MERKEZLER

🏠  Anasayfa   ➝  Merkezler  ➝  Genç Avukatlar Meclisi  ➝  Yönerge

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönergesi

 

İZMİR BAROSU

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ KISIM

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

 

AMAÇ

Madde 1-)İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Madde 2-) Bu yönerge  İzmir Barosu'na kayıtlı,TBB Avukatlık Ruhsatname tarihi baz alınarak meslekte beş yılını ve her halükarda 35 yaşını doldurmamış avukatların yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşadıkları problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturmak, buna dair istek, öneri ve eleştiriler ile çözüm tekliflerini değerlendirmek, İzmir Barosuna ve diğer ilgili Kurum ve Kuruluşlara iletilmek üzere karar almak, İzmir Barosu yönetimi ile Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini ve sağlıklı yürütülmesine dair hükümleri kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3-)Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 95/15. Maddesi uyarınca İzmir BarosuYönetim Kurulu'nun 17.02.2015 tarih 13/4 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ KISIM

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

MECLİSİN AMACI

Madde 4-)İzmir Barosu'na kayıtlı genç avukatlarınve stajyer avukatların baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki, ekonomik sorunları ile mesleki problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ile sosyal - kültürel faaliyetlerle birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının sağlanması,genç avukatları ilgilendiren konularda baro nezdindeki komisyonlara, kurullara ve merkezlere, yargılama ve uzlaşma görüşmelerine temsilci gönderilmesi,  mesleki eğitim faaliyetlerinin organizasyon ve uygulaması; yargı organları, adliye personeli ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturması ve buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin sunulması, genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarının sağlanması.

 

MECLİSİN GÖREVLERİ

Madde 5-)

a) Genç Avukatlar Meclisi'nin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsil edilmesi,

b) Meclis üyelerinin mesleğe ve özlük haklarına ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm önerileri üretilmesi,

c) Önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi,

d) Bu konularda Baro Yönetim Kurulu toplantılarına Genç Avukatlar Meclisi temsilcisi gönderilmesi

 

MECLİSİN ORGANLARI

Madde 6-)Genç Avukatlar Meclisi organları şunlardır;

a) Genel Kurul

b) Yürütme Kurulu

c) Denetleme Kurulu

 

ÜYELERİ

Madde 7-) İzmir Barosu'na kayıtlı,TBB Avukatlık Ruhsatname tarihi baz alınarak meslekte beş yılını ve her halükarda 35 yaşını doldurmamış avukatlar, Genç Avukatlar Meclisinin doğal üyesidir.

 

BÜTÇESİ

Madde 8-) İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro bütçesinden karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde yürürlükteki mevzuat esasları uygulanır.

 

GENEL KURUL

Madde 9-) Görevi;

 1. Başkan,  Yürütme ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
 2. Bu yönergenin 4. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Genç Avukatlar Meclisi
  üyelerinin mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan ve olağanüstü toplantıları gerçekleştirmek.
 3. Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,
 4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek

 

Madde 10-) Toplantı ve usulleri.

 

 1. Seçimli Olağan Toplantı: Genel Kurul her yıl Mart ayının üçüncü Cumartesi günü saat 10.00'da Yürütme Kurulu Başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, yürütme ve denetleme kurullarını seçmek üzere toplanır.
 2. Olağan Toplantı: Genel kurul altı ayda bir kez madde 9/2 de sayılan görevleri yerine
  getirmek üzere toplanır. Toplantı yürütme kurulu tarafından yönetilir.
 3. Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul; Yürütme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya
  Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin en az 1/10' unun yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati yürütme kurulunca yedi gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

 

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI.

