Atatürk ve Bayrak

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU KOMİSYONU

Toplam 21 Sayfa Listeleniyor.
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1350 Sayılı Kararı
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1350 Sayılı Kararı

11.04.2018 03:18

KESİN YETKİ KURALI BULUNMAMASI : Kesin yetki kuralı bulunmayan eldeki davada, toplanan kanıtlar ışığında davanın esasına ilişkin bir karar verilmesi gereği gözetilmeksizin, yetkisizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı bulunduğundan,
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1351 Sayılı Kararı
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1351 Sayılı Kararı

11.04.2018 03:17

VEKİLİN TUTUKLANMASI - VEKİLİN TUTUKLU OLDUĞUNA DAİR UYAP'TA UYARI BULUNMASI : UYAP sisteminde de davacı vekilinin tutuklu olduğunu gösterir uyarı yer aldığı halde, dosyadaki avans kullanılmak suretiyle davacının haberdar edilmesi veya yukarıda yer verilen yasal düzenleme uyarınca Barodan bilgi istenmesi gereği de gözetilmeksizin, yasal koşulları oluşmadığı halde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunduğundan,
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1374 Sayılı Kararı
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1374 Sayılı Kararı

11.04.2018 03:16

YETKİ İTİRAZI : Usulüne uygun yapılmayan yetki itirazına rağmen, yetki itirazında yetkili mahkemenin hangi yer mahkemesi olduğunun gösterilmemesi nedeniyle davaya bakan yer mahkemesinin yetkili hale geldiği gözetilmeden, yetki itirazının kabul edilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan,
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1380 Sayılı Kararı
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1380 Sayılı Kararı

11.04.2018 03:15

KARARIN YARGISAL DENETİME ELVERİŞLİ OLMAMASI: Hükmün infazında tereddüt yaratacak şekilde SGK Başkanlığının karar başlığında ihbar olunan, hüküm fıkrasında ise davalı olarak nitelendirilmesi suretiyle yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden hakkında hüküm oluşturulması - DAVA ARKADAŞLIĞININ BULUNMAMASI : Zorunlu veya ihtiyari dava arkadaşlığı bulunmayan iki şahsın davalarının hem bağımsız yargılama hem de delillere daha çabuk ulaşıp, davayı daha net aydınlatma bakımından, davalarının beraber yürütülmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu, - HİZMET TESPİTİ VE İŞÇİLİK ALACAKLARI: işçilik alacakları ile hizmet süresinin tespitine ilişkin davaların da birlikte görülme olanağının bulunmadığı,
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2018-8 Sayılı Kararı
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2018-8 Sayılı Kararı

11.04.2018 03:14

SGK İLE ECZANELER ARASINDAKİ PROTOKOL / GÖREVSİZLİK : Eldeki davalara konu alacağın, sosyal güvenlik hukuku düzenlemelerinden değil, haksız fiil ve protokol hükümlerine aykırı işlem iddiasından kaynaklandığı; davayı çözümlemekle görevli mahkemenin genel mahkemeler olduğu ve görev konusunun da kamu düzenine ilişkin olup yargılamanın her aşamasında re'sen gözetilmesi gerektiği; kaldı ki, davalar asliye hukuk mahkemesinde açıldığı halde, mahkemece yargılama sırasında gerekçesiz olarak iş mahkemesi sıfatıyla yargılama yürütülüp, sonrasında da dosyanın iş mahkemesine devriyle uyuşmazlığın esasına yönelik hüküm kurulduğu
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1582 Sayılı Kararı
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1582 Sayılı Kararı

11.04.2018 03:12

SAĞLIK YARDIMLARI : 5434 sayılı Kanunun sağlık yardımlarına ilişkin hükümleri 5510 sayılı Kanunun 106/8'inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun Geçici 4'üncü maddesinde, bu Kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı taktirde; iştirakçi iken bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanunun 4/1-c maddesi kapsamına alınanlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu Kanunun 4/1-c maddesine tabi olarak yeniden çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtilmiştir. -5754 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce iştirakçisi sıfatıyla çalışmakta olan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile emekli sıfatıyla 5434 sayılı Kanun’a göre emekli, dul ve yetim aylığı almakta olanlar ve ayrıca memurlar ve diğer kamu görevlilerinden ileride emekliliğe hak kazanacaklar yönünden ise Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tesis edeceği işlem ve yapacağı muameleler idari işlem niteliğini korumaya devam edecek, bunlara ilişkin ihtilaflarda da evvelce olduğu gibi idari yargının görevli olacağı,
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1585 Sayılı Kararı
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1585 Sayılı Kararı

11.04.2018 03:11

1 GÜNLÜK ÇALIŞMA TESPİTİ : Zorunlu çalışma süresinin tespiti olmayıp, sadece 1 gün çalışıldığının tespiti istemini barındırmakta olup, bu tür davalarda işverenin davalı olarak gösterilme zorunluluğunun bulunmaması, bu tür davaların bütün SGK Başkanlığı şubesinin bulunduğu veya SGK merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde açılabileceği, bu nedenle yetkisizlik kararı verilmesinin doğru olmadığı,
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1552 Sayılı Kararı
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1552 Sayılı Kararı

11.04.2018 03:10

YETKİ İTİRAZI : Usulüne uygun yapılmayan yetki itirazının kabulü, yetki itirazının yapılırken yetkili mahkemenin gösterilmemesi halinde geçerli bir yetki itirazının mevcut olmayacağı, buna rağmen yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan,
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1703 Sayılı Kararı
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1703 Sayılı Kararı

11.04.2018 03:09

6183 sayılı kanundan doğan Kurum alacaklarının tahsilinde alacaklı olan kurum il müdürlüğünün bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olduğu ve bu yetkinin kesin olduğu,
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1805 Sayılı Kararı
İzmir BAM 10. Hukuk Dairesi 2017/1805 Sayılı Kararı

11.04.2018 03:08

YARGISAL DENETİME ELVERİŞLİ HÜKÜM KURULMAMASI : karar başlığı ve dava dilekçesinde işveren adı yer almadığı ve davanın niteliği gereği husumet yöneltilmiş işveren bulunmadığı halde, yargılama gideri ve vekalet ücretinden işverenin sorumluluğuna hükmedildiği; karar başlığında davalı olarak yer alan ve davalı konumunda husumet yöneltilen SGK Başkanlığı'nın yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumluluğu konusunda, Kurumun fer'i müdahil konumuna ilişkin yasa hükümlerine atıfla sonuca varıldığı; ayrıca, davalılardan Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı hakkında ise olumlu veya olumsuz yönde herhangi bir hüküm kurulmaksızın karar verildiği; yasanın aradığı niteliklere uygun biçimde dava konusu uyuşmazlığı çözerek, tarafların hak ve yükümlülüklerini tereddüde yer vermeden, infazı kabil bir biçimde ortaya koyan yargısal denetime elverişli bir hüküm kurulmadığı
 •  1 2 3 
sol
 • aidat
 • Üyelerimize Yönelik Kampanyalar
 • Baro anlasmali saglik kuruluslari
 • Aramıza Yeni Katılanlar
 • Baro eimza
 • baro kütüphane
 • Mobil Uygulama
 • Kaybettiklerimiz
 • barokart
 • İleri Eğitim Programları
 • TBB SYDF
 • UBAP
sağ
İzmir Barosu Logo

© 2015 - İzmir Barosu Tüm Hakları Saklıdır, İzmir Barosu yazılı izni alınmadan kopyalanamaz.
Web sitesi İzmir