MERKEZLER

İzmir Barosu CMK Servisi Uygulama Yönergesi

Sayfayı Yazdır Küçük Font Büyük Font

İzmir Barosu CMK Servisi Uygulama Yönergesi

İZMİR BAROSU

CMK UYGULAMA YÖNERGESİ

  

I.BÖLÜM

AMAÇ ve KAPSAM

 

Amaç ve Kapsam              :

MADDE 1: (1) Baroların Avukatlık Kanunu 79 ve 95. maddeleri ile üstlendikleri “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevini yerine getirmek üzere 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi ve vekil görevlendirilmelerine ilişkin esaslar, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan İzmir Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslar arası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek çalışmalar, bu çalışmaları yürütecek organlar ve bu organların çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Tanımlar                             :

MADDE 2:

(1) Bu yönergenin uygulanmasında;

a) Görevli avukat; bu yönerge çerçevesinde eğitim çalışmasına katılarak İzmir Barosu CMK sistemine katılmış ve müdafi ya da vekil olarak görev alan avukatları,

b) Müdafi; bu yönerge gereği şüpheli/sanık avukatı olarak görev alan avukatı,

c) Vekil; bu yönerge gereği mağdur/müşteki/katılan avukatı olarak görev alan avukatı,

d) Baro İlçe Temsilcileri; Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilcileri,

e) Görev puanı; yapılan her görevlendirme başına sistemden alınan puanı

f) Ortalama puan; Soruşturma ve kovuşturma evreleri için ayrı ayrı olmak üzere CMK gereği yapılan görevlendirmelere ilişkin toplam puanın sisteme katılmış görevli avukat sayısına bölünmesi suretiyle oluşan puanı

g) Çocuk; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi

h) Soruşturma; kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

ı) Kovuşturma;  İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi, ifade eder.

i) CMK Servis Müdürü; çalışma konularını ve işlemlerini yönerge gereğince yerine getirmekle yükümlü hukukçu personeli ifade eder.

 

II. BÖLÜM

ORGANLAR ve GÖREVLERİ

 

Organlar                             :

MADDE 3:

(1) CMK uygulamasına ilişkin bu yönergede öngörülen işlemler; Baro Yönetim Kurulu, Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Yürütme Kurulu, CMK Komisyonu, CMK Uygulama Servisi, Baro İlçe Temsilcileri ve gönüllü avukatlar tarafından yerine getirilir;

(2) Baro Yönetim Kurulu; bu yönergenin uygulanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması ile yönergede düzenlenmemiş konular hakkında son karar organıdır.

(3) Baro Yönetim Kurulu, üyelerinden bir veya birkaçını bu yönerge çerçevesinde oluşturulacak organların ve yürütülecek çalışmaların eşgüdümünü sağlamak üzere görevlendirir. Görevli Yönetim Kurulu Üyesi; yönergede yer alan organlar arasında iletişimi ve eşgüdümü sağlar, servis çalışmalarını izler ve denetler, yönergede yer alan organların çalışmalarına ilişkin altı ayda bir hazırlayacağı raporları Yönetim Kuruluna sunar ve Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Yürütme Kurulu                :

MADDE 4:

(1) Yürütme Kurulu, Görevli Yönetim Kurulu üyesi dışında son iki yıldır fiilen CMK görevlendirme listelerinde yer almış on bir üyeden oluşur, eksilen üyenin yerine aynı usullerle Yönetim Kurulu bir ay içerisinde görevlendirme yapar. Yeni görevlendirilen üye eksilen üyenin yerini tamamlar. Üyeler CMK Komisyonu’nun görüş ve önerileri de göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu’nca, seçimli olağan genel kurulu izleyen Aralık ayı içinde belirlenir.

(2) Kurul, ayda en az iki kez, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır, katılanların oy çokluğu ile karar verir. Toplantılara servis müdürü de raportör olarak katılır.

