MERKEZLER

Avukatlık Stajı Yönetmeliği

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Birinci Bölüm

 

Amaç ve Kapsam

 

Madde 1- Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Avukatlık Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1. maddesinde yer alan amaç doğrultusunda İzmir Barosu Avukat Stajyerlerinin staja başlama, çalışma ve gözetiminde uygulanacak yöntemler ile stajyer eğitimine ilişkin ilke ve kuralları kapsar.

 

Dayanak

 

Madde 2- Bu Yönetmelik 1136 sayılı yasanın 23, 95/2-9-15. maddeleriyle TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 19, 22 ve 25. maddeleri gereğince düzenlenmiştir.

 

İkinci Bölüm

 

Staj Genel Olarak

 

Madde 3-Stajını yapmak isteyen aday, dilekçesinin ekine TBB Staj Yönetmeliğinin 4. maddesinde belirtilen belgeleri eklemek suretiyle Baroya başvurur. Belgelerde eksikliği bulunan adayın başvurusu eksik belgeler tamamlanıncaya kadar işleme konulmaz. Avukatlık Stajı ilk altı ayı adliye, ikinci altı ayı avukat yanında olmak üzere iki bölümde yapılır. Stajın kesintisiz olarak yapılması esastır.

 

Stajyerler staj süresinde Avukatlık Kanununa, TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğine ve bu Yönetmelik kurallarına uygun olarak eğitilirler ve gözetilirler. Stajyerler Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ile ilke kararlarına uymakla yükümlüdürler.

 

Yanında Staj Yapılacak Avukat:

 

Madde 4- Stajın ikinci altı ayı, Avukatlık Yasasının 15. Maddesindeki koşulları taşıyan bir avukatın yanında yapılır. Adalet Komisyonunca avukat yanında staja başlayabilecekleri bildirilen stajyerler, staj başvuru belgeleri arasında belirttikleri ve olurlarını aldıkları avukat yanında staja başlarlar. Stajyerin stajına başlamasıyla birlikte keyfiyet avukat tarafından Baro’ya yazılı olarak bildirilir.

 

Avukat, stajyerini, Avukatlık Yasası, TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümleri ile Baro Yönetim Kurulu ve SEM Yürütme Kurulu kararları doğrultusunda bağımsız, özgür ve meslek kurallarına bağlı bir avukat olarak yetiştirmek, mesleğe hazırlamak, eğitim çalışmalarına ve bu Yönetmelikte belirlenen diğer çalışmalara katılmasını sağlamakla yükümlüdür. Baro Başkanı, stajyerin avukat yanında staja başlaması sırasında bu hususları avukata yazılı olarak bildirir. Bir avukat, yanına Avukatlık Yasasına, TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 1. maddesinde yazılı amaçlara ve 17’nci maddesindeki koşullara uygun olarak yetiştirebileceği sayının üstünde stajyer alamaz.

 

Stajyerin yanında staja başladığına ya da ayrıldığına ilişkin bilgileri Baro’ya iletmekte geciken, birinci üç aylık rapor ile kesin raporunu hiç ya da süresi içinde vermeyen veya yasa ve Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak düzenleyen, stajyere gelişmesi için gerekli olanakları yeterli derecede sağlamayan ya da stajla ilişkili olmayan işlerde çalıştıran, eğitim çalışmalarına katılmasını engelleyen veya geciktiren ya da bu yönde gerekli önlemi almayan avukatlar Baro Başkanı tarafından yazılı olarak uyarılır. Uyarıya rağmen yukanda belirtilen mahsurların devam etmesi halinde, Avukatlık Yasasının 22/2 ve TBB Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin 21. maddeleri doğrultusunda stajyerin staj süresinin geri kalan kısmı başka bir avukatın gözetiminde tamamlattırılır.

 

Baro Başkanı, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri ile SEM Yürütme Kurulu üyeleri, adayın staj  yaptığı bürodaki çalışmasını ve staj koşullarını her zaman denetleyebilirler.

