İzmir Barosu: Ana Sayfa
İzmir Barosu: Ana Sayfa
TBB Adli Yardım Yönetmeliği
TBB Adli Yardım Yönetmeliği
Ekonomik açıdan zayıf olan bireylere bu durumlarına rağmen hak arama olanağı veren adli yardım hizmeti, hakları, salt iyi birer norm olmaktan çıkarmakta ve hayata geçen etkin kavramlar olmasını sağlamaktadır.
 

TÜRKİYE

BAROLAR BİRLİĞİ

ADLİ YARDIM

YÖNETMELİĞİ

RG: 30/3/2004-25418

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176­181

inci maddeleri uyarınca, adli yardımla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Adli yardımın amacı, bireylerin hak arama özgürlüklerinin önündeki engelleri aşmak ve hak

arama özgürlüğünün kullanımında eşitliği sağlamak üzere, avukatlık ücretini ve yargılama giderlerini

karşılama olanağı bulunmayanların avukatlık hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesi

uyarınca Türkiye Barolar Birliği hesabına aktarılan paraların, barolar arasında dağıtımı ve

kullanılması ile adli yardım bürosunun kuruluşunu,  görev ve yetkilerini, görevlendirilecek

avukatların ve ücretlerinin belirlenmesini, işleyişini ve denetimini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3.  Bu Yönetmelik 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 176­181 inci

maddeleri uyarınca düzenlenmiştir

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Adli Yardım Bürosu ve Temsilcisi

Madde 4.  Her baro merkezinde, Baro yönetim kurulu tarafından belirlenip görevlendirilecek,

yeterli sayıda avukattan oluşan bir adli yardım bürosu kurulur. Baro Yönetim Kurulu ayrıca, baro

merkezi dışında, avukat sayısı beşten fazla olan her yargı çevresinde bir avukatı, adli yardım bürosu

temsilcisi olarak görevlendirebilir. Gerektiğinde, yeteri kadar temsilci yardımcısı da görevlendirilir.

Adli yardım bürosu ve temsilcileri, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda

öngörülen görevler ile baro yönetim kurullarının Avukatlık Kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde

vereceği görevleri yerine getirirler.

Adli yardım bürosu ve temsilcileri, işlerini adli yardımdan sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyesinin

sorumluluğunda ve denetiminde yürütürler.

Adli yardım bürosu ve temsilcilerine, hizmetin yürütülebilmesi için adli yardım ödeneğinden

karşılanmak üzere yeterli mekan, büro donanımı ve personel sağlanır.

Barolar, avukat stajyerlerine, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinde eğitim amacıyla geçici süreli

görevler verebilirler.

Adli Yardım İstemi

Madde 5.  Adli yardım istemi, hizmetin görüleceği yer adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine

yapılır. Başvurularda, adli yardım başvuru formu doldurulur ve adli yardım esas defterine kaydedilir.

Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, istem sahibinden gerekli bilgi ve belgeleri ister, istemin

haklılığı konusunda uygun bulacağı araştırmayı yapar, gerektiğinde karar verir. Bu araştırmada,

kamu ve özel kurum ve kuruluşları, adli yardım bürosuna ve temsilciliklerine yardımcı olurlar. Adli yardım isteminin reddi halinde istemde bulunan; tebliğden itibaren on gün içinde yazılı veya

sözlü olarak Baro Başkanına başvurabilir. Baro başkanı yedi gün içinde karar verir, bu karar kesindir.

Süresinde karar verilmediği taktirde talep ret edilmiş sayılır.

Adli yardım görevi serbest çalışan avukatlara eşitlik ilkesi esaslarına göre verilir.

Adli Yardımın Yapılışı

Madde 6. a. Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. İstem

sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek

maddi yararın %5'ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan

anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal

faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır.

Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir.

Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/ 1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü

Muhakemeleri Kanununun 465­472 nci maddeleri gereğince adli müzaheret talebinde bulunulur. Bu

talebin reddi halinde ilgilisi, avukatlık ücreti dışındaki diğer yargılama giderlerini karşılamak

durumundadır. Aksi halde, adli yardım istemi reddedilebilir.