(3) Yürütme Kurulu; CMK servis müdürü tarafından getirilen ve gerekli gördüğü diğer konuları görüşür. Servisin görevlendirme, değerlendirme, ücretlendirme işleyişini izler, karşılaşılabilecek sorunların çözümüne ve genel uygulamaya ilişkin aksaklık ve sorunları tespit eder; çözüm önerilerini düzenleyeceği raporla Yönetim Kuruluna sunar. Yönergenin 14. ve 15. maddesi gereğince uyarı ve çıkarma önerisinde bulunduğu görevli avukat listesini Baro Yönetim Kurulu’ na bildirir.

                (4) Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

CMK Komisyonu              :

MADDE 5:

(1) CMK Komisyonu, İzmir Barosu CMK uygulamasının hukuki tartışma, inceleme, değerlendirme zeminini oluşturur.

(2) CMK Komisyonu ayda bir defa toplanır. Gerekli görüldüğünde Görevli Yönetim Kurulu üyesi veya yürütme kurulu komisyonu toplantıya çağırabilir.

(3) CMK komisyonu tüm İzmir Barosu üyesi avukatların katılımına açıktır.

Baro İlçe Temsilcileri:

MADDE 6:

(1) 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/19 maddesi gereğince görevlendirilmiş bulunan temsilciler;      

a)       Kendi bölgesindeki görevlendirme uygulamasını izler ve karşılaşılan sorunlar hakkında

servis müdürünü bilgilendirir.

b)       İlçesindeki görevli avukatlara CMK uygulamalarıyla ilgili alınan kararların ve gelişmelerin

aktarılmasını sağlar. İlçede düzenlenecek toplantılara ev sahipliği yapar.

c)       Yönetim Kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

III.BÖLÜM

GÖREVLİ AVUKATLAR

 

Sisteme Kabul                    :

MADDE 7:

(1) CMK kapsamında görevlendirilmek isteyen avukatlar, Baro Başkanlığı'na yazılı olarak başvururlar.

(2) Eğitim çalışmasına katılan ve katılım belgesi almaya hak kazanan avukatlar görevlendirme listesine eklenir.

 

Görevlendirme Esasları:

MADDE 8:

(1) CMK uyarınca avukat görevlendirme yetkisi yalnızca Baro Başkanlığına aittir.

(2) Aliağa, Bayındır, Bergama, Beydağ, Çeşme, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinde, avukat talepleri o ilçeye ait görevlendirme listesinden karşılanır. Görevlendirme listeleri oluşturulurken büro adresleri baz alınır. Hizmetin aksamamasına yönelik tüm tedbirler Baro Başkanlığı tarafından alınır.

(3) Görevlendirmeler puan sırasına göre yapılır. Görevli avukatların puanları; kabul ettikleri görevlerden aldıkları görev kabul puanları ile kabul etmedikleri görevlerden aldıkları “görev red puanları toplamından oluşur.

(4) Saat 08:00 ile 20:00 arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri gündüz görevi, 20:00 ile 08:00 saatleri arasında yapılan soruşturma görevlendirmeleri ise gece görevidir. Gündüz görev kabul puanları ile gündüz görev red ve gece görev red puanları, görev için CMK ücret tarifesinde belirlenmiş olan tarife rakamının 1/10’idir. Gece görev kabul puanı ise gündüz görev kabul puanının yarısı kadardır. Görevli avukat görevlendirildiği şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, katılanların her biri için ayrı ayrı görev puanı alır. İlgili yönetmelik gereği ücretin yarısının ödendiği durumlarda, görev puanı da bu göreve verilecek puanın yarısı kadar olacaktır.

(5) Soruşturma evresi ve kovuşturma evresine ilişkin görevlerin puanları ayrı ayrı tutulur.

(6) Görevlendirme listelerine yeni eklenenler ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Daha önce görevlendirme listelerinde yer almalarına rağmen, askıya alma-çıkarma gibi nedenlerle listeden çıkmalarının ardından yeniden listeye dahil edilecek olanlar listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilirler. Bölge değişikliği yapanlardan aynı bölgeye geri dönenler yine listeden çıkmadan önceki puanlarından az olmamak kaydıyla ortalama puanla sisteme dahil edilirler.