Madde 11-)  Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:

 

Seçimli Olağan Toplantı:Genç Avukatlar meclisi, ilk toplantıda salt çoğunluk ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluk oyu ile karar alınır. İlk toplantıda salt çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı gün aynı yerde saat 12.00'de salt çoğunluk aranmaksızın toplanır ve ikinci toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantıyı yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, iki başkan yardımcısı ve iki katip üyeden oluşan divan başkanlığı oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan üye divan başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur. Seçim gizli oy ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür. Başkan adaylarından en çok oyu alan başkanlığa seçilir. Oyların eşitliği halinde adaylardan daha fazla kıdemi olan seçilir. Üyelikler, adaylar arasında en yüksek oyu alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir.

 

 

Madde 12-) Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı:

Olağan toplantı, toplantıya katılan üyelerle, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantıyı yürütme kurulu yönetir. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylama açık oyla yapılır. Oyların eşitliği halinde, genel kurul olağan toplantısını yöneten yürütme kurulu başkanının bulunduğu taraf üstün sayılır. Gündemin 2,6,7 ve 8. Maddeleri dışındaki maddeler uygulanarak toplantı yönetilir.

Madde 13-) Toplantı Gündemi

 1. Açılış
 2. Bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı ile iki üyeden oluşan Divanın seçimi
 3. Faaliyet raporunun okunması
 4. Denetleme raporunun okunması
 5. Okunan raporların görüşülmesi
 6. Kurulların ibrası
 7. Adayların tanıtımı
 8. Seçim (1 Başkan, 8 Yürütme Kurulu üyesi ve 3 Denetleme Kurulu üyesinin seçimi)
 9. Dilek ve Temenniler
 10. Kapanış

Madde 14-) Adaylık

Başkan, yürütme kurulu ve denetleme kurulu adayları, adaylıklarını en geç seçimden 10 gün önce Baro Genel Sekreterliğine yazılı olarak bildirir. Adaylıklarını bildirmeyenlerin veya seçim tarihi itibariyle doğal üye olmayanların adaylıkları kabul edilmez. Seçimler, Avukatlık Kanunu seçim usullerine göre yapılır.

 

YÜRÜTME KURULU 

 

Madde 15-) Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu'nun oluşumu:

Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve sekiz üyeden oluşur. Yürütme Kurulu Genç Avukatlar Meclisi'nin yılda bir kez yapılan seçimli olağan toplantısında en yüksek oyu alarak seçilen 1 başkan ve en yüksek oyu alarak seçilen 10 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu Başkanı; yürütme kurulunun ilk toplantısında, Başkan Vekili ve Genel Sekreteri seçerek görev dağılımını belirler. Yürütme Kurulu Başkanı, Genç Avukatlar Meclisi'nin başkanıdır.

 

Madde 16-) Yürütme Kurulu'nun Görev Süresi:

İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu'nun görev süresi 1 yıldır.
Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedilse dahi başkan ve kurul üyeleri bir sonraki olağan
seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. Herhangi bir nedenle görevlerinin boşalması
durumunda üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.
Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

 

Madde 17-) Yürütme Kurulu'nun Çalışma Yeri:

Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu'nun çalışmaları için uygun bir
yer ve gereçler tahsis edilir

 

Madde 18-) Yürütme Kurulu'nun Görevleri:

Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu'nun, meclisin sürekli organı olarak görevleri;

2)      İki haftada bir toplantı yapmak, Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu'na sunulacak projeleri hazırlamak,

3)      Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu'nu altı ayda bir kez toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak.

4)      Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,

5)      Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak, Yürütme kurulu toplantı tutanaklarını yayımlamak

6)      Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu'nun vereceği diğer görevleri yapmak,

7)      Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

8)      Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.

9)      Genç Avukatlar meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için Baro yönetim kuruluna iletmek.

10)  İzmir Barosu Yönetim Kurulu Toplantılarını izlemesi için temsilci seçmek,

11)  İzmir Barosu bünyesinde yayımlanmak üzere yayınlar (süreli-süresiz-dergi-gazete vb.) hazırlanması,

12)  "Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu'na sunulmak üzere 3(üç) ayda bir dönem raporu hazırlamak"

 

Madde 19-) Yürütme Kurulu Üyelerinin Görevlerinin Sona Erdirilmesi:

Yürütme kurulu toplantılarına üç defa üst üste veya toplamda beş defa özürsüz ve izinsiz
olarak katılmayan yürütme kurulu üyesi, diğer yürütme kurulu üyelerin oy çokluğu ile yürütme kurulu üyeliği görevi sona erdirilir.   

