KOMİSYONLAR

🏠  Anasayfa   ➝  Komisyonlar  ➝  Cezaevi Komisyonu  ➝  Tanıtım

Tanıtım

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Cezaevi ve Gözaltı Birimlerini İzleme Komisyonu 22.02.2011 tarihli toplantısında faaliyetlerini İzmir Barosu İnsan Hakları Hukuku ve Hukuk Araştırmaları Merkezi bünyesinde bir alt çalışma grubu olarak devam ettirme kararı almıştır.

 

 

23-24 Ekim 2010 tarihinde yapılan genel kurul ve baro seçimlerinin ardından ilk toplantısını 16 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştiren cezaevi komisyonu çalışma alanlarını şu şekilde belirlemiştir;

 

1-Mahpusların Yaşadığı Sorunlar:Ceza infaz kurumlarına girmesiyle beraber birçok hakkını kullanamayan hükümlü ve tutukluların insan olma onuru bir hak olarak varlığını devam ettirdiğinden ceza infaz kurumuna kabulünden başlayarak tahliyeye kadar insan onuruna uygun bir şekilde davranılması bir zorunluluktur. "Hükümlülerin İyileştirilmeleri İçin Standart Asgari Kuralların Avrupa Metni" kuruma gelen hükümlü ve tutukluya hakları ve sorumlulukları konusunda ( kurum disiplin kuralları,bilgi edinme ve şikayet edebilme yolları vb ) bilgi verilmesini öngörmektedir.Bu nedenlerle cezaevlerine yapılacak ziyaretlerde komisyon üyeleri tarafından daha önce hazırlanan broşürlerle beraber mahpuslara haklarını anlatmak önem arz etmektedir.Bu amaçla Buca Kapalı Cezaevi,Bergama Cezaevi,Kırıklar F 1 ve F 2 Yüksek Güvenlikli Cezaevleri,ilk ziyaret edilecek kurumlar olup bu ziyaretlerin ardından ilçe cezaevleri ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Kişilerin özgürlüklerinden yoksun bırakıldıkları cezaevleri ve gözaltı birimleri her ne kadar devletin denetimi altında yerler olsa da mahpusların işkence ve kötü muameleye karşı korunmasında izleme faaliyetinin önemi nedeni ile komisyon üyeleri bu sıfatla veya temsil ettikleri kişilerin avukatları sıfatı ile düzenli olarak belli periyotlarla cezaevlerini izleme faaliyetini gerçekleştirerek denetim mekanizmasını işletmektedirler. Ayrıca cezaevleri ve gözaltı birimlerini izleme faaliyetleri ve bu konudaki uluslar arası standartlar konusunda bilgi açığı nedeni ile  komisyon üyeleri izleme faaliyeti yapan diğer kurumlara ( örneğin İzmir Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Cezaevleri ve Gözaltı Birimlerini İzleme Komisyon üyelerine) eğitim faaliyetinde de bulunmaktadır.Böylece bir taraftan kurul üyelerinin izleme standartları konusunda yetkinleşmesi sağlanırken diğer taraftan işkence ve kötü muamele ile mücadele sağlanmaktadır.

 

2-Avukatların Cezaevi Görüşlerinde Yaşadıkları Sorunlar:Avukatların cezaevlerinde yaşadıkları sorunların tespiti ile birlikte yaşanılan hak ihlalleriyle ilgili olarak yasal başvuruların yapılması ve meslek sorunu yaşayan avukatlarla dayanışma içerisinde olunması amaçlanmıştır. Bu çerçevede ilk olarak cezaevlerinde mesai saatleri dışında ve hafta sonu avukat-müdafi ve müvekkil görüşlerinin yapılabilmesi için komisyon üyeleri bir çalışma başlatılmıştır. Böylece özellikle hak ihlallerinin ( işkence, kötü muamele, haksız disiplin cezaları vb.) yaşandığı acil durumlara derhal görüşme sağlanmak sureti ile hak ihlallerine derhal müdahale etme imkânı doğabilecektir.

 

3-Raporlama ve İzleme Faaliyeti:Komisyon üyeleri tarafından ziyaret edilen cezaevi ve gözaltı birimlerinin insan hakları gereklerine uygunluğunun denetimini sağlamaya yönelik tespit ve değerlendirmeleri içeren raporların hazırlanması ve muhafaza edilmesi amaçlanmıştır. Raporla faaliyeti esasen izleme faaliyeti esnasında tutuklu ve hükümlülerle görüşmeler yapma,kayıtları inceleme,tıbbi bulgulama yapma, olay öyküsü alma,disiplin cezalarını ,kalınan birimin fiziksel koşullarını,iletişim ve haberleşme imkanlarını,tıbbı bakım ve hijyen olanaklarını,beslenme, kantin olanakları ile ortak kullanım alanları ile ilgili olarak edinilen izlenim ve tespitlerin raporlanmasını kapsamaktadır.Böylece sorunlu alanlar belirlenerek  çözüm konusunda öncelik sırası oluşturulması amaçlanmıştır.Ayrıca raporlama faaliyeti ile birlikte ziyaret sonrası yaşanılan gelişmeleri takip etmek ve karşılaştırma yapmakta mümkün olacaktır.

4-Bilimsel Çalışmalar Yapmak:Hukuka aykırı hükümler içeren ve bu nedenle gerek avukatların ve gerekse mahpusların hak ihlallerine uğramasına neden olan yasa, yönetmelik ve tüzüklerin iptali ve anayasaya aykırılıkları konusunda başvuruda bulunmakta komisyonun çalışma alanlarında yer almaktadır.Böylece cezalandırma ve infaz hukukuna ilişkin ulusal ve ulusal üstü hukuk normları arasındaki düzenleme ve uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmak mümkün olacaktır.

 

                        _____________________ * * * _______________________

 

Komisyonun tespit ettiği hafta sonu ve mesai saatleri dışında Kırıklar 1 ve 2 nolu F Tipi cezaevlerinde görüşme yapılamaması sorunu, Baromuz tarafından yapılan görüşmeler sonucunda,  çözüme kavuşturulmuştur.  Belirtilen cezaevlerinde hafta sonu ve mesai saatleri dışında da görüşme yapılabilmektedir.

 

Komisyonda Meslektaşlarımızın yaşadığı diğer bazı sorunlar da tespit edilerek Yönetim Kurulu' na iletilmiş, Baromuz tarafından yapılan görüşmeler neticesinde;

 

F-1 cezaevi önünde tel örgü içerisinde bulunan beton zemin Meslektaşlarımıza otopark olarak tahsis edilmiştir.  

 

Görüşme odalarında bulunan çağrı butonları yenilenmiş, çalışır duruma getirilmiştir.

 

Buca Cezaevi' de dâhil olmak üzere belirtilen cezaevlerinde girişlere Meslektaşlarımızın kullanımına tahsis edilmiş otomatik galoş makineleri konulmuştur. 

 

Görüşme odalarına koltuklar alınmış, su makineleri konulmuştur.