlaştırma Ön Bürosu açabilir. Burada genel uzlaştırma listesine veya oluşturulacak özel görevlendirme listesine göre günlük görevlendirmeler yapabilir. 

Uzlaştırma Komisyonu           :

 MADDE 4:

(a) Uzlaştırma Komisyonu, “uzlaştırmacı” listelerinde yer alan avukatların gönüllü katılımı ile oluşur.

(b) Komisyon, ayda en az bir kez toplanır, katılanların oy çokluğu ile karar alır. Gerekli görüldüğünde Görevli Yönetim Kurulu üyesi veya yürütme kurulu uzlaştırma komisyonunu toplantıya çağırabilir.

(c) Uzlaştırma Komisyonu; İzmir Barosu CMK uzlaştırma uygulamasının hukuki tartışma, inceleme, değerlendirme zeminini oluşturur. Görevli Yönetim Kurulu üyesi tarafından belirlenecek gündem konularını ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşür. Görevlendirme işleyişini izler, görevlendirmelerin sonuçlarını değerlendirir, karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ve genel uygulamaya ilişkin aksaklık ve sorunları tespit eder; çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak üzere Yürütme Kuruluna bildirir.

 

(d) Uzlaştırma  Yürütme Kurulu

Uzlaştırma komisyonu her yıl Aralık ayı içerisinde kendi içinden 9 kişilik bir yürütme kurulu seçer. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi kurulun doğal üyesidir. Kurul, ayda en az bir kez, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların oy çokluğu ile karar verir. Toplantılara servis müdürü/sorumlusu de/da raportör olarak katılır.

Yürütme Kurulu; uzlaştırma servis müdürü/görevlisi tarafından getirilen ve uygun gördüğü konuları görüşür. Servisin görevlendirme, değerlendirme, ücretlendirme işleyişini izler, Komisyonun aldığı kararlar çerçevesinde pratik çalışmaları yürütür, karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ve genel uygulamaya ilişkin aksaklık ve sorunları tespit eder; çözüm önerilerini düzenleyeceği raporla Yönetim Kuruluna sunar. Uzlaştırma eğitim çalışmalarının düzenlenmesi konusunda Yönetim Kurulu’ na öneri hazırlar. Yönergenin 11. ve 12. maddesi gereğince uyarı ve listeden çıkarma önerisinde bulunduğu görevli avukatların isimlerini  Baro Yönetim Kurulu’ na bildirir.  Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Baro İlçe Temsilcileri:

MADDE 5:

(1) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilciler;                 

a)      Kendi bölgesindeki uzlaşma görevlendirme uygulamasını izler ve karşılaşılan sorunlar hakkında Yönetim Kurulu’ na bilgi verir.

b)      İlçesindeki görevli avukatlara uzlaşma uygulamalarıyla ilgili alınan kararların ve gelişmelerin aktarılmasını sağlar. İlçede düzenlenecek toplantılara ev sahipliği yapar.

III.BÖLÜM  

UZLAŞTIRMACILAR

MADDE 6:

Sisteme Kabul

(1) CMK kapsamında uzlaştırmacı olarak görevlendirilmek isteyen Baroya kayıtlı avukatlar, Baro Başkanlığı'na yazılı olarak başvururlar.

(2) Uzlaştırmacı Eğitim çalışmasına katılan ve katılım belgesi almaya hak kazanan avukatlar uzlaştırmacı görevlendirme listesine eklenir. Görevlendirme listeleri Baroya bildirilen büro adresleri esas alınarak düzenlenir.   

 MADDE 7:

Görevlendirme Esasları:

(1)   CMK uyarınca uzlaştırmacı görevlendirmesi uzlaştırmacı listesine göre Baro Başkanlığı tarafından yapılır.

(2)   Baro temsilciliğinin bulunduğu ilçelerde; uzlaştırmacı talepleri o ilçeye ait görevlendirme listesinden karşılanır. O ilçede taleplerin karşılanamaması durumunda, Baro başkanlığı talebe göre merkez veya diğer ilçelerdeki listelerden görevlendirme yapabilir.

(3)   Görevlendirmeler listeye alınma sırasına göre yapılır. Görevlendirilen uzlaştırmacı listenin son sırasına iner ve tüm uzlaştırmacılar görev almadıkça yeniden görev alamaz. Her eğitim çalışması sonrasında başvuru tarihi baz alınarak listeye eklenen uzlaştırmacılar ortalama puanla sıralanırlar. 

(4)   Ortalama puan hesaplamanın yapıldığı tarihte alınmış olan görev sayısının uzlaştırmacı sayısına bölünmesi suretiyle bulunur. 

