MERKEZLER

🏠  Anasayfa   ➝  Merkezler  ➝  Avukat Hakları Merkezi  ➝  Yönerge

Yönerge

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi 365 gün 24 saat Türkiye'nin neresinde olursa olsun mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan bir saldırıda derhal meslektaşımızın yanında yer almakta ve hukuka aykırı durum ortadan kalkana kadar takip etmektedir.

 

İZMİR BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

Bu Yönerge, İzmir Barosu bünyesinde kurulan Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş amacı, hukuki dayanağı, oluşumu, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

 

AMAÇ

 

MADDE 1 -Avukatlığın, yargı içindeki etkinliğinin arttırılması, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, hak arama özgürlüğünün geliştirilmesi temelinde, ulusal ve uluslararası hukukta avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve korunması, meslektaşlar arasında dayanışmanın güçlendirilmesi, avukatın mesleki kimliği nedeni ile uğradığı her türlü saldırı ve ihlalin önlenmesi amacıyla, mesleki ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

 

HUKUKİ DAYANAK

 

MADDE 2 -Bu Yönerge, öncelikle 19.03.1969 tarihli ve 1136 Sayılı Avukatlık Yasası'nın md.2, md.76, md.95/1-4-21 ve son fıkra hükümleri, tüm yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ve TBB meslek kuralları, uluslararası sözleşme ve bildirgeler dayanak alınarak hazırlanmıştır.

 

KAPSAM

 

MADDE 3- Merkezin Görev ve Yetkileri ;

 

a) Avukatlık mesleğinin icrası sırasında icra daireleri, mahkemeler, savcılıklar, tüm kamu kurum ve kuruluşların ve bağlı bulunulan tüm çalışma alanlarında karşılaşılan engellerin ve hukuka aykırı uygulamaların ortadan kaldırılması amacıyla çalışmalar yapmak,

 

b) Avukatın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak,

 

c)Avukatın; mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı,her türlü baskı,engelleme,taciz veya haksız bir müdahale vs. ye dair sorunları tespit etmek, anında müdahalede bulunmak, gözlemci bulundurmak, sorunun çözülmesi için çalışmalar yapmak, başvurularda bulunmak, rapor düzenlemek,yayınlamak,

 

d) Avukatlık onurunun korunmasına,

 

e) Meslek ilkelerinin her türlü resmi ve özel mercii nezdinde mesleğe ve avukatlığın şahsına yönelen her türlü itibarsızlaştırmaya karşı her türlü önlem almaya, şikayette bulunmaya, resmi mercilere başvurmaya, kamuoyu oluşturmaya, açıklama yapmaya, mesleki standartların geliştirilmesine ve bu standartlar çerçevesinde yürütülmesine yönelik çalışmalar yapmak,

 

f) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, avukat haklarının korunmasına, sosyo ekonomik haklarının geliştirilmesine, meslek tekelinin korunmasına, bu tekele yönelik yapılan saldırılara hukuksal ve eylemli koruma yolları belirlemek bu yönde çalışmalar yapmak,

 

g)Avukatların sağlık ve sosyal güvenlik alanlarındaki sorunlarını saptamak ve çözüm yolları konusunda çalışmalar yapmak,

 

h) Mesleki konularda ve avukat hakları bağlamında süreli, süresiz yayınlar çıkarmak,

 

ı) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmada bulunmak, örgütlenme yapmak,

 

i) Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

 

j) Avukat hakları konusunda, hukuksal düzenlemeleri, uluslararası sözleşmeleri ve bildirgeleri takip etmek, bilgilendirmelerde bulunmak, çalışmalar yapmak,

 

k)Avukat hakları konusunda mesleki bilgilendirmeyi ve toplumsal bilinçlendirmeyi sağlayacak çalışmalar yapmak,

 

l)Baro yönetimi tarafından verilen görevleri yerine getirmek, yapmış olduğu çalışmalar hakkında yönetimi bilgilendirmek.

 

m)Faaliyet amacı doğrultusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak.

 

n)Baro'nun diğer merkez ve komisyonlarıyla işbirliği yapmak.

 

İŞLEYİŞ

 

MADDE 4-

(a)Yönergede belirtilen görev ve yetkiler merkez tarafından yerine getirilir. Merkez teşkilatı; Baro Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen bir Yönetim Kurulu Üyesi, en az bir (1) hukukçu personel müdür ve 9(dokuz) üyeden oluşan Yürütme Kurulu ile kurulun koordinasyonunu yönettiği Avukat Hakları Merkezi Komisyonundan oluşur.