Ancak, yargılama giderlerinin karşılanamayacağının  açıkça anlaşılması ve adli yardım talebinde

bulunanın haklılığı açısından kesin veya kuvvetli bir kanı oluşması halinde, adli yardım bürosunun

veya adli yardım temsilcisinin önerisi üzerine baro yönetim kurulu kararıyla adli yardım fonundan

karşılanır.

Davanın reddi halinde iade olunacak harç, adli yardım fonuna aktarılır.

b. Adli yardım isteminin kabulüyle, gerekli iş ve işlemleri yapmak ve yürütmek üzere bir veya

birkaç avukat görevlendirilir. Görev yazısının bir örneği de istem sahibine verilir ve gerekli bilgi, belge

ve vekaletname ile birlikte görevlendirilen avukata başvurması istenir. Görevlendirilen avukat,

görevlendirme yazısının, işe ve ilgiliye ait bilgi, belge ve vekaletnamenin, adli müzaheret istemi

reddedilmiş ise iş için zorunlu masraf avansının kendisine ulaşması ile avukatlık hizmetlerini yerine

getirmek yükümlülüğü altına girer.

Görevlendirilen avukatın yükümlülüğü, istek sahibinin hizmetin görülebilmesi için gerekli belge

ve bilgiler ile avukatlık ücreti dışındaki zorunlu  yargılama giderlerini vermemesi veya vekaletname

vermekten kaçınması ile sona erer. Görevlendirilen  avukat, bu durumu gecikmeden, kendisini

görevlendiren adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine bildirir.

c. Görevlendirmede, avukatların mesleki faaliyet alanlarına ilişkin beyanları dikkate alınır.

d. Görevlendirilen avukat, bu işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekinmek isterse, görevin

kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, o işin tarifede belirlenen ücretini baroya

ödeyerek görevden çekilebilir.

e. Görevlendirilen avukat, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre işi

sonuna kadar takip etmekle yükümlüdür. Bağlantı ve ilişki bulunsa bile başka dava ve icra takipleri

veya benzeri hukuksal işlemler, görev konusu iş kapsamında kabul edilmez.

f. Adli yardım bürosu ve temsilcilikleri, görevlendirilen avukatın hizmeti yerine getirmesi ile ilgili

aşamaları izler. Avukat, işin hangi aşamasında olursa olsun, kendisinden istenen bilgi ve belgeleri

vermek zorundadır. Hizmetin sonunda da, bu konudaki raporunu ve hizmetin sona erdiğini gösterir

belgeleri adli yardım bürosuna ya da temsilciliğine iletir.

Ödenecek Ücret

Madde 7.  (Değişik: RG 18/12/200827084) Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye

konu iş için asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücretin üç katına kadarı baro yönetim kurulu kararı ile peşin ödenir. Aynı işe birden fazla avukat görevlendirilemez. Ancak görevden çekilen

avukatın yerine görevlendirilen yeni avukata ayrıca ücret ödenir.

Ceza davalarında şahsi davacı ve müdahil vekiline, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu

gereğince yapılacak hukuki yardımlar için avukatlık ücret tarifesinde belirlenen maktu ücret ödenir.

Yargıtayda görülecek duruşmalı işlerde ayrıca, Ankara'ya gidiş­geliş otobüs ücreti ödenir. Adli

yardımdan yararlananın veya vekilinin talebi halinde Ankara Barosundan görevlendirilecek avukat

aracılığı ile Yargıtaydaki duruşma takip edilebilir.

Tüm masraflar belgeye dayandırılır. Belgesiz ödeme yapılamaz.

(Mülga: RG 20/10/200726676) 

Adli yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamayan avukat, aldığı ücretin iki katını baroya

ödemekle yükümlüdür.

Adli Yardım Bürosunun Gelirleri

Madde 8. Adli yardım bürosunun gelirleri şunlardır:

a. Türkiye Barolar Birliğinden baroya gönderilecek adli yardım ödeneği,

b. Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, il veya belediye bütçelerinden baroya yapılan

yardımlar,

c. Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,

d. Adli yardım görevlerinden çekilen ve haklı neden olmaksızın hizmeti sonuçlandırmayan

avukatlardan geri alınan ücretler,

e. Taahhütname gereği ilgiliden alınan paralar,

f. Yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca esas değerin %5'i.