(5)   Yönetim Kurulu, uzlaştırma görevlendirme ilke ve esaslarına ilişkin kurallar ile ilgili olarak, hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine ilişkin tedbir ve kararları alır. Uzlaştırma Ön bürosu için, uzlaştırmacılar listesinden gönüllü olanları kapsayan günlük, haftalık, aylık listeler oluşturabilir.

(6)    Görevlendirilen uzlaştırmacıya aynı gün ulaşılamaz veya uzlaştırmacı görevi kabul etmezse uzlaştırmacı görev yapmış gibi listenin sonuna eklenir. Listede yer alan uzlaştırmacıya yeniden görev verilme sırası geldiğinde, savcılıkça/ mahkemece tayin edilen sürenin bitimine kadar  (uzatma süresi alınmışsa uzatma süresi sonuna kadar) bu yönergenin 9. maddesi gereği Uzlaştırma Sonuç Raporu’nu sunmamış olması halinde rapor sunulana kadar yeni görevlendirme yapılmaz.  

 

 

MADDE 8 :

Görevin sona ermesi   :

 

(1) Uzlaştırmacının görevi, uzlaştırma işlemlerinin sonucuna ilişkin raporun C. savcılığına verilmesi ve sonuca ilişkin bildirimin Baro Başkanlığı’ na sunulması ile sona erer.

            (2) Uzlaştırmacının yürütmekte olduğu görevden çekilmesi ilgili yasa ve yönetmelik çerçevesinde gerçekleşir. Görevden çekilen uzlaştırmacı bu durumu kendisini görvlendiren merciye ve ayrıca Baro Başkanlığına sebepleri ile birlikte yazılı olarak hemen bildirir.

Gerektiğinde Baro aynı olay için yeni bir uzlaştırmacı görevlendirebilir.

 

Uzlaştırmacı Avukatın Hak ve Yükümlülükleri:       

 MADDE 9 :

(1) Uzlaştırmacının                           

            a. Görevlendirme öncelikle telefon ile yapılır. Savcılıkça yapılan görevlendirömelerde telefonla aranan uzlaştırmacı bir (1) gün içinde görevlendirildiği dosyayı savcılıktan alacaktır. Görevlendirilen uzlaştırmacının, bir gün içerisinde dosyayı alamayacağına ilişkin geçerli mazeretinin olması halinde görevi derhal iade eder ve sıra bir sonraki uzlaştırmacıya geçer.

Mazeretlerin geçerli olup olmadığı hususu İzmir Barosu Uzlaştırmacı Yürütme Kurulunca değerlendirilir. Yürütme Kuruunun kararına karşı itiraz olması halinde son karar Yönetim Kurulunca verilir. Mazeretsiz olarak veya geçerli mazereti olmaksızın görevi reddeden uzlaştırmacı görevi almış gibi kabul edilir.

            b. Soruşturma ya da kovuşturma dosyasındaki taraflarla dosyanın teslim alınmasından itibaren 2 gün içerisinde Yönetmeliğin 18. maddesine göre yüzyüze, görüntülü veya sesli görüşme yapmaları ve göreve ilişkin bilgiler ile uzlaşmanın sonuçları konusunda tarafları bilgilendirmesi, 

            c. Sözlü iletişim kurmanın, dosya suretinin teslimi tarihinden itibaren 2 gün içerisinde, mümkün olmaması halinde, iletişim kurulamayan taraf veya tarafları müzakereye çağımak veya beyanlarını almak için, hızlı posta/kargo servislerini kullanarak, çağrı yazısı göndermesi,   

            d.  Uzlaştırma sürecinin tamamlanmasından sonra yönerge ekinde yer alan Uzlaştırma Sonuç Raporunu en geç 1 hafta içinde Baroya sunmaları, Raporda savcılık ya da mahkemeden ek süre talebinde bulunulmuş olması halinde gerekçelerini de bildirmesi

            e. Görevlendirme listesinde yer alan uzlaştırmacılar kendi istekleri ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilirler.

            f. Uzlaştırma sürecini yöneten uzlaştırmacı, yasa ve yönetmelikle uzlaşma için belirlenmiş temel ilkeler çerçevesinde, tarafların haklarının korunması ve kullandırılması hususunda gerekli dikkat ve özeni göstermeli ve tarafların gerçek iradelerine uygun bir görüşme ve uzlaşma süreci gerçekleştirmek için çaba harcamalıdır

IV.BÖLÜM  

MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMASI

Eğitim Çalışmaları     :

MADDE 10:

(1) Uzlaştırma görevlendirme listelerinde yer almak üzere ilk kez başvuran avukatların eğitim çalışmasına katılarak katılım belgesi alması zorunludur. Eğitim çalışmasının tarihi Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgililere duyurulur. Eğitim çalışmasına davet için başvuru tarihi esas alınır. Eğitime katılanlara çalışmadaki tüm oturumlara katılmış olmaları halinde uzlaştırmacı katılım belgesi verilir ve bundan sonra görev listesine dahil edilirler. Tüm oturumlara katılmayanların katılım belgeleri bir sonraki eğitim çalışmasında eksik oturumları tamamlamaları halinde verilir.

