MERKEZLER

🏠  Anasayfa   ➝  Merkezler  ➝  İşçi Avukatlar Merkezi  ➝  Yönerge

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İZMİR BAROSU İŞÇİ AVUKATLAR MERKEZİ YÖNERGESİ

 

I.BÖLÜM

Genel Hükümler

Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

Kuruluş

Madde 1: İzmir Barosu İşçi Avukatlar Merkezi 25-26 Ekim 2014 İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu’nda kabul edildiği şekli ile 06.11.2018 tarihinde işbu yönerge ile kurulmuştur.

 

Amaç

Madde 2: Merkez, işçi avukatlığın hukuk dünyasının önemli bir gerçeği olduğunun farkında olarak; işçi avukatlığın hukuk, siyaset, ekonomi ve diğer ilgili tüm disiplinlerle birlikte ele alınması gerekliliğini ortaya koyarak; dünya ve ülke sürecindeki tüm değişimlerin işçi avukatlık sürecinde bir etken olduğunu belirterek; işçi avukatlığın bir avukatlık bürosunda ücret karşılığı çalışma anlamında tanımlanan halinin işçi avukatlığın en indirgenmiş tanımı olduğunu bilerek ve diğer tüm halleri itibarı ile avukat-avukat ilişkisinde emek-ücret ilişkisinin var olma durumunu uluslararası ve yerel düzenlemeler doğrultusunda işçi avukatlık kapsamında değerlendirerek; İzmir yerelinde ve ülke genelinde sosyal, ekonomik, sınıfsal ve hukuki zeminde işçi avukatların evrensel ilkeler doğrultusunda insani yaşam koşullarına ve standartlara kavuşmasını dolaylı olarak da avukatlık mesleğinin itibarının ve adalet tesisindeki konumunun güçlendirilmesini meşru araç ve yöntemler kullanarak sağlamayı amaçlar.

 

Etkinlikler

Madde 3: Merkez, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür:

a) Genel olarak işçi avukatlık alanına ilişkin yerel ve uluslararası çerçevede seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

b) Gerekli görülen her türlü kurum veya kişi ile işbirliği içinde ulusal ve uluslararası düzeyde işçi avukatlığı araştırmak, değerlendirmek, bilgilenmek, bilgilendirmek ve kamuoyu yaratmak,

c) Ekonomik, sınıfsal, siyasal, sosyolojik, psikolojik, istatistiksel ve hukuki anlamda işçi avukatlık ile diğer emek süreçleri arasında ilişki kurmak, işçi avukatlığın emek eksenli örgütlenmesini sağlamak, 

d) İzmir yerelinde işçi avukatlık statüsünde çalışan işçi avukatların listesini yapmak, istatistiksel bilgi toplamak, veri işleme ve rapor hazırlamak,

e) İzmir yerelinde Barolara tanınan yetki kapsamında işçi avukatlığın belirli bir standarda sahip olmasını sağlamak, bu anlamda gerekli koşulları sağlamayan bürolar veya işverenler için Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları doğrultusunda İzmir Barosundan resen işlem yapmasını talep etmek,  

f) İşçi avukatlık kapsamında süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak,

g) Konusu ile ilgili arşiv, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

f) İşçi avukatlık ve diğer ilgili konularda meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve işçi avukatlara danışmanlık hizmeti vermek,

g) İşçi avukatlara karşılaştığı sorunlar nedeniyle, bu sorunların işçi avukatlıktan kaynaklanması ve ön incelemede asli hakların ihlal edildiğinin düşünülmesi halinde hukuksal ve diğer ilgili destekleri sağlamak,

h) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

 

3.2. (Ek; Yönetim Kurulunun, 19/04/2022 tarih ve 41/42 sayılı kararı)

İzmir Barosu İşçi Avukatlar Merkezi işbu yönergede belirtilen çalışma ve etkinlikleri yaparken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket eder. 

 

Bu bağlamda Merkez aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 

a) Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

b) Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

c) Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,  

ç) Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı,   sınırlı ve ölçülü işleme,

d) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre

    kadar muhafaza etme,

e) Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

f) Kişisel verilerin muhafazasında gerekli olan teknik ve idari tedbirleri alma,

g) Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere

    aktarılmasında ilgili mevzuata uygun davranma,

ğ) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

 

 

II.BÖLÜM

Merkezin Yapılanması

I- Koordinatör

Madde 4: İzmir Barosu  Yönetim Kurulu'nun kendi içinden belirlediği sorumlu üye veya üyeler Merkez ile koordinatör olarak görevlendirilir.

