SAYFALAR

🏠  Anasayfa   ➝  Sayfalar  ➝  Avukatlık Hukuku  ➝  Avukatlık Yasası

Avukatlık Yasası

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

1136 SAYILI

AVUKATLIK KANUNU

Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969.

RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694.

Bu Kanun'un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki Bazı

Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı, C. 1, s. 1041.

BİRİNCİ KISIM

AVUKATLIK VE AVUKAT

Avukatlığın Mahiyeti

Madde 1.Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir.

(Değişik: 2/5/2001-4667/1 m.)Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı

serbestçe temsil eder.

Avukatlığın Amacı

Madde 2.(Değişik: 2/5/2001-4667/2 m.)Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini,

her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve

hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel

kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis

eder.

(Değişik: 2/5/2001-4667/2 m.)Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları

ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar

avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel

hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine

sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazına bağlıdır. Derdest

davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.

İKİNCİ KISIM

AVUKATLIK MESLEĞİNE KABUL

Avukatlığa Kabul Şartları1

Madde 3.(Değişik: 30/1/1979-2178/1 m.)

Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için:

a.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b.Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden

mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav

vermiş bulunmak,2

1 1136 sayılı Kanun'un 8, 9, 11, 12 ve 13. geçici maddeleri hükümlerine bkz.

c.Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,

d.(Mülga: 28/11/2006-5558/1 m.),

e.Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak,

f.Bu kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.3

İstisnalar

Madde 4.(Değişik: 2/5/2001-4667/4 m.)

Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi raportörlüklerinde,

Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi dersleri dalında profesörlük,

doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği

görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşullar

aranmaz.

Türk vatandaşları ve Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı hukuk fakültelerinden mezun

olup da, geldikleri yerde dört yıl süreyle mahkemelerin her derecesinde hakimlik, savcılık veya

avukatlık yapmış ve avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar, 3 üncü maddenin (b) bendinde yazılı

olduğu biçimde Türk hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun

olarak yapılan sınavlarda başarı göstermiş ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla

anlaşılmış olmak kaydıyla, 3 üncü maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı koşulların dışında tutulurlar.

Birinci ve ikinci fıkrada gösterilenlerin baro levhasına yazılmasında, 17 nci maddenin (1) ve (2)

numaralı bentlerinde yazılı belgelerden başka sicil özetlerinin onanmış bir örneğinin de verilmesi

gereklidir.

Avukatlığa Kabulde Engeller

Madde 5.Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi

reddolunur:

a.(Değişik: 23/1/2008-5728/326 m.)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler

geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin

güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı

suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,

sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,

suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak,

b.(Değişik: 22/1/1986-3256/2 m.)Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya

avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,

c.Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak,

d.Avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak,

e.Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,

f.İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve hileli müflisler itibarları iade

edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),

g.Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış bulunmak,

h.Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul olmak.

2 3256 sayılı Kanun'la eklenen geçici 4. madde hükmüne bkz.

3 Bu maddeye, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'un 3. maddesiyle (d) bendi eklenmiş, varolan (d) ve (e) bentleri, sırasıyla

(e) ve (f) bendi olarak metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(Değişik: 2/5/2001-4667/5 m.)Birinci fıkranın (a) bendinde sayılan yüz kızartıcı suçlardan biri ile

hüküm giymiş olanların cezası ertelenmiş, paraya çevrilmiş veya affa uğramış olsa da avukatlığa

kabul edilmezler.

(Değişik: 22/1/1986-3256/2 m.)Adayın birinci fıkranın (a) bendinde yazılı cezalardan birini

gerektiren bir suçtan kovuşturma altında bulunması halinde, avukatlığa alınması isteği hakkındaki

kararın bu kovuşturmanın sonuna kadar bekletilmesine karar verilebilir.

Şu kadar ki, ceza kovuşturmasının sonucu ne olursa olsun avukatlığa kabul isteğinin geri

çevrilmesi gereken hallerde, sonuç beklenmeden istek karara bağlanır.

Baroya Yazılma İstemi

Madde 6.(Değişik: 2/5/2001-4667/6 m. )

(…)4 4 üncü maddedeki koşulları taşıyanlar başvurdukları yer barosu levhasına yazılmalarını

dilekçe ile isteyebilirler.

Karar

Madde 7.Baro Yönetim Kurulu, levhaya yazılma istemi hakkında başvurma dilekçesinin varış

tarihinden itibaren bir ay içinde gerekçeli olarak karar vermekle ödevlidir.

Süresi içinde karar verilmediği takdirde, adayın avukatlığa kabul istemi reddedilmiş sayılır. Bu

halde aday bir aylık sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz

edebilir. İtiraz üzerine 8 inci madde hükmü kıyas yolu ile uygulanır.

Redde veya Kovuşturma Sonuna Kadar

Beklenmesine Dair Karara İtiraz

Madde 8.Baro Yönetim Kurulu, avukatlığa kabul istemini reddettiği veya kovuşturma sonuna

kadar beklenmesine karar verdiği takdirde bunun gerekçesini kararında gösterir. Gerekçeli karar

adaya tebliğ olunur.

Aday, bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, kararı veren baro vasıtasıyla

Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir. Baro tarafından adaya, itiraz tarihini tespit eden bir belge verilir.

Bu belge hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir.

Türkiye Barolar Birliği, itiraz üzerine dosya üzerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, itirazı

kabul veya reddeder. Türkiye Barolar Birliği itiraz tarihinden itibaren bir ay içinde bir karar vermezse,

itiraz reddedilmiş sayılır.

(Değişik: 2/5/2001-4667/7 m.)Baro yönetim kurullarının adayın levhaya yazılması hakkındaki

kararları, karar tarihinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine gönderilir. Türkiye

Barolar Birliği kararın kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde uygun bulma veya bulmama

kararını ve itirazın kabul veya reddi hakkındaki kararlarını onaylamak üzere karar tarihinden itibaren

bir ay içinde Adalet Bakanlığına gönderir. Bu kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki

ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet

Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte

Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim

Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış

sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

4 28/11/2006 tarihli ve 5558 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle bu arada yer alan "Avukatlık sınavını başarmış olanlar veya"

ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

Baro Yönetim Kurulunun, avukatlığı kabul isteminin reddi veya kovuşturma sonuna kadar

beklenmesi hakkındaki kararları, süresi içinde itiraz edilmediği takdirde kesinleşir.

(Değişik: 2/5/2001-4667/7 m.)Adalet Bakanlığının dördüncü fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı,

Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek

üzere geri göndermesi üzerine Türkiye Barolar Birliğince verilen kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı,

aday ve ilgili baro idari yargı merciine başvurabilir.5

Barolar, kesinleşen kararları derhal yerine getirmeye mecburdurlar.

Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin

Madde 9.Avukatlık mesleğine kabul edilen adaya, ilgili baro tarafından bir ruhsatname verilir.

Avukatlığa kabul, ruhsatnamenin verildiği andan itibaren hüküm ifade eder.

Aday böylece avukatlığa kabul edildikten sonra avukat unvanını kullanmak hakkını kazanır.

Durum Türkiye Barolar Birliğine bildirilir.

(Değişik: 13/1/2004-5043/1 m.)Ruhsatnameler ve avukat kimlikleri Türkiye Barolar Birliği tarafından

tek tip olarak bastırılır ve düzenlenir. 8 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen şekilde Türkiye

Barolar Birliği Yönetim Kurulunca uygun bulma kararı verildiğinde ruhsatnameler Birlik Başkanı ve

ilgili Baro Başkanı tarafından imzalanır. Avukat kimlikleri, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından

kabul edilecek resmi kimlik hükmündedir.

Mesleğe kabul edilen avukata ruhsatname verilirken, Baro Yönetim Kurulu önünde aşağıdaki şekilde

ant içtirilir:

(Değişik: 2/5/2001-4667/8 m.)Hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun

davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant içerim.

Avukatın and içtirildiği, andın metnini de kapsayan bir tutanağa bağlanır ve ilgilinin dosyasında

saklanır. Tutanak Baro Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte ant içen avukat tarafından imzalanır.

Ret Kararının Bildirilmesi

Madde 10.Avukatlık mesleğine kabul edilmek için baroya başvuran bir adayın bu isteminin

reddine veya kovuşturma sonuna kadar beklenmesine dair kararlar kesinleşince, ilgili baro, adayın

adını diğer barolara ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Bu halde, ret ve bekleme sebepleri ortadan

kalkmadıkça, hiçbir baro o kimseyi levhasına yazamaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

YASAK HALLER

Avukatlıkla Birleşemeyen İşler

5 Bu fıkrada geçen "Danıştay" ibaresi, 22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanun'un 28. maddesi ile "idari yargı merciine"

şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Madde 11.Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve

görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün

olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.6

Avukatlıkla Birleşebilen İşler

Madde 12.(Değişik: 22/1/1986-3256/3 m.)

Aşağıda, sayılan işler 11. madde hükmü dışındadır:

a.Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,

b.(Değişik: 2/5/2001-4667/9 m.)Hukuk alanında profesör ve doçentlik,7

c.Özel hukuk tüzel kişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde

ücret karşılığında avukatlık,

d.Hakemlik, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi bir

görev veya hizmet,

e.Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede başka iş veya

hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartıyla; bu Kanun Hükmünde Kararname'nin

kapsamına giren iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı

ortaklıkları ve iştirakleri ve iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşları dışında kalıp

sermayesi devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı,

üyeliği, denetçiliği,

f.Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve

denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,

g.Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,

h.Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayın müdürlüğü.

Milletvekilleri hakkında, 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler

Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

(Değişik: 2/5/2001-4667/9 m.)(e) bendinde gösterilenlerin, hazinenin, belediye ve özel idarelerin, il

ve belediyelerin yönetimi ve denetimi altında bulunan daire ve kurumların, köy tüzel kişiliklerinin ve

kamunun hissedar olduğu şirket ve kuruluşların aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi

üyelerinin de bağlı bulundukları tüzel kişilerin ve yüksek öğretimde görevli profesör ve doçentlerin

yüksek öğretim kurum ve kuruluşları aleyhindeki dava ve işleri takip etmeleri yasaktır.

Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.

Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut devlet, il

veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen

müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilirler.

Avukatın Hakim veya Savcı ile Hısımlık veya

Evlilik Münasebeti

6 Geçici madde 20'ye, 22/1/1986 tarihli ve 3256 sayılı Kanun'la eklenen geçici madde 1 ve 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı

Kanun'la eklenen geçici madde 1'e bkz.

7 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'un 97. maddesi gereğince, Kanun'un yayımı tarihi olan 10/5/2001 tarihinden 1 yıl

sonra yürürlüğe girmiştir.

Madde 13.Bir hakim veya Cumhuriyet Savcısının eşi, sebep veya nesep itibariyle usul ve

füruundan veya ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlarından olan avukat, o hakim veya

Cumhuriyet Savcısının baktığı dava ve işlerde avukatlık edemez.

Bazı Görevlerden Ayrılanların

Avukatlık Edememe Yasağı

Madde 14.(Yeniden düzenleme: 23/1/2008-5728/327 m.)Emeklilik ve istifa gibi sebeplerle

görevlerinden ayrılan adlî, idarî ve askerî yargı hâkim ve savcıların son beş yıl içinde hizmet

gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevresinde görevden ayrılma tarihinden itibaren iki yıl

süre ile avukatlık yapmaları yasaktır. Yüksek yargı ve bölge mahkemeleri hâkim ve savcıları ile

raportörlerinin son beş yıl içinde münhasıran hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerde,

buralardan ayrılma tarihinden itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır.8

Yukarıdaki fıkra hükmü Anayasa Mahkemesi üyeleri ve yüksek mahkemeler hakimleri hakkında

da uygulanır.

(Değişik: 22/1/1986-3256/4 m.)Devlet, Belediye, İl Özel İdare ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin kapsamına giren iktisadi devlet teşekkülleri ile

kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerinde çalışanlar, buralardan

ayrıldıkları tarihten itibaren iki yıl geçmeden ayrıldıkları idare aleyhine dava alamaz ve takipte

bulunamazlar.

(Ek: 1/4/1981-2442/1 m.)Askeri Yargıtay Başkanı, Başsavcısı, İkinci Başkanı, Daire Başkanları ve

üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı, Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanı,

Genelkurmay Adli Müşaviri, sıkıyönetim adli müşavirleri ve sıkıyönetim askeri mahkemelerinde

görevli hakim ve savcılar ile yardımcıları, başka hizmetlere atanmış olsalar bile anılan görevlerden

ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl süre ile sıkıyönetim askeri mahkemelerinde avukatlık yapamazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

STAJ9

Genel Olarak

Madde 15.(Değişik: 30/1/1979-2178/4 m.)

Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde

ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan (bu beş yıllık kıdem hesabına kanunun 4 üncü

maddesinde yazılı hizmette geçen süreler de dahildir.) bir avukat yanında yapılır.

Stajın hangi mahkeme ve adalet dairelerinde, ne surette yapılacağı yönetmelikte gösterilir.

8 Avukatlık Kanunu'nun "Emeklilik veya istifa gibi sebeplerle görevlerinden ayrılan adli, idari ve askeri yargı hakim ve

savcılarının son beş yıl içinde hizmet gördükleri mahkeme veya dairelerin yargı çevresinde, görevden ayrılma tarihinden

itibaren iki yıl süre ile avukatlık yapmaları yasaktır." şeklindeki 14. maddesinin birinci fıkrası, Cumhurbaşkanı tarafından

açılan dava sonunda, Anayasa Mahkemesi tarafından 15.10.2002 tarihli ve E. 2001/309 K. 2002/91 sayılı kararla 12.12.2004

tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiştir.

9 TBB Avukatlık Staj Yönetmeliği'ne bkz.

Aranacak Şartlar

Madde 16.(Değişik: 2/5/2001-4667/11 m.)

3 üncü maddenin (a), (b) ve (f) bentlerinde yazılı koşulları taşıyanlardan, stajyer olarak sürekli staj

yapmalarına engel işleri ve 5 inci maddede yazılı engelleri bulunmayanlar, staj yapacakları yer

barosuna bir dilekçe ile başvururlar.

Dilekçeye Eklenecek Belgeler

Madde 17.16 ncı madde gereğince verilecek dilekçeye, aşağıda gösterilen belgeler eklenir.

1.Kanunun aradığı şartlara ilişkin belgelerin asılları ile onanmış ikişer örneği,

2.Adayın 3 üncü maddenin (f) ve 5 inci maddenin (a) bendlerinde yazılı halleri bulunmadığını

gösteren bildiri kağıdı,

3.Yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakati,

4.Adayın ahlak durumu hakkında, o baroya yazılı iki avukat tarafından düzenlenmiş tanıtma

kağıdı.

Bu belgelerin birer örneği Baro Başkanı tarafından onaylanarak Türkiye Barolar Birliğine

gönderilir. Diğer örnek veya asılları barodaki dosyasında saklanır. 22 nci maddenin 2 ve 3 üncü

fıkralarında yazılı hallerde, adayın yanında staj göreceği avukatın yazılı muvafakatine ait belge

aranmaz.

(Ek: 22/1/1986-3256/5 m.; Değişik: 23/1/2008-5728/328 m.)Staj isteminde bulunan tarafından verilen

bildiri kağıdının hilafı ortaya çıktığı takdirde adaya Cumhuriyet Savcısı tarafından ikiyüz Türk Lirası

idarî para cezası verilir.

İstemin İlanı

Madde 18.Adayın istemi, yukarıdaki maddede yazılı hususlarla birlikte, istem tarihinden itibaren

on gün içinde baronun ve adalet dairesinin uygun bir yerinde on beş gün süre ile asılarak ilan olunur.

Her avukat veya stajyer yahut diğer ilgililer, bu süre içinde, adayın stajyer listesine yazılmasına

itirazda bulunabilirler. Şu kadar ki, itirazın incelenebilmesi, açık delil veya vakıaların gösterilmiş

olmasına bağlıdır.

Rapor

Madde 19.Baro Başkanı, istemin ilanından önce, baroya bağlı avukatlardan birini adayın gerekli

nitelikleri taşıyıp taşımadığını ve avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşıp uğraşmadığını araştırarak

bir rapor düzenlemek üzere görevlendirir.

Görevlendirilen avukat, raporu en geç on beş gün içinde baroya vermekle yükümlüdür.

Karar

Madde 20.Baro Yönetim Kurulu, itiraz süresinin bitmesinden itibaren bir ay içinde, 19 uncu

maddede yazılı raporu da göz önünde tutarak, adayın stajyer listesine yazılıp yazılmaması hakkında

gerekçeli bir karar verir. Karar ilgiliye tebliğ edilmekle beraber, bir örneği de incelenmek üzere

dosyası ile birlikte o yer Cumhuriyet Savcılığına verilir.

Bu karar aleyhine Baro Yönetim Kurulu üyeleri karar tarihinden, o yer Cumhuriyet Savcısı kararın

kendisine verildiği, ilgili ise kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içinde

Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilirler.

Birinci fıkrada yazılı süre içinde bir karar verilmemiş olması halinde talep reddedilmiş sayılır. Bu

takdirde, bir aylık sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde aday Türkiye Barolar Birliğine itiraz

edebilir.

(Değişik: 2/5/2001-4667/12 m.)Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet

Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar

onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha

görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri

gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul

edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği

tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

(Ek: 2/5/2001-4667/12 m.)Adalet Bakanlığının yukarıdaki fıkra uyarınca verdiği kararlara karşı,

Türkiye Barolar Birliği, aday ve ilgili baro; Adalet Bakanlığının onaylamayıp geri göndermesi üzerine

Türkiye Barolar Birliğinin verdiği kararlara karşı ise, Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı

merciine başvurabilir.

Stajın Başlangıcı

Madde 21.Avukatlık stajı listeye yazılma ile başlar. İtiraz yazılmayı durdurur.

Yanında Staj Yapılacak Avukat

Madde 22.Avukat yanında staja başlayabilecekleri Cumhuriyet Savcılığınca baroya bildirilenler,

evvelce dilekçelerinde gösterdikleri ve muvafakatini aldıkları avukat yanında staja başlarlar.

Baro Başkanını isteği veya ilgililerin başvurması üzerine, Baro Yönetim Kurulu, stajın dilekçede

gösterilenden başka bir avukat yanında yapılmasına karar verebilir.

17 nci maddenin 3 üncü. bendinde yazılı belgeyi almak imkanını bulamayan adayların hangi

avukat yanında staj göreceğini Baro Başkanı tayin eder.

Avukat, ikinci ve üçüncü fıkralardaki hallerde stajyeri kabul zorunluluğundadır.

Stajın Yapılması ve Stajyerin Ödevleri

Madde 23.(Değişik: 2/5/2001-4667/13 m.)

Staj kesintisiz olarak yapılır. Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam etmediği günler, engelin

kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, mahkeme stajı sırasında Adalet Komisyonu,

avukat yanındaki staj sırasında ise Baro Yönetim Kurulu kararı ile tamamlattırılır. Stajın yapıldığı yere

göre adalet komisyonu başkanı ve Baro Başkanı, haklı bir engelin bulunması halinde yanında staj

yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere otuz günü aşmamak üzere izin verebilir.

Stajyer, avukatla birlikte duruşmalara girmek, avukatın mahkemeler ve idari makamlardaki işlerini

yapmak, dava dosyaları ve yazışmaları düzenlemek, baroca düzenlenen eğitim çalışmalarına katılmak,

Baro Yönetim Kurulunca verilen ve yönetmelikte gösterilecek diğer ödevleri yerine getirmekle

yükümlüdür. Stajyerler, meslek kurallarına ve yönetmeliklerde belirlenen esaslara uymak

zorundadırlar.

Staj Raporları

Madde 24.(Değişik: 30/1/1979-2178/5 m.)

Staj, Adalet Komisyonunun, baronun ve yanında çalışılan avukatın gözetimi altında yapılır.

Stajyer hakkında, yanında staj gördüğü hakimler, Cumhuriyet Savcıları tarafından staj durumu,

mesleki ilgisi ve ahlaki durumunu belirten bir belge verilir.

Yanında staj görülen avukat tarafından, ilk üç ayın bitiminde ve staj süresinin sonunda da kesin

olarak, staj durumunu ve adayın mesleki ilgisi ile ahlaki durumunu da kapsayan bir rapor verir.

Staj Süresinin Uzatılması

Madde 25.(Değişik: 2/5/2001-4667/14 m.)

Baro Yönetim Kurulu, stajyer hakkında verilen raporları değerlendirir, gerektiğinde kurul

üyelerinden birini görevlendirmek suretiyle yapılacak inceleme sonuçlarını da göz önünde tutarak

staj bitim belgesinin verilmesine veya staj süresinin altı aya kadar uzatılmasına karar verebilir.

Yönetim Kurulunun bu kararı kesindir.

Stajyerlerin Yapabileceği İşler10

Madde 26.(Değişik: 2/5/2001-4667/15 m.)

Stajyerler, avukat yanında staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi

ve sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra tetkik mercilerinde

avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri

yürütebilirler.

Bu yetki, staj bitim belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.

Stajyerlere Barolarca Yapılacak Yardım11

Madde 27.(Değişik: 2/5/2001-4667/16 m.)

Staj süresince stajyerlere Türkiye Barolar Birliğince kredi verilir.

Ödenecek kredinin kaynağı, avukatların yetkili mercilere sunduğu vekaletnamelere avukatın

yapıştıracağı pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleridir. Bu pullar, Türkiye

Barolar Birliğince bastırılır.(Değişik: 13/1/2004-5043/2 m.)Yapıştırılacak pulun değeri; 2.7.1964 tarihli

ve 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları Bölümü'nde yer alan vekaletname örnekleri için

kullanılan harç tarifesinin %50 fazlası kadarıdır.12(Ek: 13/1/2004-5043/2 m.)Bu şekilde toplanan tüm

pul bedelleri mali yönden Sayıştay denetimine tabidir.13

Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan

vekaletname ve örneklerini kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre

içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.

Kredi ödemelerinden arta kalan miktar, meslektaşlara destek ve meslekte gelişmeyi sağlamakta

kullanılır.

Bu kredinin ilke ve koşulları, kimlere verileceği, miktarı, geri ödeme şekli, geri ödemeden gelen

paralar ile kredi ödemelerinden sonra arta kalan miktarın barolar ve Türkiye Barolar Birliği arasında

dağıtım ve sarf esasları ve diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve

Adalet Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte gösterilir.

10 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

11 TBB Staj Kredi Yönetmeliği'ne bkz.

12 13/1/2004 tarihli ve 5043 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince 1/1/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

13 13/1/2004 tarihli ve 5043 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince 1/1/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Pul bedelleri ile geri ödemeden gelen paralar ve bunların gelirleri, kredi ödemelerinden arta kalan

miktarın dağıtımı ve sarfı, her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 4 üncü maddedeki esas ve usullere

göre denetlenir.

Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu14

Madde 27/A.(Ek: 13/1/2004-5043/3 m.)

Türkiye Barolar Birliği nezdinde sosyal güvenlik, sosyal yardım ve dayanışma hizmetlerinde

kullanılmak üzere kaynağı bu Kanunun 27 nci maddesinin ikinci fıkrasında gösterilen gelirlerin yarısı

olan"Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu"kurulmuştur.

Bu fondan yapılacak harcamaların esas ve usulleri ile diğer hususlar Türkiye Barolar Birliği

Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Adalet Bakanlığınca onaylanacak yönetmelikte gösterilir.15

Fon gelirleri ile harcamaları her yıl Adalet Bakanlığı tarafından ek 4 üncü maddedeki esas ve usullere

göre denetlenir.16

BEŞİNCİ KISIM

AVUKATLIK SINAVI17

Madde 28-31.(Mülga: 28/11/2006-5558/1 m.)