DENETLEME KURULU

Madde 20-) Genç Avukatlar Meclisi Denetleme Kurulu'nun oluşumu; Bir başkan, iki üyeden oluşur. Genç Avukatlar Meclisi'nin yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında Denetleme
Kurulu adayları arasından en fazla oyu alan üç üyeden oluşur. Denetleme Kurulu'na en
kıdemli üye başkanlık eder.

Madde 21-) Denetleme Kurulu'nun Görev Süresi:

İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi Denetleme Kurulu'nun görev süresi 1 yıldır. Bu süre
içerisinde üyelik kaybedilse dahi başkan ve heyet üyeleri bir sonraki olağan seçime
kadar görevlerinin başında kalırlar. Herhangi bir nedenle görevlerinin boşalması
durumunda en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur. Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

Madde 22-) Denetleme Kurulu'nun Çalışma Yeri:Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu'nun çalışmaları için tahsis edilen yer Denetleme Kurulu tarafından da kullanılır.

Madde 23-) Denetleme Kurulu'nun Görevleri:

Genç Avukatlar Meclisi Denetleme Kurulu'nun, meclisin sürekli organı olarak görevleri;

a)    iki ayda bir toplantı yaparak, Yürütme Kurulu'nca alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek,

b)   Alınan kararların uygulamalarında çıkan aksaklıkları veya sorunları Yürütme Kurulu'na rapor halinde bildirmek,

c)    Genel Kurul'ca Yürütme Kurulu'na verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi vermek,

d)   Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak,

SON HÜKÜMLER

Madde 24-) Giderlerin Karşılanması:

Genç Avukatlar Meclisi'nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri baro bütçesinden karşılanır.
Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde yürürlükteki mevzuat esasları uygulanır.

Madde 25-) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Madde 26-) Bu yönerge hükümleri;

Yürütme Kurulu Kararı veya  Genç Avukatlar Meclisi'nin en az 100 üyesinin yazılı teklifi ile gelen değişiklik talepleri, tekliften sonraki yapılacak ilk genel kurulda doğrudan gündeme alınır. Genel kurulda söz konusu teklife dair alınan kararlar ve Yürütme Kurulunun teklifleri Baro Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Ancak üyelerin verdiği teklife dair alınacak karar, en az 100 üyenin katılımı olmadan alınamaz

Madde 27-) Yönergenin hazırlanışı:

Bu yönerge İzmir Barosu Web Sitesinde 21 Kasım 2014 tarihli "Genç Avukatlar Meclisi Kurulacaktır" başlıklı duyuruya istinaden gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalara katılabileceğini bildiren ve çalışmalarda yer alan;   Av.Sinem Top, Av.Tuba Üstün,  Av.Tuba Balkan, Av.Erhan Koçyiğit, Av.Sercan Altunordu, Av.Ayşın Demir, Av.İbrahim Güven, Av.Ertuğrul Kalemci, Av.Tuğba Karabınar, Av.Zeynep Akkaya, Av. Ertuğrul Kaya, Av. Mehmet Beşir Saygın, Av. Çağatay Akar, Av.Damla Ürgen, Av.Kudret Ateş Sönmez, Av.Mustafa Serhan Uçar, Av.Demet Duran, Av.Mehmet Seçilmiş, Av.Mustafa Cem Topaloğlu, Av.Fatih Temel, Av.Ömer Faruk Bostancı, Av.Semih Taşcan'ın katkılarıyla hazırlanmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1-)  İlk seçimli olağan genel kurul toplantısına kadar Kurucu meclis üyeleri tarafından oluşturulan yürütme kurulu görevine devam eder.