 

Üçüncü Bölüm

 

Stajyerin Eğitimi

 

Madde 5 - Stajyer staj süresince, Türkiye Barolar Birliği “Avukatlık Staj Yönetmeliği doğrultusunda, programı ve içeriği İzmir Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından belirlenen toplam 120 saatlik eğitim çalışmasına katılmak ve ayrıca İzmir Barosu Adli Yardım Bürosunda ilgili Yönetmelik çerçevesinde görev yapmak, baro yönetim kurulunca düzenlenecek kurgusal duruşma, mesleki seminer, panel ve konferanslara katılmakla yükümlüdür. Staj eğitim birimlerinde stajyerlere verilecek eğitim, avukat yanında yapılan staj süresinden sayılır ve stajın kesintisiz yapılacağı kuralına aykırı olarak nitelendirilemez. Stajyerlere verilecek eğitim, bu yönetmeliğe göre oluşturulacak Staj Eğitim Merkezi tarafından hazırlanır ve yürütülür.

 

Stajyerin Avukat Nezaretinde Eğitimi

 

Madde 6-Stajyer, yanında staj yaptığı avukatın gözetiminde duruşmalara girmek, kendisine verilen mesleki işleri yapmak, dava evrakını hazırlayıp düzenlemek zorundadır. Stajını ifa ettiği büroda, dosyaları inceleyerek, eski ve yeni işler hakkında bilgi edinerek, görgüsünü arttırır. Stajyer staj sırasında öğrendiği sırları ve özel bilgileri meslek sırrı olarak saklamakla yükümlüdür.

 

Staj Eğitim Merkezi.

 

Madde 7-Staj Eğitim Merkezi; Yürütme Kurulu, Eğitim Kurulu ile Eğitmenlerden oluşur. Staj Eğitim Merkezinin görevi, stajyerin, staj süresince, hukuk bilgilerini bilimsel veriler ve yöntemler kullanmak suretiyle somut olaylara uygulayabilmesi, yargılama sürecine ve süreç sonunda verilecek yargı kararının oluşumuna etkin biçimde katılabilmesi, meslek ilke ve kuralları rehberliğinde hak arama özgürlüğünü yaşama geçirebilmesi, mesleğini bağımsız ve özgür bir biçimde yerine getirebilmesini sağlayacak nitelikteki eğitsel ve sanatsal çalışmaları planlamak ve yürütmektir.

 

Staj Eğitim Merkezi, yukarıda belirtilen görevi doğrultusunda, stajyerin, avukatlık hukuku ile avukatlık meslek kuralları bilgilerini edinmesi, hukuk kurallarını somut olaylara uygulayabilme yeterliliğini geliştirmesi amacıyla ve oluşturacağı kurullar aracılığıyla, staj süresi içerisinde stajyerlere 80 saatlik kısmı avukatlık hukuku, avukatlık meslek ilke ve kuralları, hukuk felsefesi, toplumsal haklar ve mesleki farkındalık konularıyla bireysel çalışma raporu hazırlanmasına ayrılmak kaydıyla toplam yüz yirmi saatlik eğitim programı hazırlar, hazırladığı program doğrultusunda dersler verir konferanslar ve kurgusal duruşma gibi etkinlikler düzenler.

 

Görevleri

 

Madde 8- Staj Eğitim Merkezinin görevleri şunlardır:

 

a) TBB Staj Yönetmeliğinin 1. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda mesleğe hazırlanmalarını sağlamak.

 

b) Stajyerler ile Baro arasındaki ilişkileri düzenlemek ve devamlılığını sağlamak,

 

c) Stajyer-Avukat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak ve karşılıklı isteklerin göz önünde tutulmasıyla stajyerin

avukat yanına yerleştirilmesi konusunda yardımcı olmak,

 

d) Stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek,

 

e) Stajyerlere ait bilgileri içeren stajyer formlarının SEM dosyasında toplanmasını sağlamak ve değişikliklere uygun olarak gerekli düzeltmeleri yapmak.

 

f) Stajyerlere staj süresince verilecek derslerin, konferansların ve seminerlerin programını yapmak ve yürütmek.