(7) Soruşturma evresinde 10 kişiden fazla şüpheli ya da mağdura ve aynı şüpheli ya da mağdurun 10 adetten fazla dosyasına aynı avukat görevlendirilmez. Görevlendirilen avukat 10 adedin üzerindeki kişi ya da soruşturma dosyaları için yeni bir avukat atanmak üzere Baroya bilgi verir.

                (8) Soruşturma evresinde görevlendiren avukatın kovuşturma evresinde de görevlendirilmesi esastır. Mahkemelerden gelen taleplerde soruşturma evresinde görev yapan avukatın isminin belirtilmemiş olması nedeniyle baro tarafından görevlendirilen avukat, öncelikle aynı şüpheli ya da mağdurla ilgili soruşturma evresinde görevlendirilen bir avukat bulunup bulunmadığını inceleyip varsa görevi iade etmek zorundadır. Görevi iade eden avukatın iade ettiği göreve ilişkin puanı derhal kovuşturma puanından indirilir. Soruşturma evresinde zorunluluk nedeniyle birden fazla avukat görevlendirilmiş olması halinde son görevlendirilen avukatın görevi devam eder ve kovuşturma evresinde

de o avukat görevlendirilir.

                (9) Soruşturma ve kovuşturma makamlarınca aralarında menfaat çatışması bulunduğu bildirilmediği halde, görevli avukat tarafından aralarında menfaat çatışması bulunduğu tespit edilerek baroya bildirilen kişilere, ayrı birer avukat ataması yapılır. Menfaat çatışması tespiti ile ilgili olarak, görevli avukatın beyanı esas alınır.

             (10) Kovuşturma evresinde müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukat, haklı mazereti bulunması hâlinde ve geçici olarak görevlendirme yazısına dayanarak İzmir Barosu CMK görevlendirme listesinde yer alan başka bir avukata yetki verebilir. Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışında bir sebeple görevlendirme listesinden çıkan görevli avukat kovuşturma evresinde devam eden görevlerini, halen görevlendirme listelerinde yer alan bir başka görevli avukata ücretsiz takip edilmek üzere devredebilir.

             (11) Müdafi veya vekilin mesleği bırakması ya da kanunî engellerle davadan çekilmesi hâlinde baro tarafından yeni bir müdafi veya vekil görevlendirilir.

             (12) İzmir Barosu Yönetim Kurulu, görevlendirme ilke ve esaslarına ilişkin kurallar ile ilgili olarak hizmetin aksamamasına ve gereği gibi yerine getirilmesine ilişkin tedbir ve kararları alır.

 

Görevin sona ermesi        :

MADDE 9 :

Avukatın görevi aşağıdaki hallerde sona erer;

(1)     Soruşturma evresinde, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi, kamu davası

açılması hâlinde ise iddianamenin kabulü kararı verilmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi ile,

(2)     Kovuşturma evresinde; esasa ilişkin hükmün kesinleşmesi, ve zorunlu müdafilik ve vekillik

kapsamı dışındaki hallerde avukat talep eden kişinin bu talebinden vazgeçmesi veya şüpheli, sanık, mağdur, şikayetçi, katılanın kendisine özel bir müdafi veya vekil seçmesi halinde,

(3)     Yargılamanın hangi evresinde olursa olsun birden fazla kişi için görev alan avukatın görevi,

menfaat çatışması çıktığı anda görev yaptığı tüm kişilerle ilgili olarak sona erer. Ancak görevlendirilen avukatın görüştüğü kişilerden herhangi birinin beyanında menfaat çatışmasını tespit etmesi halinde, aralarında menfaat çatışması olan diğer kişilerle görüşmemiş olması şartıyla, diğerleri için görevi devam eder. Menfaat çatışması bulunan diğer kişiler için yeni görevlendirme yapılması amacıyla cmk servisine bilgi verilir.  

