KOMİSYONLAR

🏠  Anasayfa   ➝  Komisyonlar  ➝  Tüketici Hakları Komisyonu  ➝  Yönerge

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Tüketici Hakları Komisyonu Yönergesi

Tüketici Hakları Komisyonu Yönergesi

 

İZMİR BAROSU

TÜKETİCİ HAKLARI KOMİSYONU

 

KAPSAM

İş bu yönerge, İzmir Barosu Tüketici Hakları Komisyonu’nun ("komisyon”olarak anılacaktır) çalışma ve esaslarım içerir.

1-     AMAÇ

İzmir Barosu, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin arasında, hukukun üstünlüğü, insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve meslekleri ile ilgili ilişkilerini güçlendirmek üzere bünyesinde çeşitli merkez, komisyon ve kurullar oluşturmuştur.

İnsanın insan olması sebebiyle doğuştan sahip olduğu haklarını tanıması, haklarım savunması ve onları korumak için hukuki mücadelesini sürdürmesi adalet ve barışın temelidir. Bu sebeple her bir bireyin bir tüketici olduğu
düşüncesiyle komisyonumuzun amacı;

Meslekdaşlarımızı tüketicilerin haklarını korumaları ve geliştirmeleri konusunda bilgilendirmek, sahip oldukları hakları ve bu hakları nasıl kullanacağını bilmelerini temin için çalışmalar yapmak, bu konuda tüketicileri esas alarak toplumun bilinçlenmesini sağlamak, bu hususta tüketicilerin farkındalığını arttırmak, tüketicilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için resmi ve özel kuruluşlar nezdinde talep, girişimlerde bulunmak ve tüketicilerin menfaatine olan durumlarda bu kurumlar ile yönergeye uygun usulde işbirliği yapmak.

DAYANAK

Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. Maddesinin 2. Fıkrasının 15. Bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

        2-     TEMEL, İLKELER VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Komisyon, fonksiyon itibariyle doğrudan baro başkanlığı bünyesindedir. Bağlı olunması gereken yapılar ile, hukukun üstünlüğü kavramı çerçevesinde, ilişkili bir yapıdadır. Üyelerinin etkin katılımı, demokratik yöntemler, azami gayret ve hassasiyetle çalışmalarını yürütür.

        3-     ÇALIŞMA DÖNEMİ VE GÖREV SÜRELERİ

Komisyon, baro seçimlerine paralel olarak 2 yıllık dönemler halinde görev yapar. Yeni Komisyonun organları oluşmadıkça eskisinin görevi aynen devam eder.

        4-     KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİSİ

Komisyon, bu yönergedeki amaca göre çalışmalarım yürütür. Bu kapsamda çalışma alanları ile ilgili basın açıklaması, seminer, sempozyum, panel, meslek içi eğitim semineri ve yuvarlak masa toplantıları yaparlar. Kitap, dergi, broşür gibi yayınları hazırlarlar. Baro internet sitesi üzerinden çalışmalarını duyururlar. İlgili olduğu konular hakkında, baro yönetim kuruluna görüş ve öneri hazırlarlar, mevzuatı, yargı kararlarını ve güncel gelişmeleri takip ederler.

Komisyon, bu doğrultuda kanunların avukatlara tanıdığı hak ve yetkiler çerçevesinde, yasal merciler önünde hareket eder, görevlerini tam ve şerefli bir şekilde ifa eder. Açıklama, şikayet ve ihbarlarda bulunur. Komisyon üyesi avukatlar, baroyu temsilen davalara katılabilir. Davaları takip edip, baro yönetim kuruluna görüş bildirebilir.

Komisyon, kuruluş amaç ve alanları kapsamında baronun verdiği diğer görevleri yerine getirir. İlgili olan diğer kurul ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yaparlar. Tüm süreçlerde adaletin tecellisi ve hukukun üstünlüğü prensibine olumlu katkı sağlar.

Komisyon, bilimsellik, uzmanlık, toplumsal sorumluluk, yenilikçilik, saydamlık, katılımcılık, paylaşımcılık, insan hakları, estetik duyarlılık, güncellik temel değerleri ile hareket eder.

        5-     SORUMLU YÖNETİN KURULU ÜYESİ

Baro yönetim kurulunca Komisyondan sorumlu bir ya da birden fazla yönetim kurulu üyesi belirlenir. Belirlenen bu sorumlu yönetim kurulu üyesi/üyeleri komisyon ile baro yönetim kurulu arasında bağlantıyı sağlar.

6-     KOMİSYONUN YAPISI, ÇALIŞMASI VE YETKİ KAPSAMI KOMİSYON ÜYELERİ

Komisyonda üye sayı sınırlaması yoktur. Katılımcılık anlayışı çerçevesinde ve özellikle işbu yönergenin başlangıç hükümlerini samimiyetle içselleştirilmiş her avukat, komisyonun üyesi olabilir, üyelikten ayrılabilir, çalışmalara etkin olarak katılabilir.

Üyelik, baro başkanlığına verilecek bir dilekçe ile olur. Baro, komisyon üyeliğinin e-mail veya baronet üzerinden veya başkaca yöntemlerle yapılabilmesini kararlaştırabilir. Stajyer avukatlar da komisyonun çalışmalarına katılabileceği gibi, baronun izni ile diğer katılımcılar da gözlemci sıfatıyla çalışmalarda yer alabilirler. Ancak komisyon üyesi avukatlar, başkan, başkan yardımcısı ve sekreter üye seçilebilir.