Madde 32-33.(Mülga: 30/1/1979-2178/8 m.)

ALTINCI KISIM

AVUKATIN HAK VE ÖDEVLERİ

14 TBB Yardım Yönergesi'ne bkz.

15 TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği 1/1/2004 tarihindeRG'de yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikler bölümünde tam metnini yayımlamaktayız.

16 27/A maddesi, 13/1/2004 tarihli ve 5043 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince 1/1/2004 tarihinden itibaren yürürlüğe

girmiştir.

17 Avukatlık Kanunu'nun, 28-31. maddeleri, 28/11/2006 tarihli ve 5558 sayılı Kanun'la yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak bu

Kanun, Anayasa Mahkemesi'nin 15/10/2009 tarih ve E. 2007/16, K. 2009/47 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Sözkonusu

karar için ekler bölümüne bkz.

Genel Olarak

Madde 34.(Değişik: 2/5/2001-4667/21 m.)

Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve

onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde

davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Yalnız Avukatların Yapabileceği İşler18

Madde 35.(Değişik: 26/2/1970-1238/1 m.)

Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini

haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak,

adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara

aittir.

Baroda yazılı avukatlar birinci fıkradakiler dışında kalan resmi dairelerdeki bütün işleri de takip

edebilirler.

(Değişik: 23/1/2008-5728/329 m.)Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı

düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanununun 272 nci

maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan

anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat

bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı

tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından

büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para

cezası verilir.

Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri Kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.

Uzlaşma Sağlama

Madde 35/A.(Ek: 2/5/2001-4667/23 m.)

Avukatlar dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce

kendilerine intikal eden iş ve davalarda, tarafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri

konulara inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya davet edebilirler.

Karşı taraf bu davete icabet eder ve uzlaşma sağlanırsa, uzlaşma konusunu, yerini, tarihini, karşılıklı

yerine getirmeleri gereken hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlikte imza

altına alınır. Bu tutanaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesi

anlamında ilam niteliğindedir.

Sır Saklama

Madde 36.Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse Türkiye

Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğrendikleri hususları açığa vurmaları

yasaktır.

Avukatların birinci fıkrada yazılı hususlar hakkında tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin

muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çekinebilir.

(Ek: 2/5/2001-4667/24 m.)Çekinme hakkının kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.

18 Geçici madde 17'ye bkz.

Yukarıdaki hükümler, Türkiye Barolar Birliği ve baroların memurları hakkında da uygulanır.

İşin Reddedildiğinin Bildirilmesi

Madde 37.Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, iş sahibine

gecikmeden bildirilmesi zorunludur.

İşi iki avukat tarafından reddolunan kimse, kendisine bir avukat tayinini Baro Başkanından

isteyebilir.

(Değişik: 2/5/2001-4667/25 m.)Tayin olunan avukat, Baro Başkanı tarafından belirlenen ücret

karşılığında işi takip etmek zorundadır.

İşin Reddi Zorunluluğu

Madde 38.Avukat;

a.Kendisine yapılan teklifi yolsuz veya haksız görür yahut sonradan yolsuz veya haksız olduğu

kanısına varırsa,

b.Aynı işte menfaati zıt bir tarafa avukatlık etmiş veya mütalaa vermiş olursa,

c.(Değişik: 2/5/2001-4667/26 m.)Evvelce hakim, hakem, Cumhuriyet Savcısı, bilirkişi veya memur

olarak o işte görev yapmış olursa,

d.Kendisinin düzenlediği bir senet veya sözleşmenin hükümsüzlüğünü ileri sürmek durumu

ortaya çıkmışsa,

e.(İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 2/6/1977 tarihli ve E. 1977/43, K. 1977/84 sayılı kararı ile.)

f.Görmesi istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen

gereklerine uygun değilse, teklifi reddetmek zorunluğundadır.

Bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.

(Üçüncü fıkra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 21/1/1971 tarihli ve E. 1970/19, K. 1971/9 sayılı kararı ile.)

(Son fıkra iptal: Anayasa Mahkemesi'nin 2/6/1977 tarihli ve E. 1977/43, K. 1977/84 sayılı kararı ile.)

Avukatın Dosya Saklaması ve Hapis Hakkı

Madde 39.Avukat, kendisine tevdi olunan evrakı, vekaletin sona ermesinden itibaren üç yıl süre

ile saklamakla yükümlüdür. Şu kadar ki, evrakın geri alınması müvekkile yazı ile bildirilmiş olduğu

hallerde saklama yükümlülüğü, bildirme tarihinden itibaren üç ayın sonunda sona erer.

Avukat, ücreti ve yapmış olduğu giderleri kendisine ödenmedikçe, elinde bulunan evrakı geri

vermekle yükümlü değildir.

Tazminat İsteklerinde Zamanaşımı

Madde 40.(Değişik: 2/5/2001-4667/27 m.)

İş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu

hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren

beş yıl geçmekle düşer.

Avukatın Vekaletten Çekilmesi

Madde 41.Belli bir işi takipten veya savunmadan isteği ile çekilen avukatın o işe ait vekalet görevi,

durumu müvekkiline tebliğinden itibaren on beş gün süre ile devam eder.

Şu kadar ki, adli müzaheret bürosu yahut Baro Başkanı tarafından tayin edilen avukat, kaçınılmaz

bir sebep veya haklı bir özrü olmadıkça, görevi yerine getirmekten çekinemez. Kaçınılmaz sebebin

veya haklı özrün takdiri avukatı tayin eden makama aittir.

Bir Avukatın Geçici Olarak Görevlendirilmesi

Madde 42.Bir avukatın ölümü veya meslekten yahut işten çıkarılması veya işten yasaklanması

yahut geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, Baro Başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine

veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için

bir avukatı görevlendirir ve dosyaları kendisine devir ve teslim eder.(Ek: 2/5/2001-4667/28 m.)Ayrıca

durumu mahkemelere ve gerekli göreceği yerlere bildirir. Bu hükümler avukatlık ortaklığı hakkında da

kıyasen uygulanır.

Yukarıdaki fıkrada yazılı işlere ait kanuni süreler, dosyaların devir ve teslimine kadar işlemez. Şu

kadar ki, bu süre üç ayı geçemez.

(Mülga: 2/5/2001-4667/28 m.)

Kendisine görev verilen avukat haklı sebepler göstererek bunu reddedebilir. Ret sebeplerinin

yerinde olup olmadığına Baro Yönetim Kurulu karar verir.

Vekalet görevi, temsil edilen avukatın talimatına bağlı olmaksızın, bu görevi yapan avukatın

sorumluluğu altında yürür. Yapılan işlerin ücretini, kendisine vekalet olunan avukat öder.

Anlaşmazlık halinde ücretin miktarı Baro Yönetim Kurulu tarafından belirtilir.

Büro Edinme Zorunluluğu

Madde 43.Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro

kurmak zorundadır. Büronun niteliklerini barolar belirtir.

Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler.(Ek:

2/5/2001-4667/29 m.)Avukatlık ortaklığı yurt içinde şube açamaz. Milletvekilleri, milletvekilliği

süresince avukatlık yapamazlar.

Bürosunu veya konutunu değiştiren avukat yenilerinin adreslerini bir hafta içinde baroya

bildirmek zorundadır.

Avukatların Birlikte veya Avukatlık Ortaklığı

Şeklinde Çalışmaları19, 20

Madde 44.(Değişik: 2/5/2001-4667/30 m.)

Avukatlar, mesleki çalışmalarını aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde de

yürütebilirler.

A. Aynı Büroda Birlikte Çalışma

19 Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği'ne bkz.

20 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Birlikte çalışma, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın mesleki çalışmalarını bir büroda

yürütmeleridir. Bu birlikteliğin tüzel kişiliği yoktur, yapılan iş ticari sayılmaz.

Birlikte çalışan avukatlardan biri ya da birkaçının ad ve/veya soyadının yanında avukatlık bürosu

ibaresinin kullanılması zorunludur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler, gelir ve giderlerin paylaşılması,

büro yönetimi, birlikteliğin sona ermesi birlikte çalışanlarca belirlenir ve yazılı olarak kayıtlı oldukları

baroya bildirilir.

B. Avukatlık Ortaklığı

Avukatlık ortaklığı, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın bu kanuna göre mesleklerini yürütmek

için oluşturdukları tüzel kişiliktir. Avukatlık ortaklığının çalışması meslek çalışması olup, ticari

sayılmaz ve vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine ilişkin hükümler uygulanır. Avukatlık

ortaklığının adı, bir ya da birkaç ortağın ad ve/veya soyadlarına avukatlık ortaklığı ibaresi eklenerek

belirlenir.21 Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen

yabancı avukatlık ortaklıkları, bu kanuna ve avukatlık ortaklığı düzenlemesine uygun olarak

kurulmak koşuluyla, yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık

hizmeti verebilirler. Bu sınırlama yabancı avukatlık ortaklığında çalışan Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşı ya da yabancı avukatları da kapsar. Bu nev'i avukatlık ortaklıkları için ortakların baroya

kayıtlı olması şartı aranmaz. Bu kuralın uygulanması mütekabiliyet esasına bağlıdır.22

Ana sözleşmesi tip ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenen avukatlık ortaklığı, kurucularının

kayıtlı bulunduğu Baro Yönetim Kurulu tarafından Baro Avukatlık Ortaklığı Siciline yazılmasıyla

tüzel kişilik kazanır. Yazılma istemi, ancak kanuna ve tip ana sözleşmeye aykırılık gerekçesiyle

reddedilebilir. Bu durumda 8 inci madde hükümleri kıyasen uygulanır. Ana sözleşmenin bir örneği

Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

a. Ortakların Hak ve Borçları

1.Ortaklık payları ve oranları serbestçe belirlenir. Ortakların payı, ancak ortaklara veya avukat

olan üçüncü kişilere devredilebilir. Ortakların pay devrinin sözleşme ile yasaklanması veya ortakların

pay devrine onay vermemeleri, mirasçının avukat olmaması ya da ortaklığı kabul etmemesi, ortağın

emeklilik veya sağlık nedenleri ile avukatlığı bırakması, baro levhasından silinmesi, meslekten

çıkması veya çıkarılması, ortaklıktaki payına haciz konulması halinde ortaklık payı gerçek değeri

üzerinden diğer ortaklar tarafından payları oranında alınır. Bu işlemlerin üç ay içerisinde

sonuçlandırılmaması halinde, yönetmelikteki tasfiye hükümleri uygulanır.

2.Vekaletnameler ortaklık adına düzenlenir. Ortaklık, iş veya davayı takip edecek avukatlara yetki

belgesi verir.

3.Avukatlık ortaklığı, amacın dışında hak ve mal edinemez, üçüncü kişilerle ortaklık kuramaz,

tüzel kişilerin paylarını alamaz. Ortaklar; birden fazla avukatlık ortaklığının ortağı olamaz, ortaklığın

bürosu dışında büro edinemez ve bağımsız olarak dava ve iş takip edemezler.

4.Avukatlık ortaklığı; ortaklarının ve çalışan avukatların ortaklık ile ilgili her türlü işlem, eylem ve

borçlarından dolayı bunlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sınırsız sorumludur. Ortakların ve

ortaklıkta çalışan avukatların mesleki görevlerinden dolayı Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarına

göre sorumlulukları saklıdır. Avukatlık ortaklıkları hakkında da bu kanundaki disiplin işlem ve

cezaları uygulanır.

21 Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi'ne bkz.

22 Avukatlık Ortaklığı Tip Ana Sözleşmesi'ne (Yabancı Ortaklıklar İçin) bkz.

5.Defter ve kayıtların tutulmasından ortaklığın yönetim ve temsili ile görevli ortak sorumludur.

Avukatlık ortaklığı; iş ve dava defteri, pay defteri, karar defteri, gelir-gider defteri ve demirbaş defteri

tutmak zorundadır.

b. Uyuşmazlıkların çözümü

Avukatların birlikte çalışmalarından veya avukatlık ortaklığında; ortakların kendi aralarında ve

ortaklıkla ilgili her türlü uyuşmazlıklar ile ortaklık pay devir ve intikalinde bedele ilişkin olarak

üçüncü şahıslarla aralarında çıkacak anlaşmazlıklar, bu Kanunun 167 nci maddesinde tanımlanan

hakem kurulu tarafından, bu Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre çözümlenir.23

c.Avukatlık ortaklığı tip ana sözleşmesinde bulunması gereken; ortakların kimlik bilgileri,

ortaklığın unvanı ve adresi, ortaklık payları, ortaklar arasındaki ilişkiler, iş ve davalarla ilgili iş

bölümü, yönetici ortakların yetkileri, ortaklığın yönetimi ve temsili, ortaklar kurulu, kurulun görev ve

yetkileri, gelir ve giderin paylaşılması, denetim, ortaklıktan çıkma, çıkarılma, pay devri, ortaklığın

sona ermesi, fesih, infisah ve tasfiye gibi hususların esas, şekil ve şartları Türkiye Barolar Birliği

Yönetim Kurulunca hazırlanıp Adalet Bakanlığınca onaylanarakResmi Gazete'de ilan edilen

yönetmelikte düzenlenir.

Avukat Bürosunda Çalışabilecek Kişiler

Madde 45.(Değişik: 2/5/2001-4667/31 m.)Avukatlar ve avukatlık ortaklıkları, bürolarında yalnız

avukatlık mesleği için gerekli olan yardımcı elemanları çalıştırabilirler.

Hakimliğe ve avukatlığa engel suçlardan biri ile hükümlü olanlar veya avukatlıktan

yasaklananlarla her ne şekilde olursa olsun işbirliği edilemez veya bu gibiler büroda çalıştırılamaz.

(Değişik: 2/5/2001-4667/31 m.)Yukarıdaki hükümlere aykırı hareket eden avukat, ilk defasında

işten, tekrarında meslekten çıkarma; avukatlık ortaklığı ilk defasında işten çıkarma, tekrarında ise

avukatlık ortaklığı sicilinden silinme cezası ile cezalandırılır.

İşlerin Stajyer veya Sekreterle Takibi,

Dava Dosyalarının İncelenmesi ve

Dosyadan Örnek Alma

Madde 46.(Değişik: 2/5/2001-4667/32 m.)

Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip

ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın onanmasını istemediği örnekler

harca tabi değildir.

Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme

isteğinin ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekaletname ibraz etmeyen avukata dosyadaki

kağıt veya belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez.

Çekişmeli Hakları Edinme Yasağı

Madde 47.Avukat el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunların edinilmesine

aracılıktan yasaklıdır. Bu yasak, işin sona ermesinden itibaren bir yıl sürer.

Birinci fıkra hükmü, avukatın ortaklarını ve yanında çalıştırdığı avukatları da kapsar.

(Ek: 2/5/2001-4667/33 m.)Ancak; 164 üncü madde hükmü saklıdır.

23 Dayanak 167. madde, Anayasa Mahkemesi'nin 3/3/2004 tarihli ve E. 2003/98 , K. 2004/31 sayılı kararı ile iptal edildiğinden,

bu bent de zımnen iptal edilmiş olmakla mülga olarak kabul edilmelidir.

Avukata Çıkar Karşılığında İş Getirme

Madde 48.Avukat veya iş sahibi tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret yahut da herhangi

bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı kullanan avukatlar altı aydan bir

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.

Avukatların Resmi Kılığı

Madde 49.Avukatlar, mahkemelere, Türkiye Barolar Birliğinin belirteceği resmi kılıkla çıkmak

zorundadırlar.24

Baroya ve Avukatlara Ayrılacak Yer

Madde 50.Her adalet dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra

dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılması zorunludur.

(Ek: 2/5/2001-4667/34 m.)Ayrıca her cezaevinde ve kolluk biriminde mesleğin onuruna ve önemine

uygun bir görüşme yeri ayrılır. Bu yerlerin bakım ve onarımı ilgisine göre Adalet ve İçişleri

Bakanlıklarınca yaptırılır.

24 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 49. maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği VII. Genel Kurulu'nda verilen yetkiye

dayanarak, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nca kabul edilen avukatın resmi kılıkları hakkında yönergedir.

Resmi Kılığın Biçimi

1.Avukatların görev yaparken giyecekleri resmi kılığın biçimi Türkiye Barolar Birliğinde mühürlü olarak saklanan

örnek biçimindedir.

2.Bu örneğe göre, resmi kılık, üç renkten oluşmuştur. Genel görü-nüm siyahtır. Yaka kırmızı, ön tarafın dış yüzü

boydan boya parlak siyah, bu siyahın arka yüzü ile kol kapakları yeşildir. Yakanın altındaki dikiş sırma ile kapatılmıştır.

3.Kırmızı yakanın genişliği6 cm., yaka altındaki sırma l cm., yeşil kol kapağının dış yüzü10 cm., kol içine dönen kısmı

5 cm., ön taraftaki parlak siyah10 cm. ve arkadaki yeşil18 cm. genişliktedir.

4.Türkiye Barolar Birliği'ndeki resmi kılığın barolara gönderilmiş olan örnekleri baro merkezlerinde saklanacaktır.

Avukatlar renkleri ve biçimi bu örneklerdeki renk ve biçime uygun kılık giymek zorundadır. Renk ve biçim tutarlılığı

barolarca sağlanacak, uygun olmayanların giyilmesine izin verilmeyecektir.

Giyilecek Yerler

5. a.Her avukat, mahkemelere resmi kılıkla çıkmak zorundadır.

b.Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Disiplin Kurulu Başkanı ve üyeleri, duruşma yapılırken resmi kılıklarını giyerler.

Disiplin Kurulları'nda taraf vekilleri de resmi kılık giymek zorundadırlar.

c.Avukatlık and içme törenlerinde Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri resmi kılıklarını giyerler.

ç.Türkiye Barolar Birliği ve baro başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri Adalet Yılı açılış törenlerine resmi kılıkları ile

katılırlar.

d.Türkiye Barolar Birliği ve baro organlarında görevli avukatlar

yargı kuruluşları mensuplarının resmi kılıkları ile katıldıkları resmi törenlerde resmi kılıklarını giyerler.

Giyilebilecek Durumlar

6.Türkiye Barolar Birliği ve barolar genel kurul toplantılarında resmi kılık giyilebilir.

Giyilemeyecek Durumlar

7.Avukatlar mahkemelerde münhasıran vekalet görevini ifa ettikleri davalar dışında, bilirkişilik, tanıklık ve

tercümanlık yaparken, taraf oldukları hukuk davalarında, şahsi davacı veya sanık bulunduğu ceza davalarında (başka

kimselerin vekalet görevini almış olsalar dahi) resmi kılık giyemezler.

8.Örneğe aykırı, yırtık, yamalı ve uygun olmayan resmi kılık giyemezler.

Yürürlük

9.Bu yönergede belirtilen yeni resmi kılık 01/01/1975 tarihinde bütün avukatlar tarafından giyilmiş olacaktır. Bu

tarihten sonra, yeni resmi kılığı olmayan avukatlar, mahkemelerde görev yapamaz ve duruşmalara alınmazlar.

Danışma Yapılması Uygun Olmayan Yerler

Madde 51.Avukatlar, baroda yazılı olan bürolarından başka yerlerde, mahkeme salonunda veya

adalet binasının başka bir yerinde iş sahipleri ile hukuki danışmada bulunmaktan ve iş kabul

etmekten yasaklıdırlar.

Yukarıdaki fıkra hükmü, avukatın özel olarak çağrıldığı hallerde uygulanmaz.

Dosya Tutmak

Madde 52.Avukat, üzerine aldığı her iş yahut yazılı mütalaasına başvurulan her husus hakkında

düzenli dosya tutmak zorundadır.

Avukat, kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi imzalamakla yükümlüdür.

Görüşmelere Ait Tutanak

Madde 53.Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden gerekli saydıklarını bir tutanakla tespit eder.

Tutanağın altı, görüşmede bulunanlar tarafından imzalanır.

Sicil Cüzdanları

Madde 54.Levhada yazılı olan her avukatın bağlı olduğu baroda, Türkiye Barolar Birliğinden

gönderilen örneğe göre düzenlenecek bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdan gizlidir; ancak sahibi veya

vekalet vereceği başka bir avukat tarafından her zaman görülebilir ve gerekli not alınabilir.

Bir barodan diğerine nakil halinde, cüzdan, nakledilen Baro Başkanlığına gönderilir.

Reklam Yasağı25

Madde 55.Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette

bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik

unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.

(Ek: 2/5/2001-4667/35 m.)Bu yasak, ortak avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı hakkında da

uygulanır.

(Ek: 2/5/2001-4667/35 m.)Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliğince

düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Örnek Çıkarabilme ve Tebligat Yapabilme Hakkı

Madde 56.Usulüne uygun olarak düzenlenen ve avukata verilmiş olan vekaletname 52 nci

maddede yazılı dosyada saklanır. Avukat, bu vekaletnamenin örneğini çıkarıp aslına uygunluğunu

imzası ile onaylayarak kullanabilir. Avukatın çıkardığı vekaletname örnekleri bütün yargı mercileri,

resmi daire ve kurumlar ile gerçek ve tüzel kişiler için resmi örnek hükmündedir.

Asıllarının verilmesi kanunda açıkça gösterilmeyen hallerde avukatlar, takip ettikleri işlerde, aslı

kendilerinde bulunan her türlü kağıt ve belgelerin örneklerini kendileri onaylayarak yargı mercileri ile

diğer adalet dairelerine verebilirler.

(Değişik: 23/1/2008-5728/330 m.)Aslı olmayan vekaletname veya diğer kağıt ve belgelerin örneğini

onaylayan yahut aslına aykırı örnek veren avukat, üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile

cezalandırılır.

25 TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği'ne bkz.

Avukatlar, vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat

konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kağıt

ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla, ilgili yargı merciinin

dosyasına konur.

(Ek: 2/5/2001-4667/36 m.)Avukatlar veya avukatlık ortaklığı başkasını tevkil etme yetkisini haiz

oldukları bütün vekaletnamelerini kapsayacak şekilde bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına

vekaletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi vekaletname hükmündedir.

(Ek: 2/5/2001-4667/36 m.)Vekaletnameler Türkiye için tek tip olup, vekaletnamenin biçim ve içeriği

Türkiye Barolar Birliği ile Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanır.

Avukata Karşı İşlenen Suçlar

Madde 57.Görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu

suçların hakimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır.

Soruşturmaya Yetkili Cumhuriyet Savcısı

Madde 58.(Değişik: 23/1/2008-5728/331 m.)

Avukatların avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki görevlerinden

doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında soruşturma, Adalet Bakanlığının

vereceği izin üzerine, suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılır. Avukat yazıhaneleri

ve konutları ancak mahkeme kararı ile ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı

denetiminde ve baro temsilcisinin katılımı ile aranabilir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren

bir suçtan dolayı suçüstü hali dışında avukatın üzeri aranamaz.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununun duruşmanın inzibatına

ilişkin hükümleri saklıdır. Şu kadar ki, bu hükümlere göre avukatlar tutuklanamayacağı gibi,

haklarında disiplin hapsi veya para cezası da verilemez.

Kovuşturma İzni, Son Soruşturmanın Açılması Kararı

ve Duruşmanın Yapılacağı Mahkeme

Madde 59.58 inci maddeye göre yapılan soruşturmaya ait dosya Adalet Bakanlığı Ceza İşleri

Genel Müdürlüğüne tevdi olunur. İnceleme sonunda kovuşturma yapılması gerekli görüldüğü

takdirde dosya, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesine en yakın bulunan ağır ceza mahkemesi

Cumhuriyet Savcılığına gönderilir.

