MERKEZLER

🏠  Anasayfa   ➝  Merkezler  ➝  Atatürk Araştırma Merkezi  ➝  Yönerge

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Yönerge

İZMİR BAROSU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Bu Yönerge, İzmir Barosu bünyesinde kurulan İzmir Barosu Atatürk Araştırma Merkezi'nin kuruluş amacı, hukuki dayanağı, oluşumu, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

AMAÇ

 

MADDE 1 - İzmir Barosu, yasaların bir meslek kuruluşu olarak kendisine yüklediği görevlerinin arasında, hukukun üstünlüğü, insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak, avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve meslekleri ile ilgili ilişkilerini güçlendirmek üzere bünyesinde çeşitli merkez, komisyon ve kurullar oluşturmuştur. Bu bağlamda oluşturulan, İzmir Barosu Atatürk Araştırma Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci, Türk Devrimi’nin düşünsel temelleri, Atatürkçü düşünce ve onun dayandığı felsefe, ilke ve çağdaş değerler konusunda çalışmalar yapar. Merkez,  bu doğrultuda ilgi alanına giren olgu ve olaylarla ilgili faaliyet, takip, görüş ve önerileriyle görevini yerine getirir. Yasal düzenlemeler ve hukukun üstünlüğü ile ilgili çalışmalar yapar, özellikle demokrasi ve insan hakları adına uygulamada ortaya çıkan aksamalara, Atatürk İlkeleri’ne yönelmiş haksız ve hukuka aykırı saldırılara karşı sorumluluk bilinci içinde, etkin bir biçimde mücadele vermeyi amaç edinir.

 

HUKUKİ DAYANAK

 

MADDE 2 - Bu yönerge, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesinin  15. bendine, sair ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KAPSAM

 

MADDE 3- Merkezin Görev ve Yetkileri ;

 

Merkez, Yönetim Kurulu’nca verilecek kararlar ile  bu yönergedeki amaca göre çalışmalarını yürütür. Bu kapsamda Yönetim Kurulu onayıyla çalışma alanları ile ilgili basın açıklaması, seminer, sempozyum, panel, meslek içi eğitim semineri ve yuvarlak masa toplantıları yapar; kitap, dergi, broşür gibi yayınlar hazırlar ve Baro internet sitesi üzerinden çalışmalarını duyurur. Merkez, ilgili olduğu konular hakkında, baro yönetim kuruluna görüş ve öneri hazırlar, mevzuatı, yargı kararlarını ve güncel gelişmeleri takip eder. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunur.

 

Merkez üyesi avukatlar, bu doğrultuda kanunların avukatlara tanıdığı hak - yetkiler çerçevesinde, Yönetim Kurulunun kararı ile yetkilendirilerek ve sorumlu yönetim kurulu üyesince sahip olduğu vekaletnameye  istinaden verilecek yetki belgesi ile baroyu temsilen davalara katılabilir, davaları takip edip,  yasal merciler önünde hareket eder ve görevlerini ifa ederler.

 

Merkez,  kuruluş amaç ve alanları kapsamında baronun verdiği diğer görevleri yerine getirir. İlgili olan diğer kurul ve kuruluşlarla ve Baronun diğer merkez ve komisyonları ile de gerektiğinde  iş birliği ve ortak çalışmalar yaparlar. Tüm süreçlerde adaletin tecellisi ve hukukun üstünlüğü prensibine olumlu katkı sağlar.

 

Merkez,  Atatürk İlkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi konularında kaynak eserleri tespit eder, inceler ve yayına hazırlamak amacıyla bu alanlarla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında yapılan araştırmaları takip eder.

 

Merkez,  bilimsellik, uzmanlık, toplumsal sorumluluk, yenilikçilik, saydamlık, katılımcılık, paylaşımcılık, insan hakları, estetik duyarlılık, güncellik temel değerleri ile hareket eder.

 

Merkez,  Cumhuriyetin temel değerlerini, Atatürk İlke ve Devrimlerini, doğru anlamak, doğru anlatmak ve etkin korumak yolunda hukuksal ve kurumsal gerekleri yerine getirmeyi amaç edinmiştir.

 

MADDE 4- Kişisel Verilerin Korunması; (Ek; Yönetim Kurulunun, 19/04/2022 tarih ve 41/42 sayılı kararı)

 

Merkez, görev ve sorumluluklarını yerine getirirken 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket eder. 

 

Bu bağlamda Merkez aşağıdaki ilkelere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

 

a) Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

b) Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

c) Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,  

ç) Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı,   sınırlı ve ölçülü işleme,

d) Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

e) Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

f) Kişisel verilerin muhafazasında gerekli olan teknik ve idari tedbirleri alma,

g) Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere

    aktarılmasında ilgili mevzuata uygun davranma,

ğ) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

YAPILANMA

 

MADDE 5-Merkezin yapılanması;

 

a) Merkez Yürütme Kurulu : Sorumlu yönetim kurulu üyesinin başkanlığında, sorumlu yönetim kurulu üyesinin teklifi ve Baro Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen en az sekiz, en çok 20 yürütme kurulu üyesi avukat ve bir Baro Personeli (Hukukçu) Müdür ile Sekreter (gerekli görüldüğünde Sekreter Yardımcıları) ve yazman (sekreter olmadığı hallerde) oluşur.