Adli Yardım Bürosunun Giderleri

Madde 9. Adli yardım bürosunun giderleri şunlardır:

a. Adli yardımla görevlendirilecek avukatlara ödenecek ücretler ve zorunlu yol giderleri,

gerektiğinde vekaletname, dava harç ve masrafları,

b. Büro personelinin ücretleri,

c. Büro donanımı, kırtasiye, kira ve diğer giderler.

Adli yardım paraları, münhasıran adli yardım hizmetlerinde kullanılır ve baro bütçesinin ayrı

bölümlerinde gösterilir. Bu bölümden kalan gelir fazlası, bir sonraki yılın aynı faslına aktarılır.

Adli Yardım Parasının Barolara Dağıtımı

Madde 10. Türkiye Barolar Birliği, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci

maddesi uyarınca tahsil edilen parayı bütçesinin adli yardım faslına aktararak, bankada açacağı ayrı

bir hesapta toplar. Bu hesapta toplanan paranın % 10'u Türkiye Barolar Birliğinin adli yardım

giderleri ve adli yardım dengeleme fonu için ayrılır, kalanı barolara gönderilir.

Her baroya (5) temel puan verilir. Verilen (5) temel puana;

a. Her (25) üye avukat için (1) puan,

b. Her (50.000) nüfus için (1) puan,

c. Kalkınmada öncelikli yöre barolarına (3) puan eklenerek adli yardım ödenek puanı saptanır. Puanlamada 0.5'in altındaki küsuratlar dikkate alınmaz, bunu aşan küsuratlar ise (1) puana

tamamlanır.

Barolara gönderilecek adli yardım payı aşağıdaki şekilde hesaplanır:

 

Yıl içinde barolara gönderilmiş olan ödenekler, yıl sonunda barolara ayrı ayrı bildirilir.

Barolar, kendi paylarına düşen adli yardım ödeneğinin yıl içinde bitmesi halinde, adli yardım

bürosunun gerçekleşen harcamalarını, ödeneğin gerekçesini ve bekleyen işleri içeren rapor ile Türkiye

Barolar Birliği adli yardım dengeleme fonundan ek ödenek isteyebilirler. Türkiye Barolar Birliği

Yönetim Kurulu tarafından, istemin uygun bulunması  halinde ek ödenek gönderilir. Barolara

gönderilen ödenek yıl içinde kullanılmaz ise bir sonraki yıla aktarılır.

Barolar her yılın sonunda adli yardım yıl sonu raporu düzenleyerek Türkiye Barolar Birliğine

gönderirler. Türkiye Barolar Birliğindeki kayıtlar  ile bu raporlar esas alınarak hesap mutabakatları

sağlanır.

Barolara tahsis edilen ödenek, dört taksit halinde  ödenir. Barolar kendilerine tahsis edilen ilk

ödemeden sonra üçer aylık rapor düzenler ve Türkiye Barolar Birliğine gönderir.

Raporların Yönetmeliğe uygunluğu tespit edildikten sonra bir sonraki ödeme yapılır. Takip eden

diğer ödemelerde de aynı usul uygulanır.

Adli Yardım Bürolarının Denetimi

Madde 11. Baro yönetim kurulu, adli yardım bürosu ve temsilciliklerinin çalışmalarını her zaman

denetleyebilir. Baro denetçileri ayrıca mali açıdan adli yardım bürosu ve temsilciliklerini de kapsayan

çalışmalarını, her 2 ayda bir düzenleyeceği raporla, baro yönetim kuruluna bildirir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 12.  14/11/2001 tarih ve 24583 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanan Adli Yardım Yönetmeliği

yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13. Bu Yönetmelik 10/3/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe

girer.

Yürütme

Madde 14. Bu Yönetmelik hükümleri Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

TBB toplam adli yardım parası x 0.90

 x baro adli yardım ödenek puanı

Baro adli yardım ödeneği = --------------------

 --

 Tüm baroların adli yardım 

 puanları toplamı

 

 
İçerik-11
İçerik-10
İçerik-12
İçerik-9
İçerik-13
Baro Levhası BARO LEVHASI
Sicil No:
Adı:
Soyadı:
BaroNet
Anlaşmalı Hastaneler
Av.M.Taner Ünlü Kütüphanesi
BaroTV
OCAS
UYAP
Avukat Spor Oyunları
Baro Kart
E-İmza