Cumhuriyet Savcısı beş gün içinde, iddianamesini düzenleyerek dosyayı son soruşturmanın

açılmasına veya açılmasına yer olmadığına karar verilmek üzerine ağır ceza mahkemesine verir.

İddianamenin bir örneği, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hükümleri uyarınca, hakkında

kovuşturma yapılan avukata tebliğ olunur. Bu tebliğ üzerine avukat, kanunda yazılı süre içinde bazı

delillerin toplanmasını ister veya kabule değer bir istemde bulunursa nazara alınır, gerekirse

soruşturma başkan tarafından derinleştirilir.

Haklarında son soruşturmanın açılmasına karar verilen avukatların duruşmaları, suçun işlendiği

yer ağır ceza mahkemesinde yapılır.(Ek: 2/5/2001-4667/38 m.)Durum avukatın kayıtlı olduğu baroya

bildirilir.

İtiraz Hakkı

Madde 60.59 uncu maddede yazılı mahkemelerin tutuklama veya salıverilmeye yahut son

soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair kararlarına karşı Cumhuriyet Savcısı veya sanık

tarafından genel hükümler uyarınca itiraz olunabilir.

Bu itiraz, suçun işlendiği yer ağır ceza mahkemesi hariç olmak üzere, itiraz edilen kararı veren

mahkemeye en yakın ağır ceza mahkemesinde incelenir.

Suçüstü Hali26

Madde 61.(Değişik: 23/1/2008-5728/332 m.)

Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü halinde soruşturma, bizzat

Cumhuriyet Savcısı tarafından genel hükümlere göre yapılır.

Görevi Kötüye Kullanma27

Madde 62.(Değişik: 23/1/2008-5728/333 m.)

Bu Kanun ve diğer kanunlar gereğince avukat sıfatı ile veya Türkiye Barolar Birliğinin yahut

baroların organlarında görevli olarak kendisine verilmiş bulunan görev ve yetkiyi kötüye kullanan

avukat, Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.

Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından

Kullanılmaması

Madde 63.Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına

ait olmayan dava evrakını düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer

yetkileri kullanamazlar. Baro levhasında yazılı bulunmayanlar avukatlık unvanını da taşıyamazlar.28

(Ek: 2/5/2001-4667/40 m.)Şu kadar ki, baro levhasındaki kaydı yirmi yılı dolanlardan, bürosunu

kapatarak vergi kaydını sildiren avukatlar durumları hakkında bilgi vermek ve baroya karşı görev ve

yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla sadece avukat unvanını kullanabilirler.

(Değişik: 23/1/2008-5728/334 m.)Birinci fıkra hükmüne aykırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet

Savcısı tarafından beşyüz Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

(Değişik: 23/1/2008-5728/334 m.)Avukatlık yapmak yetkisini taşımadıkları halde muvazaalı yoldan

alacak devralarak ve kanunların tanıdığı başka hakları kötüye kullanarak avukatlara ait yetkileri

kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.

Mahkemeler, icra ve iflas daireleri ve barolar, bu maddenin kapsamına giren bir olayı öğrenince

Cumhuriyet Savcılığına bildirmek zorundadırlar. Yapılacak kovuşturma sonucu Cumhuriyet Savcısı

tarafından baroya bildirilir.

Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevler

Madde 64.Denetleme ve şikayetle ilgili meselelerde avukat, bu kanunda gösterilen meslek sırrını

saklama yükümlülüğüne aykırı düşmedikçe, Baro Başkanına veya Yönetim Kuruluna yahut bunlar

tarafından görevlendirilen üyelerden birine bilgi vermek ve istek üzerine dosyaları göndermek,

dinlenmek üzere çağırıldığı hallerde Baro Başkanı, Yönetim Kurulu veya bu kurul üyelerinden birinin

davetine uymak zorundadır.

(Değişik: 22/1/1986-3256/8 m.)Birinci fıkrada yazılı zorunluğa uymayan avukat hakkında, Baro

Yönetim Kurulu, on bin liradan yüz bin liraya kadar para cezası verebilir. Bu ceza her davet ve isteğe

26 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

27 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 23/1/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

28 Bu hükmün uygulanmasında ek madde 1'e bkz.

uymama halinde yeniden verilebilir. Ancak, gönderilen yazıda, davet ve isteğe uymama halinde para

cezası verileceğinin belirtilmiş olması şarttır.

Bu para cezasına karşı, tebliğinden itibaren on beş gün içinde, Baro Disiplin Kuruluna itiraz

olunabilir. Baro Disiplin Kurulunun kararı kesindir.

Yukarıdaki fıkralar gereğince hükmedilen para cezaları, bu kanunun disiplin cezalarına ilişkin

hükümlerine göre tahsil edilir ve baroya irat yazılır.

Baro Keseneği29

Madde 65.(Değişik: 18/2/2009-5838/28 m.)

Baro keseneğinin yıllık miktarı, genel kurulca belirlenir ve her yılın ocak ve temmuz aylarında iki

eşit taksitte ödenir. Vadesinde ödenmeyen keseneğe TC Merkez Bankası reeskont işlemlerinde

uygulanan faiz oranında yıllık temerrüt faizi uygulanır.

Avukatlık Kanununun 72 ve 73 üncü madde hükümleri saklıdır.

YEDİNCİ KISIM

BARO LEVHASI VE AVUKATLAR LİSTESİ30

Levhaya Yazılma Yükümlülüğü

Madde 66.Her avukat, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levhasına

yazılmakla, yükümlüdür.31

Bir baro levhasına yazılmış olan avukat, sürekli olmamak şartıyla, memleketin her yerinde

avukatlık yapmaya yetkilidir.

Avukatlığın Sürekli Olarak Başka Bölgede

Yapılması

Madde 67.Bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık

eder veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, o yer barosu yönetim kurulu tarafından

bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere, avukatın levhasında yazılı olduğu

baroya gönderilir.

29 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

30 "Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli avukatlar" için TC Anayasası'nın 135. ve bu

Kanun'un ek 1. maddesine bkz.

31 Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'ne bkz.

Başka Baroya Nakil

Madde 68.Bir barodan diğer baroya nakil hakkındaki istekler, levhasına yazılmak istenen Baro

Yönetim Kuruluna yazı ile yapılır.

Nakil dilekçelerine hangi belgelerin ekleneceği ve nakilde ne gibi usullerin uygulanacağı

yönetmelikte gösterilir.

Nakille İlgili İnceleme ve İstemin Kabulü

Madde 69.Nakil isteği ile başvurulan baronun yönetim kurulu, istekte bulunan avukat hakkında

gerekli gördüğü her türlü inceleme ve işlemleri yapar ve özellikle avukatın disiplin kovuşturması

altında olup olmadığını, ödenecek borcu bulunup bulunmadığını levhasına yazılı olduğu barodan

sorar. (…) 32 Avukatın baroya borçlarını ödemesinden evvel hiçbir işlem yapılamaz.

Nakil isteminin kabulü halinde verilecek karar, nakledilen Baro Yönetim Kurulu tarafından

Türkiye Barolar Birliğine ve avukatın ayrıldığı baroya derhal bildirilir.

Nakil İsteminin Reddi

Madde 70.Nakil isteminin, levhasına yazılmak için başvurulan baroca reddi halinde, nakil

isteğinde bulunan avukat, bu kararın kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar

Birliğine itiraz edebilir.

Baro Yönetim Kurulu, nakil isteminin baroya varışı tarihinden itibaren bir ay içinde bir karar

vermezse istem reddedilmiş sayılır. Bu halde bir aylık sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde

ilgili, Türkiye Barolar Birliğine itiraz edebilir.

Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine vereceği kararlar kesin olup bu kararlara karşı ilgili

tarafından idari yargı mercine başvurulabilir.33

Türkiye Barolar Birliği itiraz dilekçesinin varışı tarihinden itibaren üç ay içinde bir karar vermezse

itiraz reddedilmiş sayılır.

Türkiye Barolar Birliği itirazın kabulü hakkındaki kararını, avukatın naklettiği ve ayrıldığı barolara

derhal bildirir.

Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silme34

Madde 71.(Değişik: 2/5/2001-4667/42 m.)

Levhadan silme ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararını avukatın veya avukatlık

ortaklığının kayıtlı olduğu baronun Yönetim Kurulu verir.

Bu karardan önce avukatın yazılı cevabı istenmekle birlikte kendisinin dinlenmesi veya dinlenmek

üzere yapılan çağrıya süresi içinde uymamış olması şarttır. Avukatlık ortaklığı hakkında da karar

verilmesi için ortaklık tarafından görevlendirilecek bir ortağın dinlenmesi veya yapılan çağrıya

uyulmamış olması gereklidir.

Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararı gerekçeli olarak verilir. Bu karara karşı

avukat veya avukatlık ortaklığı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine

32 Bu maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan "Disiplin kovuşturmasının sonuçlanmasından veya …" ibaresi,

Anayasa Mahkemesi'nin 1/10/2009 tarihli ve E.: 2008/73, K.: 2009/120 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir.

33 Bu fıkrada geçen "Danıştay" ibaresi, 22/1/1986 tarih ve 3256 sayılı Kanun'un 28. maddesi ile "idari yargı mercine" şeklinde

değiştirilmiştir.

34 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı

tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir.

Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği

gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye

Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi

halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8.

maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygulanır.

Levhadan ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararı kesinleşinceye kadar ilgili avukat veya

avukatlık ortaklığı avukatlık faaliyetini devam ettirme hakkına sahiptir. Şu kadar ki; levhadan silme

ve avukatlık ortaklığı sicilinden silme kararı kesinleşinceye kadar avukatın veya avukatlık ortaklığının

görevini sürdürmesinde sakınca görülmesi halinde Baro Yönetim Kurulunun istemi ile Baro Disiplin

Kurulu avukatı veya avukatlık ortaklığını geçici olarak işten yasaklayabilir.

Levhadan Silinmeyi Gerektiren Haller

Madde 72.Aşağıdaki hallerde avukatın adı levhadan silinir:

a.Avukatlığa kabul için bu kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması,

b.Ruhsatnamenin verildiği tarihte onun verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının

sonradan tespit edilmiş bulunması,

c.(Değişik: 2/5/2001-4667/43 m.)Üç ay içinde baro bölgesinde bir büro açılmamış olması veya

büronun kapatılmış yahut baro bölgesi dışına nakledilmiş bulunması, uyarıya rağmen kayıtlı olduğu

baro dışında sürekli olarak avukatlık yapan avukatın çalışmasını sürdürdüğü baroya kaydını

yaptırmaması,

d.(Değişik: 2/5/2001-4667/43 m.)Baro ve Türkiye Barolar Birliği yıllık keseneklerinin veya staj

kredilerinin tebligata rağmen geri ödenmemesi,

e.Avukatın, meslekten isteği ile ayrılmış olması,

f.Topluluk sigortası primlerinin topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanlarda ödenmemesi,

g.(Ek: 22/1/1986-3256/9 m.)10 uncu maddedeki engele rağmen levhaya yazılmış olması.

(Ek: 22/1/1986-3256/9 m.)Şu kadar ki, staj sırasında mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün

olmayan işler müstesna olmak üzere, 11 inci maddede sayılan işlerden biri ile uğraştığı,

ruhsatnamenin verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçtikten sonra anlaşılan avukat, staj süresi içinde elde

ettiği ödemelerin veya gelirlerin tutarının üç katını baroya ödediği takdirde levhaya yeniden yazılır.

(Ek: 22/1/1986-3256/9 m.)Baroya bildirilen büro terk edilmiş ve yenisi bildirilmemiş ise, 71 inci

maddeye göre avukatın dinlenmek üzere çağırılmasından vazgeçilebilir.

Levhaya Yeniden Yazılma Hakkı

Madde 73.72 nci maddeye göre levhadan silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden

avukat, levhaya yeniden yazılmak hakkını kazanır. Şu kadar ki, Baro Yönetim Kurulu, gerekli

gördüğü hallerde, sebeplerini de açıklamak suretiyle, levhaya yeniden yazılma talebinde bulunanı, ilk

yazılmaya esas olan şartların hepsinin veya bir kısmının varlığını ispatla zorunlu tutabilir.

Ruhsatname verilmesi hükmü ayrık olmak üzere, bu Kanunun 7, 8 ve 9 uncu maddeleri levhaya

yeniden yazılma istemlerinde de kıyas yolu ile uygulanır.

Levhaya yeniden yazılmasına evvelce dahil olduğu baro tarafından karar verilen avukattan

yeniden giriş keseneği alınmaz.

Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme

Madde 74.Cezai veya disipline ilişkin bir karar sonunda meslekten çıkarılanlarla 5 inci maddenin

(a) bendinde yazılı suçlardan kesin olarak hüküm giyenlerin ruhsatnamesi Baro Yönetim Kurulunca

geri alınarak iptal ve adları bir daha yazılmamak üzere levhadan silinir.

Bu işlerin uygulanması, kararın kesinleşmiş olmasına bağlıdır.

(Değişik: 2/5/2001-4667/44 m.)Baro yönetim kurullarının bu maddeye dayanarak verdiği karara

karşı avukat, kararın kendisine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine

itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı

tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir.

Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği

gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye

Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi

halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8

inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygulanır.

Avukatlar Listesi

Madde 75.(Değişik: 22/1/1986-3256/10 m.)Baro Yönetim Kurulu üç yılda bir bölgesi içinde bulunan

ve baro levhasında yazılı olan bütün avukatların bir listesini son yılın 31 Aralık tarihine kadar

düzenler. Listeye her avukatın alfabe sırasıyla adı, soyadı, büro ve konut adresi yazılır.(Değişik:

2/5/2001-4667/45 m.)Birlikte çalışan avukatların büroları ve avukatlık ortaklıkları listede ayrıca

belirtilir. Levhadaki değişiklikler her yıl sonunda düzenlenecek ek listede gösterilir.

Bu listenin düzenlenme şekli Türkiye Barolar Birliğince tespit edilir.

Listenin düzenlenmesinden sonra baro levhasına yazılanlara yeni listenin düzenlenmesine kadar

kullanılacak geçici bir belge verilir.

Listeden, Anayasa Mahkemesine, Yüksek Mahkemelere, Adalet Bakanlığına, Türkiye Barolar

Birliğine, diğer barolara, baronun bölgesi içinde bulunan mahkemelerle Cumhuriyet Savcılıklarına, en

büyük idare amirine, diğer yargı mercilerine, noterlere ve icra ve iflas dairelerine yeteri kadar

gönderilir.

SEKİZİNCİ KISIM

BAROLAR35

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Baroların Kuruluş ve Nitelikleri36

35 Avukatlık Kanunu Yönetmeliği m. 28

36 Geçici madde 14'e bkz.

Madde 76.(Değişik: 2/5/2001-4667/46 m.)Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek

mensuplarının birbirileri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek

düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak,

avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan,

çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

(Değişik: 18/6/1997-4276/3 m.)Barolar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

(Değişik: 2/5/2001-4667/46 m.)Protokolde barolar, İl Cumhuriyet Başsavcısının yanında yer alır.

Baronun Kurulması, Organlarının Görevden

Uzaklaştırılması ve Görevlerine Son Verilmesi

Madde 77.(Değişik: 2/5/2001-4667/47 m.)Bölgesi içinde en az otuz avukat bulunan her il

merkezinde bir baro kurulur. Kurulmuş olan barolarda avukat sayısının otuzun altına düşmesi

halinde de ikinci fıkra hükmü uygulanır.37

(Değişik: 2/5/2001-4667/47 m.)Baro kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanmasına veya

bunların birleştirilerek bir baro kurulmasına ve merkezlerinin belirlenmesine Türkiye Barolar Birliği

karar verir. Türkiye Barolar Birliği yeni kurulacak baro bölgesinde bürosu bulunan levhaya kayıtlı

avukatların listesini düzenleyerek bunlardan en kıdemli avukatı, yeni baroyu kurmakla görevlendirir.

Görevli avukatın seçeceği ve başkanlığını yapacağı dört kişilik kurucu kurul en geç altı ay içinde yeni

baronun kuruluşunu tamamlar ve Türkiye Barolar Birliğine bildirir. Baro Yönetim Kurulunun

yedekleri ile birlikte istifa etmesi halinde baroyu üç ay içinde seçime götürmek kaydıyla aynı kurul

oluşturulur.

(Değişik: 2/5/2001-4667/47 m.)Barolar, kuruluşlarını Türkiye Barolar Birliğine bildirmekle tüzel

kişilik kazanırlar.

(Değişik: 2/5/2001-4667/47 m.)Türkiye Barolar Birliği, kuruluşu Adalet Bakanlığına bildirir.

(Değişik: 18/6/1997-4276/4 m.) Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği

sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet

Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye

hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içinde

sonuçlandırılır.

Görevlerine son verilen organların yerine en geç bir ay içerisinde yenileri seçilir. Yeni seçilenler

eskilerin süresini tamamlarlar.

Adalet Bakanlığının bu kanun uyarınca baro organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak

verdiği kararları görevli baro organları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını

idari yargı merciinin yürütmenin durdurulmasına veya esasına ilişkin kararı veya kanuni bir sebep

olmaksızın yerine getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya

kanunun zorunlu kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen baro organları

hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri uygulanır.

Görevlerine son verilen organ üyelerinin kanunda yazılı ceza sorumlulukları saklıdır. Bu

organların yukarıdaki fıkra gereğince görevlerine son verilmesine neden olan tasarrufları

hükümsüzdür.

(Değişik: 18/6/1997-4276/4 m.)Ancak, milli güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun

devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, barolar ile

Türkiye Barolar Birliği, vali tarafından faaliyetten men edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmi dört

37 4667 sayılı Kanun'a eklenen geçici madde 2'ye bkz.

saat içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar, aksi halde,

bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.38

Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma hükümleri Baro Genel Kurulu hakkında uygulanmaz.

Görevlerin Parasız Oluşu ve Bir Kişide

Birleşemeyecek Görevler

Madde 78.Baro Başkanlığı, Başkanlık Divanı, Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları üyelikleri

ile baro menfaatlerini gözetme, temsil ve savunma hususunda avukatlara verilen işler ücretsiz

görülür.

Yolculuk ve ikamet giderleriyle diğer zaruri giderler baro kasasından ödenir.

Baro Başkanlığı, Baro Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri ve denetçilik bir kişide birleşemez.

(Değişik: 2/5/2001-4667/48 m.)Şu kadar ki, levhada yazılı avukat sayısı kırktan az olan barolarda

Disiplin Kurulu üyeliği ile denetçilik bir kişide birleşebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Baroların Organları39

Organlar

Madde 79.Baroların organları şunlardır:

1.Baro Genel Kurulu,

2.Baro Yönetim Kurulu,

3.Baro Başkanlığı,

4.Baro Başkanlık Divanı,

5.Baro Disiplin Kurulu,

6.Baro Denetleme Kurulu.

I. Baro Genel Kurulu

Kuruluşu

Madde 80.Baro Genel Kurulu, baronun en yüksek organı olup levhada yazılı bulunan bütün

avukatlardan kurulur.

Görevleri

Madde 81.Genel Kurulun görevleri şunlardır:

1.Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları üyeleri ile Baro Başkanı'nı ve Türkiye Barolar Birliği

delegelerini seçmek,

2.(Değişik: 2/5/2001-4667/49 m.)Levhaya, avukatlık ortaklığı siciline yazılacakların giriş keseneğini

avukatlar için en az iki bin en çok sekiz bin, avukatlık ortaklıkları için en az yirmi bin en çok seksen

bin; yıllık keseneğini de, avukatlar için en az bin en çok dört bin, avukatlık ortaklıkları için en az on

bin en çok kırk bin gösterge rakamının her yıl Bütçe Kanununda devlet memurları için belirlenen

38 Barolar ve TBB'nin denetimi hakkında ek madde 4'e bkz.

39 Bu hükmün uygulanmasında ek madde 3'e bkz.

maaş katsayısının çarpımı ile elde edilecek miktar oranında tespit etmek ve bunların ödeneceği

tarihleri belirlemek.

3.Yönetim Kurulunun, baronun gelir ve giderleri ile mallarının yönetimi hakkında vereceği

hesapları incelemek ve Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmeyeceği hakkında karar vermek,

4.Baro bütçesini onaylamak,

5.Yönetim Kurulunca hazırlanacak iç yönetmeliği inceleyerek onaylamak,

6.Mevcut mevzuatın baro yönetim kuruluna verdiği yetkinin dışında, muhtaç avukatlarla bunların

ölümlerinde geride bıraktıkları kimselere yapılacak yardımın şekil ve miktarını tespit etmek,

7.Mesleğe ait istekleri görüşüp karara bağlamak,

8.Avukat bürolarının niteliklerini belirtmek,

9.Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

Olağan Toplantı

Madde 82.(Değişik: 22/1/1986-3256/12 m.)

Genel Kurul iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde Baro Başkanını daveti üzerine

gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanır.

Olağanüstü Toplantı

Madde 83.Türkiye Barolar Birliği, Baro Başkanı, Yönetim veya Denetleme Kurulu gerekli

gördükleri hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilirler. Baro Başkanı, levhada yazılı

avukatların beşte birinin, görüşme konularını belirten yazılı istemi ile, en geç on beş gün içinde Genel

Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.

Toplantıya Çağrı

Madde 84.(Değişik: 2/5/2001-4667/50 m.)

Genel Kurulun olağan toplantısının yeri, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk

sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının günü, saati ve toplantı yeri, baro çevresi adalet dairelerinde

ve baronun uygun bir yerinde en az otuz gün önceden başlamak üzere, genel kurulun toplanacağı

tarihe kadar duyurulur. Bu duyuru, tebligat hükmündedir.

Genel Kurul Başkanlık Divanı

Madde 85.Gerek olağan, gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında ilk iş olarak toplantıya bir

başkan, bir başkanvekili ile iki üyeden kurulu bir Başkanlık Divanı seçilir. Seçim ayrı ayrı ve Genel

Kurulca aksine karar alınmadıkça işari oyla yapılır ve kullanılan oyların en çoğunu alanlar seçilir.

Baro Başkanı ve Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri Başkanlık Divanına seçilemezler.

Toplantıya Katılma Yükümü

Madde 86.(Değişik: 2/5/2001-4667/51 m.)Baro levhasında yazılı avukat; gerek olağan, gerek

olağanüstü genel kurul toplantılarına katılmak ve oy kullanmakla yükümlüdür. Bu toplantılara haklı

bir neden olmaksızın gelmeyenlere veya oy kullanmayanlara ilçe seçim kurulu başkanı tarafından, o

baroya kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında para cezası verilir. Bu para cezaları

ilgili Baro Başkanlığınca tahsil edilir ve baro bütçesine gelir kaydedilir.

64 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları, bu maddeye göre verilen para cezaları hakkında da

uygulanır.

Görüşme ve Karar Yeter Sayısı

Madde 87.Genel Kurul, levhada yazılı avukatların yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

(Değişik: 2/5/2001-4667/53 m.)Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir

neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. Şu kadar ki, bu erteleme on beş günü aşamaz. Bu

toplantıda, üye sayısı altmışa kadar (altmış dahil) olan barolarda en az üçte bir, dörtyüze kadar

olanlarda (dörtyüz dahil) beşte bir ve dörtyüzden fazla olanlarda onda bir üye katılmadıkça toplantı

ve görüşme yapılamaz.

Yukarıdaki hükümlere göre yeter sayı bulunmak şartıyla, kararlar, tekliflerden en çok oy alanın

kabul edilmiş sayılması suretiyle verilir. Oyların eşitliği halinde Genel Kurul Başkanını bulunduğu

taraf üstün sayılır.