                (4) Görevden çekilme yasalardaki koşullar dahilinde gerçekleşir. Görevden çekilen avukat bu durumu Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları uyarınca görevin devam etmekte olduğu mercie iletir. Avukatın görevden çekilme konusundaki bildirimi sonrasında ilgili kişi için yönetmelik gereğince yeniden avukat talebinde bulunulur. Avukatın görevden çekilme gerekçesi ile ilgili olarak baroya vereceği bilgi ayrıca değerlendirilir.

                (5) Davanın yetkisizlik veya başka her hangi bir nedenle avukatın görevli olduğu bölge dışında bir bölgeye nakli halinde görev sona erer. Birleştirme durumunda; birleştirme ile esası kapanan dosyadaki avukatın görevi sona erer. 

                (6) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller dışında bir sebeple görevlendirme listesinden çıkan görevli avukatın görevi müdafiliğine karar verilmemiş mahkeme görevleriyle ilgili olarak sona erer. Kovuşturma evresinde devam eden görevlerini ise, halen görevlendirme listelerinde yer alan bir başka görevli avukata ücretsiz takip edilmek üzere devredebilir.  

      

Görevli Avukatın Hak ve Yükümlülükleri:             

MADDE 10 :

(1) Görevli avukatlar;                                      

                a.Görevlendirmelerin yapıldığı bilgisayarlı otomasyon sistemi üzerinde kendilerine özgülenen kullanıcı adı-parola-şifre ile girecekleri sayfalarından yapacakları işlemlerle, nöbetçi oldukları görev günlerini belirleyebilirler. Bu şekilde nöbet listesine eklendikleri günlerde geçici mazeret bildirme niteliğinde olmak üzere, görevlerini askıya alabilirler. Görevlendirme listelerinde bulunurken görev durumunu geçici mazeret niteliğinde olmak üzere askıya alma hali sadece soruşturma görevleri için geçerli olup, kovuşturma görev durumu bu şekilde askıya alınamaz.

                İzmir merkezde görevli avukatlar, sistem üzerindeki sayfalarından, merkez içi bölgelerden (Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere) nöbet listesine eklenmek istedikleri merkez içi bölgeleri seçebilirler.

                b.Baro tarafından istenildiği zaman yapılan görevlendirmelerin son durumuna ilişkin bilgileri içerir raporları Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve araçlarla vermek zorundadırlar.

                c.Görevlendirmelerle ilgili Baroya verilen bilgilerin yanlışlığı sebebiyle gereksiz ya da fazla ödemeye yol açılmışsa talep halinde ücretin iadesi söz konusudur.

                d.Görevden çekilme yasadaki koşullar ile sınırlı olup; görevden çekildiğini dosyaya ileten avukat çekilme durumunu ve gerekçesini gecikmeksizin (ve eğer mümkünse dosyaya baro tarafından yeni bir avukat görevlendirmesi yapılmadan önce) baroya da yazılı olarak bildirir.

                e.Görevli avukatlar atandıkları görevle ilgili olarak karşılaştıkları hukuka aykırılıklar ve işkence, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet gibi görevlendirmenin ivedi yapılmasını gerektiren durumlarda, CMK kapsamında görevlendirme yapılamıyor ise, soruşturma evresine ilişkin görevlendirmenin, kişinin gelir durumuna bakılmaksızın, adli yardım görevlendirme listesinden yapılabilmesi için derhal baro başkanlığına bilgi vermekle yükümlüdür.

                f.Görevlendirme listesinde yer alan avukatlar kendi istekleri ile her zaman görevlendirme listesinden çıkabilirler. Bu durumda yeniden görevlendirme listelerine dahil edilmek için çıkma tarihi üzerinden an az 6 ay geçmiş olması gerekir. Avukat listeye tekrar alınma talebi ile başvurduğunda başvuru tarihindeki ortalama puan üzerinden görevlendirme listesine eklenir. Kendi isteği ile görevini dilekçeyle askıya aldıran avukatın askı süresi 2 yılı geçmişse, görevlendirme listesine eğitim çalışmalarının sistem tanıtımı sunumuna katılmak zorundadır.

                g.Görevlendirme listesinde yer alan avukatlardan, 4 ay içerisinde herhangi bir soruşturma görevi almamış olanlar soruşturma ve kovuşturma listelerinden çıkarılma talebinde bulunmuş sayılır.