Komisyon, her ay en az iki kere toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantının yapılacağı gün, yer, saat ve gündem, tüm üyelere e- mail, kısa mesaj yahut baro vasıtası ile başkaca yollarla duyurulur.

Toplantı öncesi hazirun listesi hazırlanır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Alınan kararlar bir tutanağa yahut karar defterine yazılır. Karara muhalif olanlar muhalefet gerekçesini yazar. Karar defteri herhangi bir tasdike tabi değildir.

Bu yönerge ile kurulan komisyon, kendi içinde kurul ve çalışma grupları oluşturabilir.

Komisyonun, baro’yu temsil etme sıfatı bulunmamaktadır. Komisyon Başkanlıklarınca yapılacak dış yazışmalar, baro başkanlığı ile gerçekleştirilir. Komisyon üyeleri sair sıfatları, kartvizit ve başkaca yollarla meslektaşlar arası
haksız rekabet yaratacak şekilde Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve Avukatlık Meslek İlke ve Kurallarına aykırı olarak kullanılmaz.

       7-     KOMİSYON’un ORGANLARI

Komisyon, üyeleri dışında sorumlu yönetim kurulu üyesinin koordinasyonu altında komisyon başkanlık divanı olarak bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sekreter yardımcısı üyeden oluşur.

Komisyonun başkanı, baro yönetim kurulun tavsiyesi ile çalışma dönemi için bilimsel çalışmaları ve etkinlikleri gözetilerek emsalleri arasında temayüz etmiş İzmir Barosu’na kayıtlı avukatları arasından, komisyonun kendi üyeleri arasında yapılacağı seçimle belirlenir. Bu seçimde en çok oyu alan aday komisyon başkanı seçilir.

Komisyonun kendi içinde oluşturacağı kurulları ve çalışma gruplarının başkanları da, komisyonun kendi üyeleri arasında yapılacağı seçimle serbestçe belirlenir. Bu seçimde en çok oyu alan aday kurul ve çalışma grubunun başkanı olarak seçilir.

Komisyon başkan yardımcılığı ve sekreter üyelik için bir asil ve bir yedek üye seçimle belirlenir. Başkanlık için yedek üye belirlenmez. 

Seçim el kaldırmak suretiyle açık oyla yapılır. Seçim sonucu tutanağa geçirilir. Adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde mesleki kıdemi en çok olan aday seçilmiş sayılır.

Seçilen asil başkan yardımcısı yahut sekreter üyenin istifa yahut başkaca nedenlerle yerinin boşalması halinde yeri en çok oyu almış yedek üye tarafından doldurulur. Yedek üye, kalan süreyi tamamlar.

      9A-Komisyon Başkanının Görev ve Yetkileri 

      -Komisyonu temsil etmek,

      -Komisyonun amacının gerekli kıldığı tüm çalışmalarda, etkinlikler, proje ve çalışma programlarını komisyon
       üyeleri ile birlikte hazırlamak ve yürütmek,

      -Komisyon bünyesinde oluşturulacak kurul ve çalışma gruplarının koordinasyonunu sağlamak,

      -Komisyonun her yıl çalışma raporunu hazırlamak ve Baro Yönetim Kuruluna sunmak,

           9B-Komisyon Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

           -Başkanın yokluğunda Komisyona başkanlık etmek,

     -Başkanlık herhangi bir sebeple boşalırsa, yenisi seçilene/atanan kadar başkana ait yetkileri kullanmak,

     -Başkanın vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

      9C-Komisyon Sekreterinin Görev ve Yetkileri

      -Komisyon, kurul ve çabşma gruplarının toplantı çağrısını yapmak,

           -Toplantıları ve alınan kararları tutanağa bağlamak,

      -Toplantı hazirun listeleri, komisyon, kurul ve çalışma gurubu kararlarını, üye listelerini baroda arşivlemek,

     10-BARO YÖNETİM KURULU’NUN SORUMLULUĞU:

     Baro yönetim kurulu; fiziki ve ekonomik imkanlar elverdiği ölçüde komisyonun toplantılarını yürütmeleri için yer
     sağlar,sekretarya hizmetini görmesi için talep halinde bir memur görevlendirir. Komisyonun çalışmaları ile ilgili,
     toplu sms, e-mail gönderimlerini sağlar. Baro web sitesi üzerinden faaliyetlerinin duyurulmasını temin eder.

     11- MALİ HÜKÜMLER:

     Bu yönergede belirtilen etkinlikleri yerine getirmeye elverişli olan ve komisyonun görev ve yetkisi içindeki her türlü
     harcamalar komisyon başkanının önerisi üzerine baro yönetim kurulunca onaylandığı ölçüde yapılır.

     12- YÜRÜRLÜK:

     Bu yönerge İzmir Barosu Yönetim Kurulu’nca 13.01.2015 gün ve 5 sayılı karar ile kabul edilmiş ve aynı tarihte
     yürürlüğe girmiştir.

    13- YÜRÜTME:

     Bu yönerge hükümleri İzmir Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.