(Mülga: 2/5/2001-4667/52 m.)

Bir üye kendini ilgilendiren özel işinde oy veremez. Seçimlerde bu esas uygulanmaz.

(Değişik: 8/5/1984-3003/4 m.)Genel Kurulun kararları, bir tutanakla tespit edilir. Tutanak, Genel

Kurul Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

Gündem Dışı Görüşme Yasağı

Madde 88.Genel kurul toplantısında, görüşüleceği gündemde belirtilmemiş konular hakkında

karar verilemez. Yeni bir toplantı kararı bu hükmün dışındadır.

II. Baro Yönetim Kurulu

Kuruluşu

Madde 89.Her baronun Yönetim Kurulu, Baro Başkanı ile en az dört üyeden kurulur.

Avukat sayısı elliden yüze kadar olan barolarda altı, yüz birden iki yüz elliye kadar olan barolarda

sekiz, iki yüz elli birden fazla olan barolarda on asıl üye ve her baroda asıl üye sayısınca yedek üye

bulunur.

Baro Başkanı, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin Şekli40

Madde 90.(Değişik: 26/2/1970-1238/1 m.)

Yönetim Kurulu üyeleri levhada yazılı ve avukatlıkta en az beş yıl kıdemli olan avukatlar

arasından seçilir. Üye sayısı yüzden az olan barolarda beş yıllık kıdem şartı aranmaz.

Haklarında avukatlığa engel bir suçtan dolayı son soruşturma açılmasına karar verilmiş veya

geçmiş beş yıl içinde Disiplin Kurulunca verilecek kesinleşmiş bir kararla kınama, para veya işten

çıkarılma cezalarıyla tecziye edilmiş olanlar Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler.(Ek: 2/5/2001-4667/53

m.)77. madde hükmüne dayanılarak görevine son verilenler, yapılacak ilk genel kurulda baro

organlarına aday olamazlar.

(Mülga: 8/5/1984-3003/9 m.)

40 "Seçimlerin Yapılması" başlıklı ek madde 3'e bkz.

Yönetim Kurulu üyeleri gizli oy ile seçilirler. Oy pusulasına seçilecek asıl üye tam sayısının

yarısından en az bir fazla isim yazılması zorunludur. Bundan noksan isim yazılmış oy pusulaları

geçerli değildir. Oy pusulasına seçilecek asıl üye sayısından fazla ad yazıldığı takdirde, sondan

başlanarak fazla adlar hesaba katılmaz.

Adaylar aldıkları oyların sayısına göre sıralanır ve en çok oy alandan başlanmak üzere önce asıl,

sonra yedek üye seçilmiş olanlar bu sıraya göre tespit edilir. Adayların aldıkları oylarda eşitlik halinde

meslek kıdemi fazla olan, kıdemleri de eşitse, adayların yaşlısı sırada ön alır. Yedek üyeler aldıkları oy

sayısına göre bulundukları sıra göz önünde tutularak kurulda göreve çağırılır.

Seçim yeterliğini kaybeden Yönetim Kurulu üyelerinin görevi kendiliğinden sona erer.

Seçim Dönemi

Madde 91.(Değişik: 14/11/1984-3079/1 m.)

Yönetim Kurulunun görev süresi iki yıldır. Süresi dolan Yönetim Kuruluna mensup üyeler yeniden

seçilebilirler.

Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma

Madde 92.(Değişik: 22/1/1986-3256/13 m.)Seçim dönemi bitmeden önce ayrılan Yönetim Kurulu

üyesinin yeri, en çok oy almış yedek üye ile doldurulur.

Yönetim Kurulu üyelerinden biri hakkında 90 ıncı maddeye göre seçilmeye engel bir suçtan dolayı

kamu davası açılmış ise, dava sonuna kadar bu üye Yönetim Kuruluna katılamaz; yeri yedek üye ile

doldurulur.

Toplantılar

Madde 93.Yönetim Kurulu, Baro Başkanı tarafından, doğrudan doğruya veya üyelerden birinin

görüşme konusunu taşıyan yazılı isteği üzerine toplantıya çağırılır.

Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir.

Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur. Baro Başkanı veya Yönetim Kurulu

üyeleri, ilgili oldukları işlerin görüşülmesine katılamazlar.

Yönetim Kurulu kararları hakkında düzenlenen tutanak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Toplantıya Çağrı

Madde 94.(Değişik: 2/5/2001-4667/54 m.)Yönetim Kurulu üyeleri, Baro Başkanını çağrısı üzerine

toplanır. Ardı ardına üç toplantıya özürsüz olarak katılmamış olan üyenin Yönetim Kurulu kararı ile

üyeliği düşürülür.

Bu karara karşı, tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliğine itiraz

olunabilir.(Ek: 2/5/2001-4667/54 m.)İtiraz, kararın uygulanmasını durdurmaz.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 95.Yönetim Kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup,

baronun işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur.

Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

1.Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun

olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak,

2.Stajyer ve avukatların baroya kabul ve levhaya yazılma veya nakil işleri hakkında karar vermek,

3.(Değişik: 2/5/2001-4667/55 m.)Baro levhasını düzenlemek, avukatların listesini ve avukatlık

ortaklığı sicilini tutmak,

4.(Değişik: 2/5/2001-4667/55 m.)Mesleki ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve

onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek

mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu

konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak,

5.(Değişik: 2/5/2001-4667/55 m.)Levhaya yazılı avukatlar arasında, avukatlarla avukatlık

ortaklıkları, avukatlık ortaklığının ortakları arasında ve bunlarla iş sahipleri arasında çıkan

anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek ve arabulmak, ücret uyuşmazlıklarında sulha davet

etmek,

6.Baro mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yardımın şeklini tespit etmek,

7.(Değişik: 2/5/2001-4667/55 m.)Baro mallarının idaresi hakkında raporlar hazırlayarak Genel

Kurula hesap vermek ve bütçeyi hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmak,

8.Baro adına menkul ve gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu mallar üzerinde her türlü

ayni haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda Baro Başkanı'na özel yetki vermek,

9.Staj işlerini düzenlemek ve denetlemek,

10.Yönetim Kurulu üyelerinin istifaları hakkında karar vermek,

11.Adli müzaheret bürosu kurup yönetmek,

12.Genel Kurul gündemini hazırlamak,

13.Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,

14.Baronun ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,

15.(Değişik: 2/5/2001-4667/55 m.)İç yönetime ait bütün işleri görmek, yönergeleri düzenlemek,

16.Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmek,

17.Bakanlıkların yahut mahkeme veya resmi kurumların istediği konularda görüşünü bildirmek,

18.Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

19.(Ek: 2/5/2001-4667/55 m.)Baro bölgesindeki adliye merkezlerinde temsilcilikler kurmak,

20.(Ek: 2/5/2001-4667/55 m.)167 inci maddede belirtilen hakem kuruluna katılacak avukat

hakemleri seçmek,41

21.(Ek: 2/5/2001-4667/55 m.)Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu

kavramlara işlerlik kazandırmak,

22.(Ek: 2/5/2001-4667/55 m.)Avukatlık ortaklığı ana sözleşmesinin, tip ana sözleşmeye

uygunluğunu incelemek ve avukatlık ortaklığı siciline tesciline karar vermek.

Yönetim Kurulu, ikinci fıkranın 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı görevleri bazı üyelerine

devredebilir.

III. Baro Başkanlığı

Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma

41 Dayanak 167. madde, Anayasa Mahkemesi'nin 3/3/2004 tarihli ve E. 2003/98 , K. 2004/31 sayılı kararı ile iptal edildiğinden,

bu bent de zımnen iptal edilmiş olmakla mülga olarak kabul edilmelidir.

Madde 96.Baro Başkanı iki yıllık bir görev süresi için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir.(Ek:

2/5/2001-4667/56 m.; Mülga: 29/6/2006-5533/1 m.)42

(Değişik: 2/5/2001-4667/56 m.)Baro Başkanı, levhada yazılı ve avukatlıkta en az on yıl kıdemli

avukatlar arasından gizli oyla seçilir. Üye sayısı yüzden az olan barolarda kıdem şartı aranmaz.

(Değişik: 2/5/2001-4667/56 m.)90 ıncı maddenin ikinci ve altıncı fıkraları hükümleri, Baro Başkanını

seçimi hakkında da kıyasen uygulanır.

Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan Baro Başkanını yerine seçilen, geri kalan süreyi

tamamlar.

Görevleri

Madde 97.Baro Başkanını görevleri şunlardır:

1.Baroyu temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

2.Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmek ve günlük işlemleri

yürütmek,

3.95 inci madde gereğince verilen izin ve yetki dairesinde baro adına iltizam ve iktisapta

bulunmak, yüklenmelere girişmek, baroya yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,

4.Mahkeme ve resmi dairelerde baroyu temsil edecek ve savunacak avukatları tayin etmek,

5.Avukat sicillerinin Türkiye Barolar Birliği tarafından gönderilen örneğine uygun olarak

düzenlenmesini ve korunmasını sağlamak,

6.Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini her türlü

organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısıyla kendisini göreve

zorlayan hususları yapmak,

7.Baronun ve Yönetim Kurulunun çalışmaları hakkında her yıl Türkiye Barolar Birliğine yazılı bir

rapor vermek,

8.Başkanlık Divanı olmayan barolarda, divanın diğer üyelerine ait görevleri yerine getirmek ve

yetkileri kullanmak,

9.Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

IV. Baro Başkanlık Divanı

Kuruluşu ve Seçimi

Madde 98.Başkanlık Divanı:

1.Baro Başkanı,

2.Baro Başkan Yardımcısı,

3.Baro Genel Sekreteri,

4.Baro Saymanından ibarettir.

Başkanlık Divanı kurulması, 50'den fazla üyesi bulunan barolar için zorunludur.

Divanın başkan dışındaki üyeleri, Yönetim Kurulu için yapılan her seçimden sonraki ilk toplantıda

bu kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir.

42 "Ancak, görev süresi iki dönemden fazla olamaz." şeklindeki ek cümle, 29/6/2006 tarihli ve 5533 sayılı Kanun'un 1.

maddesi ile mülgadır.

Başkanlık Divanı, üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrılırsa, kalan görev süresi için en geç

bir ay içinde yenisi seçilir.

Başkanlık Divanının Görevleri

Madde 99.Başkanlık Divanı, kanunla veya Yönetim Kurulu kararı ile kendisine verilen görevleri

yerine getirir.

Divan, baro mallarının yönetimi hakkında gerekli kararları alır ve aynı konuda Yönetim

Kurulunun isteğine göre, bu kurula yazılı veya sözlü bilgi verir.

Baro Başkan Yardımcısının Görevleri

Madde 100.Baro Başkan Yardımcısı, Baro Başkanını bulunmadığı zamanlarda veya Baro

Başkanlığı herhangi bir sebeple boşalmışsa yenisi işe başlayıncaya kadar başkana ait yetkileri kullanır

ve görevleri yerine getirir.

Baro Başkan Yardımcısının da yokluğunda başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine

getirilmesi Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli üyesine aittir.

Baro Genel Sekreterinin Görevleri

Madde 101.Baro Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, baronun

iç çalışmalarıyla yazı işlerini yönetir, baro kalemine gerekli direktifleri verir ve kalemin çalışmasını

denetler.

Baro Saymanının Görevleri

Madde 102.Baro Saymanı, baronun mallarını Başkanlık Divanı kararları gereğince yönetmeye ve

para alıp vermeye, keseneklerin toplanmasına, baroya gelir yazılacak para cezalarının tahsiline ve

bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir.

(Değişik: 22/1/1986-3256/14 m.)Baro Saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kağıtları Baro

Başkanı yokluğunda Baro Başkan Yardımcısı veya Baro Genel Sekreteriyle birlikte imzalar.

V. Baro Disiplin Kurulu

Kuruluşu

Madde 103.Disiplin Kurulu, avukat sayısı iki yüz elliye kadar olan barolarda üç, iki yüz elliden

fazla olan barolarda beş üyeden kurulur. Her baroda Disiplin Kuruluna üç de yedek üye seçilir.

Seçilme Yeterliği ve Engelleri

Madde 104.(Değişik: 26/2/1970-1238/1 m.)

90 ıncı madde hükümleri Disiplin Kurulu üyeleri hakkında da kıyasen uygulanır.

Seçim sonucu, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen bir tutanak ile Türkiye Barolar Birliğine

bildirilir.

Seçim Dönemi

Madde 105.(Değişik: 22/1/1986-3256/15 m.)

Disiplin Kurulu üyeleri iki yıl için seçilir. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir.

(Değişik: 2/5/2001-4667/57 m.)Disiplin Kurulu seçimden sonra ilk toplantısında üyeleri arasından

bir başkan ve bir katip seçer. 90, 92 ve 94 üncü maddeler hükümleri, Disiplin Kurulu üyeleri hakkında

da kıyasen uygulanır.

Toplantılar

Madde 106.Disiplin Kurulu, üyelerinden en az üçü hazır bulunursa toplanır.

Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylarda eşitlik halinde, başkanın bulunduğu

taraf üstün tutulur.

Başkanın bulunmadığı zamanlarda, meslekte en kıdemli üye kurula başkanlık eder.

Görevi

Madde 107.Disiplin Kurulunun görevi, Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması

açılmasına dair kararı üzerine avukatlar hakkında disiplin kovuşturması yaparak disiplinle ilgili

kararları ve cezaları vermek ve kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

VI. Baro Denetleme Kurulu

Kuruluş ve Görevi

Madde 108.(Değişik: 26/2/1970-1238/1 m.)

(Değişik: 22/1/1986-3256/16 m.)Baro Genel Kurulu, baronun mali işlerini denetlemek üzere iki yıllık

süre için kendi üyeleri arasından en çok üç asıl ve üç yedek denetçi seçer.

Seçim gizli oyla yapılır. 90 ve 92 nci maddeler hükümleri denetçiler hakkında da kıyasen

uygulanır.

DOKUZUNCU KISIM

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ43

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Birliğin Kuruluş ve Nitelikleri

Madde 109.(Değişik: 2/5/2001-4667/58 m.)Türkiye Barolar Birliği, bütün baroların katılmasıyla

oluşan bir kuruluştur.

Birlik, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Birliğin merkezi Ankara'dır.

43 TBB'nin ilk kuruluş toplantısı için geçici madde 10'a bkz.

Birliğin Görevleri

Madde 110.Türkiye Barolar Birliğinin görevleri şunlardır:

1.Baroları ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda

çoğunluğun düşünce ve görüşünü belirtmek,

2.Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp mesleğin gelişmesini sağlamak,

3.Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak,

4.Türkiye barolarını ve mensuplarını birbirine tanıtarak aralarındaki meslek bağını

kuvvetlendirmek,

5.Her il merkezinde baro kurulmasına ve vatandaşlarda kendilerine ait davaları avukatlar eliyle

açmanın ve savunmanın lüzum ve faydaları hakkındaki inancı yerleştirmeye çalışmak,

6.Kanunların memleket ihtiyaçlarına uygun olarak gelişmesi ve yürütülmesi yolunda dileklerde,

yayınlarda bulunmak, gerekirse ön tasarılar hazırlamak,

7.Baroları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercilere duyurmak,

8.Adalet Bakanlığının, yargı veya yasama yetkisini taşıyan mercilerin ve baroların soracakları adli

ve mesleki konular hakkında görüş ve düşüncelerini rapor halinde bildirmek,

9.Avukatların meslekte gelişmelerini teşvik edecek ve sağlayacak her türlü tedbirleri almak,

10.Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve yayınlanması için Adalet Bakanlığı ve

yargı mercileri ile işbirliği yapmak,

11.Kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli

bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak,

12.Baro mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek için kitaplık açmak, dergi

çıkarmak, konferanslar düzenlemek, telif ve tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,

13.Mesleğin daha cazip bir hale getirilmesi ve bu konuda yazılı amaçlara erişilebilmesi için

düşünülecek çare ve tedbirleri görüşmek üzere zaman zaman toplantılar düzenlemek,

14.Memleket içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla ilgilenmek ve temaslarda

bulunmak,

15.Yabancı memleket baroları, avukatlar birlikleri ve hukuk kurumları ile temaslarda bulunmak

ve uluslararası kongrelere katılmak,44

16.Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek,

17.(Ek: 2/5/2001-4667/59 m.)Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu

kavramlara işlerlik kazandırmak,

18.Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.45

Yasaklar, Mal Edinme, Protokoldeki Yer,

Görevden Uzaklaştırma ve Göreve Son Verme

Madde 111.(Değişik: 8/5/1984-3003/5 m.)

44 Ek madde 2'ye bkz.

45 Bu maddeye 2/5/2001 terihli ve 4667 sayılı Kanun'un 59. maddesiyle 17. bent eklenmiş ve 17. bent, 18. bent olarak

değiştirilmiştir.

(Değişik: 18/6/1997-4276/5 m.)Türkiye Barolar Birliği, kuruluş amaçları dışında faaliyette

bulunamaz.

Birlik, amacına uygun işlerde kullanılmak üzere taşınır ve taşınmaz mal edinebilir.

(Değişik: 2/5/2001-4667/60 m.)Türkiye Barolar Birliği Başkanı, protokolde Yargıtay Cumhuriyet

Başsavcısının yanında yer alır.

(Değişik: 18/6/1997-4276/5 m.)77 nci maddenin beş, altı, yedi, sekiz ve dokuzuncu fıkra hükümleri

Birlik organları hakkında da uygulanır.(Ek: 2/5/2001-4667/60 m.)Ancak, görevine son verilen organın

Birlik Yönetim Kurulu olması halinde yeni seçilenlerin görevine başladığı tarihe kadar bu organın

görevleri, kararı veren mahkemece son genel kurul delegeleri arasından görevlendirilecek en az üç

avukat tarafından geçici yönetim kurulu sıfatıyla yürütülür.

Görevlerin Ücretli Oluşu

Madde 112.Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği ve

saymanlığı görevleri ücretlidir. Birlik Yönetim Kurulunun Başkanlık Divanında görev almamış olan

üyeleri ile Disiplin ve Denetleme Kurulları üyelerine, katıldıkları toplantılar için huzur hakkı ödenir.

Ücretlerle huzur hakkının miktarları ve ödenme şekilleri Birlik Genel Kurulunca belli edilir.

Bu kimselerden Ankara'dan başka illerden seçilenlere yolculuk, ikamet giderleri ile diğer zaruri

giderler birlik bütçesinden ödenir. Bunların miktarı da Genel Kurulca belli edilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Organları

Organlar

Madde 113.Türkiye Barolar Birliğinin organları şunlardır:

1.Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu,

2.Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu,

3.Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı,

4.Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı,

5.Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu,

6.Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu.

I. Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu

Kuruluşu

Madde 114.Türkiye Barolar Birliğinin en yüksek organı Genel Kuruldur.

(Değişik: 2/5/2001-4667/61 m.)Genel Kurul, baroların avukatlıkta en az on yıl kıdemi olan üyeleri

arasından gizli oyla seçecekleri ikişer delege ile kurulur. Görevde bulunan baro başkanları ile Türkiye

Barolar Birliği Başkanlığı yapmış ve yapmakta olan avukatlar, Birlik Genel Kurulunun doğal

üyesidirler, oylamalara katılma, seçme ve seçilme hakları vardır.

Avukat sayısı yüzden fazla olan barolar, yüzden sonraki her üç yüz üye için ayrıca birer delege

seçerler.

Barolarca aynı sayıda yedek üyeler seçilir. Delegeler, her baronun olağan genel kurul toplantısında

iki yıl için seçilirler.

90 ıncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı engelleri bulunanlar delege olamazlar.

Delegelerin yolculuk ve oturma giderlerini her baro kendi bütçesinden öder.

(Değişik: 2/5/2001-4667/61 m.)Genel Kurul toplantısının yeri, tarihi ve gündemi ile delegelerini

gönderme lüzumu, toplantılardan en az otuz gün önce, barolara yazı ile bildirilir. Asıl üyenin

mazereti olduğu takdirde, yedek üye Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy kullanır.

Toplantılar

Madde 115.(Değişik: 22/1/1986-3256/17 m.)Birlik Genel Kurulu iki yılda bir evvelki genel kurulun

tayin edeceği zaman ve yerde olağan toplantısını yapar.(Ek: 13/1/2004-5043/4 m.)Ancak, seçimli Genel

Kurul toplantıları Ankara'da yapılır.46

Birlik Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde veya en az on baronun yönetim kurulları yazı ile

isterse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

Adalet Bakanı, adaletin ve mesleğin genel menfaatleri ve hazırlanacak adli ve mesleki kanun

tasarıları hakkında görüş ve düşüncelerini almak üzere Genel Kurulun olağanüstü toplantıya

çağırılmasını Birlik Yönetim Kurulundan isteyebilir.

Birlik Genel Kurulu Başkanlık Divanının seçimi hakkında 85 inci maddenin birinci fıkrası hükmü

kıyasen uygulanır. Birlik organlarında görev alanlar, Başkanlık Divanına seçilemezler.

Görüşme ve Karar Yeter Sayısı

Madde 116.Birlik Genel Kurulu, üyelerinin en az dörtte biri katılmadıkça toplantı ve görüşme

yapamaz.

Birinci fıkrada yazılı yeter sayı olmadığı hallerde, toplantı bir ayı geçmemek üzere başka bir güne

bırakılır. Bu ikinci toplantıya da üyelerin en az beşte biri katılmadığı takdirde, toplantı bu sayı elde

edilinceye kadar bir ay sonraki tarihlere bırakılır.

87 inci maddenin 3, 4 ve 5 inci fıkraları ve 88 inci madde hükmü Birlik Genel Kurulu toplantıları ve

görüşmeleri hakkında da kıyasen uygulanır.

Görevleri

Madde 117.Birlik Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

1.Birlik Yönetim, Disiplin ve Denetim Kurulları üyeleri ile Birlik Başkanı'nı seçmek,

2.Kuruluş amacı içindeki işlere dair hazırlanan raporları ve gündemdeki maddeleri görüşüp

karara varmak,

3.Birlik Yönetim Kuruluna talimat vermek,

4.(Değişik: 22/1/1986-3256/18 m.)Birliğin hesaplarını incelemek, bütçesini onaylamak, Birlik

Yönetim Kurulunun çalışmalarından dolayı ibrası hakkında karar vermek,

5.Yerli ve yabancı kongrelere gidecek delegeleri seçmek, (Genel Kurul bu yetkisini Birlik Yönetim

Kuruluna verebilir.)47

46 Bu değişiklik, 13/1/2004 tarihli ve 5043 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince Türkiye Barolar Birliği'nin ilk seçimli 28.

Olağan Genel Kurulu'ndan sonra yürürlüğe girmiştir.

47 Ek madde 2'ye bkz.

6.Gelecek Genel Kurul toplantı zaman ve yerini kararlaştırmak,

7.(Değişik: 22/1/1986-3256/18 m.)Adaleti ve mesleği ilgilendiren işler hakkında teklifte bulunmak,

uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit etmek,

8.(Değişik: 22/1/1986-3256/18 m.)Baroların birlik adına avukatlardan tahsil edeceği keseneğin

miktarını her avukat için yıllık baro keseneğinin yarısından fazla olmamak üzere tespit etmek,

9.Birlik başkanı, başkan yardımcıları, genel sekreteri ve saymanının ücretleri ile yönetim, disiplin

ve denetim kurulları üyelerine verilecek huzur hakları miktarını ve ödenme şeklini belli etmek,

10.(Değişik: 2/5/2001-4667/62 m.)Bu Kanunun 49 ve 75 inci maddelerinde Birliğe verilen görevleri

yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

11.Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

II. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

Kuruluşu

Madde 118.Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı ile, Birlik Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri

arasından gizli oyla seçilen on üyeden kurulur. Ayrıca on yedek üye seçilir.

