DUYURULAR

🏠  Anasayfa  ➝  Duyurular

TBB Meslek Kuralları 39. Maddesi Hakkında Duyuru

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesinin İptal Kararının Usulden Bozulduğu ve anılan Meslek Kuralının yürürlükte bulunduğu hakkında.

13:30 . 04 Ocak 2024


İlgi:

(a) Türkiye Barolar Birliğinin 07.09.2022 günlü 2022/62 sayılı duyurusu

(b) Türkiye Barolar Birliğinin 17.10.2023 günlü 2023/74 sayılı duyurusu

 

 

İlgi (a) da kayıtlı duyurumuzda Danıştay 8. Dairesinin 27.04.2022 tarih E.2018/3442, K.2022/3149 sayılı kararı ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesinde yer alan “İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek isterse, ikinci avukat işi kabul etmeden önce, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir.” hükmünün oyçokluğu ile iptaline karar verildiği ile sözü edilen iptal kararına karşı temyiz kanun yoluna başvurulduğu hususu bildirilmişti.

 

İlgi (b)de kayıtlı duyurumuzda Birliğimizin temyiz talebi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun, iptal kararını davanın sonucundan, davacıyı şikayet eden avukatın etkilenecek olması nedeniyle, işbu davanın ilgili avukata ihbarı gerektiği gerekçesi ile usulden bozduğu ve dosyayı yeniden bir karar vermek üzere Daireye gönderdiği iletilmişti.

 

Açıklanan hukuki durum nedeniyle Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 39. maddesi hükmünün iptali yönünde yeni bir yargı kararı alınıncaya dek yürürlükte bulunduğu hususu ile disiplin sorumluluğu doğmaması bakımından meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.