 

g) Jüriler oluşturmak ve stajyerin hazırlayacağı bireysel çalışma raporlarını jüri önünde sunumu ile değerlendirilmesi ile ilgili hususları düzenlemek ve hayata geçirmek

 

h) Stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri stajyer temsilcileri ile birlikte düzenlemek,

 

i) Stajyerlerin sorunlarına stajın her aşamasında çözüm üretmek,

 

j) Avukatlık Stajının daha nitelikli ve verimli geçmesi ve iyileştirilmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek,

 

k) Stajyer hakkında avukat tarafından düzenlenecek üçer aylık dönem raporlarını takip etmek,

 

l) Altı ayda bir SEM’e ilişkin faaliyet raporu düzenleyerek Yönetim Kuruluna sunmak.

 

Organları

 

Madde 9- Yürütme Kurulu

 

Yürütme Kurulu, Baro Yönetim Kurulunca her çalışma dönemi başında kendi üyeleri arasından belirleyeceği en az bir avukat ile Baro Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme yeterliliğine sahip ve Staj Eğitim Merkezi’nde en az iki yıl süreyle görev yapmış “Eğitmenler” arasından aşağıda belirtilen yöntemle seçilecek altı avukattan ve bu yönetmeliğin 10/C maddesinde belirtilen yöntemle seçilen üç stajyer temsilcisinden oluşur.

 

Yürütme Kurulunda yer alan altı eğitmenin üçte biri her yıl ocak ayı içinde ve Yürütme Kurulunun belirleyeceği bir tarihte yapılacak seçimle yenilenir. Seçim gizli oyla yapılır ve sadece eğitmenler listesinde kayıtlı olanlar oy kullanabilir. Seçim sonuçları Baro Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır ve onaylanmasıyla birlikte yürürlüğe girer.

 

Eğitmenler arasından seçilecek yürütme kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Bunların üçte biri her yıl ocak ayı içinde aynı yöntemle yenilenir. Yeniden seçilmek olanaklıdır. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde bir ay içinde aynı yöntemle yerine yenisi seçilir ve seçilen üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

 

Yürütme Kurulunun görevleri:

 

a) Çalışma takvimini ve çalışma programını düzenlemek ve uygulanmasını izlemek,

 

b) Bölüm başkanlarını eğitim görevlilerinin önerisi doğrultusunda atamak,

 

c) Stajın yasalara, Yönetmeliklere ve meslek kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını ve stajyerin yetişme koşullarını denetlemek ve gerektiğinde ilgilileri uyarmak, bu konuda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

 

d) Merkezde görevlendirilecek personeli denetlemek,

 

e) Staj Bitim Belgesi verilmesi ya da stajın uzatılması konularında Yönetim Kuruluna öneride bulunmak

 

f) Stajyerlerin talep ve şikayetlerini değerlendirerek, çözüm üretmek

 

g) Yönetmelikte verilen diğer işleri yapmak.

 

Yürütme Kurulu, Staj Eğitim Merkezinin çalışmalarından dolayı Baro Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

Yürütme kurulu ayda en az iki kere toplanır. Toplantılara Yönetim Kurulu Üyesi başkanlık eder. Toplantı gündemi Başkan tarafından hazırlanır ve önceden üyelere duyurulur. Kurul, kendi üyeleri arasından bir yazman seçer. Toplantılarda 1136 sayılı Avukatlık Yasasının Baro Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümleri uygulanır. Toplantıda alınan kararlar bir tutanakla saptanır. Tutanakların birer örneği Baro Yönetim Kuruluna gönderilir ve asılları beş yıl süre ile saklanır

 

Eğitim Kurulu

 

Madde 10- Eğitim Kurulu, Yürütme Kurulu ile Bölüm Sorumluları, Koordinatörler ve stajyerlerin kendi aralarından ayrıca seçecekleri bir stajyer temsilcisinin katılmasıyla oluşur.

