MERKEZLER

🏠  Anasayfa   ➝  Merkezler  ➝  Staj Eğitim Merkezi  ➝  Mevzuat  ➝  Staj Tezi Yönergesi

Staj Tezi Yönergesi

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İZMİR BAROSU

STAJ EĞİTİM MERKEZİ

JÜRİLİ STAJ TEZİ YÖNERGESİ

 

İzmir Barosu Genel Kurulu'nun 17.01.2004 tarihli toplantısında kabul edilen ve Baro Bülteninde yayınlanarak yürürlüğe giren “ Avukatlık Stajı Yönetmeliğinin” 12. Maddesi hükmü uyarınca her bir adayın 60 saatlik seçimlik seminerlerinin 12 saatlik bölümünü karşılamak üzere yanında staj yaptığı avukatın danışmanlığında hazırlamakla yükümlü olduğu staj tezi ile ilgili yürürlükte olan “Staj Eğitim Merkezi Staj Tezi Yönergesi”  Staj Eğitim Merkezi Yürütme Kurulunun önerisi ve İzmir Barosu Yönetim Kurulu kararıyla,  01.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere “ Jürili Staj Tez Yönergesi ” başlığı altında aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1.  Avukatlık staj Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin İkinci fıkrasında düzenlenen 60 saatlik seçimlik seminerlerin 12 saatlik bölümünü karşılamak üzere her aday, yanında staj yaptığı avukat danışmanlığında bir staj tezi hazırlamak ve tezini en az 3 kişiden oluşan Jüri önünde savunmakla yükümlüdür.

 

2.  Jürili staj bitim tezinin Avukatlık Hukuku, Medeni Usul Hukuku ya da Ceza Usul Hukuku alanlarından herhangi birisinin konuları arasında yer alması zorunludur.

 

3.  Jürili staj bitirme tezi, stajyer tarafından, tez danışmanının (yanında staj yapılan avukat) üst yazısıyla birlikte, staj bitiminden en az iki ay önce, tez@izmirbarosu.org.tr adresine dijital olarak gönderilir. Tez danışmanının üst yazısını taşımayan tezler kabul edilmez. Yürütme Kurulu'nun kabul edeceği mazeretler dışında tezlerini süresinden sonra verenlere, geciktikleri süre kadar SEM Bitim Belgesi verilmez.

 

4.  Stajyer, staj sunumu yapacağı günü, Staj Eğitim Merkezinin hazırlayıp duyurduğu günler arasından, kendisine en uygun günü seçmek suretiyle belirler.

 

5.  Jürili Staj tezinin hazırlanması ve sunumu bireysel olabileceği gibi grup halinde de olabilir.

 

6.  Jürili Staj Tezinin, grup olarak hazırlanıp sunulması halinde, gruplar en az 2, en fazla 5 stajyerden oluşturulur. Grupta yer alan her bir stajyer tezin tamamından sorumludurlar, ancak sunum anında stajyerler kendi aralarında iş bölümü yapabilirler. Sunum sonunda jüri, grup üyesi stajyerlerin bazılarını başarılı bazılarını başarırız bulabilir.

 

7.  Jüriler, SEM Yürütme Kurulu tarafından, biri Jüri Yöneticileri diğer ikisi Staj Eğitim Merkezi Eğitmenleri arasından seçilecek 3 kişiden oluşur.  Tez sunumuyla ilgili stajyerlerle iletişimi Jüri Yöneticisi kurar ve stajyerin sunumunu gerçekleştirmesini sağlar.

 

8.  Jüri, sunumun bitmesine müteakip aralarında yapacağı değerlendirme sonucu kararını oy çokluğuyla verir ve stajyere bildirir.

 

9.  Stajyerin yanında staj yaptığı tez danışmanı avukat, Jürinin 4. Üyesi olarak sunuma katılabilir ve oy kullanabilir. Bu halde de karar oy çokluğuyla verilir. Eşitlik halinde sunumun tekrarı gerekir ve bu halde aynı jüri önünde sunum yapması için yeni bir gün saptanır ve stajyere bildirilir.

 

10.  Tez, özenle hazırlanmış hukuksal metin olma özelliği taşımalı ve stajyerin özgün bir çalışması olmalıdır. Bilgisayarla 1.5 satır aralığında, içindekiler ve kapak hariç en az on sayfa olarak hazırlanmalıdır. Tez, akademik makale şeklinde hazırlanmak zorunda değildir; ancak, yapılan alıntılar ve atıfların dipnotta gösterilmesi zorunludur. Tezin sayfa kenar boşlukları olarak en çok; üst boşluk olarak 3 cm., alt boşluk olarak 3 cm., sağ boşluk olarak 2,5 cm., sol boşluk olarak 3,5 cm. boşluk bırakılması, çalışmanın tek satır aralığıyla yazılması ve en az 10 sayfa olması zorunludur.

 

11. Bir başka eserden ya da tezden aktarıldığı veya başkası tarafından hazırlandığı tespit edilen tez sahibinin stajının, başka nedenler aranmaksızın altı ay süre ile uzatılması Yürütme Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'na önerilir.