 

(b)Baro Yönetim Kurulu; üyelerinden birini organlar ve yürütülecek çalışmalar arasındaki irtibatı ve düzeni sağlamak, merkez çalışmalarını izlemek ve denetlemek üzere görevlendirir.

 

(c)Baro Yönetim Kurulu; merkez çalışma konularını ve işlemlerini yönerge gereği yerine getirmekle yükümlü en az bir hukukçu personel görevlendirir.

 

(d)Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenen hususlar hakkında son karar organıdır.

 

MADDE 5- Yürütme Kurulu;

 

(a)Yürütme Kurulu, Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve merkez müdürü dışında 9(dokuz)üyeden oluşur. İlk Üyeler; yapılacak duyuru üzerine yapılan başvurular AHM Komisyonu'nun görüş ve önerileri de göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yürütme Kurulu’na seçilen ve mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayanlar istifa etmiş kabul edilirler. Eksilen üyenin yerine aynı usullerle Yönetim Kurulu bir ay içerisinde görevlendirme yapar.

 

İlk yürütme kurulundan sonraki kurulların seçimi, seçimli olağan genel kurulu takip eden ay içinde yapılır.

 

(b)Kurul, ayda en az iki kez, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların oy çokluğu ile karar verir.

 

(c)Yürütme Kurulu; Merkeze yapılan başvuruları, AHM müdürü tarafından getirilen ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşür. Başvurulara ve diğer konulara ilişkin çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

 

(d)Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen Avukat Hakları Merkezi’nin görev ve sorumluluk alanına giren hususları değerlendirip uygun gördüğü takdirde uygun görülmeyen konular tekrar görüşülmek üzere, gerekçesi ile birlikte yönetim kuruluna geri gönderilir.

 

MADDE 6- Merkezin çalışmalarının dosyalanması ve arşivlenmesi;

 

a) Merkez müdürü, merkeze yapılan başvurulara ilişkin sıra numarası verip, dosya oluşturur. Yapılacakların belirlenmesi için, başvurunun niteliğine göre; Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bilgi verir veya gerektiği hallerde yapılacak işlemi belirlemek üzere, merkez Yürütme Kuruluna gönderir.

 

b) Merkez müdürü, Baro Yönetim Kurulu tarafından doğrudan verilen ve Yürütme Kurulu’nun önerileri dikkate alınarak verilen kararlar doğrultusunda işlem yapar. Tüm bu aşamalardaki çalışmaları ve yazışmaları ilgili dosyada saklar.

 

c) Merkez müdürü, merkez tarafından yapılan çalışmaları altı ayda bir rapor halinde hazırlayıp yönetim kurulu üyesi aracılığı ile baro yönetim kuruluna sunar.

 

AVUKAT DAYANIŞMA GRUBU ve ÇALIŞMA KOMİSYONU

 

MADDE 7-

a)Avukatların zaman ve yer sınırlaması olmaksızın, avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıda, mesleki standartlar çerçevesinde görev yaptığı sırada karşılaştığı, her türlü baskı, engelleme, taciz veya haksız bir müdahale vs. halinde avukata hukuki ve fiili destek sağlamak amacıyla merkez bünyesinde Avukat Dayanışma Grubu oluşturulur.

 

b)Avukatlık mesleğini geliştirmek, avukatların iş ve çalışma alanlarını genişletmek, bu alanlarda yaşanan sıkıntılarda çözüm yollarını belirlemek amacı ile merkez bünyesinde Çalışma Komisyonu oluşturulur.

 

c)Avukat Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun md. 76 ve md.95/son fıkrası uyarınca, Baro Yönetim kurulu tarafından oluşturulur.

 

d)Avukat Dayanışma Grubu ve Çalışma Komisyonunun işleyişine ilişkin düzenlemeler bu yönerge ve baro yönetim kurulu ile merkez yürütme kurulu tarafından belirlenecek ilkelere göre yapılır.

 

e)Avukat Dayanışma Grubu’nda görevlendirilen gönüllü avukatlar, görev tarihlerini müteakip 10 gün içinde, konu ile ilgili olarak yapılan işlemler hakkında merkeze yazılı olarak rapor verirler.

 

GİZLİLİK

 

MADDE 8-Avukat Haklar Merkezi üye ve çalışanları, kendisine yansıyan sorunlarda gizlilik kurallarına dikkat eder.

 

YÜRÜRLÜK

 

MADDE 9-

İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 06.11.2018  tarih ve 4/31 Sayılı kararıyla kabul edilen bu yönerge, İzmir Barosu Web Sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır. Bu yönergenin yayımlanması ile 30.01.2018 tarih ve 46/14 sayılı yönerge yürürlükten kalkar.