 

Eğitim Kurulu, Yürütme Kurulunun çağrısıyla toplanır. Çalışma takvimi ve çalışma programının belirlenmesi, eğitmenlerin seçimi konularında ve Eğitim Merkezinin genel işleyişi ile ilgili olarak yürütme kuruluna önerilerde bulunur. Dersler, ders konuları ve ayrıştırmayı (müfredat) karara bağlar,

 

A) Bölüm Sorumluları

 

Bölüm sorumluları, Yürütme Kurulu üyeleri arasından mümkünse gönüllülük esasına göre veya kendilerince belirlenecek yöntemle seçilerek belirlenir.

 

Bölümler: I - Tanışma, Staj ve Bireysel Çalışma Raporu Hakkında Bilgi, II - Zorunlu Dersler, III -Seçimlik Dersler, IV- Bireysel Çalışma Raporu adı altında dört ana gruptan oluşur. Tanışma, Staj ve Bireysel Çalışma Raporu Hakkında Bilgi bölümünün sorumlusu her zaman Yürütme Kurulunda görev alan Yönetim Kurulu üyesidir.

 

Bölüm sorumluları, kendi bölümleri kapsamındaki kısımlarda yer alan derslerin programlarının hazırlanması, müfredatının oluşturulması, ihtiyaç duyulan sayıda Eğitmen yetiştirilmesi görevlerini yerine getirir. Yürütme Kuruluna karşı sorumludurlar.

 

B) Koordinatörler.

 

Koordinatörler, Zorunlu Dersler, Seçimlik Dersler ve Bireysel Çalışma Raporu Hazırlanması ve Sunumu Bölümleri kapsamındaki Kısımlarda yer alan derslerden sorumlu olup, Bölüm Sorumlusuna bağlı olarak görev yaparlar. Ders programlarının hayata geçirilmesi Koordinatörün görevi ve yetkisindedir. Ders programlarının uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözümü ya da bu yöndeki görüş ve önerilerini, Bölüm Sorumlusu aracılığıyla Yürütme Kuruluna iletebilirler.

 

C) Stajyer Temsilcileri

 

Yürütme Kurulu ile Eğitim Kurulunda yer alacak stajyer temsilcileri, Baro Yönetim Kurulunun gözetiminde, İzmir Barosuna kayıtlı stajyerler tarafından kendi içlerinden dördü asil ve dördü yedek olmak üzere gizli oyla seçilirler. Seçim tarihi Baro Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Seçilenler arasında en çok oyu alan üç stajyer temsilcisi Yürütme Kurulunda, diğeri ise Eğitim Kurulunda görev yapar. Oyların eşitliği halinde sıralama kura ile belirlenir. Stajyer temsilciliği görevi staj bitim belgesi alınması ile sona erer. Stajyer temsilcileri ayrıca, stajyerler arasındaki ilişki ve dayanışmayı güçlendirmek, stajyerlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek, stajyerlerin sorunlarına çözüm üretmek ve bu konularda Yürütme Kuruluna öneri götürmekle ödevlidirler.

 

D) Eğitmenler

 

Eğitmenler, en az beş yıllık kıdeme sahip avukatlar, yargıçlar, savcılar ve üniversite öğretim elemanları ile bu görevlerden emekli olmuş olanlar arasından ilgili bölüm sorumlusunun görüşü alınarak Yürütme Kurulunca Eğitmen Adayı olarak belirlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulunun onayı ile Eğitmen sıfatına hak kazanır ve eğitmen listesine kaydedilir. Stajyerlere dersler eğitmenler aracılığıyla verilir. Eğitmenlerin hangi dersleri vereceği, eğitmenin görüşü alınmak suretiyle Koordinatörler ile Bölüm sorumlularının müşterek kararıyla belirlenir. Bölüm sorumluları veya koordinatörlerin talebine rağmen üç yıl boyunca derslere katılmayan eğitmenlerin kaydı, eğitmen listesinden silinir. Kaydı silinenler tekrar eğitmen seçilebilirler.