Birlik Yönetim Kuruluna Birlik Başkanı başkanlık eder.

Seçim Dönemi

Madde 119.(Değişik: 14/11/1984-3079/2 m.)Birlik Yönetim Kurulunun görev süresi dört yıldır.

Süresi dolan Birlik Yönetim Kuruluna mensup üyeler yeniden seçilebilirler.

90. maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ıncı fıkraları ve 92 inci madde hükmü Birlik Yönetim Kurulu üyeleri

hakkında da kıyasen uygulanır.48

Toplantılar

Madde 120.Birlik Yönetim Kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Başkan veya Yönetim

Kurulu üyelerinden birinin isteği ile kurul, acele hallerde her zaman olağan üstü toplantıya

çağırılabilir.

Her toplantı sonunda, gelecek toplantının günü kararlaştırılır. Toplantı günü, üyelere çağrı mektubu

ile bildirilir. Engeli olanlar, bunu en az yedi gün önce yazı ile bildirirler.

Belgeye bağlanmış yerinde bir engele dayanmaksızın üst üste üç toplantıya gelmeyen üye istifa

etmiş sayılır.

Birlik Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt

çoğunluğu ile karar verir. Şu kadar ki, on veya daha az üyenin katılmasıyla yapılan toplantılarda

karar verilebilmesi için en az beş üyenin bir oyda birleşmesi şarttır. Oylarda eşitlik halinde, başkanın

bulunduğu taraf üstün tutulur.

Görevleri

Madde 121.Birlik Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

1.Birlik Genel Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündem hazırlamak,

2.(Değişik: 22/1/1986-3256/19 m.)Birliği ve mallarını yönetmek,

48 "Seçimlerin Yapılması" başlıklı ek madde 3'e bkz.

3.(Değişik: 22/1/1986-3256/19 m.)İki yıllık bütçeyi hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

4.Birlik Genel Kurulunca alınan kararları uygulamak,

5.(Değişik: 22/1/1986-3256/19 m.)Birlik adına gayrimenkul almak, satmak, ipotek etmek ve bu

mallar üzerinde her türlü ayni haklar tesis eylemek ve kaldırmak, bu hususlarda ve diğer iktisabi ve

iltizami işlemlerde Birlik Başkanı'na yetki vermek,

6.Birliğin ücretli memurlarının özlük işlerini düzenlemek ve yürütmek,

7.Birlik Yönetim Kurulu kararlarının özetini gösteren defterleri tutmak,

8.(Değişik: 2/5/2001-4667/63 m.)Avukatların, aynı büroda birlikte çalışanların ve avukatlık

ortaklıklarının kayıtlarını, yönetmelikte gösterilen esas ve usullere göre tutmak, avukatlık ortaklığı tip

ana sözleşmesini hazırlamak, avukatlık ruhsatnamelerini, kimlik belgelerini ve avukatlık ortaklığı

yetki belgelerini düzenlemek ve bastırmak,

9.(Değişik: 22/1/1986-3256/19 m.)Birliğin genel durumu ile işlemleri ve çalışmaları hakkında Birlik

Genel Kuruluna rapor vermek ve çalışma ve hesaplarından dolayı ibra istemek,

10.Kanunlarla başka bir merci veya organa verilmiş olmamak şartıyla, baroların kararlarına karşı

yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak,

11.(Değişik: 2/5/2001-4667/63 m.)Bu kanunun 31, 44, 54 ve 77 nci maddeleri ile 83 üncü maddesinde

Birliğe verilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,

12.Baro Genel Kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,

13.Avukatların ve baroların hak ve menfaatlerinin korunması için ilgili mercilere gerekli

başvurmalarda bulunmak,

14.Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukatların haklarının korunmasına ve sosyal durumlarının

geliştirilmesine yarayacak incelemeleri yapmak, vardığı sonuçları ve teklifleri Birlik Genel Kuruluna

sunmak.

15.Avukatlık mesleği ile ilgili olarak resmi yerlerden sorulacak hususlar hakkında gerekli düşünce

ve görüşleri bildirmek,

16.Avukatların meslekte ilerlemesi için kitaplıklar açmak, mesleki yayında bulunmak, avukatların

hazırlayacağı eserlerin yayımına yardımcı olmak,

17.Barolar arasında çıkan anlaşmazlıkları çözümlemek,

18.(Değişik: 2/5/2001-4667/63 m.)Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü

çalışmalarda bulunmak, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık

mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak,

19.Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

20.(Ek: 2/5/2001-4667/63 m.; Mülga: 28/11/2006-5558/1 m.)

III. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma

Madde 122.Birlik Başkanı, Birlik Genel Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından dört yıllık bir

dönem için seçilir. Yeniden seçilmek caizdir.

90 ıncı maddenin 2, 3 ve 6 ıncı fıkraları ile 96 ıncı maddenin 4 üncü fıkrası hükmü Birlik Başkanı

hakkında da kıyasen uygulanır.

Görevleri

Madde 123.Birlik Başkanını görevleri şunlardır:

1.Birliği temsil ve Birlik Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

2.Birlik Genel Kurulu, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmek.

3.121. maddeye göre verilecek yetki dairesinde birlik adına iltizam ve iktisapta bulunmak,

yüklenmelere girişmek, Birliğe yapılan bağışları kabul etmek ve bütçeyi uygulamak,

4.Mahkeme ve resmi dairelerde birliği temsil edecek ve savunacak avukatları tayin etmek,

5.Yabancı barolar birlikleri, barolar ve hukuk kurumları ile ilişkiler kurmak ve yürütmek,

6.Meslek onuru ve bağımsızlığı ile ilgili işlerde kanunlar ve meslek kurallarının gereğini her türlü

organlara karşı savunmak ve bu konuda doğrudan doğruya veya dolayısıyla kendisini göreve

zorlayan hususları yapmak,

7.(Değişik: 22/1/1986-3256/20 m.)Birliğin çalışmaları hakkında Birlik Genel Kuruluna yazılı bir

rapor vermek,

8.Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

IV. Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı

Kuruluşu ve Seçimi

Madde 124.Birlik Başkanlık Divanı;

1.Türkiye Barolar Birliği Başkanı,

2.Türkiye Barolar Birliği iki başkan yardımcısı,

3.Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri,

4.Türkiye Barolar Birliği Saymanından ibarettir.

Divanın başkan dışındaki üyeleri, Birlik Yönetim Kurulu için yapılan her seçimden sonraki ilk

toplantıda, bu Kurul tarafından kendi üyeleri arasından gizli oyla seçilir.

Birlik Başkanlık Divanı üyelerinden biri süresi dolmadan önce ayrılırsa, kalan görev süresi için, bir

ay içinde yenisi seçilir.

Birlik Başkanlık Divanının Görevleri

Madde 125.Birlik Başkanlık Divanı, kanunla veya Birlik Yönetim Kurulu kararıyla kendisine

verilen görevleri yerine getirir.

Divan, Birlik mallarının yönetimi hakkında gerekli kararları alır ve aynı konuda, Birlik Yönetim

Kurulunun isteğine göre, bu kurula yazılı veya sözlü bilgi verir.

(Ek: 2/5/2001-4667/64 m.)Gerekli hallerde baro başkanlarını görüşlerini almak üzere toplantıya

çağırır.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcılarının

Görevleri

Madde 126.Birlik Başkan Yardımcıları, Birlik Başkanı tarafından verilecek görevleri yapar ve

yetkileri kullanırlar.

Birlik başkanının bulunmadığı zamanlarda veya Birlik Başkanlığı herhangi bir sebeple boşalmışsa

yenisi işe başlayıncaya kadar başkana ait yetkilerin kullanılması ve görevlerin yerine getirilmesi

meslekteki kıdem sırasına göre başkan yardımcılarına aittir.

Birlik Başkan Yardımcılarının da yokluğunda Birlik Yönetim Kurulunun meslekte en kıdemli üyesi

başkana ait yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterinin

Görevleri

Madde 127.Birlik Genel Sekreteri, Birlik Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler,

Birliğin iç çalışmaları ile yazı işlerini yönetir, Birlik kalemine gerekli direktifleri verir ve kalemin

çalışmasını denetler.

Türkiye Barolar Birliği Saymanının Görevleri

Madde 128.Birlik Saymanı Birliğin mallarını Birlik Başkanlık Divanının kararları gereğince

yönetmeye ve para alıp vermeye, bütçenin uygulanmasına dair her türlü gözetimi yapmaya yetkilidir.

(Değişik: 22/1/1986-3256/21 m.)Birlik Saymanı, para alma ve vermede düzenlenen kağıtları Birlik

Başkanı, yokluğunda Birlik Başkan Yardımcılarından biri veya Birlik Genel Sekreteri ile birlikte

imzalar.

V. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu49

Kuruluşu

Madde 129.Birlik Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından gizli

oyla seçilen yedi üyeden kurulur. Ayrıca yedi yedek üye seçilir.

Kurul, seçimden sonraki ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan seçer.

Seçim Dönemi

Madde 130.Birlik Disiplin Kurulu üyeleri dört yıl için seçilirler. Süresi dolan üye yeniden üye

seçilebilir.

90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı fıkraları ve 92 nci madde hükmü Birlik Disiplin Kurulu üyeleri

hakkında da kıyasen uygulanır.

Toplantılar

Madde 131.Birlik Disiplin Kurulu ayda bir defa olağan toplantı yapar. Birlik Başkanını veya Birlik

Disiplin Kurulu Başkanını yahut üyelerinden birinin isteği ile Kurul acele hallerde her zaman

olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

120 nci maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları Birlik Disiplin Kurulu hakkında da kıyasen uygulanır.

Birlik Disiplin Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve en az dört üyenin bir oyda

birleşmesi ile karar verilir. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Görevi

Madde 132.Birlik Disiplin Kurulu bu kanunla verilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

49 Geçici madde 16'ya bkz.

VI. Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu

Kuruluşu ve Görevi

Madde 133.(Değişik: 22/1/1986-3256/22 m.)Birlik Genel Kurulu, Birliğin mali işlemlerini

denetlemek üzere, dört yıl için kendi üyeleri arasından üç asıl ve üç yedek denetçi seçer.

Denetçiler gizli oyla seçilir. 90 ıncı maddenin 2, 3, 4, 5 ve 6 ıncı fıkraları ve 92 nci madde hükmü

denetçiler hakkında da kıyasen uygulanır.

Birlik Denetleme Kurulunun çalışma usulü ile görev ve yetkileri yönetmelikte gösterilir.

ONUNCU KISIM

DİSİPLİN İŞLEM VE CEZALARI

Disiplin Cezalarının Uygulanacağı Haller

Madde 134.(Değişik: 2/5/2001-4667/65 m.)Avukatlık onuruna, düzen ve gelenekleri ile meslek

kurallarına uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, mesleki çalışmada görevlerini yapmayan

veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında bu kanunda yazılı

disiplin cezaları uygulanır.

Disiplin Cezaları

Madde 135.Disiplin cezaları şunlardır:

1.(Değişik: 22/1/1986-3256/23 m.)Uyarma; avukatın mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması

gerektiğinin kendisine bildirilmesidir.

2.Kınama; mesleğinde ve davranışında kusurlu sayıldığının avukata bildirilmesidir.

3.(Değişik: 22/1/1986-3256/23 m.)On bin liradan yüz elli bin liraya kadar para cezası.

4.(Değişik: 2/5/2001-4667/66 m.)İşten çıkarma, avukatın veya avukatlık ortaklığının üç aydan az ve

üç yıldan fazla olmamak üzere mesleki faaliyetlerinin yasaklanmasıdır.

5.Meslekten çıkarma; avukatlık ruhsatnamesinin geri alınarak avukatın adının baro levhasından

silinmesi ve avukatlık unvanının kaldırılmasıdır.(Ek: 2/5/2001-4667/66 m.)Avukatlık ortaklığı için de

baro avukatlık ortaklığı sicilinden silinmesidir.

Cezaların Uygulanma Şekli

Madde 136.Bu kanunun avukatların hak ve ödevleri ile ilgili altıncı kısmında yazılı esaslara

uymayanlar hakkında ilk defasında en az kınama, tekrarında, davranışın ağırlığına göre, para veya

işten çıkarma cezası ve 5 inci maddenin (a) bendinde yazılı bir suçtan kesin olarak hüküm giyme

halinde meslekten çıkarma cezası uygulanır.

Beş yıllık bir dönem içinde iki veya daha çok defa disiplin cezasını gerektiren davranışta bulunan

avukata her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır ceza uygulanır.

Bir defa işten çıkarılan avukat, beş yıllık dönem içinde bu kanunun altıncı kısmındaki kurallara

aykırı davranışta bulunursa meslekten çıkarılır.

Savunma Hakkı

Madde 137.Avukatlar hakkında yapılacak kovuşturmalarda, isnat olunan hususun avukata açıkça

ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için en az on günlük bir

süre tanınması zorunludur.

Baroya Yazılmadan Önceki ve Meslekten Ayrıldıktan

Sonraki Eylem ve Davranışlar

Madde 138.(Değişik: 2/5/2001-4667/67 m.)Baro levhasına kabul ve yazılmadan önceki eylem ve

davranışlar, meslekten çıkarma cezasını gerektirmedikçe disiplin kovuşturmasına konu olamaz. Staj

dönemi bu hükmün dışındadır.

Avukatın, avukatlıktan ayrılması, avukatlığı sırasındaki eylem ve davranışlarından dolayı disiplin

kovuşturması yapılmasına engel değildir.

Kovuşturma Yetkisi ve Eksik Üyelerin Tamamlanması

Madde 139.Kovuşturmanın dayandığı şikayet veya ihbarın vaki olduğu yahut Cumhuriyet

Savcısının kovuşturma isteğinde bulunduğu veya kovuşturmaya esas teşkil eden eylem veya

davranışın re'sen haber alındığı tarihte avukat hangi baronun levhasında yazılı ise, disiplin

kovuşturmasına karar verme ve kovuşturmayı yürütme yetkisi o baroya aittir.

Baro Başkanı, Baro Yönetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, kendi haklarındaki kovuşturmalarla ilgili

görüşme ve kararlara katılamazlar.

İkinci fıkranın kapsamına giren bir durumun mevcut olması veya ret yahut istinkaf sebepleriyle

başkan ve üyelerin katılmamaları yüzünden baro yönetim ve disiplin kurullarında toplantı yeter

sayısı bulunamazsa, eksikler yedeklerle tamamlanır. Yedeklerin de herhangi bir sebeple görüşme veya

karara katılmamaları yahut sayılarının yetişmemesi halinde, baro levhasında yazılı olup yönetim ve

disiplin kurullarına seçilme yeterliği bulunan avukatlar arasından ad çekme yolu ile seçileceklerle

eksikler tamamlanır.

Ceza Kovuşturmasının Disiplin Cezalarına Tesiri

Madde 140.Avukat hakkında başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin işlem ve kararlarının

uygulanmasına engel olmaz.

(Değişik: 22/1/1986-3256/24 m.)Şu kadar ki, disiplin işlem ve kararına konu teşkil edecek bir

eylemde bulunmuş olan avukat hakkında aynı eylemlerden dolayı ceza mahkemesinde dava açılmış

ise, avukat hakkındaki disiplin kovuşturması, ceza davasının sonuna kadar bekletilir. Bu halde

Yönetim Kurulunun isteği üzerine Disiplin Kurulu, avukatın işten yasaklanmasına yer olup olmadığı

hakkında 153 ve 154 üncü maddeler uyarınca bir karar vermek zorundadır.

Eylemin işlenmemiş veya sanığı tarafından yapılmamış olması sebebiyle beraat hali müstesna,

beraatle sonuçlanmış bir ceza davasının konusuna giren eylemlerden dolayı disiplin kovuşturması, o

eylemin ceza kanunları hükümlerinden ayrı olarak başlı başına disiplin kovuşturmasını gerektirir

mahiyette olmasına bağlıdır.

Baro yönetim kurulları hükümlülükle sonuçlanan bir ceza davasının konusunu teşkil eden

eylemlerden dolayı ayrıca disiplin kovuşturması açmak zorundadırlar.

Disiplin Kovuşturmasının Açılması

Madde 141.Disiplin kovuşturması, Yönetim Kurulu tarafından verilen bir kararla açılır.

Yönetim Kurulu, ivedilikle ve her halde ihbar, şikayet veya istek tarihinden itibaren en çok bir yıl

içinde disiplin kovuşturması hakkında bir karar vermeye mecburdur.

Yönetim Kurulu, ilgilinin ihbar ve şikayeti veya Cumhuriyet Savcısının isteği üzerine yahut re'sen,

disiplin kovuşturması açılmasına karar vermeye esas olacak soruşturmanın yapılması görevini kendi

üyelerinden birine verebilir. Soruşturma ile görevlendirilen üye, delilleri toplar, gerekli gördüğü

kimselerin ifadelerini yeminle de alabilir; hakkında soruşturma yapılan avukatı da dinledikten veya

dinlemek için verilen süre dolduktan sonra dosyayı bir raporla Yönetim Kuruluna verir. (Ek: 2/5/2001-

4667/68 m.)Yönetim Kurulu, soruşturma maksadıyla her türlü adli ve idari mercilerden bilgi ve belge

isteyebilir, ilgili dosyaları veya örneklerini isteyip, inceleyebilir.

Şikayet, ihbar veya istem konusu eylem veya davranış hakkında kovuşturma açılmasına yer

olmadığına dair Yönetim Kurulu tarafından verilecek kararlar ilgililere ve Cumhuriyet Savcısına

tebliğ olunur.

Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına Dair

Kararlara İtiraz

Madde 142.Baro Yönetim Kurulunun, disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararlarına

karşı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde şikayetçi veya Cumhuriyet Savcısı tarafından Türkiye

Barolar Birliği Yönetim Kuruluna itiraz olunabilir.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonunda

şikayet, ihbar veya istem konusu incelemeye değer mahiyette görülürse, evvelki karar kaldırılarak,

disiplin kovuşturmasının açılması için dosya evvelki kararı veren baroya gönderilir. Türkiye Barolar

Birliği Yönetim Kurulunun bu kararları kesindir.

Baro Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturmasına yer olmadığına dair kararları süresi içinde itiraz

edilmezse kesinleşir.

(Değişik: 2/5/2001-4667/69 m.)Birinci fıkra gereğince yapılan itiraz üzerine, Türkiye Barolar Birliği

Yönetim Kurulu tarafından verilen itirazın reddine dair kararlar Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten

itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak

Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle

birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği

Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde

onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir.

8 inci maddenin 6 ve 7 nci fıkraları hükümleri bu halde de kıyasen uygulanır.

Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme

Madde 143.Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına dair kararın konusuna giren

eylemlerden dolayı yeniden inceleme yapılabilmesi, yeni delillerin bulunmasına ve bu kararın

kesinleştiği tarihten üç yıl geçmemiş olmasına bağlıdır.

Disiplin Kurulunda Duruşma

Madde 144.(Değişik: 22/1/1986-3256/25 m.)

(Değişik: 2/5/2001-4667/70 m.)Disiplin kovuşturması açılmasına karar verilen hallerde, Yönetim

Kurulunun iletmesi üzerine, Disiplin Kurulu, incelemesini evrak üzerinde yapar. Disiplin Kuruluna

gönderilen dosya içinde avukatın sicili de bulunur. Avukatın isteği veya Disiplin Kurulunca gerek

görülmesi halinde, inceleme duruşmalı olarak yapılır.

Duruşma gizli olur.

Disiplin Kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde kararın kendisine gelişi tarihinden itibaren en

geç bir yıl içinde sonuçlandırmak zorundadır. Ceza davasının sonucunun beklenmesini gerektiren

haller saklıdır.

Gıyapta Duruşma

Madde 145.Çağrıya uymayan avukatın gıyabında duruşma yapılır. Şu kadar ki, duruşmaya

gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağının davetiyeye yazılması şarttır.

Delillerin Gösterilmesi ve İncelenmesi

Madde 146.Disiplin Kurulu, delillerin gösterilme ve incelenme şeklini, istek veya feragatle yahut

evvelce verilmiş kararlarla bağlı olmaksızın takdir ve tayin eder.

Tanık ve Bilirkişi Dinlenmesi

Madde 147.Tanık ve bilirkişinin duruşmaya çağrılması veya üyelerden biri tarafından yahut

istinabe yoluyla dinlenmesi veya yazılı ifadesinin okunmasıyla yetinilmesi, Disiplin Kurulunun

takdirine bağlıdır.

Ancak, bir olayın delili yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret ise, bu tanık her halde dinlenir.

Duruşma Tutanağı

Madde 148.Duruşma tutanağı, Disiplin Kurulu Başkanını görevlendireceği bir üye veya katip

tarafından tutulur.

Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların duruşmada okunması zorunludur.

İstinabe Talimatının Yerine Getirilmesi

Madde 149.İstinabe yoluyla verilen talimat, baro merkezinde Disiplin Kurulu veya bu kurulun bir

üyesi, diğer yerlerde o baronun Disiplin Kurulunca görevlendirilecek bir avukat tarafından yerine

getirilir.

Tanık ve Bilirkişinin Çağrılması

Madde 150.(Değişik: 23/1/2008-5728/335 m.)

Tanıklar ve bilirkişiler Tebligat Kanunu hükümlerine göre çağrılır.

Usulüne göre çağırılıp da hukuken geçerli bir mazereti olmaksızın gelmeyen veya kanuni bir sebep

olmaksızın tanıklık yahut bilirkişilikten veya yemin etmekten çekinen kimseler hakkında Ceza

Muhakemesi Kanununun tanıklıkla ilgili hükümleri uygulanır. Bu fıkra hükmüne göre gerekli

kararları vermeye Baronun bulunduğu il merkezindeki sulh ceza hâkimi yetkilidir. Sulh ceza hâkimi

bu kararları disiplin kurulunun tutanak örneği üzerinden verir.

Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve İstinkafı

Madde 151.Disiplin Kurulu üyeleri, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yazılı sebeplerle

reddedilebilir ve istinkaf edebilirler.

Ret istemi, reddi istenen üyeden başkalarının katılmasıyla incelenir.

Ret ve istinkaf sebebiyle kurulun toplanamaması halinde 139 uncu maddeye göre işlem yapılır.

Kararların Tebliği

Madde 152.Disiplin Kurulu kararlarının onanmış bir örneği ilgililerden başka, baronun

bulunduğu il merkezindeki Cumhuriyet Savcısına da tebliğ olunur.

İşten Yasaklanma

Madde 153.Hakkında meslekten çıkarma cezasını gerektirebilecek mahiyette bir işten dolayı

kovuşturma yapılmakta olan avukat Disiplin Kurulu kararıyla, tedbir mahiyetinde işten

yasaklanabilir.

Kararın verilmesinden önce ilgilinin dinlenmiş veya dinlenmek üzere çağrılmış olup da belirtilen

günde gelmemiş olması şarttır.(Ek: 2/5/2001-4667/71 m.)Ancak, baroya bildirdiği büro adresine

tebligat yapılamayan avukatın ayrıca çağrılması ve dinlenmesi zorunlu değildir.

Disiplin Kurulu, bu karara esas olacak delillerin hangi sınır dahilinde gösterilip inceleneceğini,

istekle bağlı olmaksızın, serbestçe takdir eder.

Karar, hakkında kovuşturma yapılan avukata gerekçesiyle birlikte tebliğ olunur ve bu karar verildiği

tarihte yürürlüğe girer. Ancak, karara karşı Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz olunabilir.

İtiraz kararın uygulanmasını durdurmaz. Bu husustaki itirazlar ivedilikle ve en geç bir ay içinde karara

bağlanır. İtiraz yerinde görülürse karar kaldırılır.