 

Koordinatörün Görev ve yetkileri

Madde 5: Merkez ile İzmir Barosu Yönetim Kurulu arasındaki eşgüdümü sağlamaktır.

 

II- Merkezin Organları

Madde 6:  Merkezinin Organları şunlardır:

A) Merkez Genel Kurulu

B) Merkez Sürekli Çalışma Grubu

C) İzmir Barosu Yönetim Kurulu Kararları ile oluşturulacak Danışma Ve Yürütme Kurulları

 

A) Merkez Genel Kurulu

Madde 7: Merkez Genel Kurulu, işçi avukat listesine yazılan işçi avukatlardan ve gönüllü listesine yazılan diğer avukatlardan oluşur. Merkez Genel Kurulu, Merkezin kuruluşunu takiben her iki yılda bir toplanır. Merkez Genel Kurulu ayrı bir tüzel kişiliğe haiz olmamasına karşın, Avukatlık Kanununda belirtilen baro genel kurullarına ilişkin hükümleri uygulayarak toplanır. Merkez Genel Kurullarında yapılan çalışmalar rapor şeklinde aktarılır, sonraki iki yıllık genel çalışma stratejisi belirlenir ve Merkez Sürekli Çalışma Grubu seçimi yapılır. Merkez Genel Kurulunda işçi avukatlar listesine ve gönüllü avukatlar listesine kayıtlı tüm avukatlar söz alabilirler ancak; Merkez Sürekli Çalışma Grubunun seçiminde sadece işçi avukatlar listesine kayıtlı avukatlar oy kullanabilir.

     

B) Merkez Sürekli Çalışma Grubu

Madde  8: Merkez Sürekli Çalışma Grubu Merkez Genel Kurulunda seçilir. Ancak Merkezin kurulduğu ilk iki yıl için sürekli çalışma üyeleri İzmir Barosunda önerge sahibi işçi avukatların kendi aralarında tespit edip İzmir Barosu Yönetim Kurulu’na bildirdiği 5 asil - 5 yedek üyeden oluşur. Merkez Genel Kurulunda seçilen Sürekli Çalışma Grubunun görev ve yetkileri şunlardır:

  1. Merkez Genel Kurulu’nda belirlenen strateji doğrultusunda merkez çalışmalarını belirlemek,
  2. Merkezin amacı doğrultusunda gerekli çalışma programlarının hazırlanması, projelendirilmesi ve yürütülmesini sağlamak,
  3. Merkezin hedef ve planlamaları doğrultusunda Merkez Alt Çalışma Grupları’nı oluşturmak,
  4. Sürekli Çalışma Grubu asil üyeleri arasından, Sürekli Çalışma Grubu’nu temsilen bir sekreter belirlemek,
  5. Merkez Sürekli Çalışma Grubu kararlarını uzlaşma veya oybirliği veya oyçokluğu yöntemleri ile alır. 

                                                             

C) Merkez Sürekli Çalışma Grubu Sekreteri

Madde 9: Merkez Sürekli çalışma Grubu Sekreteri’nin görev ve yetkileri şunlardır:

a)     Merkezi, Baro Başkanlığı ve İlgili birimler nezdinde, İzmir Barosu Yönetim Kurulu tarafından aksi kararlaştırılmadıkça temsil etmek,

b)      Merkezin amacının gerekli kıldığı tüm etkinliklerin, projelerin ve çalışma programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde baro başkanlığına karşı sorumlu olmak,

d)     Her yıl sonunda geçmiş yıllara ait merkezi etkinlik raporu ile yeni yıla ait etkinlik raporunu Merkez Sürekli Çalışma Kurulu ile birlikte hazırlamak ve Baro Başkanlığı’nın onayına sunmak,

g)      Merkez çalışma alanı ile ilgili olarak diğer işlerin yürütülmesi ve koordinasyonuna yardımcı olmak.

 

III.BÖLÜM

Merkezin Giderleri

Madde 10: Merkezin amacını ve bu yönergede belirlenen etkinliklerini yerine getirmeye elverişli her türlü gider.

Madde 11: Merkezin gelir ve giderleri İzmir Barosu bütçesinde ayrı birer hesapta tutulur.  Harcamalar üzerinde İzmir Barosu Denetleme Kurulunun her zaman inceleme yetkisi vardır.

Madde 15: Merkez tarafından önerilen etkinlik ve çalışmaların yapılması için harcanacak meblağ Merkez tarafından hesaplanıp, Yönetim Kurulu onayına sunulur.

 

IV.BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 12: Bu yönerge İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun kabulü ile aynı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 13: Bu yönerge hükümlerini İzmir Barosu Başkanlığı yürütür.