 

Eğitim Konuları

 

Madde 11- Stajyerlere verilecek eğitim konuları aşağıda belirtilen dört bölüm ve on bir kısımdan oluşur. Bunlar;

 

BÖLÜM I Tanışma, Staj ve Bireysel Çalışma Raporu Hakkında Bilgi

 

BÖLÜM II Zorunlu dersler

 

Kısım 01- Avukatlık Hukuku

 

Kısım 02-Avukatlık Meslek Kuralları

 

Kısım 03-Avukatlık Uygulaması

 

Kısım 04- Hukuk Felsefesi

 

Kısım 05-Toplumsal Haklar ve Mesleki Farkındalık

 

Kısım 06-Bireysel Çalışma Raporu

 

BÖLÜM III- Seçimlik Dersler

 

Kısım 01- Aile Mahkemesi Davaları ve Yargılaması

 

Kısım 02-Asliye Hukuk Mahkemesi Davaları ve Yargılaması

 

Kısım 03- İş Mahkemesi Davaları ve Yargılaması

 

Kısım 04- Ceza Mahkemesi Davaları ve Yargılaması

 

Kısım 05-İdari Davalar ve Anayasa Mahkemesi Davaları ve Yargılaması

 

Ders konularının ayrıştırılması (müfredatı) bölüm sorumluları tarafından koordinatörlerin önerileri doğrultusunda hazırlanır ve Yürütme kurulunun onayıyla yürürlüğe girer. Yürütme kurulu gerek duyduğunda Eğitim Kurulundan görüş alabilir.

 

Dersler ile Konferansların uygulamaya yönelik olması ve adayların aktif olarak çalışmalara katılmaları esastır.

 

Ders Düzeni ve Eğitim Takvimi

 

Madde 12- Stajyerler, Yönetmelik kapsamında Staj Eğitim Merkezi tarafından belirlenerek programlanan zorunlu ve seçimlik dersler ile konferans ve seminerlere katılmakla yükümlüdürler. Her stajyer, seçimlik derslerle ilgili tercihlerini staja başlarken Yürütme Kuruluna bildirirler. Her bir eğitim yılı 5 ocak günü sabahında başlar ve 28 aralık günü akşamında sona erer.

 

Derslere katılım.

 

Madde 13- Her stajyer, staj süresi içinde en az seksen saati zorunlu dersler olmak üzere 108 saat derse katılmak ve on iki saat karşılığı Bireysel Çalışma Raporunu hazırlayıp, jüri önünde sözlü olarak savunmakla yükümlüdür.

 

Geçerli bir mazereti nedeniyle derslere katılamamasından dolayı ders eksikliği bulunan stajyer, Yürütme Kurulunca belirlenecek derslere ve/veya 15. madde uyarınca verilen konferanslara katılmak veya Yürütme Kurulunca uygun görülecek görevleri yerine getirmek suretiyle ders eksikliğini telafi eder.

 

Başka barodan nakil geldiği için 120 saatlik süreyi doldurması olanaksız olan adayların durumu Yürütme Kurulunca değerlendirilir ve izlemek zorunda oldukları seminer sayısı stajın kalan bölümü oranında indirilir.

 

Bireysel Çalışma Raporu

 

Madde 14-Stajyer katılmak zorunda olduğu 120 saatlik dersin zorunlu dersler dışında kalan 12 saatlik bolümü karşılığında “Bireysel Çalışma Raporu hazırlamak ve jüri önünde sözlü savunmakla yükümlüdür. Bireysel Çalışma Raporu, Avukatlık Hukuku, CMK, HMK ve İYUK konuları arasından stajyer tarafından saptanır ve yanında staj yaptığı avukatın danışmanlığında hazırlanır. En az on iki, en çok yirmi sayfa olarak hazırlanacak olan Bireysel Çalışma Raporu, stajyer tarafından üç kişilik jüri önünde sözlü olarak savunulur. Stajyerin talebi halinde yanında staj yaptığı avukat jüri üyeleri arasında yer alabilir. Yürütme Kurulu Bireysel Çalışma Raporu ile ilgili bir yönerge hazırlayarak stajyerlere duyurur.