İşten yasaklanma kararı, yargı organları ile sair mercilere Baro Başkanlığı tarafından derhal

duyurulur.

İşten Yasaklanmanın Zorunlu Olduğu Haller

Madde 154.(Değişik: 8/5/1984-3003/7 m.)

(Değişik: 2/5/2001-4667/72 m.)Haklarında meslekten çıkarma cezası verilen veya50 42 nci madde

uyarınca geçici olarak görevlendirilmiş olup, yapılan işlerin ücretini iş sahibinden aldığı halde aynı

maddenin son fıkrası gereğince kabule değer bir sebep olmaksızın ilgili merciiye ödememiş olan

avukatların işten yasaklanmaları zorunludur.

(Değişik: 2/5/2001-4667/72 m.)Yukarıdaki fıkrada belirtilen işten yasaklanma sebeplerinin meydana

gelmesinden itibaren iki ay içinde Disiplin Kurulunca haklarında işten yasaklama kararı verilmeyen

avukatlar Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun doğrudan vereceği kararla işten yasaklanırlar.

İşten Yasaklanmanın Hükümleri

Madde 155.İşten yasaklanmış olanlar bu tarihten itibaren avukatlığa ait yetkileri hiçbir şekilde

kullanamazlar. Bu hüküm avukatın eşi ile reşit olmayan çocuklarına ait işlerde uygulanmaz.

Birinci fıkrada yazılı yasağa aykırı hareket eden avukat hakkında 135 inci maddenin 4 ve 5 inci

bentlerinde yazılı cezalardan biri uygulanır.

Mahkemeler, resmi daireler işten yasaklanan avukatları kabul etmemekle görevlidirler.

İşten Yasaklanma Kararının Kaldırılması

Madde 156.(Değişik: 2/5/2001-4667/73 m.)İşten yasaklanma kararı, kovuşturmanın durdurulmuş

veya avukatlığa engel olmayan bir ceza verilmiş olması hallerinde kendiliğinden kalkar.

50 Bu aradaki "... veya Devletin şahsiyetine karşı cürümlerden veya rüşvet, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, inancı kötüye

kullanma ve yalan yere tanıklık cürümlerinden biri ile hakkında kamu davası açılan...." şeklindeki cümle, Anayasa

Mahkemesi'nin 1/3/1985 tarihli ve E. 1984/12, K. 1985/6 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

İşten yasaklanma kararı, bu kararın verilmesine esas olan hal ve şartların bulunmadığı veya

sonradan kalktığı sabit olursa, Disiplin Kurulu tarafından kaldırılır.

Disiplin Kurulu Kararına Karşı İtiraz

Madde 157.Disiplin Kurulu kararlarına karşı, Cumhuriyet Savcısı ve ilgililer, tebliğ tarihinden

itibaren otuz gün içinde Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kuruluna itiraz edebilirler.

Birlik Disiplin Kurulu, disiplin davalarını dosya üzerinde inceler. Ancak, işten veya meslekten

çıkarma cezasına yahut işten yasaklanmaya dair kararların incelenmesi sırasında, ilgili avukatın isteği

üzerine veya kendiliğinden duruşma yapılmasına karar verebilir.

145 ve 146 ıncı maddeler, Birlik Disiplin Kurulu hakkında da uygulanır.

Birlik Disiplin Kurulunda duruşmaya raportör üyenin işi izah etmesiyle başlanır. Bu üyenin

duruşmadan önce raporunu imzalayıp dosyaya koymuş bulunması gereklidir.

Raportör üyenin izahından sonra ilgili avukat ve varsa vekilleri gerekli izahlarda bulunurlar.

Bunlardan itirazı yapmış olan taraf önce dinlenir. Son söz, hakkında disiplin kovuşturması

yapılanındır.

Birlik Disiplin Kurulu, inceleme konusu kararın onanmasına veya kovuşturmanın derinleştirilmesi

için kararın bozularak dosyanın ilgili baroya gönderilmesine karar verebileceği gibi, yeniden

incelemeyi gerektirmeyen hallerde, uygun görmediği kararı kaldırarak işin esası hakkında karar

verebilir veya verilmiş olan kararı düzelterek onaylayabilir.

(Değişik: 2/5/2001-4667/74 m.)Birlik Disiplin Kurulunun, itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet

Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar

onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha

görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri

gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul

edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği

tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. Şu kadar ki, uyarma, kınama ve para cezasına ilişkin kararlar

kesin olup, Bakanlığın onayına tabi değildir.

(Değişik: 2/5/2001-4667/74 m.)8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada da

kıyasen uygulanır.

Delillerin Serbestçe Takdiri, Ceza Vermenin Amacı

ve Cezadan Mahsup51

Madde 158.Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu ve barolar disiplin kurulları, gösterilen

delilleri, soruşturma ve duruşmadan edinecekleri kanıya göre serbestçe takdir ederler.

(Değişik: 2/5/2001-4667/75 m.)Bu kurullar disiplin cezalarının verilmesinde; avukatlık onurunu,

düzen ve gelenekleri ile meslek kurallarını ve itibarını korumak, mesleğin amaç ve gereklerine ve

adalete uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak ilkelerini göz önünde tutarlar.

(Ek: 22/1/1986-3256/26 m.)İşten yasaklanan avukata süreli olarak işten çıkarma cezası verilmesi

halinde, işten yasaklandığı süre cezadan mahsup edilir.

Kovuşturma ve Ceza Zamanaşımı

51 Bu madde başlığı, 22/1/1986 tarihli ve 3256 sayılı Kanun'un 26. maddesiyle, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Madde 159.Disiplin cezasını gerektirecek eylemlerin işlenmesinden itibaren üç yıl geçmiş ise

kovuşturma yapılamaz. Yönetim Kurulunca işe el konulmuş ise bu süre işlemez.

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren dört buçuk yıl geçmiş ise disiplin

cezası verilemez.

Disiplin cezasını gerektiren eylem aynı zamanda bir suç teşkil ediyor ve bu suç için kanun daha

uzun bir zamanaşımı süresi koymuş bulunuyorsa, birinci ve ikinci fıkralardaki süreler yerine bu

zamanaşımı süresi uygulanır.

Disiplin Kararlarının Uygulanması ve

Cezaların Sicilden Silinmesi52

Madde 160.(Değişik: 22/1/1986-3256/27 m.)

Disiplin cezalarına ait kararlar kesinleşmedikçe uygulanamaz.

Meslekten çıkarma ve işten çıkarma cezalarından başka bir disiplin cezası verilen avukatlar,

uyarma, kınama ve para cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl geçtikten sonra Disiplin

Kuruluna başvurarak bu disiplin cezalarının sicillerinden silinmesini isteyebilirler.

İlgilinin yukarıdaki fıkrada yazılı süre içerisinde disiplin cezası almamış olması halinde, disiplin

cezasının silinmesine karar verilir ve sicil dosyasındaki disiplin bölümü çıkartılarak yenisi düzenlenir.

Tanık ve Bilirkişi Gideri

Madde 161.Disiplin işlemleri dolayısıyla çağırılan her tanık ve bilirkişinin, kaybettiği zaman ve

harcadığı mesaiye uygun bir tazminata hakkı vardır; bunlardan çağrıya uymak için yolculuk etmek

zorunda olanlara yolculuk ve ikamet giderleri de verilir. Şikayetçi ve hakkında kovuşturma yapılan

avukat, dinlenmesini istedikleri tanık ve bilirkişiye ait giderleri evvelden öderler.

Avukata veya üçüncü bir kişiye yükletilmeyen veya borçludan alınma imkanı kalmayan giderler

baroya yüklenir.

Şikayet edenden, şikayetin mahiyeti ve yapılacak disiplin soruşturma ve kovuşturmasının genişliği

göz önünde bulundurularak 10 liradan 200 liraya kadar avans alınabilir. Yapılan işlemlere, alınan

avansın yetmemesi halinde, tamamlanması her zaman istenebilir. Avans ve tamamlanması istenen

miktar ilgilisi tarafından ödenmedikçe işlem yapılmayabilir.

Para Cezası veya Giderlerin Tahsili

Madde 162.Para cezasına veya giderlerin ödenmesine dair olan kararlar İcra ve İflas Kanununun

ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Para cezaları baroya gelir

yazılır.

İcra takibi genel hükümlere göre baro tarafından vekalet verilecek avukat eliyle yürütülür.

ON BİRİNCİ KISIM

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ53

52 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 22/1/1986 tarihli ve 3256 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

53 Bu kısmın başlığı, "Avukatlık Ücreti" iken 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'un 76. maddesiyle, metne işlendiği şekilde

değiştirilmiştir.

Avukatlık Sözleşmesinin Kapsamı54

Madde 163.(Değişik: 2/5/2001-4667/76 m.)

Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin belli bir hukuki yardımı ve

meblağı yahut değeri kapsaması gerekir. Yazılı olmayan anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır.

Yasa'ya aykırı olmayan şarta bağlı sözleşmeler geçerlidir.

Avukatlık ücret tavanını aşan sözleşmeler, bu kanunda belirtilen tavan miktarında geçerlidir. İfa

edilmiş sözleşmenin geçersizliği ileri sürülemez. Yokluk halleri hariç, avukatlık sözleşmesinin bir

hükmünün geçersizliği, bu sözleşmenin tümünü geçersiz kılmaz.

Avukatlık Ücreti55

Madde 164.(Değişik: 2/5/2001-4667/77 m.)

Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yardımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.

Yüzde 25'i aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi

avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.

İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir

kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.

Avukatlık asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması

halinde, durum Baro Yönetim Kuruluna bildirilir.(Değişik: 13/1/2004-5043)Avukatlık ücretinin

kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret

sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin

hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret

tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın

kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin

%10'u ile %20'si arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen

dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.

Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu

ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.

Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk

Madde 165.(Değişik: 2/5/2001-4667/78 m.)

İş sahibinin birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun

taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin

ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar.

Avukatın Hapis Hakkı ve Avukatlık Ücretinin

54 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

55 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Rüçhanlı Bulunması

Madde 166. Avukat, müvekkili tarafından verilen veya onun namına aldığı malları, parayı ve diğer

her türlü kıymetleri, avukatlık ücreti ve giderin ödenmesine kadar, kendi alacağı nispetinde elinde

tutabilir.

Avukat, sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı, kendi

çalışması sonucunda müvekkilin muhafaza ettiği veya kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan

ilam gereğince tahsil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde diğer alacaklılara nazaran rüçhan

hakkını haizdir. Rüçhan hakkı,vekaletnamenin düzenlenme tarihine, vekaletname umumi ise iş sahibi

adına ücret konusu işten dolayı ilk yapılan resmi başvurma tarihine göre sıra alır.(Ek: 2/5/2001-

4667/79 m.)İş sahibinin iflası halinde avukatın vekalet ücreti alacağı da rüçhanlıdır. Ancak; 9/6/1932

tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası hükmü saklıdır.

Bir ilamın cebri icra yoluyla infazına girişildiğinde, icra dairesi, takip talebinde bulunan tarafın

ilamda adı yazılı olan avukatına, icra emri ile aynı zamanda düzenleyeceği bir bildiriyi, gideri takip

talebinde bulunandan alınmak suretiyle, derhal tebliğ eder. Bu bildiri tebliğ edilmedikçe icranın

sonraki safhalarına geçilemez. Avukata yapılacak tebliğin giderleri hakkında 2004 sayılı İcra ve İflas

Kanununun 59 uncu maddesi hükmü uygulanır.

Avukatın ölümü halinde, mirasçılarına intikal eden avukatlık ücreti alacakları da, avukat alacakları

gibi rüçhanlıdır. Şu kadar ki, üçüncü fıkrada yazılı bildirim zorunluğu bu kimseler hakkında

uygulanmaz.

Anlaşmazlıkların Hakem Yoluyla Çözümü

Madde 167.(İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 3/3/2004 tarihli ve E. 2003/98 , K. 2004/31 sayılı Kararı ile.)

Avukatlık Ücret Tarifesinin Hazırlanması56

Madde 168.(Değişik: 2/5/2001-4667/81 m.)

Baronun yönetim kurulları, her yıl Eylül ayı içerisinde, yargı yerlerindeki işlemler ile diğer

işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari hadlerini gösteren birer tarife hazırlayarak Türkiye

Barolar Birliğine gönderirler.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca, baro yönetim kurullarının teklifleri de göz önüne

alınmak suretiyle uygulanacak tarife o yılın Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığına

gönderilir.(Ek: 16/6/2009-5904/35 m.)Şu kadar ki hazırlanan tarifede; genel bütçeye, il özel idareleri,

belediye ve köylere ait vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler ve bunların zam ve cezaları

ile tarifelere ilişkin davalar ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun

uygulanmasından doğan her türlü davalar için avukatlık ücreti tutarı maktu olarak belirlenir. Bu

tarife Adalet Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya

tarife onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı tarifeyi bir daha

görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri

gönderilen bu tarife, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul

edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği

tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı fıkrası hükümleri kıyasen uygulanır.

Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm

verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.

Yargı Mercilerince Karşı Tarafa Yükletilecek

56 Geçici madde 15, Asgari Ücret Tarifesi'nin hazırlanmasını düzenlemektedir.

Avukatlık Ücretinin Miktarı

Madde 169.(Değişik: 31/10/1980-2329/2 m.)

Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, avukatlık ücret tarifesinde yazılı

miktardan az ve üç katından fazla olamaz.

(Mülga: 2/5/2001-4667/82 m.)

Madde 170.(Mülga: 22/1/1986-3256/29 m.)

İşi Sonuna Kadar Takip Etme Zorunluluğu

ve Başkasını Tevkil

Madde 171.(Değişik: 2/5/2001-4667/83 m.)Avukat, üzerine aldığı işi kanun hükümlerine göre ve

yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder.

Avukata verilen vekaletnamede başkasını tevkile yetki tanınmış ise, yazılı sözleşmede aksine açık

bir hüküm olmadıkça, işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir avukata vererek takip ettirebilir.

Vekaletnamede, bunun düzenlendiği tarihten sonra açılacak veya takip edilecek bütün dava ve işlerde

vekalete ve başkasını tevkile genel şekilde yetki verilmişse, avukat, bu tarihten sonraki dava ve işlerde

müvekkilinden ayrıca vekalet almaya lüzum kalmaksızın işi başka bir avukatla birlikte veya başka bir

avukata vererek takip ettirebilir.

İkinci fıkradaki hallerde, avukatın müvekkile karşı sorumluluğu devam eder. Birlikte takip ettiği

veya işi tamamen devrettiği avukatların kusurlarından ve meydana getirdikleri zarardan dolayı

müvekkile karşı hem şahsen hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Şu

kadar ki, bu hüküm, 12 nci maddede yazılı bir iş sebebiyle başka bir yerde çalışmak zorunluğunda

olduğu için işi tamamen başkasına devreden avukatlar hakkında uygulanmaz.

Avukat tarafından işe başka avukatlar teşrik edilmiş ise, avukat bundan dolayı ayrı bir ücret

isteyemeyeceği gibi, işi birlikte takip eden avukat da müvekkilden herhangi bir ücret isteyemez. İş

tamamen başka bir avukata bırakılmış ise, tevkil eden ve tevkil olunan avukatlar ücret

sözleşmesindeki miktarı aşmamak şartıyla, harcadıkları mesaiye karşılık olan ücreti müvekkilden

isteyebilirler. Ancak, tevkil eden avukat müvekkilden peşin ücret almışsa, harcadığı mesaiye karşılık

olan miktarın fazlasını tevkil ettiği avukata ödemekle yükümlüdür.

İş Sahibinin İşi Başka Bir Avukata Vermesi

Madde 172.İş sahibi, ilk anlaşmayı yaptığı avukatının yazılı muvafakatı ile başka avukatları da

işin kovuşturma ve savunmasına katabilir.

İş sahibi, ilk avukatın muvafakatını kendisine tevdi veya tebliğ edilecek bir yazı ile en az bir

haftalık süre vererek talep eder. Avukat bu süre içinde cevap vermemişse muvafakat etmiş sayılır.

İlk avukatın muvafakat etmemesi halinde, vekalet akdi kendiliğinden sona erer. İş sahibi,

muvafakat etmeyen avukata ücretin tamamını ödemekle yükümlüdür.

İlk avukatın muvafakatı ile işin başka avukatlar tarafından da takibi halinde iş sahibi, ilk avukatın

ücretinden kısıntı yapamaz. Bu halde avukatların müvekkile karşı sorumluluğu konusunda 171 inci

maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Avukatlık Ücretinin Belli Bir İşe Hasredilmesi

Madde 173.Sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, kararlaştırılan avukatlık ücreti yalnızca avukatın

üzerine almış olduğu işin karşılığı olup, mukabil dava, bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve

icra kovuşturmaları veya her türlü hukuki yardımlar ayrı ücrete tabidir.

Avukata tevdi edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün

vergi, resim, harç ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat tarafından ilk istekte

avukata veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat tarafından yapılabilmesi için, yeteri kadar

avansın iş sahibi tarafından verilmiş olması gerekir. Avukatın iş için yapacağı yolculuk masrafları ve

bulunduğu yerden ayrılma tazminatı, anlaşma gereğince iş sahibi tarafından ayrıca ödenir. Bu

giderler peşin olarak ödenmedikçe avukat yolculuğa zorlanamaz. Bu hükmün aksine sözleşme

yapılabilir.

Avukatın İşi Takipten Vazgeçmesi,

Azli ve Ücretin Gününde Ödenmemesi

Madde 174.Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret

isteyemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır.

Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı

azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez.

Anlaşmaya göre avukata peşin verilmesi gereken ücret ödenmezse, avukat işe başlamakla zorunlu

değildir. Bu sebeple doğabilecek her türlü sorumluluk iş sahibinindir. Yazılı sözleşmedeki diğer

ödeme şartlarının yerine getirilmemesinden dolayı avukat işi takip etmek ve sonucunu elde etmekten

mahrum kalırsa sorumluluk bakımından aynı hüküm uygulanır.

İş Sahibinin Adresi

Madde 175.İş sahibinin verdiği vekaletnamede yazılı adrese avukat tarafından yapılacak her

tebliğ, kendisine yapılmış sayılır. Adres değişiklikleri en geç üç gün içinde iş sahibi tarafından

taahhütlü mektupla avukata bildirilir.

İş sahibinin adresine gönderilecek yazıların tebliğ edilememesinden veya adres değişikliklerinin

bildirilmemesinden doğan sorumluluk iş sahibine aittir.

ON İKİNCİ KISIM

ADLİ MÜZAHERET57,58

Adli Yardımın Kapsamı59

Madde 176.(Değişik: 2/5/2001-4667/84 m.)

Adli yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı

bulunmayanlara bu kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.

57 TBB Adli Yardım Yönetmeliği'ne bkz.

58 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun ile 176, 177, 178, 179, 180 ve 181. maddeler, kenar başlıkları ile birlikte değiştirildiği

halde "Adli Müzaheret" bölüm başlığına dokunulmadığından, metne aynı şekilde işlenmiştir.

59 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Adli Yardım Bürosu60

Madde 177.(Değişik: 2/5/2001-4667/85 m.)

Adli yardım hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim kurullarınca avukatlar arasından

oluşturulan Adli Yardım Bürosu tarafından yürütülür. Baro Yönetim Kurulu, ayrıca baro merkezi

dışında avukat sayısı beşten çok olan her yargı çevresinde de bir avukatı Adli Yardım Bürosu

temsilcisi olarak görevlendirebilir. Büro ve temsilciler, Baro Yönetim Kurulunun gözetimi altında

çalışırlar.

Adli Yardım İstemi61

Madde 178.(Değişik: 2/5/2001-4667/86 m.)

Adli yardım istemi, Adli Yardım Bürosuna veya temsilcilerine yapılır. İstek sahibi, isteminde haklı

olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır.

Yardım isteminin reddi halinde, ilgilisi yazı veya sözle Baro Başkanına başvurabilir. Baro

Başkanını vereceği karar kesindir.

Adli Yardımın Yapılışı62

Madde 179.(Değişik: 2/5/2001-4667/87 m.)

Adli yardım isteminin kabulü halinde; büro gerekli işlemleri yapmak üzere bir veya birkaç avukatı

görevlendirir. Görevlendirilen avukat, görev yazısının kendine ulaşmasıyla, avukatlık hizmetlerini

yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.

Bu yükümlülük, ilgilinin gerekli belge ve bilgileri isteğe rağmen vermemesi veya vekaletname

vermekten kaçınmasıyla sona erer.

Ayrıca görevlendirilen avukat da bu işi yapmaktan çekinmek isterse görevin kendisine bildirildiği

tarihten itibaren on beş gün içinde o işin tarifede belirlenen ücretini baroya ödemek zorundadır.

Büro, görevlendirilen avukatın işi yürütmesiyle ilgili aşamaları izler.

18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 4/4/1929 tarihli ve 1412

sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlardaki adli yardıma ilişkin hükümler

saklıdır.

Büronun Gelir ve Giderleri63

Madde 180.(Değişik: 2/5/2001-4667/88 m.)

Adli yardım bürosunun gelirleri şunlardır:

a.(Değişik: 28/3/2007-5615/26 m.)İki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit edilen

toplam miktarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre

alınan harçların yüzde ikisi ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde

ikisi,

60 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

61 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

62 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

63 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

b.Baroya düşecek paylar ile kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, il veya belediye

bütçelerinden baroya yapılan yardımlar,

c.Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,

d.Adli yardım görevinden çekilen avukatların yatıracağı ücret,

e.Adli yardımla görevlendirilen avukatın aldığı ücretin yüzde 10 ile davadan haklı çıkan adli

yardımdan yararlanan kişinin avukat ücretinden başka, yararlandığı kısmın yüzde 5'i.

Büronun giderleri şunlardır:

a.Adli yardımla görevlendirilen avukatlara gerektiğinde ödenecek ücretler,

b.Büroda görevlendirileceklere ödenecek ücretler,

c.Büro giderleri ve diğer giderler.

Adli yardım bürolarının gelir ve giderleri büro bütçesinin ayrı bölümlerinde gösterilir. Bu bölümde

kalan gelir fazlasının bir sonraki yıla aynen aktarılması zorunludur.

Birinci fıkranın (a) bendine göre hesaplanacak ödenek, Maliye Bakanlığınca her yıl Mart ayının

sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılır. Bu paralar, münhasıran adli yardım için

kullanılır ve yılı içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla aynen aktarılır. Bu paraların barolar

arasındaki dağıtımı ve kullanılmasına ilişkin hususlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından çıkarılan

yönetmelikle düzenlenir.

(Ek: 28/3/2007-5615/26 m.)Maliye Bakanlığınca iki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre

tespit edilen toplam tutarlar esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı

tarifelere göre alınan harçların yüzde biri ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para

cezalarının yüzde biri; her yıl Mart ayının sonuna kadar Türkiye Barolar Birliği adına açılan hesaba

aktarılır ve zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili carî giderler bu hesaptan ödenir. Bu

hesap, münhasıran zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili carî giderler için kullanılır ve yılı

içinde harcanmayan paralar, ertesi yıla aynen aktarılır. Bu paraların barolar arasındaki dağıtımı,

harcanması ve bu hizmet için çalıştırılacak personele ilişkin hususlar, Maliye Bakanlığının görüşü

alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği tarafından birlikte çıkarılacak

yönetmelikle düzenlenir.

Yıllık Çalışma Raporu ve Yönetmelik64

Madde 181.(Değişik: 2/5/2001-4667/89 m.)

