İLANLAR

🏠  Anasayfa  ➝  İlanlar  ➝  İlan Ver

İlan Ver

Sayın Kullanıcı,

Bu sayfa mesleki dayanışma amacıyla oluşturulmuş olup ilan içeriğinden ilan bırakan sorumludur.

Ayrımcılık içeren ifadelerin yer aldığı ilanlar yayımlanmayacaktır.

- 15 gün içerisinde aynı kategoride yalnızca 1 ilan verebilirsiniz.
- 15 gün sonrasında ilanınız yayından kalkacaktır.İlanınız yayından kalktıktan sonra İLANIM VAR sayfasında Onay Kodunuzu girerek ilanınızı tekrar aktif edebilirsiniz.
- Tekrar onay işlemlerini beklememek için lütfen sistem tarafından oluşturulan onay kodunuzu saklayınız.

- Onay şifresine ulaşabilmek için, lütfen Cep Telefonu alanına aktif olarak kullandığınız bir telefon numarası yazınız.

İletişim Bilgileri

Hangi iletişim bilgilerinizin görüntülenmesini istersiniz?

KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ

 

İzmir Barosu olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranılmasına azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. maddesinin gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

Bu metinle sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” m.10 gereğince kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuku dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatmayı amaçlamaktayız.

 

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı KVK K.”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İzmir Barosu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

2. İşlenen Kişisel Verileriniz

 

Kimlik Verisi

Adı, Soyadı.

İletişim Verisi

Telefon Numarası, E-posta Adresi.

Diğer

Verdiğiniz ilanda paylaştığınız tüm diğer kişisel veriler.

 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVK K. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

 

· Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

Kişisel verileriniz İzmir Barosu tarafından yukarıda belirtilen 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz İzmir Barosu tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz elektronik ortamda doldurmuş olduğunuz form ve sunduğunuz belgeler aracılığı ile toplanmaktadır.

 

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak da aktarılabilmektedir.

 

 5. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle İzmir Barosu iletmeniz durumunda İzmir Barosu talebin niteliğine göre talebi 6698 sayılı KVK Kanun 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, İzmir Barosu tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

· 6698 sayılı Kanunun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

·Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 sayılı Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak İzmir Barosu’na iletebilirsiniz. Bu çerçevede İzmir Barosu’na 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “1456 Sok. No:14 Alsancak Konak İZMİR” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.     

 

 

Güvenlik  • Lütfen Gönder butonuna basmadan önce tüm alanların doğruluğunu kontrol ediniz.