 

Yüksek lisans yapmış veya yapmakta olan stajyerler Bireysel çalışma raporu hazırlama ve sunma bağışık tutulurlar.

 

Staj Konferansları:

 

Madde 15- Toplam 6 saati aşmamak kaydıyla, zorunlu ve/veya seçimlik derslerde devamsızlığı bulunan stajyer, Yürütme Kuruluna başvurmak suretiyle, devamsızlığından oluşan ders eksiğini, Baro Yönetim Kurulunca planlanan konferans ve/veya seminerlere katılmak suretiyle tamamlayabilir. Yürütme Kurulu ilk toplantısında, stajyerin ders eksikliğine sebebiyet veren gerekçesini nazara alarak başvuruyu kabul veya ret eder ve kararına stajyere bildirir.

 

Baro Yönetim Kurulunca planlanan konferansların konusu ile sunumu yapacak kişi bilgileri, konferansın yapılacağı yer ve tarih de belirtmek suretiyle Baro Web sayfasında yayınlanır. Yürütme Kurulu gerekli gördüğünde, Baro Yönetim Kuruluna, stajyerler için özel olarak konferans düzenlenmesi yönünde talepte bulunabilir.

 

Staj Eğitimi Bitirme Belgesi

 

Madde 16- Yürütme Kurulu bu yönetmeliğin 4.maddesinde düzenlenen yükümlülüklerini başarı ile yerine getiren adaya Staj Eğitimi Bitirme Belgesi verir. Bu belge yönetim kurulunca verilecek Staj Bitim Belgesine dayanak oluşturur.

 

Staj Eğitimi Bitirme Belgesi alan stajyerler çalışmaları nedeniyle Yönetim Kurulunca ödüllendirilebilir. Hangi çalışmanın ne şekilde ödüllendirileceğine, Yürütme Kurulunun önerisi ile Baro Yönetim Kurulu karar verir.

 

Dördüncü Bölüm

 

Stajın Sona Ermesi

 

Değerlendirme

 

Madde 17- Stajyerin dosyasının incelenmesi neticesinde; Stajyerin, ilk altı aylık adliye stajını tamamlandığı, yanında staj yapılan avukat tarafından stajyerin devam durumu, mesleki bilgisi, meslek ilke kurallarına yatkınlığı, yürüttüğü işler ve katıldığı duruşmalar, araştırmalar ve benzeri çalışmalarını gösterir ilk üç ay bitiminde ve ayrıca staj sonunda tanzim ederek imzaladığı raporlarındaki değerlendirmeleri ile Staj Eğitimi Bitirme Belgesi bulunan stajyere Staj Bitim Belgesi verilmesi Yürütme Kurulu tarafından Yönetim Kurulu’na önerilir.

 

Staj Bitim Belgesi

 

Madde 18-Baro Yönetim Kurulu, staj süresinin dolmasından ve kesin raporun verilmesinden sonra Yürütme Kurulu tarafından staj bitin belgesi verilmesi önerisini izleyen ilk toplantısında, stajyerin staj dosyasını, staj sırasında mahkeme ve savcılığın verdiği raporlar ile yanında staj yaptığı avukat tarafından verilen raporlar ve Yürütme Kurulunca düzenlenen diğer belgeleri inceler. Raporları, görüşme tutanağını, staj dosyasındaki belgeleri yeterli gören Yönetim Kurulu stajyerin avukatlık stajını tamamladığına ve staj bitim belgesi alabileceğine karar verir.

 

Stajın Uzatılması

 

Madde 19. Mahkeme ve savcılık raporlarıyla yanında staj yapılan avukat raporlarında yetersiz olduğu belirtilen ya da bu le Yönetmelik hükümleri doğrultusunda eğitim çalışmasının yetersiz olduğuna Yürütme Kurulunca karar verilen stajyerin stajı Yürütme Kurulunun önerisi ile Baro Yönetim Kurulunca altı aya kadar uzatılabilir. Uzatma kararına neden olan engelin kalkması halinde Yürütme Kurulunca sürenin sonu beklenmeksizin adaya Staj Bitim Belgesi verilmesi Yönetim Kuruluna önerilir.