Adli yardım bürosu, çalışmalarını her yıl sonu düzenleyecekleri bir raporla Baro Yönetim

Kuruluna bildirir. Raporun bir örneği baroca Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

Adli yardım bürosunun kuruluşu, görevlendirilecek avukatların ve bunlara ödenecek ücretlerin

belirlenmesi, büronun işleyişi, denetimi gibi konular Türkiye Barolar Birliğince çıkarılacak

yönetmelikte gösterilir.

ON ÜÇÜNCÜ KISIM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

64 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmelik

Madde 182.(Değişik: 2/5/2001-4667/90 m.)

Bu kanunda düzenlenmesi yönetmeliğe bırakılan hususlar ile kanunun uygulanabilmesi için

yönetmelikte yer alması gereken diğer konuları kapsayan yönetmelikler Türkiye Barolar Birliği

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilir. Yönetmelikler Adalet

Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde karar verilmediği veya onaylandığı takdirde

kesinleşerek yürürlüğe girer. Ancak, Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı yönetmelikleri bir daha

görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri

gönderilen bu yönetmelikler, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen

kabul edildiği takdirde onaylanmış sayılarak yürürlüğe girer, aksi halde onaylanmamış sayılır ve

sonuç Türkiye Barolar Birliği tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı ve

yedinci fıkraları hükümleri burada da kıyasen uygulanır.65

Cumhuriyet Savcılarına Yapılacak Tebligat

Madde 183.Bu kanun gereğince Cumhuriyet Savcılarına yapılacak tebligatta ilgili dosyanın da

birlikte gönderilmesi şarttır.

Avukatlık Kıdemine Sayılacak Hizmetler

Madde 184.Dördüncü maddenin birinci fıkrasında sayılan hizmetlerden avukatlığa geçenlerin bu

hizmetlerde geçen süreleri avukatlık kıdemine sayılır.

Dava Vekilleri Hakkında Uygulanacak Hüküm

Madde 185.Bu kanunun ikinci, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu kısmı ile 65 inci

maddesi dışında kalan hükümleri dava vekilleri hakkında da kıyasen uygulanır.

(Mülga: 2/5/2001-4667/91 m.)

Topluluk Sigortasına Girmeleri Mutlak Şekilde

Zorunlu Olanlar

Madde 186.(Mülga: 31/5/2006-5510/106 m.)66

Topluluk Sigortasına Girme Zorunluğu

Şarta Bağlı Olanlar

Madde 187.(Mülga: 31/5/2006-5510/106 m.)67

65 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la eklenen geçici madde 3'e ve "Yönetmelikler" bölümüne bkz.

66 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun'un 74. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 108. maddesindeki yürürlük tarihi

değiştirilerek, "2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girer" şeklinde hükme bağlanmıştır.

Topluluk Sigortasına Giremeyenler

Madde 188.(Mülga: 31/5/2006-5510/106 m.)68

Madde 189.(Mülga: 26/2/1970-1238/6 m.)

Prim Borcunu Ödememenin Sonuçları

Madde 190.Topluluk sigortası primlerini, topluluk sözleşmesinde gösterilen zamanda ödemeyen

avukatın adı Baro Yönetim Kurulunun kararıyla, birikmiş prim borcunu, sözleşmedeki şartlar

dairesinde ödeyinceye kadar, baro levhasından silinir ve durum ilgili yerlere bildirilir.

Topluluk sigortası primini ödememenin sonuçları,prim borçlusu avukatın şahsına münhasır olup,

bu sonuçların aynı Topluluk Sigortası Sözleşmesine katılmış olan diğer sigortalılara veya baroya

sirayeti hakkında bir hüküm sözleşmesiyle konulamaz.(Ek: 2/5/2001-4667/92 m.)17/7/1964 tarihli ve

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 140 ıncı maddesi hükmü barolar hakkında uygulanmaz.

Tip Sözleşmenin Hazırlanması ve

Topluluk Sözleşmesine Giriş

Madde 191.(Mülga: 31/5/2006-5510/106 m.)69

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 192.3499 sayılı Avukatlık Kanunu ile ek ve tadilleri, geçici 7 inci madde hükümleri saklı

kalmak şartıyla, yürürlükten kaldırılmıştır.

Değiştirilen Kanun Hükümleri Hakkında

Madde 193.(Bu madde 21/12/1953 tarih ve 6207 sayılı Kanunun 1, 4 ve 5 inci maddelerinin değiştirilmesi

ile ilgili olup anılan kanundaki yerlerine işlenmiştir.)

1086 Sayılı Kanunun Değiştirilen Hükmü

Madde 194.(Bu madde 18/6/1927 tarih ve 1086 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin değiştirilmesi ile ilgili

olup, anılan kanundaki yerine işlenmiştir.)

Emekliliğe Tabi Görevden Önceki Avukatlığın

Kıdeme Sayılması

Madde 195.(Değişik: 26/2/1970-1238/1 m.)

(Değişik: 2/5/2001-4667/93 m.)Bu kanun gereğince topluluk sigortasına girmiş olup sigortalılığı

devam eden bir avukat emekliliğe tabi bir göreve veya hizmete atandığı yahut seçildiğinde,

67 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun'un 74. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 108. maddesindeki yürürlük tarihi

değiştirilerek, "2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girer" şeklinde hükme bağlanmıştır.

68 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun'un 74. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 108. maddesindeki yürürlük tarihi

değiştirilerek, "2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girer" şeklinde hükme bağlanmıştır.

69 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanun'un 74. maddesi ile 5510 sayılı Kanun'un 108. maddesindeki yürürlük tarihi

değiştirilerek, "2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girer" şeklinde hükme bağlanmıştır.

sigortalılığına esas alınan avukatlık süresinin dörtte üçü kıdemine eklenerek intibakı yapılır ve görev

veya hizmet aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığı yükseltilir.70

Madde 196-198.(Mülga: 26/2/1970-1238/6 m.)

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Görevli Avukatlar

Ek Madde 1.(Ek: 8/5/1984-3003/8 m.)

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli olarak avukatlık

görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar hakkında bu

kanunun avukatlık mesleğine kabul ve ruhsatname verilmesine ilişkin hükümleri aynen uygulanır.

Bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken baro levhasına kayıtlı avukatların yetkileriyle

haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Baroya kaydını yaptırmayan avukat, çalıştığı

yer barosuna bilgi verir.

Yukarıdaki fıkra uyarınca baro levhasına yazılmak istemediklerini bildiren adayların, sadece

avukatlık mesleğine kabullerine ve adlarına ruhsatname düzenlenmesine karar verilerek kanunda

öngörülen diğer işlemler, aynen yerine getirilir.

Birinci fıkrada sözü edilen görevlerden ayrılma halinde, avukatlık mesleğinin yapılabilmesi, baro

levhasına yazılmakla mümkündür.

Bu kanunun avukatlar hakkında öngördüğü disiplin işlem ve cezaları, bu maddede sözü edilen

avukatlar hakkında da avukatın sürekli görev yaptığı yer barosunca uygulanır.

Yurt Dışında Temsil71

Ek Madde 2.(Ek: 8/5/1984-3003/8 m.; Değişik: 2/5/2001-4667/94 m.)

Avukatlar, Türkiye Barolar Birliğini veya baroları temsil etmek üzere uluslararası toplantı ve

kongrelere Adalet Bakanlığına bilgi vermek suretiyle katılabilirler.

Seçimlerin Yapılması

Ek Madde 3.(Ek: 8/5/1984-3003/8 m.)

Barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin bu kanuna göre gizli oyla yapılacak organ seçimlerine ilişkin

işlemler, aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir.

(Değişik: 2/5/2001-4667/95 m.)Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az on beş gün önce,

baro seçimleri için levhaya kayıtlı (...)72 avukatlar, Türkiye Barolar Birliği seçimleri için de genel kurula

barolarca seçilen asıl ve yedek delegeler ile doğal delegeleri belirleyen liste, toplantının gündemi, yeri,

günü, saati ile çoğunluk olmadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir

yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanı olan hakime verilir. Bir yerde birden

fazla ilçe seçim kurulu bulunduğu takdirde görevli hakim, Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir.

Toplantı tarihleri, gündemde yer alan diğer konular göz önünde bulundurularak görüşmelerin

bitimine göre seçimlerin ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde yapılması sağlanır. Üye sayısı dört

70 Bu maddede belirtilen sigortalılığa esas avukatlık süresinin kıdeme eklenecek olan 2/3 oranı; 15/5/1975 tarihli ve 1897

sayılı Kanun'un, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesini değiştiren 1. maddesiyle 3/4 oranına yükseltilmiş; 4667 sayılı Kanun'un

93. maddesi ile 657 sayılı Kanun'un 36. maddesine uyumlu hale getirilmiştir.

71 Bu madde başlığı, hüküm ile birlikte, 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la, metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

72 Bu arada yer alan "avukatlardan genel kurula katılma hakkına sahip" ifadesi, 14/7/2004 tarihli ve 5218 sayılı Kanun'un 2.

maddesiyle madde metninden çıkartılmıştır.

yüzü aşan barolarda görüşmeler cumartesi günü sonuçlandırılır ve seçimlere pazar günü dokuzda

başlanır ve oy verme işi saat 17.00'de sona erer.

Hakim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip incelemek suretiyle varsa noksanları

tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak avukatları belirleyen liste ile yukarıdaki fıkrada belirtilen

diğer hususları onaylar. Onaylanan liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar Adalet dairesi ve baro

ilan yerlerinde asılmak sureti ile üç gün süre ile ilan edilir.

İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde

kesin olarak karara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak ilgili baro veya

Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

Hakim, kamu görevlileri veya aday olmayan avukatlar arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan

bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu

başkanının yokluğunda kurula yaşlı üye başkanlık eder.

Seçim sandık kurulu, seçimlerin kanunun öngördüğü esaslara göre yürütülmesi, yönetimi ve

oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak

devam eder.

Dört yüz kişiden fazla üyesi bulunan barolarda her dört yüz kişi için bir oy sandığı bulunur ve her

seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. Yüze kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara

alınmaz. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler ilçe seçim kurulundan sağlanır ve sandıkların

konacağı yerler hakim tarafından belirlenir.

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip seçim sandık kurulu başkan ve

üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması halinde tutanaklar, hakim tarafından

birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir.

Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe

seçim kurulu başkanlığına tevdi edilir.

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün

içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar, hakim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak

karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hakim

yukarıdaki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder ve ilgili baro ile Türkiye Barolar Birliğine bildirir.

(Değişik: 28/5/1988-3464/2 m.)Oy verme işlemi, gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Listede adı

yazılı bulunmayan avukat oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliğinin baro veya resmi kuruluşça

verilen belge ile ispat edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra

kullanılır. Oylar, organlara göre birlikte veya ayrı ayrı her şekilde düzenlenen oy pusulalarının,

üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından

verilecek zarfa konulması suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersizdir.

Asıl üyenin mazereti olduğu takdirde yedek üye Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna katılır ve oy

kullanılır.

(Değişik: 2/5/2001-4667/95 m.)Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya

kanuna aykırı uygulama tespit etmesi halinde; bu tespite konu olan organla sınırlı olmak üzere

seçimlerin iptaline karar verir. Bu takdirde, süresi bir aydan az ve iki aydan fazla olmamak üzere

seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgili baroya veya Türkiye Barolar Birliğine bildirir.

Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer

hükümlere uygun olarak yürütülür.

İlçe seçim kurulu başkanı hakime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, Seçimlerin Temel

Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre ücret ödenir. Bu ücret ve

diğer seçim giderleri, Türkiye Barolar Birliği ve ilgili baroların bütçelerinden karşılanır.

(Değişik: 23/1/2008-5728/336 m.)Seçimler sırasında sandık kurulu başkanı ve üyelerine karşı

görevleriyle bağlantılı olarak işlenen suçlar kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.

Seçimlerin düzen içerisinde ve sağlıklı biçimde yürütülmesi amacıyla hakimin ve sandık

kurulunun aldığı tedbirlere uymayanlara, eylemin ağırlığına göre bu kanunda yazılı disiplin cezaları

verilir.

Denetim

Ek Madde 4.(Ek: 8/5/1984-3003/8 m.)

Adalet Bakanlığı, Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarının görevlerini kanun hükümlerine

uygun olarak yapıp yapmadıklarını ve mali işlemlerini yönetmelikte belirlenecek esaslara göre

denetlemeye yetkilidir. Bu idari ve mali denetim, adalet müfettişlerince yapılır.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1.(Değişik: 26/2/1970-1238/1 m.)

7 Temmuz 1969 tarihinden sonra 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 86 ncı maddesi gereğince

barolarla Sosyal Sigortalar Kurumu arasında yapılacak sözleşmelere esas teşkil eden ilk tip sözleşme,

bu kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliğinin yapacağı ilk toplantıyı takip

eden üç ay içinde Çalışma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Sosyal Sigortalar Kurumu arasında

yapılacak görüşmelerle tespit edilir. Hazırlanan tip sözleşme, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

tarafından, bir hafta içinde bütün barolara gönderilir. Topluluk sigortasına girmeye mecbur olan

avukatların bağlı bulundukları barolar, tip sözleşmeye göre topluluk sigortası sözleşmesi yapmak

üzere tip sözleşmenin baroya gelişi tarihinden itibaren iki ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumu'na

başvururlar. Sözleşmeler, baronun başvurma tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yürürlüğe konur.

A.Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihe otuz yaşını geçmiş bulunan avukatlardan, elli beş

yaşını doldurmakla beraber 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı maddesinde yazılı şartları

yerine getiremediklerinden yaşlılık sigortasından aylık bağlanmasına hak kazanamayan ve;

a.Sigortalılıklarının başladığı tarihten önceki on yıl içinde en az iki bin gün baro levhasında kayıtlı

avukat olduklarını tevsik eden,

b.Sigortalılık süresince her yıl en az ortalama iki yüz gün sigorta primi ödemiş olan,

c.En az beş yıl sigortalı bulunan avukatlara, sigortalılık süresi on beş yılı doldurmuş olanlar gibi

Sosyal Sigortalar Kanununun 61 inci maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.

(a) bendinde sözü geçen avukatlık süresi, avukatların sigortalılıklarının başladığı tarihten itibaren

en geç iki yıl içinde ilgili barolardan alınarak Sosyal Sigortalar Kurumuna verilecek belgelerle tespit

edilir.

Barolar bu çalışma belgelerini düzenlemekten kaçınırlarsa, sigortalı avukatların ilgili baro ve

yönetim kurulu başkan ve üyelerinden zarar ve ziyan istemek hakları saklıdır.

Avukatlık süresini gösteren belgelerin gerçeğe uymadığı bir hükümle tespit edildiği takdirde gerek

bunu düzenleyenler gerekse ilgili sigortalılar, Sosyal Sigortalar Kurumunun bu yüzden uğrayacağı

zararları yüzde 50 fazlasıyla ve kanuni faizi ile birlikte adı geçen Kurum'a ödemekle yükümlüdür.

Bu gibiler hakkında ayrıca ceza kovuşturması da yapılır.

B.Topluluk sigortasına tabi oldukları tarihte otuz yaşını geçmiş bulunan avukatlardan, elli yaşını

doldurup, erken yaşlanmış oldukları tespit edilen ve Sosyal Sigortalar Kanununun 60 ıncı maddesinde

yazılı şartları yerine getiremediklerinden aylık bağlanmasına hak kazanamayanlara (A) fıkrasındaki

şartlarla, sigortalılık süreleri on beş yılı doldurmuş olanlar gibi, Sosyal Sigortalar Kanununun 61 inci

maddesindeki esaslara göre yaşlılık aylığı bağlanır.

Geçici Madde 2.Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte TC Emekli Sandığındaki emekliliğe esas

teşkil eden hizmetleri toplamı en az on beş yıl olan avukatlardan;

A.(Değişik: 26/2/1970-1238/3 m.)

Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten 7 Temmuz 1969 tarihinden önce her ne

sebeple olursa olsun ayrılmış olanlar, kendilerine emeklilik veya malullük aylığı bağlanmamış olmak

şartı ile, 7 Temmuz 1969 tarihine kadar sosyal sigortaya da tabi olmaksızın geçen fiili avukatlık

sürelerinin tamamını veya bu sürenin emekliliğe esas olan eski hizmetlerinin süresi ile birlikte yirmi

beş yılı doldurmaya yetecek kısmını aşağıdaki hükümlere göre borçlanabilirler.

Fiili avukatlık süresinin tamamını borçlananlar aşağıdaki (B) bendi hükümlerine göre TC Emekli

Sandığı ile ilgilerini devam ettirebilirler. Bunlardan TC Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirmek

istemeyenlerle fiili avukatlık süresinin bir kısmını borçlanmak suretiyle emekliliğe esas hizmet

sürelerini yirmi beş yıla çıkarmış olanlara aşağıdaki hükümlere göre emekli aylığı bağlanır.

B.Emekli keseneği ödedikleri memuriyet veya hizmetten bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte

veya daha sonra her ne sebeple olursa olsun ayrılanlar, toplam süre otuz yılı geçmemek üzere, TC

Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirebilirler.

(A) bendine göre borçlanabilmek için ilgilinin, listesine yazılı bulunduğu baronun topluluk

sigortasına katıldığı tarihten itibaren üç ay içinde bu baro aracılığı ile TC Emekli Sandığına yazılı

olarak başvurması zorunludur. Borçlanılacak miktar, ilgilinin TC Emekli Sandığına evvelce kesenek

ödediği memuriyet veya hizmette son aldığı maaş yahut ödenek derecesindeki kıdeminden itibaren o

memuriyet veya hizmetin asgari terfi süresi nazara alınarak iki veya üç yılda bir terfi etmiş sayılmak

suretiyle TC Emekli Sandığı Kanunu hükümleri dairesinde, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe

kadarki fiili avukatlık süresi için ödemesi gereken keseneklerin (Kurum hissesi dahil) tamamıdır.

Ancak, kesenekler ve kurum hissesi ait oldukları geçmiş yıllarda yürürlükte bulunan TC Emekli

Sandığı Kanunu hükümlerine göre hesaplanır.

Borçlanılan süre ile TC Emekli Sandığına tabi eski memuriyet veya hizmet süreleri toplamı otuz

yılı geçemez. Fiili avukatlık süresinin bu miktarı aşan kısmı için borçlanmak mümkün değildir.

Borçlanılacak miktar, ilgilinin talebine göre, TC Emekli Sandığı tarafından yapılacak tebligat

üzerine en geç bir ay içinde toptan veya on yıl içinde on eşit taksitle ödenir. TC Emekli Sandığına tabi

eski memuriyet veya hizmetlerinden ayrılırken keseneklerini almış olanlar bunun tamamını kanuni

faizi ile birlikte, borçlanılan miktarın tamamının veya ilk taksitinin ödenmesi süresi içinde sandığa

iade ile yükümlüdürler. Kesenekleri süresi içinde iade etmeyenlerin bu madde hükümlerinden

faydalanmaları mümkün değildir.

Borçlanan kimseler emekliliğe esas olan eski memuriyet veya hizmet sürelerine borçlandıkları

sürenin eklenmesi suretiyle hesaplanacak süre üzerinden ve borçlandıkları miktarın tamamını

ödedikleri tarihten itibaren 5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığına hak kazanırlar. Emekli aylığına

hak kazanabilmesi için toplam süresinin yirmi beş yıl olması yeterlidir.

Taksitle ödemede, borcun tamamını ödeyemeden ölen veya TC Emekli Sandığına göre malul olan

avukatların kendilerine veya hak sahibi mirasçılarına ölüm veya maluliyeti takip eden ay başından

itibaren 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre malullük yahut dul ve yetim aylığı bağlanır. Şu kadar ki,

ödenmemiş yıllık taksitlerin her biri on iki eşit parçaya bölünerek o yılın malullük veya dul ve yetim

aylıklarından kesilir ve artan miktar hak sahiplerine ödenir.

Taksitle ödemede, bir taksiti zamanında ödemeyen ve TC Emekli Sandığınca yapılan tebligat

üzerine bir ay içinde bu borcunu yerine getiremeyenlerin borçlanma durumuna son verilir ve

ödedikleri miktara tekabül eden sürenin eski memuriyet veya hizmetlerine eklenmesi suretiyle

hesaplanacak süre üzerinden TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Yukarıdaki fıkralar gereğince kendilerine veya hak sahibi mirasçılarına emekli, malullük veya dul

ve yetim aylığı bağlananlara borçlanmadan önceki fiili memuriyet veya hizmetlerin tutarı üzerinden

TC Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre ikramiye ödenir.

(B) bendinden faydalanabilmek için ilgilinin, TC Emekli Sandığına kesenek ödediği memuriyet

veya hizmetten ayrılmasını takip eden bir ay içinde Sandığa dilekçe ile başvurması ve kendisine

emekli aylığı bağlanmamış veya kesenekleri iade edilmemiş olması gereklidir. (A) bendinin ikinci

fıkrası delaletiyle (B) bendinden faydalananlar için bu süre borçlanma taleplerinin kabul edildiğinin

Sandıkça kendilerine tebliği tarihinden başlar.

(B) bendinden faydalanmak dileği ile yapılan başvurmanın TC Emekli Sandığınca kabul

edildiğinin ilgiliye tebliğini takip eden aybaşından itibaren sandığa kesenek ödeme yükümlülüğü

doğar. Kesenekler (Kurum hissesi dahil) her ayın ilk haftası içinde doğrudan doğruya veya TC Emekli

Sandığının belirteceği bir banka aracılığı ile sandığa ödenir.

Kesenek ve kurum hissesi, ilgilinin TC Emekli Sandığına kesenek ödediği evvelki memuriyet veya

hizmette son iktisap ettiği maaş veya ödeneğindeki kıdeminden başlamak üzere o memuriyet veya

hizmetin en az yükselme süresine göre iki veya üç senede bir terfi ediyormuşçasına yürütülecek maaş

dereceleri üzerinden hesaplanır.

(B) bendi uyarınca TC Emekli Sandığı ile ilgileri devam edenlerin emekliliğe esas sürelerinin otuz

yılı doldurduğu, sandıkla ilgilerinin kesilmesini yazılı olarak istedikleri, öldükleri yahut TC Emekli

Sandığı Kanununa göre malul duruma girdikleri veya borçlanma hükümlerinde gösterildiği şekilde

sandık tarafından verilen bir aylık süre içinde ödememekte temerrüt ettikleri takdirde bu durumların

husule geldiği tarihi takip eden aybaşından itibaren sandıkla ilgileri kesilir ve toplam süreleri

üzerinden kendilerine yahut hak sahibi mirasçılarına 5434 sayılı Kanun uyarınca emekli, malullük dul

veya yetim aylığı bağlanır. Bu kimselere ödenecek ikramiye hakkında borçlanma ile ilgili hükümler

kıyasen uygulanır.

Geçici 3, 4 ve 5 inci maddeler uyarınca borçlandıkları süre ile birlikte emekliliğe esas hizmetleri

tutarı on beş yıl veya daha fazla olanlar da bu maddenin (B) bendi hükmünden faydalanabilirler.

(Ek: 26/2/1970-1238/3 m.)Bu madde hükümlerinden faydalananların, (A) bendi uyarınca

borçlandıkları veya (B) bendi uyarınca TC Emekli Sandığı ile ilgilerini devam ettirdikleri sürelerin

tamamı, emekliliğe tabi görevden son defa ayrıldıkları maaş veya ödenekteki kıdemlerine eklenmek

suretiyle bu görev veya hizmetin en az yükselme süresine göre iki veya üç yılda bir terfi etmiş veya

ediyormuşçasına intibakları yapılır.