 

Baro Yönetim Kurulu, Merkez yürütme kurulu üye sayısını arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

 

b)Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi: İzmir Barosu Atatürk Araştırma Merkezi’nden sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesidir. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, Merkezi münferiden her alanda temsile yetkili olup, Merkez çalışmalarına başkanlık eder. Merkezin tüm çalışmalarını her aşamada denetleyebilir. Merkezi olağanüstü toplantıya çağırabilir; görevlendirmeler yapar ve gereği gibi yapılıp yapılmadığını izler ve denetler. 

 

c) Merkezin hukukçu personeli, Sorumlu Yönetim Kurulu üyesinin katılmadığı toplantılara başkanlık eder, görevlendirme üzerine bu yönerge çerçevesinde yapılan çalışmalara ve etkinliklere İzmir Barosu’nu temsilen katılır.

 

Merkezin hukukçu personeli, aynı zamanda Merkezin sekretaryasını yürütür. Toplantı tutanaklarını arşivler, Merkezde alınan kararların yürütümünü takip eder. Görevlendirme yapılan üyelerin hazırladıkları raporları takip eder, arşiv çalışmalarını yapar.

 

Merkez hukukçu personelinin, sekretarya işlerinin yürütülmesini Sekreter ve Sekreter Yardımcısı sağlar.

 

d)Sekreter ve Sekreter Yardımcısı:

 

Sekreter ve sekreter yardımcısı, Merkez çalışmalarına etkin olarak katılan üyeler arasından, sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından seçilir. Gerekli görüldüğünde; Sekreter ve Sekreter Yardımcısı görevindeki kişiler, sorumlu yönetim kurulu üyesi tarafından değiştirilebilir. Sekreterin bulunmadığı hallerde onun görevini Yazman yapar.

 

Sekreter ve Sekreter Yardımcısı, Merkez hukukçu personelinin, sekretarya işlerinin yürütülmesini sağlar; güncel ve öncelikli konuları, önerileri, görüşülmek üzere gündem haline getirerek sorumlu yönetim kurulu üyesine sunar, yapılan tüm toplantıların tutanaklarını tutar, çalışmaların belge ve bilgilerini düzenli olarak dosyalar.

 

Sekreter yardımcıları alt komisyon başlıklarını yürütür.

 

e)İzmir Barosuna kayıtlı tüm avukatlar ve stajyer avukatlar, merkezin doğal üyesi olup, çalışmalara her zaman katılabilirler. Merkezde doğal üye sınırlaması yoktur.

 

f)Çalışmalar gönüllülük esasına dayalı olarak yapılır.

 

İŞLEYİŞ

MADDE 6-Toplanma ve karar alma usulü;

 

a)Merkez, sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinin son şeklini vereceği gündeme göre; belirlenecek tarih, saat ve yerde; en az 5 Merkez yürütme kurulu üyesinin katılımıyla toplanır. Toplantı gününün değiştirilmesi hallerinde sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Yürütme Kuruluna ve üyelere hemen bildirir.

 

b)Kararlar Merkez Yürütme Kurulu üyeleri arasında prensip olarak fikir birliği gözetilerek alınmakla birlikte, fikir birliği sağlanamadığında, katılan yürütme kurulu üyelerinin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde sorumlu yönetim kurulu üyesinin oyu 2 oy sayılır.

 

c)Yürütme kurulunda yer alan merkez üyeleri, mazeretsiz olarak arka arkaya iki kez, bir yılda toplam üç kez toplantılara katılmaması durumunda Merkez üyeliğinden kayıtları düşülerek, Merkez’in doğal üyesi olurlar


MADDE 7- Merkezin çalışmalarının dosyalanması ve arşivlenmesi;

 

a) Merkez hukukçu personeli, merkezce yapılan başvurulara ilişkin esas numarası verip, dosya oluşturur. Yapılacakların belirlenmesi için, başvurular konusunda ilgili Merkez üyeleri, sorumlu yönetim kurulu üyesine bilgi verir.

 

b) Merkez hukukçu personeli, alınan kararlar doğrultusunda işlem yapar. Tüm bu aşamalardaki çalışmaları ve yazışmaları ilgili dosyada saklar.

 

c) Merkez hukukçu personeli, Merkez tarafından yapılan çalışmaları üç ayda bir rapor halinde hazırlayıp Baro yönetim kurulu üyesi aracılığı ile baro yönetim kuruluna sunar. 

 

MADDE 8- Baro Yönetim Kurulu’nun Sorumluluğu:

 

Baro Yönetim Kurulu;  fiziki ve ekonomik imkanlar elverdiği ölçüde Merkezin toplantılarını yürütmeleri için yer sağlar. Merkezin çalışmaları ile ilgili, toplu sms, e -posta gönderimlerini  sağlar. Baro web sitesi üzerinden faaliyetlerinin duyurulmasını temin eder.

 

MADDE 9- Mali Hükümler :

 

Bu yönergede belirtilen etkinlikleri yerine getirmeye elverişli olan ve Merkezin  görev ve yetkisi içindeki her türlü harcamalar, sorumlu yönetim kurulu üyesinin önerisi üzerine Baro Yönetim Kurulu’nca onaylandığı ölçüde yapılır.

 

YÜRÜRLÜK

 

Bu yönerge, İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 16/01/2018 Tarih ve 44/114 Sayılı kararı ile kabul edilmiş ve İzmir Barosu Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

YÜRÜTME:  Bu yönerge hükümleri  İzmir Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.