Bu durumda olan müdafilerin listeye yeniden dahil edilmeleri için başvuruda bulunmaları yeterlidir. Başvuruda bulunan müdafi, başvuru tarihindeki ortalama puandan listeye dahil edilir.

Listeden çıkmış sayılma ve ortalama puandan geri dönüş soruşturma puanı ortalama puanın üzerinde olanlara uygulanmaz.

Ücret ve Giderler              :

MADDE 11:

(1) Müdafi ve vekil görevlendirmelerine ilişkin ücret ve giderler 02.03.2007 tarihli CMK Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik esasları çerçevesinde ödenir.

                (2) Görevlendirilmesi ile görev yerinde hazır bulunduğu tespit olunan görevli avukatın; kendi iradesi dışında bir nedenle soruşturma veya kovuşturma işlemlerine katılamamış olması durumunda veya haklı sebeplerle usulüne uygun olarak avukatlıktan çekildiği takdirde tarifede belirlenen ücret tam olarak ödenir.

 

IV.BÖLÜM

MESLEK İÇİ EĞİTİM ÇALIŞMASI

 

Eğitim Çalışmaları          :

MADDE 12:

(1) CMK görevlendirme listelerinde yer almak üzere ilk kez başvuran avukatların eğitim çalışmasına katılarak katılım belgesi alması zorunludur. Başvuru sayısının 150’ye ulaşması halinde 15 gün içinde veya yeni başvuru sayısı 150’ ye ulaşmasa bile son eğitim tarihinden itibaren 2 ay geçmekle eğitim çalışması yapılır. Eğitim çalışmasının tarihi yürütme kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilgililere duyurulur. Eğitim çalışmasına davet için başvuru tarihi esas alınır. Eğitim çalışması tarihinin adli tatil içerisine denk gelmesi halinde bu çalışma adli tatili takip eden 15 gün içerisinde gerçekleştirilir. Eğitime katılanlara çalışmadaki tüm oturumlara katılmış olmaları halinde katılım belgesi verilir ve bundan sonra görev listesine dahil edilirler. Tüm oturumlara katılmayanların katılım belgeleri bir sonraki eğitim çalışmasında eksik oturumu tamamlamaları halinde verilir.

(2) Başka il barolarından nakil yoluyla gelen avukatların daha önce baromuzun eğitim programına denk bir eğitim programına katılıp katılım belgeleri almış olmaları halinde görev listelerine dahil edilmek için yeniden eğitim çalışmasına katılmalarına gerek yoktur. Önceki katılım belgesinin denkliği konusunda yürütme kurulunun önerisiyle Yönetim Kurulu karar verir.

(3) Eğitim çalışmasına katılmak üzere başvuruda bulunan avukatların kısa mesaj veya elektronik posta veya tebligat yoluyla çağırıldıkları iki eğitim çalışmasına katılmamaları halinde başvuruları yeniden yazılı olarak talepte buluncaya kadar askıya alınır ve takip eden eğitim çalışmalarına çağırılmazlar. Bu durumda eğitim çalışmasına çağrı sırası için yeniden yazılı başvuru tarihi esas alınır. 

(4) Davet edildiği ve geleceğini bildirdiği çalışmaya belgelenmiş haklı mazereti bulunmaksızın katılmayan avukatların eğitim çalışmasına çağırılmaları için yeniden başvuru yapmaları şarttır.

 

(5)Yürütme kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile ihtiyaç duyulduğu hallerde CMK görevlendirme listelerinde bulunan tüm görevli avukatlara yönelik olarak kapsamlı eğitim çalışmaları,  değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılabilir. Yönetim Kurulu en az 7 gün önceden bildirmek veya ilan etmek koşuluyla bu toplantılara katılımı zorunlu tutabilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YAPTIRIMLAR

 

 

Uyarı                                    :

MADDE 13:

(1)     Görevli avukatlardan;

a.  Kabul ettikleri görevi haklı bir gerekçe olmaksızın iade edenler,

b. Kabul ettikleri göreve, görevi kabul anından itibaren 1 saat içinde gitmediklerinden aynı talebe yeni görevlendirme yapılmasına neden olanlar,

c. Bu yönergenin yürürlük tarihinden itibaren kovuşturma görevlerinin yarısından fazlasında haklı bir mazereti olmaksızın başka bir avukatı yetkilendirenler,

d.   Bu yönerge gereğince yapılmış bir görevlendirme olmaksızın görev yapanlar,

e. Kovuşturma evresinde görevlendirilen avukatlardan aynı dosyanın soruşturma evresinde görevlendirilmiş başka bir avukat olmasına rağmen görevi iade etmeyenler,

f.    Disiplin kovuşturması gerektirmese de, görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit edilenler,

g.   Bu yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,

Yürütme kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar. Uyarı alan avukatlar uyarıldıkları görevle ilgili olarak ücrete hak kazanmazlar.

(2) Eylemin disiplin cezası gerektirdiği iddiası ile avukat hakkında disiplin soruşturmasının başlatılmış veya devam ediyor olması bu madde gereğince uyarı verilmesini engellemez.

Çıkarma                              :

MADDE 14:

(1) Görevlendirme listelerinde yer alan avukatlardan bu yönerge nedeniyle verilen görevlere ilişkin fiillerinden dolayı hakkında disiplin soruşturması açılanlar, kovuşturma sonuna kadar geçici olarak listeden çıkarılır.

(2) Görevli avukatlardan;

a.   İlk uyarı tarihinden başlamak üzere; bir yıl içinde yönergenin 14. maddesi uyarınca üç kez yazılı olarak uyarılanlar, son uyarı tarihinden itibaren,

b.   Bu Yönerge uyarınca geçici olarak listeden çıkarılanlardan disiplin kovuşturması sonucunda aldıkları ceza kesinleşenler, kararın kesinleşme tarihinden itibaren,

Yürütme kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile görevlendirme listesinden kesin olarak çıkarılırlar.

(3)Bu madde hükmünce görevlendirme listesinden çıkarılanlar, çıkarılma tarihinden itibaren bir yıl geçtikten sonra, eğitim çalışmasına yeniden katılmak şartıyla tekrar görevlendirme listelerine eklenebilirler. 

 

Uyarı ve çıkarmada usul

               

MADDE 15:

(1)14. ve 15. madde hükümlerinin uygulanmasında konu görüşülmek üzere Yönetim Kurulu’ na sevk edilmeden önce ilgili avukattan yazılı olarak bilgi istenmek zorundadır. 

(2) Yönetim kurulunun uyarı ve çıkarmaya ilişkin kararlarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

SON HÜKÜMLER

 

Yürürlük                             :

 

MADDE 16 :

 

(1) İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 01.12.2015 tarih ve 55/27 sayılı kararıyla kabul edilen bu yönerge, İzmir Barosu Web Sayfasında yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Baro Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

 

(2)Bu yönergenin yayımlanması ile 03.02.2012 yürürlük tarihli CMK Uygulama yönergesinin avukatın hak ve yükümlülükleri kenar başlıklı 10.maddesinin g bendi ile CMK Uygulama Yönergesinin çıkarılma kenar başlıklı 14.maddesinin a bendi ve 3.fıkrası değişiklikleri İzmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 11.04.2017 tarih ve 4/18 sayılı kararı ile yürürlüğe girer.

 

 

Ek madde 1: Resmi tatillerde (resmi ve dini bayramlar ile dini bayramların arefe günleri) alnan soruşturma görevlerinin görev kabul puanı, 01.06.2019 tarihinden itibaren,  gündüz görev kabul puanının yarısı kadardır.

 

Geçici madde: Bu yönergenin yürürlük tarihi olarak öngörülen 06 Nisan 2019 tarihi itibariyle tüm CMK müdafilerinin puanlarının ‘’0 (sıfır)’’ lanmasının eklenmesi ve bu sıfırlama işleminin 2 (iki) yılda bir tekrarlanmasına  

 

PDF FORMATINDA GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