 

Beşinci Bölüm

 

Çeşitli Hükümler

 

Staj Formları

 

Madde 20- Yürütme Kurulu tarafından matbu olarak hazırlanan stajyer formları, staj başlangıcında doldurulan diğer belgeler ile birlikte SEM’e teslim edilir. Formlardaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, stajyerin on gün içinde yazılı olarak değişikliği bildirmesi zorunludur. Aksi takdirde eski bilgilere göre yapılan tebligat ve duyurular geçerli sayılır.

 

Çalışmaların Teslim Süresi

 

Madde 21 - Bu Yönetmelik kapsamında hazırlanacak bireysel çalışma raporu, staj süresi bitiminden en az iki ay önce yürütme kuruluna teslim edilir. Bu süreye uyulmaması halinde yürütme kurulunca stajın gecikme süresi kadar uzatılmasına karar verilebilir ve bu halde Staj Eğitimi Bitirme Belgesi verilmez.

 

Yemin Töreni

 

Madde 22- Barolar Birliğince ruhsatı gönderilen stajyerin avukatlık mesleğine başlarken and içmeleri için Yönetim Kurulunca bir tören düzenlenir.

 

Baro Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:

 

Madde 23- Baro Yönetim Kurulu, kanun ve Yönetmeliklerin staj konusunda verdiği görev ve yetkiler doğrultusunda staj işlerinin gözetim ve denetimini yapar.

 

Yazışmalar ve Yönetim Kurulu Üyesinin Görevi

 

Madde 24- Staj Eğitim Merkezi’nin her türlü yazışması Baronun genel yazışma düzeni içinde yürütülür. Staj Bitim Belgesi, Staj Eğitimi Bitirme Belgesi ve Avukatlık Kanununun 26. Maddesi doğrultusunda düzenlenen Yetki Belgeleri ile bu iç yönetmeliğin 4. Maddesi doğrultusunda Avukatlara gönderilecek yazılar Baro Başkanı tarafından imzalanır. Baro Başkanı gerekli görürse SEM Yürütme Kurulunda görevli Yönetim Kurulu üyesini bu sayılanlar dışındaki belge ve yazıları Başkan adına imzalaması ve doğrudan SEM’e yapılacak başvuruların havalesi için yetkilendirebilir.

 

Yürütme Kurulunda görevli Yönetim Kurulu üyesi, SEM ile Baro yönetimi arasında eşgüdümü sağlamak ve SEM’de görevli personelin çalışmasını denetlemekle görevlidir.

 

Personel

 

Madde 25- Yürütme kurulunun önerisini göz önüne alarak yeterli sayıda personel staj işleriyle görevlendirilir. Staj işlerinde görevli personelin devamı, çalışma saatleri, görev dağılımı ve çalışma yöntemleri Yürütme Kurulunca belirlenir ve izlenir.

 

Staj Eğitim Merkezinde kullanılacak defter ve dosyalar ile gerekli formlar ve kayıtlar Yürütme Kurulunca hazırlanır ve usulüne uygun olarak görevli personel tarafından tutulur.

 

Yürürlük

 

Madde 26 - İzmir Barosu Genel Kurulu’nun 22.10.2022 tarihli toplantısında kabul edilen bu Yönetmelik İzmir Barosu Bülteninde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu yönetmeliği yürürlüğe girmesiyle birlikte, İzmir Barosu Genel Kurulu’nun 17.01.2004 tarihli toplantısında kabul edilen ve İzmir Barosunun 05.02.2004 tarihli ve 145 sayılı Bülteninde yayınlanan Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde. 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan SEM Yürütme Kurulu üyelerinin üçte birinin görevi 2023 Ocak ayında, üçte birinin görevi 2024 Ocak ayında ve kalan üçte birinin görevi 2025 Ocak ayında sona erer. Bu şekilde görevi sona ereceklerin belirlenmesinde öncelikle kişisel istekler göz önüne alınır ve gerekirse ad çekme yoluna başvurulur.