(Ek: 26/2/1970-1238/3 m.)Bu maddenin 9 uncu fıkrasında TC Emekli Sandığına başvurma için

konulmuş bir aylık süreyi geçirmiş olanlar, 1 Ocak 1971 tarihine kadar başvurmaları şartı ile bu

madde hükümlerinden faydalanabilirler.

Geçici Madde 3.(Değişik: 26/2/1970-1238/1 m.)

7 Temmuz 1969 tarihinde veya bu tarihle 1 Ocak 1971 tarihi arasında TC Emekli Sandığında

iştirakçi durumunda bulunanların, emeklilik keseneği ödedikleri görev veya hizmetten önce TC

Emekli Sandığı Kanununa tabi olmadan ve sosyal sigortalar kapsamına da girmeden geçirdikleri fiili

avukatlık sürelerinin daha önce başka kanunlarla borçlanılan süreler ile birlikte on beş yılı

geçmeyecek kısmı, 5434 sayılı Kanuna 23 Şubat 1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile

eklenen maddedeki esaslara göre borçlanmaları şartı ile emekliliğe esas hizmetlerine eklenir. Şu kadar

ki, bu kimselerin adlarına borç kaydedilecek miktar borçlandırılan sürenin geçtiği tarihlerde kesilen

kesenek ve karşılıklar oranına göre tespit olunur.

Bu madde hükmünden faydalanmak için, ilgilinin, 1 Nisan 1971 tarihine kadar TC Emekli

Sandığına yazılı olarak başvurması şarttır.

Geçici Madde 4.(Değişik: 26/2/1970-1238/1 m.)

7 Temmuz 1969 tarihinde veya bu tarihle 1 Ocak 1971 tarihi arasında TC Emekli Sandığında

iştirakçi durumunda bulunanlardan, emekli keseneği ödedikleri görev veya hizmetten önce TC

Emekli Sandığına tabi olmadan ve Sosyal Sigortalar kapsamına da girmeden avukatlık yapan ve

ondan önce de emekliliğe tabi bir görev veya hizmette bulunanların TC Emekli Sandığı ile ilişkileri

bulunan devreler arasındaki fiili avukatlık sürelerinin daha önce başka kanunlarla borçlanılan süreler

ile birlikte on beş yılı geçmeyecek kısmı Geçici 3 üncü madde uyarınca borçlanmaları şartı ile aynı

madde hükümlerine göre emekliliğe esas hizmetlerine eklenir.

Geçici 3 üncü maddenin son fıkrası hükmü bu halde de uygulanır.

Geçici Madde 5.Geçici 2, 3 ve 4 üncü maddelerin kapsamına giren avukatların bu maddeler

gereğince borçlandıkları fiili avukatlık sürelerinden önce Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamına giren

hizmetleri de mevcutsa, sosyal sigortalar kapsamına giren hizmetler 5/1/1961 tarihli ve 228 sayılı

Kanunun aylık bağlanmasına ilişkin esasları dairesinde TC Emekli Sandığındaki hizmetler

(borçlanılan süreler dahil) ile birleştirilir.

Bu madde hükmünden faydalanmak isteyenlerin, TC Emekli Sandığı'na başvurmalarının şekli ve

süresi hakkında Geçici 3 üncü madde hükmü kıyasen uygulanır.

Geçici Madde 6.Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Avukatlar Yardımlaşma Sandığında üye

bulunan avukatlar, levhasına yazılı oldukları baroya müracaat ederek sandıktaki kayıtların silinmesini

isteyebilirler.

Yukarıdaki fıkra gereğince sandıktan kayıtları silinen avukatların sandıktaki alacaklarının, üyelik

süresi ve sandık mevcuduna göre kendilerine ödenmesi şekli, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten

itibaren üç ay içinde ilgili Baro Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp Baro Genel Kurulunca

onaylanan bir yönetmelikle tespit edilir.73

Geçici Madde 7.(Mülga: 30/1/1979-2178/8 m.)

Geçici Madde 8.Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce siyasal bilgiler okulu veya

fakültesinden mezun olup da eksik kalan derslerden hukuk fakültesinde sınav vermiş olanlar, bu

Kanunun uygulanmasında hukuk fakültesi mezunu sayılırlar.

Geçici Madde 9.Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Yargıtayda hukuk mezunu başkatip

olarak en az dört yıl süre ile hizmet etmiş olanlar, 3 üncü maddenin (c) bendindeki kayıttan vareste

tutulurlar.

Geçici Madde 10.Ankara Baro Başkanı, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde

Ankara'da toplanıp Türkiye Barolar Birliği Başkanı ile Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Disiplin Kurulu ve

Birlik Denetleme Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçecek olan ilk genel kurul için delegelerini seçip

göndermelerini ve toplantı yer, gün ve saatini, toplantı gününden en az bir ay önce barolara bildirir.

Belirtilen günde toplantıyı açarak yerini en yaşlı delegeye bırakır.

Geçici Madde 11.708 sayılı Kanunun 2 ve 7 inci maddelerinde ve 2573 sayılı Kanunun 6 ncı

maddesinde yazılı mülazemet süresini 3499 sayılı Avukatlık Kanununun yürürlüğü tarihinde bitirmiş

olanlar 3 üncü maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde ve 5 inci maddede gösterilen şartlara sahip

oldukları takdirde baro levhasına yazılırlar.

Bu kanunun uygulanmasında Medresetulkuzat ve Nüvap Mektebi mezunları hukuk mezunu

sayılır.

Geçici Madde 12.Gerek 3499 sayılı Kanun ve gerekse bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra

dava vekaleti ruhsatnamesi ile 708 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak avukatlık

ruhsatnamesi verilemez.

73 Bu madde 10/5/2001 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Ancak, hukuk fakültesi veya mektebinden mezun olmadıkları halde 3499 sayılı Kanunun

yürürlüğünden önce hakimlik veya savcılık sınıflarında, 3499 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce veya

sonraki görev sürelerinin toplamı dört yılı doldurmuş olanlara 3 üncü maddenin (b) ve (c) bentlerindeki

kayıtlardan vareste tutulmak şartıyla avukatlık ruhsatnamesi verilir. Sicilleri itibariyle görevlerinden

çıkarılmış olanlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.

Geçici Madde 13.3499 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte dava vekaleti ruhsatnamesine

sahip olanlar, beş avukat bulunmayan yerlerde vekalet icra edebilirler. Bu kanunun yürürlüğe

girmesinden önce 3499 sayılı Kanunun (Muvakkat IV üncü) maddesi uyarınca beş avukat

bulunmayan yerlerde dava vekilliği yapmakta olanların kazanılmış hakları saklıdır.

(Değişik: 2/5/2001-4667/96 m.)Dava vekillerinin, mesleklerini icra edebilmeleri için, o yerin bağlı

olduğu baroca tutulan bir listeye yazılmaları şarttır. Listeye yazılmak için yapılan başvuru üzerine

barolar, istemin kabul veya reddine dair kararlarını bir ay içinde vermek zorundadır. Bu süre içinde

karar verilmez yahut ret kararı verilir ise ilgili şahıs; karar verilmemiş ise bir aylık sürenin sonunda,

istem reddedilmiş ise ret kararının tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde Türkiye Barolar Birliği

Yönetim Kuruluna itiraz edebilir. Türkiye Barolar Birliğinin itiraz üzerine verdiği kararlar Adalet

Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar verilmediği veya karar

onaylandığı takdirde kesinleşir. Ancak Adalet Bakanlığı uygun bulmadığı kararları bir daha

görüşülmek üzere, gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri gönderir. Geri

gönderilen bu kararlar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca üçte iki çoğunlukla aynen kabul

edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde onaylanmamış sayılır; sonuç Türkiye Barolar Birliği

tarafından Adalet Bakanlığına bildirilir. 8 inci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları hükümleri burada

da kıyasen uygulanır.

Listeye yazılma, bu kanunun dava vekillerine tanıdığı hak ve yetkilerden faydalanmak ve yükümlere

tabi olmak bakımından, baro levhasına yazılmanın sonuçlarını doğurur.

Listenin barolarca nasıl düzenleneceği, listeye yazılmak için yapılacak başvurma hakkındaki

işlemler listenin mahkemelere, Cumhuriyet Savcılıklarına, icra ve iflas dairelerine ve diğer resmi

mercilere bildirilme tarzı ve listeden kaydın silinmesi şekli bu Kanunun 182 nci maddesinde yazılı

yönetmelikte gösterilir.

Geçici Madde 14.3499 sayılı Kanunla ek ve değişikliklerine göre kurulmuş olan barolar, bu Kanun

hükümlerine göre görevlerine devam ederler.

Geçici Madde 15.168 inci madde uyarınca hazırlanacak asgari ücret tarifesi, bu Kanunun

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yapılır ve yeni tarife yürürlüğe girinceye kadar eski

tarife uygulanır.

Geçici Madde 16.Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu görevine başlayıncaya kadar, avukatlık

haysiyet divanındaki dosyalar, bu Kurula devredilmek üzere Ankara Baro Başkanlığınca teslim alınır.

Geçici Madde 17.Yargı mercileri, Cumhuriyet Savcılıkları, icra memurlukları nezdinde

başkatiplik, zabıt katipliği, zabıt katibi muavinliği yahut icra memurluğu veya yardımcılığı

görevlerinden birini en az on yıl süre ile yapmış olan kimseler, bu kanunun 3 üncü maddesi uyarınca

avukatlık mesleğine kabul için aranılan tahsil, staj (…)74 dışındaki şartları haiz olurlar ve 5 inci

maddede yazılı engeller kendilerinde bulunmazsa, en az üç avukat veya dava vekili olmayan bir

yerde, o yerin bağlı olduğu baroca tutulan listeye yazılmak şartıyla, münhasıran o yerin hukuk

mahkemeleri ve icra ve iflas dairelerinde dava ve iş takip edebilirler.

74 28/11/2006 tarihli ve 5558 sayılı Kanun'un 1. maddesiyle bu arada yer alan "ve sınav" ibaresi madde metninden

çıkarılmıştır.

Bu kimseler, münhasıran vekalet görevini yapabilecekleri yerde, listeye yazılma tarihinden itibaren

üç ay içinde bir büro açmak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanların adları listeden silinir.

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun

61 inci maddesinin son fıkrası gereğince vekalet görevini yapanlar, geçmiş adalet hizmetine ait şarta

bakılmaksızın, birinci fıkrada, yazılı diğer şartlara sahip oldukları takdirde, o yerin bağlı bulunduğu

baroca tutulan listeye yazılmak suretiyle, münhasıran o yerdeki hukuk mahkemeleri ve icra ve iflas

dairelerinde vekalet görevini yapmaya devam ederler. Ancak, listeden herhangi bir suretle adları

silinenler, birinci fıkrada yazılı şartların tamamına sahip olmadıkça bir daha listeye yazılamazlar. Bu

kimseler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde listeye yazılmak için

başvurmak ve yazılma tarihinden itibaren üç ay içinde bir büro açmak zorundadırlar. Aksi halde

listeye yazılmazlar; listeye yazılmışlarsa adları listeden silinir.

(Değişik: 26/2/1970-1238/4 m.)Yukarıdaki fıkralar uyarınca vekalet görevini yapmak hakkı o yer

avukat veya dava vekilleri sayısının üçü bulması halinde kendiliğinden sona erer. Sona erme

tarihinden itibaren üç ay içinde, ilgili şansın aynı baro bölgesi içinde üç avukat veya dava vekili

bulunmayan başka bir yere naklederek büro açması halinde, listedeki kaydı, nakledilen yer işaret

edilmek suretiyle devam eder. İlgili üç aylık süre içinde başka bir baroya başvurduğu takdirde,

dosyası getirilmek suretiyle başvurduğu baronun listesine kaydı yapılıp ayrıldığı baronun listesinden

de adı silinerek vekalet görevine devam eder. Üç aylık süre içinde aynı baro bölgesindeki başka bir

yere nakil yapılarak büro açılmaması veya bu süre dolmadan başka bir baroya nakil için

başvurulmaması halinde ilgilinin adı listeden silinir.

Geçici 13 üncü maddenin listeye yazılma için yapılacak başvurma ile ilgili ikinci fıkrası hükmü bu

kimseler hakkında da kıyasen uygulanır.

Listeyle ilgili olup, geçici 13 üncü maddenin son fıkrasında gösterilen hususlar ve bu maddeye

göre vekalet görevini ifa edeceklere verilecek yetki belgesinin neleri ihtiva eyleyeceği 182. maddede

yazılı yönetmelikte gösterilir.

Bu kanunun 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 ve 12 nci kısmı ile 49, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ve 65 inci maddeleri dışında

kalan hükümleri bu maddenin kapsamına giren kimseler hakkında da kıyasen uygulanır.

Baro giriş ve yıllık kesenekleri bu maddenin kapsamına giren kimselerden alınmaz.

(Değişik: 26/2/1970-1238/4 m.)Bu maddenin üçüncü fıkrası 7 Temmuz 1977 tarihinde yürürlükten

kalkar.

Geçici Madde 18.(Ek: 26/2/1970-1238/5 m.)

Geçici 3 ve 4 üncü maddeler uyarınca borçlanılarak emekliliğe esas hizmetlerine eklenen sürelerin

üçte ikisi, ilgililerin halen bulundukları görevin veya hizmetin en az yükselme süresine göre iki veya

üç yılda bir değerlendirilmek suretiyle intibakları yapılır ve böylece görev veya hizmet aylıkları ile

emeklilik keseneğine esas aylıkları yükseltilir.

Geçici Madde 19.(Ek: 1/4/1981-2442/2 m.)

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bu Kanunun 1 inci maddesi ile Avukatlık Kanununun 14

üncü maddesine eklenen fıkrada belirtilenlerin sıkıyönetim askeri mahkemelerinde almış oldukları

davalar Avukatlık Kanununun hükümleri dairesinde üç ay içinde devredilir.

Geçici Madde 20.(Ek: 25/6/2002-4765/1 m.)

10/5/2001 tarihinden önce ilk öğretim veya orta öğretimde öğretmenlik görevi ile avukatlık

mesleğini birlikte yapanlar ve aynı durumda olup avukatlık stajını yapmakta olanlar hakkında 11 inci

madde hükmü uygulanmaz.75

(Mülga: 28/11/2006-5558/1 m.)

Geçici Madde 21.(Ek: 13/1/2004 - 5043/7 m.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 7/2/2008 tarihli ve E.

2005/128, K. 2008/54 sayılı Kararı ile.)

Geçici Madde 22.(Ek: 18/2/2009 - 5838/29 m.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmemiş baro keseneği borcunun tamamının, bu

maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde ödenmesi halinde, işlemiş faiz borcu silinir. Baro

keseneğinin ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri, altı ay süreyle

durdurulur.

Ek Geçici Madde 1.(Ek: 31/10/1980-2329/3 m.)

Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, değiştirilen 168 inci madde hükümleri uyarınca

hazırlanacak ilk tarifeler yürürlüğe girinceye kadar açılan davalar veya başlayan hukuki yardımlarla

ilgili olarak değer veya miktarın bir milyar lirayı aşan bölümü için takdir edilecek nispi avukatlık

ücretinin hesabında, yürürlükte olan tarifelere bakılmaksızın, binde bir oranı uygulanır.

Madde 199.(Bu madde 3/4/1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 13/3/1929 tarihli İdari Umumiyei

Vilayat Kanununa birer ek madde eklenmesi ile ilgili olup getirdiği hükümler ilgili kanunlardaki yerlerine

işlenmiştir.)

Kanunun Yürürlük Tarihi

Madde 200.Bu kanun yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Kanunu Yürüten Makam

Madde 201.Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

19/3/1969 TARİHLİ VE 1136 SAYILI KANUN'DAN

SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNLARLA

EKLENEN GEÇİCİ HÜKÜMLER

I. 22/1/1986 Tarihli ve 3256 Sayılı Kanunun

Geçici Maddeleri76

Geçici Madde 1.Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11

inci maddesi hükmü uyarınca, avukatlık ve avukatlık stajıyla birleşmeyen ilköğretimde öğretmenlik

görevinde bulunulması sebebine dayanılarak;

75 Bu madde, 25/6/2002 tarihli ve 4765 sayılı Kanun'un 2. maddesi gereğince, 10/5/2002 tarihinden geçerli olmak üzere

yürürlüğe girmiştir.

76 Avukatlık Kanunu madde 72'ye eklenen 2. fıkraya ve 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun'la eklenen geçici madde 1'e bkz.

A.Yapmış oldukları stajın geçerli sayılmamasından dolayı aynı Kanunun 72 nci maddesinin (b)

bendi uyarınca adları baro levhasından silinmiş bulunanlarla staj bitim belgesi almış oldukları halde

aynı sebeple baro levhasına yazılma istemleri reddedilenler, levhaya yazılmalarına dair Baro Yönetim

Kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına yazılmamış olanlar,

başvurdukları takdirde başkaca engellerinin bulunmaması kaydıyla baro levhasına yazılırlar ve

avukatlık yapabilirler.

B.Adları staj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri bulunmadığı takdirde bu Kanunun

yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, yeniden staj listesine yazılırlar ve

silme kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak stajlarına devam ederler. Bunlardan adları staj

listesinden silinmesi gerekenler hakkında, başkaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci maddesi

hükmü uyarınca, avukatlık ve avukatlık stajıyla birleşmeyen diğer işlerde bulunulması sebebine

dayanılarak, yapmış oldukları stajın geçerli sayılmamasından dolayı aynı Kanunun 72 nci maddesinin

(b) bendi uyarınca adları baro levhasından silinmiş bulunanlarla staj bitim belgesi almış oldukları

halde aynı sebeple baro levhasında yazılma istemleri reddedilenler, levhaya yazılmalarına dair Baro

Yönetim Kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına yazılmamış

olanlar, başvurdukları takdirde avukatlıkla birleşmeyen işlerinden ayrılmış olmaları ve başkaca

engellerinin bulunmaması kaydıyla baro levhasına yazılırlar. Bu şekilde avukatlık stajı yaptıktan

sonra baro levhasına yazılmış bulunanların da avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşmamaları ve

başkaca engelleri bulunmaması şartıyla kayıtları silinmez. Adları staj listesinden silinenler, avukatlıkla

birleşmeyen işlerinden ayrılmış oldukları ve başkaca engelleri bulunmadığı takdirde bu Kanunun

yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde başvurmaları halinde, yeniden staj listesine yazılırlar ve

silme kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak stajlarına devam ederler. Bunlardan adları staj

listesinden silinmesi gerekenler hakkında başkaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlıkla bağdaşmayan bir işle uğraştıkları sırada

avukatlık stajını yapan veya yapmakta bulunanlar hakkında;

a.Cezai takibat yapılmaz,

b.Daha önce başlamış olan takibatlar durdurulur.

Hükmolunan cezalar ceza mahkumiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir.

Bu suretle cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiş olan avukat ve avukat stajyerleri hakkında, bu

mahkumiyetlerine dayanılarak Avukatlık Kanununun, avukatlığa kabul edilmemeye ve

ruhsatnameleri geri alınmak suretiyle iptal ve adları bir daha yazılmamak üzere levhadan silinmeye

dair hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 2.Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk baro genel kurul

toplantısı, kanunun yayımını izleyen ikinci yılın Ekim ayının ilk haftası içinde yapılır.

Geçici Madde 3.Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, Baro Disiplin Kurulu üyesi olanlar ile baro

ve Birlik Denetleme Kurulu üyesi bulunanlar, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yönetim

kurulu seçimlerinin yapılacağı ilk genel kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

Geçici Madde 4.Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce siyasal bilgiler okulu veya

fakültesinden mezun olup da eksik kalan derslerden hukuk fakültesinde sınav vermiş olanlar, bu

Kanunun uygulanmasında hukuk fakültesi mezunu sayılırlar.

II. 2/5/2001 Tarihli ve 4667 Sayılı

Kanunun Geçici Maddeleri

Geçici Madde 1.(Mülga birinci fıkra: 28/11/2006-5558/1 m.)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 inci maddesi

hükmü uyarınca, avukatlık ve avukatlık stajıyla birleşmeyen diğer işlerde bulunulması sebebine

dayanılarak, yapmış oldukları stajın geçerli sayılmamasından dolayı aynı Kanunun 72 nci maddesinin

(b) bendi uyarınca adları baro levhasından silinmiş bulunanlarla staj bitim belgesi almış oldukları

halde aynı sebeple baro levhasına yazılma istemleri reddedilenler, levhaya yazılmalarına dair baro

yönetim kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına yazılmamış

olanlar, başvurdukları takdirde avukatlıkla birleşmeyen işlerinden ayrılmış olmaları ve başkaca

engellerin bulunmaması kaydıyla baro levhasına yazılırlar. Bu şekilde avukatlık stajı yaptıktan sonra

baro levhasına yazılmış bulunanların da avukatlıkla birleşmeyen bir işle uğraşmamaları ve başkaca

engellerinin bulunmaması şartı ile kayıtları silinmez. Adları staj listesinden silinenler, avukatlıkla

birleşmeyen işlerinden ayrılmış oldukları ve başkaca engelleri bulunmadığı takdirde bu Kanunun

yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde başvurmaları halinde yeniden staj listesine yazılırlar ve silme

kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak stajlarına devam ederler. Bunlardan adları staj

listesinden silinmesi gerekenler hakkında başkaca engelleri yoksa silme işlemi yapılmaz.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce avukatlıkla bağdaşmayan bir işle uğraştıkları sırada

avukatlık stajını yapan veya yapmakta bulunanlar hakkında;

a.Cezaî takibat yapılmaz,

b.Daha önce başlamış olan takibatlar durdurulur.

Hükmolunan cezalar ceza mahkûmiyetlerinin sonuçlarını da kapsamak üzere affedilmiştir.

Bu suretle cezaları bütün sonuçlarıyla affedilmiş olan avukat ve avukat stajyerleri hakkında, bu

mahkûmiyetlerine dayanılarak Avukatlık Kanununun avukatlığa kabul edilmemeye ve

ruhsatnameleri geri alınmak suretiyle iptal ve adları bir daha yazılmamak üzere levhadan silinmeye

dair hükümleri uygulanmaz.

Geçici Madde 2.Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuş olan barolar hakkında 77 nci

maddenin bu Kanunla değişik birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

Geçici Madde 3.Bu Kanun gereğince düzenlenecek yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği

tarihten itibaren altı ay içinde çıkartılır.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nda

Değişiklik Yapan Kanunlar*

Kanun No Yürürlüğe Giriş Tarihi

1186 ............................................ 1/3/1969

1238 ............................................ 7/3/1970

2018 ............................................ 2/7/1976

2174 ........................................ 10/11/1978

2178 ............................................ 7/2/1979

2329 .......................................... 4/11/1980

2442 ............................................ 3/4/1981

2652 .......................................... 20/4/1982

3003 .......................................... 15/5/1984

3079 ........................................ 21/11/1984

3256 .......................................... 30/1/1986

3464 ............................................ 2/6/1988

4276 .......................................... 20/6/1997

4667 .......................................... 10/5/2001

4765 .......................................... 10/5/2002

5043 .......................................... 20/1/2004

5218 .......................................... 21/7/2004

5510 .......................................... 1/10/2008

5533 ............................................ 5/7/2006

5558 ........................................ 14/12/2006

5615 ........................................... 4/4/2007

5728 ............................................ 8/2/2008

5838 .......................................... 28/2/2009

5904 ............................................ 3/7/2009

*Avukatlık Kanunu'nun çeşitli maddelerinde, listedeki kanunların değişiklik yapan maddeleri; maddenin tümünü

değiştirmişse, değişiklik yapılan madde numarasının yanında; maddenin sadece bir fıkrasını ya da bir cümlesini

değiştirmişse, değişiklik yapılan fıkranın ya da cümlenin önünde parantez içinde gösterilmiştir.