KOMİSYONLAR

🏠  Anasayfa   ➝  Komisyonlar  ➝  LGBTİ + Hakları Komisyonu  ➝  Yönerge

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İZMİR BAROSU

LGBTİ+ HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

 

 I.BÖLÜM

 

Genel Hükümler

 

Merkezin Kuruluşu, Amacı ve Etkinlikleri

 

Kuruluş

 

Madde 1: "İzmir Barosu LGBTİ+ ( Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks Artı ) Hakları Komisyonu” İzmir Barosu Başkanlığı'na bağlı olarak, bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere İzmir Barosu Yönetim Kurulunun 16.10.2018 tarihli kararı ile kurulmuştur.

 

Amaç

 

Madde 2: LGBTİ+ hakları alanında ulusal ve uluslararası hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması, geliştirilmesi, farkındalığın arttırılması, LGBTİ+'ların hak taleplerinin görünür kılınması açısından mesleki, kuramsal ve uygulamaya yönelik disiplinler arası bir yaklaşımla araştırma ve çalışma yapmaktır.

 

Etkinlikler

 

Madde 3: Komisyon, ikinci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için, aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür.

 

a)  LGBTİ+ haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,

 

b) LGBTİ+ hakları alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyerek, bunların uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,

 

c) Uluslararası ve ulusal üstü yargı mercilerinin LGBTİ+ hakları alanında vermiş olduğu kararları araştırmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin yargı yetkisini tanıdığı uluslararası ve ulusalüstü yargı mercilerinin verdiği kararların Türkçeye çevrilmesi konusunda Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmak,

 

ç)  LGBTİ+ haklarına ilişkin konularda süreli ve süresiz her türlü yayın yapmak,

 

d) LGBTİ+ hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,

 

e) Bu amaçlar doğrultusunda çalışan sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, öğrenci toplulukları, meslek odaları, sendikalar,kamu kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak toplumsal farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak.

 

f) Konusu ile ilgili arşiv, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak, kütüphane ve benzeri diğer tesisleri kurmak,

 

g) Alanlarında uzman avukatların yetişmesini sağlamak için uygulamada birlik, dayanışma, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla meslek içi eğitim etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

 

h) Mesleği hukuk alanı ile ilişki içinde olanların ve toplumun LGBTİ+ hakları alanında bilgisini ve duyarlığını geliştirmeye yönelik eğitim projeleri üretmek uygulamak,

 

ı) Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak.

 

Komisyonun Yapılanması

 

Madde 4: Komisyonun iç yapılanması toplumsal cinsiyet rollerini devre dışı bırakacak şekilde gerçekleştirilir. Kararlarda konsensus aranır, konsensus sağlanamadığı durumlarda oyçokluğuyla karar verilir.

 

İç iletişim whatsapp ve e-mail grubu üzerinden sağlanır. Bu gruplara katılım için en az iki komisyon toplantısına katılım şartı alınır.

 

Komisyonun Organları

 

Madde 5: Komisyon, faaliyetin koordine edilmesi ve yönetim kurulu ile iletişimin sürdürülmesi için faaliyetini aynı cinsiyetten olmayan iki eş koordinatör aracılığı ile yürütür. Komisyon kararları toplantılarda alınır.

 

 

Mali Hükümler

 

Madde 6: Komisyon tarafından önerilen etkinlik ve çalışmaların yapılması için harcanacak meblağ komisyon tarafından hesaplanıp, Yönetim Kurulu onayına sunulur.

 

Madde 7: Bu yönerge İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun kabulü ile aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 8: Bu yönerge hükümlerini İzmir Barosu Başkanlığı yürütür.