(2) Başka il barolarından nakil yoluyla gelen uzlaştırmacıların daha önce baromuzun uzlaştırmacı eğitim programına denk bir eğitim programına katılıp katılım belgeleri almış olmaları halinde görev listelerine dahil edilmek için yeniden eğitim çalışmasına katılmalarına gerek yoktur.

(3) Eğitim çalışmasına katılmak üzere başvuruda bulunan uzlaştırmacıların kısa mesaj veya elektronik posta veya tebligat yoluyla çağırıldıkları iki uzlaştırmacı eğitim çalışmasına katılmamaları halinde başvuruları yeniden yazılı olarak talepte buluncaya kadar askıya alınır ve takip eden eğitim çalışmalarına çağırılmazlar. Bu durumda uzlaştırmacı eğitim çalışmasına çağrı sırası için yeniden yazılı başvuru tarihi esas alınır. 

(4) Davet edildiği ve geleceğini bildirdiği çalışmaya belgelenmiş haklı mazereti bulunmaksızın katılmayan uzlaştırmacı adaylarının uzlaştırmacı eğitim çalışmasına çağırılmaları için yeniden başvuru yapmaları şarttır.

 

 

 

(5)   Yönetim Kurulu Yönetmelik gereği uzlaşma görevlendirme listelerinde bulunan tüm görevli uzlaştırmacılara yönelik olarak eğitim çalışmaları, değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılmasına karar verebilir. Yönetim Kurulu en az 7 gün önceden bildirmek veya ilan etmek koşuluyla bu toplantılara katılımı zorunlu tutabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM  

YAPTIRIMLAR

MADDE 11:

 Uzlaştırmacılardan;

a. Görevlendirme tarihinden itibaren bu yönergenin 9. maddesi uyarınca 1 (Bir) gün içerisinde soruşturma ya da kovuşturma dosyasının suretini almak üzere uzlaştırmacı talep eden kuruma başvurmamış olanlar,

b. Soruşturma ya da kovuşturma dosyasının suretinin ilgili kurumdan teslim alınmasını izleyen 2 (iki) gün içinde sözlü iletişim girişimleri sonuç vermemiş olmasına rağmen takip eden 2 (iki) gün içerisinde yazılı toplantı çağrısı göndermemiş olanlar,

c. Uzlaşma sonuç raporunu uzatma süresi alınmamışsa 30 (otuz) gün içerisinde, uzatma alınmışsa uzatma süresinin bitimine kadar ilgili kuruma teslim etmeyenler,

d. Uzlaşma sonuç raporunu savcılığa veya mahkemeye teslimden itibaren 1 (Bir) hafta içerisinde Baro’ya vermeyenler,

e.  Bu yönerge gereğince yapılmış bir görevlendirme olmaksızın görev yapanlar,

f.   Bu yönerge gereğince kendisine verilen her görevin ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle yerine getirmeyenler, yönergeye ikinci aykırılık halinde listeden çıkartılacakları konusunda yürütme komisyonunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bilgilendirililer.   

Çıkarma  

 MADDE 12:

(1) Görevlendirme listelerinde yer alan uzlaştırmacılardan, bu görevden ötürü hakkında, 1136 sayılı yasa kapsamına giren fiillerinden dolayı, disiplin soruşturması açılanlar, kovuşturması sonuna kadar geçici olarak listeden çıkarılır.

(2) Görevli avukatlardan;

a.  İlk bildirim tarihinden başlamak üzere; bir yıl içinde yönergenin 11. maddesi uyarınca ikinci kez yönergeye aykırı davrananlar,

b.  Bu Yönerge uyarınca geçici olarak listeden çıkarılanlardan disiplin kovuşturması sonucunda aldıkları ceza kesinleşenler,  

Uzlaştırma komisyonunun önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirme listesinden kesin olarak çıkarılırlar.

(3)Bu madde hükmünce görevlendirme listesinden çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden itibaren iki yıl geçtikten sonra, eğitim çalışmasına yeniden katılmak şartıyla tekrar görevlendirme listelerine eklenebilirler.  

Uyarı ve çıkarmada usul                   

MADDE 13:

(1)11. ve 12. madde hükümlerinin uygulanmasında konu görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’ na sevk edilmeden önce ilgili uzlaştırmacıdan yazılı olarak bilgi istenmek zorunludur. 

(2) Yönetim kurulunun uyarı ve çıkarmaya ilişkin kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM  

SON HÜKÜMLER

Yürürlük                     :

MADDE 14 :

İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 18.04.2017 tarih ve 5/18 sayılı kararıyla kabul edilen bu yönerge, İzmir Barosu Web Sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.